Successfully reported this slideshow.
Liquidatieboni
Vastklikken van reserves
Liquidatieboni
1. Situering
2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van
reserves
3. Laatste ontwikkelingen
Liquidatieboni
1. Situering
2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van
reserves
3. Laatste ontwikkelingen
1. Situering
A. Quid “liquidatieboni”?
B. Wetswijzigingen verhoogde roerende
voorheffing
A. Quid liquidatieboni?
• Het positieve verschil tussen de uitkeringen
in geld, effecten of in enige andere vorm en
de ger...
B. Wetswijziging
Oude regeling
W. 24 september 2002 (art.
171, 2° f) WIB)

Liquidatieboni verleend of
toegekend vanaf 1.1....
Liquidatieboni
1. Situering
2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van
reserves
3. Laatste ontwikkelingen
2. Overgangsmaatregel
A. Voorwaarden in de wet
B. Gevolgen
C. Specifieke antimisbruikbepalingen
A. Voorwaarden in de wet
• Wettekst: Art. 6-7 Programmawet van 28 juni
2013 - Nieuw art. 537 WIB
• Vier voorwaarden:
1.
2....
A. Voorwaarden in de wet
• Eerste voorwaarde: dividenduitkering
– Vennootschapsrecht: art. 320 (bvba) 429 (cvba) en
617 (n...
A. Voorwaarden in de wet
• Tweede voorwaarde: belaste reserves
uitkeren zoals deze door een algemene
vergadering zijn goed...
A. Voorwaarden in de wet
• Tweede voorwaarde:
– Opletten voor gelijkheid tussen aandeelhouders
• Geen inhoudingsplicht van...
A. Voorwaarden in de wet
• Tweede voorwaarde – Voorbeeld:
Boekjaar eindigt per 31.12.2012
AVA is veelal april/mei/juni 201...
A. Voorwaarden in de wet
• Derde voorwaarde: minstens het verkregen
bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in
kapitaal
– “Ver...
A. Voorwaarden in de wet
• Derde voorwaarde
– “Onmiddellijk”?
• Art. 267, lid 1 WIB:
– inbreng moet gelijk vallen met de t...
A. Voorwaarden in de wet
• Derde voorwaarde - Voorbeeld
Vennootschap sluit af per 30 juni 2013 – AVA 15
december 2013
Op A...
A. Voorwaarden in de wet
• Derde voorwaarde - Voorbeeld
Akte tot kapitaalsverhoging verleden met inbreng in
natura = 2 for...
A. Voorwaarden in de wet
• Derde voorwaarde - Voorbeeld
Alternatief:
Beslissing AVA tot dividenduitkering
Individuele keuz...
A. Voorwaarden in de wet
• Vierde voorwaarde: kapitaalinbreng in het
boekjaar dat afsluit vóór 1 oktober 2014
• Uitkering ...
A. Voorwaarden in de wet
Boekjaar

Vervaldag (volgens wet)

Beschikbare termijn

01.01.2013 – 31.12.2013

31 december 2013...
A. Voorwaarden in de wet
• Vierde voorwaarde:
– Addendum dd. 13.11.2013 bij Circ. dd. 1 oktober
2013: vennootschappen jaar...
B. Gevolgen
• Bijkomende voorwaarde: kapitaalsinjectie
moet 4 of 8 jaar behouden blijven
– Afhankelijk van de grootte van ...
B. Gevolgen
• KMO’s
Jaar van
kapitaalsvermindering
1e twee jaar volgend op
de inbreng

Tarief roerende
voorheffing
15%

De...
B. Gevolgen
• KMO’s
– Vanaf het vijfde jaar is er geen bijkomende heffing
meer
B. Gevolgen
• Grote vennootschap
Jaar van
kapitaalsvermindering
1e vier jaar volgend op
de inbreng
Vijfde en zesde jaar
vo...
B. Gevolgen
• Grote vennootschap
– Vanaf negende jaar is er geen bijkomende heffing
meer
B. Gevolgen
• Verlaagd progressief tarief
vennootschapsbelasting?
– Art. 215, 3e lid , 3° WIB: belastbaar inkomen < 322
50...
C. Specifieke antimisbruikbepalingen
1) Kapitaalvermindering (art. 537, 5e lid WIB)
–

Steeds geacht eerst uit op het via ...
C. Specifieke antimisbruikbepalingen
• Voorbeeld van de “claw back”
– Vennootschap 3 000 belaste reserves vastgeklikt
– Wi...
C. Specifieke antimisbruikbepalingen
• Voorbeeld (vervolg)
– Wanneer er geen dividend komt in 2013 = 300 à
15 % = boete va...
C. Specifieke antimisbruikbepalingen
• Art. 537, 3e lid WIB en tax shelter:
– Investering in tax shelter is mogelijk tot m...
Liquidatieboni
1. Situering
2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van
reserves
3. Laatste ontwikkelingen
3. Laatste ontwikkelingen
• Circ. 1 oktober 2013
– met addendum dd. 13.11.2013:
•
•

•

Uitstel voor vennootschappen die j...
3. Laatste ontwikkelingen
•
•

GwH verzoekschriften ingediend tegen verhoging
Argumentatie:
–
–

–
–

Vennootschap opgebou...
3. Laatste ontwikkelingen
•

•

EHRM “gerechtvaardigde verwachting” niet
frustreren (EHRM 14 mei 2013, N.K.M. t,
Hongarije...
3. Laatste ontwikkelingen
• CBN- Ontwerpadvies van november 2013
– Dividenduitkering
•
•

Interimdividend versus tussentij...
Besluit
• Maatregel is interessant wanneer
– U snel maar niet té snel wil vereffenen of geen
belangrijke bedragen uit de v...
Taxatie geheime commissielonen
Evolutie wetgeving en administratieve
richtlijnen
•
•
•
•
•
•
•
•

Wet 25 juni 1973
Wet 7 december 1988 : tarief 200 % - a...
• Eerste circulaire van 1 december 2010 (Ci.
RH.421/605.074)
– 1ste addendum d.d. 23 december 2011 aan circulaire
Ci.RH.42...
Taxatie geheime commissielonen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afzonderlijke aanslag
Venn.B., RPB en BNI/Venn.
Grondslag:
Tarief
Aft...
1. De afzonderlijke aanslag
• Artikel 219, eerste lid WIB 1992 :
“Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op :
– Kosten ...
• Tarief : 300 % (art. 219, tweede lid WIB 1992)
• Voor AJ van oorzaak (Art. 206 KB/WIB92)
• Ongeacht resultaat
• Ongeacht...
2. Venn.B., RPB en BNI/ Venn.
• Vennootschapsbelasting: art. 219 WIB 92
• Rechtspersonenbelasting: art. 223 en 225 WIB
92
...
3. Grondslag
A. Niet verantwoorde kosten en VAA
B. Verdoken meerwinsten
C. Betaalde steekpenningen
A. Niet-verantwoorde kosten en VAA

1° Commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toeva...
• Afwijkingen want onder bepaalde
voorwaarden:
a) Geen ficheplicht
b) Tolerantie voor laattijdig ingediende fiches
c) Geen...
a) Geen ficheplicht :
• indien genieter niet beroepsmatig handelt
– Maar: niet-geïdentificeerde genieter = nietverantwoord...
• indien vergoeding betaald aan personen
onderworpen aan de Belgische
boekhoudwetgeving (Wet 17.07.1975) EN aan
facturatie...
• Geen ficheplicht voor handelsrestorno’s rechtstreeks in
mindering gebracht op facturen en samen met facturen in
boeken i...
• Geen ficheplicht indien bedrag vergoeding of
VAA is max. 125 EUR/jaar per genieter
(Comm.IB.92 nr. 57/64)
• Geen fichepl...
b) Administratieve soepelheid bij laattijdig indienen van
fiches en opgaven  Korte vertraging aanvaard
indien:
–
–
–
–

O...
c) Geen bijzondere aanslag :
• bij regularisatie van forfaitair geraamde VAA indien:
– rekenfout (bv. KI niet gekend of be...
• Geen bijzondere aanslag voor :
– Overdreven kosten
– Geringe giften
– Vrijgestelde sociale voordelen
(Comm. IB. 219/8 en...
• Geen bijzondere aanslag indien bedrag van nietverantwoorde kost of VAA is begrepen in
belastingaangifte genieter (art. 2...
• Geen bijzondere aanslag indien bedrag van nietverantwoorde kost of VAA is begrepen in aanslag in hoofde
van genieter met...
• ! Maar administratieve richtlijnen niet bindend !
– Hof van Beroep te Gent van 8 oktober 2013 haalt de
administratieve t...
•

 beginselen behoorlijk bestuur (gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel,
vertrouwensbeginsel, fairplaybeginsel)
...
• Eerste aanvullend protocol bij het EVRM is ook van toepassing
de Belgische rechtsorde (Rb. Gent 24 juni 2008, FJF 2009, ...
B. Verdoken meerwinsten
• = Voornamelijk zwarte winst (= zwarte omzet – zwarte uitgaven)
• ≠ (verdoken) reserves n.a.v. on...
• Verworpen uitgaven :
– Fictieve facturen:
• Ja, indien betaald
–
–
–
–

Antwerpen 11 oktober 2011, F.J.F. 2012/259
Antwe...
C. Steekpenningen
• Vergoedingen betaald voor:
– private of openbare omkoping in België
– omkoping van buitenlandse of int...
4. Tarief
• 300 % + 3 % aanvullende crisisbijdrage (art.
463bis WIB92)= 309 %
5. Aftrekbaarheid
1. De vroegere regeling :
– toepassing bijzondere aanslag
– Aftrekbaarheid van de bijzondere aanslag
– A...
2. De aangepaste regeling :
– Wanneer eerste ontsnappingsroute van toepassing is 
spontane en tijdige aangifte door genie...
• Niet-aftrekbaarheid :
•  Antwoord Minister van Financiën:
– Teneinde ‘economische dubbele belasting zo veel als mogelij...
6. Strafrechtelijk karakter?
• Vóór rechtspraak van Hof van Cassatie dd. 10
september 2010 :
– Hoven van Beroep Gent, Antw...
• Cass. dd. 10 september 2010 :
“in zoverre de bijzondere aanslag in de geheime
commissielonen er toe strekt het verlies v...
• Nà de rechtspraak Hof van Cassatie dd. 10
september 2010
– kentering in de rechtspraak van de Hoven van
Beroep
• Hof van Beroep te Brussel en Gent 2011:
“bijzondere aanslag maakt minstens gedeeltelijk
een sanctie uit in de zin van ar...
• Hof van Beroep te Antwerpen 2012 : afzonderlijke aanslag is niet
enkel vergoedend

– Vergoeding betaald door BP aan een ...
• Hof van Beroep Antwerpen van 23 oktober 2011
(verdoken meerwinsten)
– Verdoken meerwinsten dus afzonderlijke aanslag is ...
• Hof van Beroep te Brussel van 19 januari 2011 :
– Volledige kwijtschelding afzonderlijke aanslag in de
mate dat de ident...
• Hof van Beroep te Gent van 4 oktober 2011:
– Feiten :
• laattijdige indiening loonfiches door sociaal secretariaat
• bez...
• Conclusie Hoven van beroep:
– 200 % vergoedend, 100 % sanctionerend
• Gent 4 oktober 2011,www.monkey.be : sanctie met 50...
• Rb. Leuven 10 mei 2013, Fisc. Act. 2013, afl. 27,
16 Vraag GWH:
– aanslag heeft strafkarakter doch geen mildering
terwij...
• Maar Hof van Beroep te Gent van 8 oktober
2013 haalt administratieve toleranties
onderuit (Gent 8 oktober 2013, Fiscoloo...
•  Antwoord vd Minister van Financiën
– “ De negatieve formulering van het Hof van Cassatie waarnaar
de administratie ver...
7. Conclusie
• Vroegere regeling
– Één ontsnappingsroute :
1) Geen bijzondere aanslag indien de vennootschap die
de vergoe...
• Huidige regeling
– Twee ontsnappingsroutes
1) Geen bijzondere aanslag indien de genieter de genoten
vergoeding, of het g...
• Verbetering?
• Tariefverlaging op komst?
- Op agenda van de regering maar voorlopig
doorgeschoven naar latere gelegenhei...
Gesplitste aankoop: Actuele stand
van zaken
Gesplitste aankoop: Actuele stand van zaken
I. De gesplitste aankoop
A.
B.
C.

Techniek
Artikel 9 Wetboek Successierechten...
A. Techniek
Fiscale gevolgen:
1. Op het tijdstip van de schenking:

1

-

0% Reg. rechten (hand-/bankgift, buitenlandse no...
B. Artikel 9 Wetboek Successierechten
De roerende of onroerende goederen, verkregen ten bezwarende titel :
• voor het vruc...
B. Artikel 9 Wetboek Successierechten
Toepassingsgebied van artikel 9 Wetboek Successierechten:
• Verkrijging in vruchtgeb...
C. Tegenbewijs: Geen bedekte bevoordeling
Drieledig tegenbewijs: geen bedekte bevoordeling ten behoeve van de blote eigena...
A. Chronologisch overzicht (wetgevende) beslissingen
inzake tegenbewijs

11/10/1919

Invoering artikel
9. W. Succ

10/06/2...
B. Chronologisch overzicht toepasselijke regeling op het
tegenbewijs

11/10/1919

Invoering artikel 9.
W. Succ:
tegenbewij...
C. Wet van 11 oktober 1919: invoering artikel 9
W.Succ.
•

Memorie van Toelichting (Zitting 20 maart 1919, nr. 109):

“Een...
D. Rechtshandelingen gesteld tot en met 1 juni 2012
Administratieve beslissing van 10 juli 2002
•

“De schenking kan zowel...
E. Rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012
Invoering artikel 106 W. Succ.: nieuwe algemen anti-misbruikbepaling

•
•
•...
F. Rechtshandelingen gesteld na 1 september 2013
Toepassing algemene anti-misbruikbepaling
Administratieve beslissing van ...
III. Mildering: artikel 12 Wetboek Successierechten
Art. 12 Wetboek Successierechten:
“Wanneer uitgemaakt wordt dat de ove...
IV. Alternatieven
Gesplitste aankoop naakte eigendom-recht van gebruik en bewoning
• Limitatieve interpretatie van de fict...
IV. Alternatieven
Oprichting maatschap:
1.
2.

•
•

Oprichting van de maatschap door de ouders gevolgd door de schenking v...
Antwerpen

Westerlo

T: +32.3.206.21.10
F: +32.3.206.21.19

T: +32.14.21.01.10
F: +32.14.21.01.19

Maria-Henriëttalei 1
B ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fiscaal hete hangijzers 21-11-2013

938 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fiscaal hete hangijzers 21-11-2013

 1. 1. Liquidatieboni Vastklikken van reserves
 2. 2. Liquidatieboni 1. Situering 2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van reserves 3. Laatste ontwikkelingen
 3. 3. Liquidatieboni 1. Situering 2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van reserves 3. Laatste ontwikkelingen
 4. 4. 1. Situering A. Quid “liquidatieboni”? B. Wetswijzigingen verhoogde roerende voorheffing
 5. 5. A. Quid liquidatieboni? • Het positieve verschil tussen de uitkeringen in geld, effecten of in enige andere vorm en de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal (zoals een uitgekeerd dividend), ten tijde van de ontbinding van de vennootschap worden aangemerkt (art. 209, lid 1 WIB en Com.IB nr. 208/1)
 6. 6. B. Wetswijziging Oude regeling W. 24 september 2002 (art. 171, 2° f) WIB) Liquidatieboni verleend of toegekend vanaf 1.1.2002 (in principe) tot 1.7.2013 10% Roerende voorheffing Overgangsregeling onder voorwaarden “Vastklikken van reserves” Art. 6-7, 4e lid W. 28 juni 2013 (Art. 537 WIB) Liquidatieboni verleend of toegekend tussen 1.7.2013 tot 30.9.2014 10% Roerende voorheffing Nieuwe regeling Art. 3 a) en 7, 4e lid W. 28 juni 2013 (Art. 171, 3° WIB) Liquidatieboni verleend of toegekend vanaf 1.10.2014 (ongeacht datum ontbinding) 25% Roerende voorheffing
 7. 7. Liquidatieboni 1. Situering 2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van reserves 3. Laatste ontwikkelingen
 8. 8. 2. Overgangsmaatregel A. Voorwaarden in de wet B. Gevolgen C. Specifieke antimisbruikbepalingen
 9. 9. A. Voorwaarden in de wet • Wettekst: Art. 6-7 Programmawet van 28 juni 2013 - Nieuw art. 537 WIB • Vier voorwaarden: 1. 2. 3. 4. Dividenduitkering Belaste reserves die bestaan op 31 maart 2013 Onmiddellijke inbreng van het verkregen bedrag Kapitaalinbreng in het boekjaar dat afsluit vóór 1 oktober 2014 + Kapitaalinjectie moet 4 of 8 jaar behouden blijven + Antimisbruikbepaling
 10. 10. A. Voorwaarden in de wet • Eerste voorwaarde: dividenduitkering – Vennootschapsrecht: art. 320 (bvba) 429 (cvba) en 617 (nv en comm. va)  geen wettelijke reserve – Tussentijds dividend – Voorschot op liquidatieboni?  Toekenning en betaalbaarstelling = definitief en onherroepelijk beschikken  pas bij sluiting van de vereffening – Ontbinding + sluiting vóór 1 oktober 2014
 11. 11. A. Voorwaarden in de wet • Tweede voorwaarde: belaste reserves uitkeren zoals deze door een algemene vergadering zijn goedgekeurd op 31.3.2013 – Belaste reserves (Com. IB 1992 nrs 199/128 – 199/190 - Circ. 1 oktober 2013): • De boekhoudkundige beschikbare reserve • De overgedragen winst • Een vermindering van het maatschappelijk kapitaal door opname van de belaste reserves in kapitaal – 31 maart  GwH – Min van Fin: anti-manipulatie
 12. 12. A. Voorwaarden in de wet • Tweede voorwaarde: – Opletten voor gelijkheid tussen aandeelhouders • Geen inhoudingsplicht van roerende voorheffing in sommige gevallen wanneer verkrijger een vennootschap is (art. 106, §5 en 6 KB/WIB)
 13. 13. A. Voorwaarden in de wet • Tweede voorwaarde – Voorbeeld: Boekjaar eindigt per 31.12.2012 AVA is veelal april/mei/juni 2013 Enkel de reserves die bestaan per 31.12.2011
 14. 14. A. Voorwaarden in de wet • Derde voorwaarde: minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in kapitaal – “Verkregen”? • Inbreng in geld • Inbreng in natura van vorderingsrecht na keuzedividend (CBN-Advies 2010/3) is mogelijk (Circ. 1 oktober 2013) • Per belastingplichtige/ per aandeel (Circ. 1 oktober 2013) • Verkregen bedrag moet minstens worden opgenomen – na afhouding RV
 15. 15. A. Voorwaarden in de wet • Derde voorwaarde – “Onmiddellijk”? • Art. 267, lid 1 WIB: – inbreng moet gelijk vallen met de toekenning of betaalbaarstelling van de inkomsten waardoor roerende voorheffing opeisbaar wordt (betaling na 15 dagen) • Nuancering door Circ. 1 oktober 2013: – mits bewijs van toekomstige gebeurtenis waarbij realisatie na 15 dagen tot standkomt • Kapitaalsverhoging: – – Samenvallen met de beslissing tot kapitaalsverhoging Ofwel éérst een beslissing tot kapitaalsverhoging en dan inschrijvingsperiode die wordt afgesloten in een tweede akte (art. 589 W. Venn.)
 16. 16. A. Voorwaarden in de wet • Derde voorwaarde - Voorbeeld Vennootschap sluit af per 30 juni 2013 – AVA 15 december 2013 Op AVA beslist belaste reserves uit te keren als dividend = ontstaan van de schuld aan de aandeelhouders Schuld onmiddellijk omgezet in kapitaal MAAR vennootschap te weinig cash flow  schuld aan de aandeelhouders omgezet in kapitaal= inbreng in natura
 17. 17. A. Voorwaarden in de wet • Derde voorwaarde - Voorbeeld Akte tot kapitaalsverhoging verleden met inbreng in natura = 2 formaliteiten • Akte van kapitaalsverhoging (notaris) • Inbreng verslag (bedrijfsrevisor) Alternatief: Beslissing AVA tot kapitaalsverhoging onder opschortende voorwaarde van de inschrijving (inbrengverslag onder dezelfde voorwaarde)
 18. 18. A. Voorwaarden in de wet • Derde voorwaarde - Voorbeeld Alternatief: Beslissing AVA tot dividenduitkering Individuele keuze aan de aandeelhouders • Dividend aanwenden tot kapitaalsverhoging • Dividend uitbetalen Vaststelling van de effectieve verhoging
 19. 19. A. Voorwaarden in de wet • Vierde voorwaarde: kapitaalinbreng in het boekjaar dat afsluit vóór 1 oktober 2014 • Uitkering en kapitaalsverhoging niet persé in hetzelfde boekjaar/belastbaar tijdperk (Circ. 1 oktober 2013)  Wettelijke termijnen zie schema
 20. 20. A. Voorwaarden in de wet Boekjaar Vervaldag (volgens wet) Beschikbare termijn 01.01.2013 – 31.12.2013 31 december 2013 6 maanden vanaf 1 juli 2013 01.04.2013 – 31.03.2014 31 maart 2014 9 maanden 01.07.2013 – 30.06.2014 30 juni 2014 12 maanden 01.10.2013 – 30.09.2014 30 september 2014 15 maanden 01.11.2013 – 31.10.2014 31 oktober 2013 4 maanden vanaf 1 juli 2013
 21. 21. A. Voorwaarden in de wet • Vierde voorwaarde: – Addendum dd. 13.11.2013 bij Circ. dd. 1 oktober 2013: vennootschappen jaarrekening afsluiten tussen 1.10.2013 – 30.3.2014  formalisatie tot 31 maart 2014 (1e twee rijen schema) – Geen wijziging van datum afsluiting boekjaar mogelijk na 1 mei 2013 (art. 7, in fine W. 28 juni 2013)
 22. 22. B. Gevolgen • Bijkomende voorwaarde: kapitaalsinjectie moet 4 of 8 jaar behouden blijven – Afhankelijk van de grootte van de vennootschap op moment van inbreng (art. 15 W. Venn.) – Geconsolideerde basis – KMO’s: 4 jaar – Grote vennootschappen: 8 jaar – Niet naleving: kapitaalvermindering = uitkering dividend
 23. 23. B. Gevolgen • KMO’s Jaar van kapitaalsvermindering 1e twee jaar volgend op de inbreng Tarief roerende voorheffing 15% Derde jaar volgend de op inbreng Vierde jaar volgend op de inbreng 10% 5%
 24. 24. B. Gevolgen • KMO’s – Vanaf het vijfde jaar is er geen bijkomende heffing meer
 25. 25. B. Gevolgen • Grote vennootschap Jaar van kapitaalsvermindering 1e vier jaar volgend op de inbreng Vijfde en zesde jaar volgend de op inbreng Tarief roerende voorheffing 15% Zevende en achtste jaar volgend op de inbreng 5% 10%
 26. 26. B. Gevolgen • Grote vennootschap – Vanaf negende jaar is er geen bijkomende heffing meer
 27. 27. B. Gevolgen • Verlaagd progressief tarief vennootschapsbelasting? – Art. 215, 3e lid , 3° WIB: belastbaar inkomen < 322 500 euro en dividenduitkering 13% van het gestort kapitaal – risico op overschrijding grens bij overgangsmaatregel – Uitgekeerde dividenden in kader van overgangsmaatregel niet mee in rekening (art. 537, 2e lid WIB)
 28. 28. C. Specifieke antimisbruikbepalingen 1) Kapitaalvermindering (art. 537, 5e lid WIB) – Steeds geacht eerst uit op het via deze overgangsregeling gevormde kapitaal 2) “Claw back” = Afzonderlijke aanslag van 15 % (op 10%) op positief verschil tussen (art. 537, 3e lid WIB): – Resultaat belastbaar tijdperk x (som dividenden vijf vorige belastbare tijdperken. som positieve resultaten vijf vorige belastbare tijdperken) • • – Geen rekening met boekjaar met verlies (MvT) Vijf vorige jaren negatief = 0 in de noemer Effectief uitgekeerde dividend als winst in belastbaar tijdperk
 29. 29. C. Specifieke antimisbruikbepalingen • Voorbeeld van de “claw back” – Vennootschap 3 000 belaste reserves vastgeklikt – Winst van het boekjaar 2013: 1 200 – Boekjaar 2008 – 2012 totale winst 4 000  dividend in 2009 van 1 000 – Positief verschil tussen • Resultaat belastbaar tijdperk (1 200) x [som van de dividenden van de afgelopen 5 jaar (1 000)/ som van de resultaten van deze belastbare tijdperken (4 000)] = 300 • Effectief uitgekeerd dividend als winst in belastbaar tijdperk
 30. 30. C. Specifieke antimisbruikbepalingen • Voorbeeld (vervolg) – Wanneer er geen dividend komt in 2013 = 300 à 15 % = boete van 45 (verworpen uitgave) – Om boete van 45 te vermijden een dividend uitkeren van net 300 • [Positief verschil tussen 300 – 300]
 31. 31. C. Specifieke antimisbruikbepalingen • Art. 537, 3e lid WIB en tax shelter: – Investering in tax shelter is mogelijk tot max. 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar → Zéér moeilijke combinatie met vastklikken
 32. 32. Liquidatieboni 1. Situering 2. Overgangsmaatregel: het vastklikken van reserves 3. Laatste ontwikkelingen
 33. 33. 3. Laatste ontwikkelingen • Circ. 1 oktober 2013 – met addendum dd. 13.11.2013: • • • Uitstel voor vennootschappen die jaarrekening afsluiten vanaf 1.10.2014 tot 30.3.2014 Termijn kapitaalsverhoging te formaliseren tot uiterlijk 31.3.2014 Contra legem: uitstel voor kapitaalsverhoging buiten wettelijke termijn
 34. 34. 3. Laatste ontwikkelingen • • GwH verzoekschriften ingediend tegen verhoging Argumentatie: – – – – Vennootschap opgebouwde reserves = pensioenkapitaal (derde pijler) Onteigening van zelfstandige pensioen vooral bij KMO’s (art. 16 Gw. en art. 1 eerste aanv. Prot. EVRM en art. 17 EU-Handvest) moet “ernstig gemotiveerd” Liquidatieboni zullen zoals dividenden behandeld worden, terwijl ze te hard verschillen  Discriminatie door gelijke behandeling van verschillende situaties Overgangsregeling is ontoereikend
 35. 35. 3. Laatste ontwikkelingen • • EHRM “gerechtvaardigde verwachting” niet frustreren (EHRM 14 mei 2013, N.K.M. t, Hongarije; EHRM 25 juni 2013 Gáll t. Hongarije; EHRM 2 juli 2013 R.Sz. T. Hongarije) GwH: – Volledig aan de overheid om te bepalen of een maatregel het algemeen belang dient (GwH 17 oktober 2013) – Geen expliciete verantwoording geven (GwH 22 december 2010).  Kleine kans op succes bij GwH
 36. 36. 3. Laatste ontwikkelingen • CBN- Ontwerpadvies van november 2013 – Dividenduitkering • • Interimdividend versus tussentijdse dividenden (CBNAdvies 2009.1) Onderscheid winstuitkering in contanten en een keuzedividend (CBN-Advies 2010.3) – Inbreng van het dividend in kapitaal • In natura of in geld – Antimisbruikbepalingen
 37. 37. Besluit • Maatregel is interessant wanneer – U snel maar niet té snel wil vereffenen of geen belangrijke bedragen uit de vennootschap wil halen m.n. 5 (KMO) – 9 (GV) jaar – Het dividend voldoende hoog is om de procedurele kosten te dekken (notariële aktes en revisorale verslagen) – U de latere ontbinding voor ogen heeft – Geen toekomstige verliezen verwacht worden – De aandeelhouders grotendeels natuurlijke personen zijn
 38. 38. Taxatie geheime commissielonen
 39. 39. Evolutie wetgeving en administratieve richtlijnen • • • • • • • • Wet 25 juni 1973 Wet 7 december 1988 : tarief 200 % - aftrekbaar aanslag Wet 30 maart 1994 : tarief 300 % Wet 4 mei 1999 : verdoken meerwinsten Wet 27 november 2002 : eerste wettelijke tolerantie Wet 20 juli 2006 : vergoedingen betaald aan niet-inwoners Wet 27 december 2006 : voordelen in natura Wet 11 mei 2007 : steekpenningen
 40. 40. • Eerste circulaire van 1 december 2010 (Ci. RH.421/605.074) – 1ste addendum d.d. 23 december 2011 aan circulaire Ci.RH.421/605.074 – 2de addendum d.d. 20 juli 2012 aan de circulaire nr. Ci.RH./421/605.074 • Wet van 17 juni 2013 (artn. 13, 14, 17 – 23) – 2e wettelijke tolerantie - uitbreiding toepassingsgebied aanslag rechtspersonenbelasting belasten /vrijstellen van uitgave en voordelen van alle aard • Tweede Circulaire nr. CI.RH. 421/628.803 dd. 22 juli 2013
 41. 41. Taxatie geheime commissielonen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Afzonderlijke aanslag Venn.B., RPB en BNI/Venn. Grondslag: Tarief Aftrekbaar Strafrechtelijk karakter? Conclusie
 42. 42. 1. De afzonderlijke aanslag • Artikel 219, eerste lid WIB 1992 : “Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op : – Kosten als bedoeld in artikel 57 en op VAA als bedoeld in de artikel 31, tweede lid, 2° en 32, tweede lid, 2°, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave en; – Verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden; – Op de in artikel 53,24°, bedoelde financiële voordelen of VAA”
 43. 43. • Tarief : 300 % (art. 219, tweede lid WIB 1992) • Voor AJ van oorzaak (Art. 206 KB/WIB92) • Ongeacht resultaat • Ongeacht of grondslag in de gewone aanslag een belastbaar resultaat dan wel een compenseerbaar verlies oplevert (Com.IB.92 219/17) • Grondslag niet verminderd met in de art. 199-206 WIB bedoelde aftrekken (DBI, overgedragen fiscale verliezen etc.) (art. 207 WIB) • Geen verrekening voorheffingen (art. 292 en 293 WIB 92) • Geen (vermeerdering bij gebrek aan) voorafbetaling (Com.IB.92 219/16)
 44. 44. 2. Venn.B., RPB en BNI/ Venn. • Vennootschapsbelasting: art. 219 WIB 92 • Rechtspersonenbelasting: art. 223 en 225 WIB 92 • Belasting der niet-inwoners / vennootschappen: art. 233 - 239 WIB 92
 45. 45. 3. Grondslag A. Niet verantwoorde kosten en VAA B. Verdoken meerwinsten C. Betaalde steekpenningen
 46. 46. A. Niet-verantwoorde kosten en VAA 1° Commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen, behalve bezoldigingen van meewerken echtgenoten. 2° Bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, behalve vrijgestelde sociale voordelen. 3° Vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werke eigen kosten van de werkgever. 4° Voordelen alle aard (kostprijs incl. BTW vs. Werkelijke waarde) - vb. reizen verstrekt gratis of tegen verminderde prijs aan kleinhandelaars - vb. geschenken in natura aan vrije beroepers door firma’s  Die niet in individuele fiches en samenvattende opgaves worden verantwoord (art. 57 WI
 47. 47. • Afwijkingen want onder bepaalde voorwaarden: a) Geen ficheplicht b) Tolerantie voor laattijdig ingediende fiches c) Geen toepassing van bijzondere aanslag
 48. 48. a) Geen ficheplicht : • indien genieter niet beroepsmatig handelt – Maar: niet-geïdentificeerde genieter = nietverantwoorde kost (Comm.IB.92 nr. 219/4) • bij facturatie VAA of boeking R/C – = tijdens BT waarvan dat voordeel is toegekend – Maar: geen a posteriori rechtzetting via R/C ! (1ste addendum d.d. 23.12.2011 aan circulaire Ci.RH.421/605.074)
 49. 49. • indien vergoeding betaald aan personen onderworpen aan de Belgische boekhoudwetgeving (Wet 17.07.1975) EN aan facturatieplicht conform W.BTW (Com.IB. 92 nr. 57/62) – Antwerpen 23 oktober 2012, 2011/AR/1797: • Wel ficheplicht voor commissies betaald aan niet-inwoner zonder inrichting in België (Andorra) (Zie ook Circulaire Circ.nr. Ci.RH.243/581.810, AOIF nr. 7/2009, d.d. 19 februari 2009) – Rb. Gent 12 juni 2007, www.fiscalnet.be: regelmatige factuur vereist
 50. 50. • Geen ficheplicht voor handelsrestorno’s rechtstreeks in mindering gebracht op facturen en samen met facturen in boeken ingeschreven (Comm.IB.92 nr. 57/64) : – Aan de klanten toegekende handelsrestorno's waarvoor afzonderlijke creditnota's zijn uitgereikt: • Ficheplicht – Brussel 13 juni 2001, FJF 2001/195 : • “De levering door een groothandelaar in pharmaceutische produkten aan apothekers van 11 producten voor de prijs van 10” – Korting in natura • Ficheplicht – Voorafgaande beslissing 10 juni 2008, nr. 800.090,www.monkey.be : • schenking bijkomende goederen en promotieartikelen met melding op factuur
 51. 51. • Geen ficheplicht indien bedrag vergoeding of VAA is max. 125 EUR/jaar per genieter (Comm.IB.92 nr. 57/64) • Geen ficheplicht voor beroepsmatige restaurantkosten met overdreven karakter  geen VAA (2de addendum d.d. 20.07.2012 aan de circulaire Ci.RH./421/605.074)
 52. 52. b) Administratieve soepelheid bij laattijdig indienen van fiches en opgaven  Korte vertraging aanvaard indien: – – – – Overmacht Geen systematisch of vrijwillig karakter Geen intentie om aan belastbare materie te onttrekken Taxatie in hoofde van genieter niet verhinderd of ingewikkelder (Circulaire nr. Ci.RH.421./605.074 (AOIF 71/2010), dd. 1 december 2010; Comm.IB. 219/11)
 53. 53. c) Geen bijzondere aanslag : • bij regularisatie van forfaitair geraamde VAA indien: – rekenfout (bv. KI niet gekend of betwist) – uitzonderlijk (= niet herhaald) – te goeder trouw (niet gedefinieerd)  “interne overtuiging dat hij in een situatie verkeert die in overeenstemming is met de wet  En verwijzing naar Com.IB nr. 444/22 : bij ontstentenis van kwader trouw kan worden afgezien van de minimumverhoging van 10% – gering bedrag (relatief belang vd fout) – spontane rechtzetting (= voor de verzending van het bericht van wijziging), tenzij kosteloze terbeschikkingstelling voertuig (ten gevolge van de recente wetswijzigingen) (2de addendum d.d. 20.07.2012 aan de circulaire nr. Ci.RH./421/605.074)
 54. 54. • Geen bijzondere aanslag voor : – Overdreven kosten – Geringe giften – Vrijgestelde sociale voordelen (Comm. IB. 219/8 en 9)
 55. 55. • Geen bijzondere aanslag indien bedrag van nietverantwoorde kost of VAA is begrepen in belastingaangifte genieter (art. 219 lid 4 WIB 92): – Bij goede trouw medewerking fiscus om aangifte genieter op te sporen (Com.IB. 219/10) – “aangifte overeenkomstig artikel 305 WIB” veronderstelt zowel Belgische als buitenlandse aangifte (2de addendum dd. 20.07.2012 aan de circulaire nr. Ci.RH./421/605.074) – Verkeerde rubriek (zie Rb. Bergen, 18 februari 2010, Fiscoloog 2010, nr. 1207, p. 10)
 56. 56. • Geen bijzondere aanslag indien bedrag van nietverantwoorde kost of VAA is begrepen in aanslag in hoofde van genieter met diens akkoord gevestigd binnen 3-jarige aanslagtermijn (nieuw art. 219 lid 5 WIB 92): • Administratieve toleranties : – – – – – definitieve aanslag buitenland bijzondere aanslagtermijn (artikel 358 WIB) belasting van genieter zonder akkoord vermijden economische dubbele belasting vanaf AJ 2014 + hangende geschillen (Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc nr. 30/2013) dd. 22.07.2013)
 57. 57. • ! Maar administratieve richtlijnen niet bindend ! – Hof van Beroep te Gent van 8 oktober 2013 haalt de administratieve toleranties onderuit (Gent, 8 oktober 2013, Fiscoloog 2013, nr. 1358, p. 5) • Bedrijfsleiders verklaarden zich voor aj. 2008 en 2009 akkoord met het belasten, in hun hoofde, van verdoken meerwinsten • Hof : geen afdoende wettelijke basis – “indien de administratie aanneemt dat van de bepalingen van artikel 219 WIB kan worden afgeweken indien de belastingplichtige RP en genieter ermee akkoord gaan dat niet de RP maar de genieter belast wordt, dat zulks niet in de wet is ingeschreven en dat administratieve richtlijnen geen afbreuk kunnen doen aan een uitdrukkelijke wetsbepaling, ook niet op grond van de beginselen van behoorlijk bestuur” – Daarenboven is artikel 219, 5de lid WIB maar van toepassing van aj. 2014 krachtens de uitdrukkelijke wetsbepaling en geen terugwerkende kracht heeft – De circulaire dd. 22 juli 2013 die bepaalt dat “hangende geschillen en lopende dossiers in de geest van de nieuwe wetsbepaling en van die circulaire mogen worden opgelost” doet afbreuk aan een wettelijke bepaling, wat wettelijk niet kan
 58. 58. •  beginselen behoorlijk bestuur (gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, fairplaybeginsel) • Zie RS Hof van Justitie (Elmeka-arrest van 14 september 2010): beginselen behoorlijk bestuur maken deel uit van communautaire orde en hebben voorrang op nationaal recht – Circulaires zijn een waarborg van rechtszekerheid • Zelfs indien de circulaires geen enkele juridische kracht hebben, kunnen zij in hoofde van de BP toch bijdragen tot het scheppen van een geest van gewettigd vertrouwen in verband met de door de administratie gevolgde gedragslijn – Wanneer kan een BP zich beroepen op circulaires contra legem ? • 1) 2) 3) (Rb. Antwerpen 16 februari 2007; Rb. Brussel 7 maart 2005, TFR 2005, 76; Rb. Gent 22 juni 2005, rolnr. 993712; Rb. Turnhout 15 oktober 1999, TFR 2000, afl. 175, 139) vertoont de circulaire een algemene draagwijdte? werd ze gepubliceerd met goedkeuring van de administratie? Is de vrijstelling of vermindering in overeenstemming met de aard en het doel van de belasting?  Dan sorteert de circulaire GELIJKHEID (K. Geens, “Binden circulaires, toezeggingen of inlichtingen de fiscus?”, TFR 1983, 10)  “de geest van de nieuwe wetbepalingen en van de circulaire houdt in, dat daar waar mogelijk voorrang verleend wordt aan een belasting in hoofde van de genieter, in plaats van belasting in hoofde van de vennootschap of RP bij wijze van toepassing van de bijzondere aanslag” (Circulaire dd. 22 juli 2013)
 59. 59. • Eerste aanvullend protocol bij het EVRM is ook van toepassing de Belgische rechtsorde (Rb. Gent 24 juni 2008, FJF 2009, 838) • • • – arrest Shchokin van 14 oktober 2010 en Serkov van 7 juli 2011 (Shchokin nr. 2375 en Serkov nr. 39766/05: “de onduidelijkheid van de interne fiscale wetgeving kan worden afgeleid uit he dat overheden (administratie en/of rechters) op basis van uiteenlopende interpretaties de wet inconsistent toepassen.” M.a.w. : de toepassing van de afzonderlijke aanslag moet voor de BP minstens duide voorzienbaar zijn Artikel 219 WIB, zoals geïnterpreteerd en in de praktijk toegepast door een administr doorheen de tijd, voldoet niet aan de voorwaarden zoals gesteld door het EVRM en h Eerste Protocol bij dit Verdrag Conclusie : het interne recht is onvoldoende voorzienbaar – Het legaliteitsbeginsel verliest haar beschermende functie, doordat de wet onvoorspelbaar wordt, en kan nie opwegen tegen het rechtzekerheids- en vertrouwensbeginsel
 60. 60. B. Verdoken meerwinsten • = Voornamelijk zwarte winst (= zwarte omzet – zwarte uitgaven) • ≠ (verdoken) reserves n.a.v. onderwaardering activa, overwaardering passiva, en (niet-)uitgedrukte meerwaarden (art. 219 lid 3 WIB) (Zie Antwerpen, 10 januari 2012, www.fiscalnet.be) • Bewijslast administratie: 1) 2) Verdoken meerwinst (bv. niet in boekhoudkundig resultaat) Die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden (en dus het vermogen hebben verlaten) - Ook bewijs dat gelden effectief de vennootschap hebben verlaten te leveren door administratie? - Gent 29 maart 2011, www.fiscalnet.be : verboden opeenstapeling vermoedens - (minstens deel) rechtspraak : ambtshalve aanslag  administratie moet bewijs leveren van verdoken meerwinsten  Geen vermoeden van verdoken meerwinst bij gebrek aan aangifte en bewijskrachtige boekhouding (Zie ook Gent 19 februari 2013, www.fiscalnet.be; Rb. Luik 8 augustus 2006) - BTW ? Rb. Brugge 7 juni 2005, www.monkey.be Antwerpen, 11 oktober 2011, F.J.F. 2012/259
 61. 61. • Verworpen uitgaven : – Fictieve facturen: • Ja, indien betaald – – – – Antwerpen 11 oktober 2011, F.J.F. 2012/259 Antwerpen 2 april 2013, fiscoloog 2013, afl. 1353, 5 Antwerpen 21 mei 2013, fiscoloog 2013, afl. 1353, 5 Brussel, 6 november 2008, www.monkey.be – Neen, indien niet betaald: – Antwerpen 10 januari 2012, www.fiscalnet.be (overschatting passief) – Uitgaande geldstroom : • Bergen 16 januari 2013, www.fiscalnet.be: geen verdoken meerwinst
 62. 62. C. Steekpenningen • Vergoedingen betaald voor: – private of openbare omkoping in België – omkoping van buitenlandse of internationale ambtenaren • Nooit aftrekbaar (art. 53, 24° WIB) • Quid private omkoping in buitenland? – (Circ. nr. AFC 16/2008, 7 oktober 2008)
 63. 63. 4. Tarief • 300 % + 3 % aanvullende crisisbijdrage (art. 463bis WIB92)= 309 %
 64. 64. 5. Aftrekbaarheid 1. De vroegere regeling : – toepassing bijzondere aanslag – Aftrekbaarheid van de bijzondere aanslag – Aftrekbaarheid van de vergoedingen of VAA 2. De bestaande regeling met 1ste tolerantie: – Wanneer eerste ontsnappingsroute van toepassing is  spontane en tijdige aangifte door genieter – Vergoedingen en VAA aftrekbaar in hoofde van vennootschap
 65. 65. 2. De aangepaste regeling : – Wanneer eerste ontsnappingsroute van toepassing is  spontane en tijdige aangifte door genieter – Wanneer tweede ontsnappingsroute van toepassing is  ‘definitieve belasting van genieter’ – Volgens strikte lezing wettekst : • Vergoedingen of VAA gepaard met uitgave : niet aftrekbaar in hoofde van vennootschap • Vergoedingen of VAA niet gepaard met uitgave : vennootschap dient deze dan in mindering te brengen van haar aftrekbare beroepsuitgaven (vb. renteloze lening)
 66. 66. • Niet-aftrekbaarheid : •  Antwoord Minister van Financiën: – Teneinde ‘economische dubbele belasting zo veel als mogelijk te vermijden’ (vermits de genieter al is belast; én deze belasting dé basisvoorwaarde is opdat de nieuwe uitzondering van toepassing zou zijn, kan de toevoeging van de kosten achterwege blijven, “zeker wanneer de vennootschap kennelijk niet te kwader trouw heeft gehandeld” (Antwoord op Mondelinge vraag nr. 18589 van Devlies dd. 25.06.2013) •  “algemene opmerking” van de administratie in de circulaire : – “de geest van de nieuwe wetbepalingen en van de circulaire houdt in, dat daar waar mogelijk voorrang verleend wordt aan een belasting in hoofde van de genieter, in plaats van belasting in hoofde van de vennootschap of RP bij wijze van toepassing van de bijzondere aanslag” – Ditzelfde standpunt vindt men terug bij de “voorafgaande opmerking” bij de circulaire • Circulaire van 22 juli 2013 citeert dit ministeriële antwoord, zonder verdere commentaar – Conclusie : bij goede trouw, wel kostenaftrek
 67. 67. 6. Strafrechtelijk karakter? • Vóór rechtspraak van Hof van Cassatie dd. 10 september 2010 : – Hoven van Beroep Gent, Antwerpen en Brussel 2009: • aanslag geheime commissielonen géén sanctie in de zin van artikel 6 EVRM (Brussel 20 september 2007, RGCF 2008/3; Antwerpen 21 april 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 17, 11, Gent 17 februari 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 17, 11)
 68. 68. • Cass. dd. 10 september 2010 : “in zoverre de bijzondere aanslag in de geheime commissielonen er toe strekt het verlies van de belasting en de sociale bijdragen te vergoeden, heeft zij geen strafrechtelijk karakter (…)” – Met andere woorden = bijzondere aanslag een strafsanctie in zoverre de aanslag méér doet dan het verlies van belastingen en sociale bijdragen vergoeden –  administratie: geen strafrechtelijk karakter (Cass. 10 september 2010, TFR 2011, 25)
 69. 69. • Nà de rechtspraak Hof van Cassatie dd. 10 september 2010 – kentering in de rechtspraak van de Hoven van Beroep
 70. 70. • Hof van Beroep te Brussel en Gent 2011: “bijzondere aanslag maakt minstens gedeeltelijk een sanctie uit in de zin van artikel 6 EVRM” (Brussel 19 januari 2011, RGCF 2011, afl. 2, 144 en Gent 4 oktober 2011, TFR 2012, 301)
 71. 71. • Hof van Beroep te Antwerpen 2012 : afzonderlijke aanslag is niet enkel vergoedend – Vergoeding betaald door BP aan een vennootschap in Andorra is niet belastbaar in België – Het ontbreken van een fiche heeft niet tot gevolg dat er fiscale inkomsten worden gederfd door de administratie – Conclusie Hof : “een percentage van 100% kan als evenredig worden beschouwd met de gepleegde inbreuk” • Let op : Hof houdt rekening met het feit dat : – De afzonderlijke aanslag aftrekbaar is als BK – De vergoedingen aftrekbaar zijn als BK (Antwerpen 23 oktober 2012, TFR 2013, afl. 435, 130) NB – Hof maakt geen opsplitsing vergoedend vs. bestraffend gedeelte
 72. 72. • Hof van Beroep Antwerpen van 23 oktober 2011 (verdoken meerwinsten) – Verdoken meerwinsten dus afzonderlijke aanslag is van toepassing – “een percentage van 100% kan als evenredig worden beschouwd met de gepleegde inbreuk” • Maar Hof hield hiervoor rekening met : – aftrekbaarheid afzonderlijke aanslag ! – Geen bedrieglijk opzet want 10% belastingverhoging (Antwerpen 23 oktober 2012, 2011/AR/2192, onuitg.)
 73. 73. • Hof van Beroep te Brussel van 19 januari 2011 : – Volledige kwijtschelding afzonderlijke aanslag in de mate dat de identiteit van de begunstigden van de betaalde vergoeding kon worden achterhaald “de bevoegde controles werden laattijdig in bezit gesteld van de fiches maar nog vroeg genoeg om de met de gepostuleerde kostenaftrek correlatieve belastingen te vestigen”. (Brussel 19 januari 2011, RGCF 2011, afl. 2, 144)
 74. 74. • Hof van Beroep te Gent van 4 oktober 2011: – Feiten : • laattijdige indiening loonfiches door sociaal secretariaat • bezoldigingen werden wel opgenomen in de boekhouding en er werd BVH ingehouden – Hof : •Opdeling tussen het vergoedend gedeelte (200%) en het strafgedeelte (100%) •Een vermindering van het strafgedeelte tot 50% = voldoende bestraffing (250%) (Gent 4 oktober 2011, TFR 2012, 301)
 75. 75. • Conclusie Hoven van beroep: – 200 % vergoedend, 100 % sanctionerend • Gent 4 oktober 2011,www.monkey.be : sanctie met 50 % herleid • Gent 18 september 2012, 2011/AR/423, Fiscoloog 2013, 1336, p. 12) • Rb. Luik 24 mei 2012, RGCF 2012/4 – Deels vergoedend, deels sanctionerend : • • • • Brussel (fr.) 19 januari 2011, FJF 2012/258 : volledige ontheffing gezien taxatie genieter Brussel (nl.) 24 november 2011, www.fiscalnet.be: herleid tot 120 % Luik 30 mei 2012, www.fiscalnet.be: niet herleid Antwerpen 23 oktober 2012, 2011/AR/2192: herleid tot 100 % (betaling aan Andorra) – Vergoedend indien betaling aan buitenlandse belastingplichtige? • Antwerpen 23 oktober 2012, 2011/AR/1797: herleid tot 100 %
 76. 76. • Rb. Leuven 10 mei 2013, Fisc. Act. 2013, afl. 27, 16 Vraag GWH: – aanslag heeft strafkarakter doch geen mildering terwijl straf wel milderbaar • Maar Antwerpen 14 februari 2012, T.F.R. 2012, 425 (VAA vruchtgebruikconstructie) : – “Dat de afzonderlijke aanslag in onderhavig geval meer dan een vergoedend karakter zou hebben wordt niet aangetoond. Er kan derhalve geen vermindering worden doorgevoerd.” • => Zie ook Antwerpen 22 november 2011, www.fiscalnet.be artikel 358 WIB : hoofdelijke gehoudenheid
 77. 77. • Maar Hof van Beroep te Gent van 8 oktober 2013 haalt administratieve toleranties onderuit (Gent 8 oktober 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1358, 5).
 78. 78. •  Antwoord vd Minister van Financiën – “ De negatieve formulering van het Hof van Cassatie waarnaar de administratie verwijst kan (i.t.t. wat de administratie beweert) betekenen dat het Hof van Cassatie akkoord kan gaan met de stelling dat de afzonderlijke aanslag wel degelijk het karakter van een strafrechtelijke sanctie vertoont, in zoverre dat : - ze geen verlies van belastingen en sociale bijdragen vergoedt; - de inkomsten tijdig door de administratie werd belast; - de nalatigheid geen verlies voor de Schatkist inhoudt” (Mond. Vr. nrs. 6590 en 6767, D. Clarinval en V. Wouters, 9 november 2011, Kamercommissie Financiën en Begroting, Criv 53, Com 333,13)
 79. 79. 7. Conclusie • Vroegere regeling – Één ontsnappingsroute : 1) Geen bijzondere aanslag indien de vennootschap die de vergoedingen of VAA heeft betaald of toegekend aantoont dat “de genieter de verkregen vergoedingen of voordelen zelf spontaan heeft aangegeven in een door hem tijdig ingediende aangifte” (art. 219, lid WIB)
 80. 80. • Huidige regeling – Twee ontsnappingsroutes 1) Geen bijzondere aanslag indien de genieter de genoten vergoeding, of het genoten VAA spontaan zelf in zijn tijdig ingediende aangifte heeft opgenomen (ar. 219, lid 4 WIB 1992) 2) Wanneer de genieter de niet op fiscale fiches gerapporteerde vergoedingen of VAA niet op eigen initiatief in zijn tijdig ingediende aangifte heeft vermeld, dan nog géén bijzondere aanslag indien: » Het bedrag ihv de genieter kan worden belast » Deze belasting met akkoord van de genieter gevestigd is (geen betwisting) » Deze belasting gevestigd is binnen de driejarige aanslagtermijn
 81. 81. • Verbetering? • Tariefverlaging op komst? - Op agenda van de regering maar voorlopig doorgeschoven naar latere gelegenheid - Tariefverlaging omdat : - tarief van 300% niet meer aangepast aan de huidige algemene tarieven in de PB en Ven. B.; - En als compensatie voor de niet-aftrekbaarheid van de kosten of VAA
 82. 82. Gesplitste aankoop: Actuele stand van zaken
 83. 83. Gesplitste aankoop: Actuele stand van zaken I. De gesplitste aankoop A. B. C. Techniek Artikel 9 Wetboek Successierechten Tegenbewijs II. Tegenbewijs: voldoende financiële middelen A. B. C. D. E. F. Chronologisch overzicht (wetgevende) beslissingen Chronologisch overzicht toepasselijke regeling Wet van 11 oktober 1919 Rechtshandelingen gesteld tot 1 juni 2012 Rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012 Rechtshandelingen gesteld na 1 september 2013 III. Mildering: artikel 12 Wetboek Successierechten IV. alternatieven
 84. 84. A. Techniek Fiscale gevolgen: 1. Op het tijdstip van de schenking: 1 - 0% Reg. rechten (hand-/bankgift, buitenlandse notaris)  ! Art. 7 W. Succ. - 3%-7% Reg. Rechten indien geregistreerde schenking in België Vruchtgebruik (hand)gift 2 2. Op het tijdstip van de aankoop Naakte eigendom - 10% Verkooprecht (art. 44 W. Reg)  Let op: - verlaagd tarief (5%) voor bescheiden woning met KI < 745 EUR - toepassingsvoorwaarden voor het abattement - hypothecaire aftrek - Ouders: levenslang ‘vruchten’: niet belastbaar in personenbelasting <> huur 3. Overlijden ouders - Geen successierechten over vruchtgebruik (art. 1 W. Succ.)  Tenzij toepassing artikel 9 W. Succ.
 85. 85. B. Artikel 9 Wetboek Successierechten De roerende of onroerende goederen, verkregen ten bezwarende titel : • voor het vruchtgebruik door de overledene, en; • voor de blote eigendom door een derde, worden, voor de heffing van het eisbaar successierecht en recht van overgang bij overlijden, geacht in volle eigendom in deze nalatenschap voorhanden te zijn en door de derde als legaat te zijn verkregen. Tegenbewijs: de verkrijging is geen bedekte bevoordeling ten behoeve van de derde .
 86. 86. B. Artikel 9 Wetboek Successierechten Toepassingsgebied van artikel 9 Wetboek Successierechten: • Verkrijging in vruchtgebruik >< recht van bewoning/gebruik • Verkrijging ten bezwarende titel • De naakte eigenaar overleeft de vruchtgebruiker
 87. 87. C. Tegenbewijs: Geen bedekte bevoordeling Drieledig tegenbewijs: geen bedekte bevoordeling ten behoeve van de blote eigenaar 1. De naakte eigenaar beschikt over voldoende financiële middelen voor de aankoop van de naakte eigendom 2. De naakte eigenaar heeft deze tegoeden effectief aangewend voor de aankoop (Rep. RJ S 9 06-03) 3. Correcte opsplitsing naakte eigendom-vruchtgebruik (art. 47 W. Reg.)
 88. 88. A. Chronologisch overzicht (wetgevende) beslissingen inzake tegenbewijs 11/10/1919 Invoering artikel 9. W. Succ 10/06/2002 13/09/2007 Besl. EE/98.937 Gift moet vóór de authentieke akte plaatsvinden Besl. Nr. E.E./98.937, 10 juli 2002, Rép. J, nr. 9/06.6 gift moet vóór de onderhandse overeenkomst plaatsvinden 19/07/2012 10/04/2013 19/04/2013 Circ. 05/2013 Schrapping van de zwarte lijst Circ. 08/2012 Gesplitste aankoop op zwarte lijst van nieuwe algemene Antimisbruikbepaling, 344, §1 W.I.B. Besl. EE/98.937 Voorafgaande schenking is geen tegenbewijs 18/06/2013 Gewijzigde Besl. EE/98.93 Voorafgaande schenking word aanvaard als tegenbewijs onder voorwaarden
 89. 89. B. Chronologisch overzicht toepasselijke regeling op het tegenbewijs 11/10/1919 Invoering artikel 9. W. Succ: tegenbewijs geen bedekte bevoordeling 10/06/2002 Gift moet vóór de onderhandse overeenkomst plaatsvinden 13/09/2007 Gift moet vóór de authentieke akte plaatsvinden 01/06/2012 Toepassing nieuwe antimisbruikbepaling: bewijs niet fiscale motieven 01/09/2013 Gewijzigde Besl. EE/98.937 Tegenbewijs: Geregistreerde schenking, of Vrije beschikking of de geschonken tegoeden
 90. 90. C. Wet van 11 oktober 1919: invoering artikel 9 W.Succ. • Memorie van Toelichting (Zitting 20 maart 1919, nr. 109): “Een vader belegt geld, in zijnen naam voor het vruchtgebruik en in naam van zijn kind voor den bloten eigendom, hetzij in inschrijvingen op naam, hetzij in hypothecaire of andere schuldvorderingen, hetzij in onroerende aankopen. Het geld wordt door den vader verschaft en bij diens dood wordt het kind volle eigenaar zonder een centiem belasting te betalen” • Donnay in 1949: “Er is tegenbewijs indien blote eigenaar aantoont dat hij de aankoopprijs met de hem toebehoorde gelden betaalde
 91. 91. D. Rechtshandelingen gesteld tot en met 1 juni 2012 Administratieve beslissing van 10 juli 2002 • “De schenking kan zowel bij onderhandse als authentieke akte, handgift of onrechtstreekse schenking plaatsvinden” • De schenking moet plaatsvinden voorafgaand aan de ‘akte van verkrijging’ Administratieve beslissing van 13 december 2007 • • De schenking mag ook plaatsvinden tussen het tijdstip van de verkoopovereenkomst en de betaling door de blote eigenaar bij de authentieke akte Let op bij een betaald voorschot
 92. 92. E. Rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012 Invoering artikel 106 W. Succ.: nieuwe algemen anti-misbruikbepaling • • • Ook van toepassing op rechtshandelingen in de privé-sfeer Gewekt vertrouwen van de fiscale administratie Van toepassing voor rechtshandelingen of geheel van rechtshandelingen gesteld vanaf 1 juni 2012 Circulaire 19 juli 2012: • • Gesplitste aankoop op zwarte lijst van nieuwe algemene Anti-misbruikbepaling, 106 W. Succ.: Algemeen vermoeden Tegenbewijs van de belastingplichtige dat niet-fiscale motieven aan de grondslag van de verrichting liggen Circulaire 10 april 2013: • • Schrapping van de gesplitste aankoop van de zwarte lijst Toepassing van artikel 106 W. Succ blijft mogelijk, maar geen algemeen vermoeden
 93. 93. F. Rechtshandelingen gesteld na 1 september 2013 Toepassing algemene anti-misbruikbepaling Administratieve beslissing van 19 april 2013 EE/98.937 • • De voorafgaande schenking wordt niet meer aanvaard als tegenbewijs voor de toepassing van artikel 9 W.Succ. Irrelevant of deze schenking werd geregistreerd of niet.  In werking voor rechtshandelingen na 1 september 2013 Administratieve beslissing van 18 juli 2013 EE/98.937 (versie 2) • een voorafgaande schenking wordt wel als tegenbewijs aanvaard wanneer de voorafgaande schenking aan de heffing van het registratierecht voor schenkingen werd onderworpen, of wanneer wordt aangetoond dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken •  In werking voor rechtshandeling na 1 september 2013
 94. 94. III. Mildering: artikel 12 Wetboek Successierechten Art. 12 Wetboek Successierechten: “Wanneer uitgemaakt wordt dat de overledene werkelijk het levenslang recht genoten heeft, is er aanleiding toe, op de belastbare grondslag, ten dage van het openvallen der nalatenschap, een evenredige vermindering toe te passen” Formule: Jaarlijkse opbrengst X 4% gekapitaliseerd aan het aantal volle jaren waarin het vruchtgebruik werd genoten • Jaarlijkse opbrengst is gelijk aan 4% van de waarde van het onroerend goed
 95. 95. IV. Alternatieven Gesplitste aankoop naakte eigendom-recht van gebruik en bewoning • Limitatieve interpretatie van de fictiebepaling • Recht van gebruik en bewoning: geen recht op ‘vruchten’ maar ‘genot’ Dubbele schenking • • • Schenking van de tegoeden voor de aankoop aan de kinderen, gevolgd door een tweede schenking van deze tegoeden aan de kleinkinderen Let op: artikel 7 W. Succ. zowel bij grootouders als ouders Let op: Fiscaal misbruik-Simulatie Aankoop gevolgd door schenking • • Aankoop van de naakte eigendom via eigen gelden of lening van de naakte eigenaar, gevolgd door de schenking van de tegoeden door de vruchtgebruiker Let op: Fiscaal misbruik-Simulatie
 96. 96. IV. Alternatieven Oprichting maatschap: 1. 2. • • Oprichting van de maatschap door de ouders gevolgd door de schenking van de delen in de maatscha de kinderen, of; Schenking van de tegoeden aan de kinderen gevolgd door oprichting van de maatschap samen met d ouders De ouders treden op als zaakvoerder in de maatschap en hebben de volledige controle over het onroe goed Bij het overlijden behoren de goederen niet tot het vermogen van de erflater: geen toepassing art. 1 W Oprichting stichting: Oprichting van de stichting, gevolgd door inbreng van het aangekochte onroerend goed • • Registratierechten verschuldigd over de inbreng van het onroerend goed Indien bepaalde voorwaarden in acht worden genomen, geen schenkings- noch registratierechten
 97. 97. Antwerpen Westerlo T: +32.3.206.21.10 F: +32.3.206.21.19 T: +32.14.21.01.10 F: +32.14.21.01.19 Maria-Henriëttalei 1 B – 2018 Antwerpen België Nijverheidsstraat 13 B – 2260 Westerlo België www.tuerlinckx.eu www.tuerlinckx.eu

×