Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הומוגניות מול הטרוגניות

1,811 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הומוגניות מול הטרוגניות

 1. 1. ‫הומוגניות מול הטרוגניות בטיפול קבוצתי‬ ‫)2,1(‬ ‫• צבי גיל, מ.א., פסיכולוג קליני בכיר‬ ‫)1(‬ ‫• רוזנה ג‘ויסמן, מ.א., עובדת סוציאלית קלינית‬ ‫)1(‬ ‫• עטרה ברקו, אחות מוסמכת‬ ‫)3,1(‬ ‫• ד“ר אסתר גרנט, פסיכיאטרית‬ ‫• 1 - מרפאה קהילתית לבריאות הנפש, כרמיאל‬ ‫• 2 - מ.י.ט.ל. - מכון ישראלי למחקר ולטיפול בלחץ פסיכולוגי, חיפה‬ ‫• 3 - מנהלת השירות הקהילתי לבריאות הנפש בגליל המערבי, מסונף‬ ‫לבית-החולים הפסיכיאטרי ע“ש פליגלמן )‘מזרע(‬ ‫1‬
 2. 2. ?‫למה זה חשוב‬The fate of a group therapy patient and a... • therapy group may, in large measure, be determined before the first group therapy session (YALOM) • 2
 3. 3. ‫קבוצה הומוגנית:‬ ‫הכנה לעבודה שיקומית‬ ‫אוכלוסיה - פגועי נפש )השתחררו מאשפוז‬ ‫•‬ ‫פסיכיאטרי(‬ ‫מסגרת - יומית‬ ‫•‬ ‫השתתפות - חצי סגורה‬ ‫•‬ ‫מטרות: א - הכנה לתעסוקה‬ ‫•‬ ‫ב - תחזוקה‬ ‫•‬ ‫ג - סוציאליזציה‬ ‫•‬‫• מדיום: פחות מילולי ויותר פעלתני )משחקים(‬ ‫3‬
 4. 4. ‫קבוצה הומוגנית: נשים דוברות אנגלית‬ ‫אוכלוסיה: נשים דוברות אנגלית‬ ‫•‬ ‫מסגרת: מרפאה אמבולטורית‬ ‫•‬ ‫השתתפות: סגורה למחצה‬ ‫•‬‫שיפור קשרים בין-אישיים, העלאת ערך‬ ‫מטרות:‬ ‫•‬ ‫עצמי, גיבוש גבולות בין עצמי לזולת.‬ ‫גישה: טיפול קבוצתי דינמי‬ ‫•‬ ‫4‬
 5. 5. ‫קבוצה הומוגנית: נשים‬ ‫אוכלוסיה: נשים שפנו לטיפול מרפאתי‬ ‫•‬ ‫מסגרת: אמבולטורית‬ ‫•‬ ‫השתתפות:סגורה למחצה‬ ‫•‬‫מטרות: שיפור קשרים בין-אישיים, העלאת ערך‬ ‫•‬ ‫עצמי, גיבוש גבולות בין עצמי‬ ‫לזולת.‬ ‫טיפול דינמי אקלקטי‬ ‫גישה:‬ ‫•‬ ‫5‬
 6. 6. ‫קבוצה הטרוגנית: אנאליזה קבוצתית‬ ‫אוכלוסיה: אנשים שפנו לטיפול מרפאתי‬ ‫•‬ ‫מסגרת: אמבולטורית‬ ‫•‬ ‫השתתפות: סגורה למחצה‬ ‫•‬ ‫מטרות: פיתוח מודעות עצמית, בין-אישית,‬ ‫•‬‫שהביאו‬ ‫וקבוצתית, טיפול בנושאים הדינמיים‬ ‫אותם לבקש עזרה.‬ ‫טיפול דינמי-אנאליטי‬ ‫גישה:‬ ‫•‬ ‫6‬
 7. 7. ‫מאפיינים של טיפול קבוצתי במרפאה‬ ‫ציבורית:‬‫• מטופלים במרפאה ציבורית מחפשים וצריכים קשת‬ ‫יותר גמישה של התערבויות לעזרה, כמו תמיכה‬ ‫רגשית, יעוץ, תמיכה חברתית, ומודלינג )‪.(WEINER‬‬ ‫• הדגשה של הסתגלות עכשוית על חשבון תובנה‬ ‫התפתחותית.‬ ‫• מאפיינים במרפאה ציבורית כוללים רמות גבוהות,‬‫יחסית, של פחד מאינטימיות, אובדן גבולות, פחדים‬ ‫מהדבקות רגשית ואובדן כוח, לעומת רמה נמוכה‬ ‫יחסית של אמון.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫קבוצה במרפאה ציבורית – המשך:‬ ‫הקבוצה יותר מובנית, אך המנחה יותר גמיש.‬ ‫•‬ ‫מטרות כוללות חיזוק קשרים חיוביים בין חברי‬ ‫•‬‫הקבוצה ובין עצמם, עם המטפלים, עם בני משפחתם,‬ ‫ועם הקהילה.‬ ‫עצם ההשתתפות בקבוצה הוא תרפויטי.‬ ‫•‬ ‫המוטיבציה להשתתפות יכולה להיות מעורפלת,‬ ‫•‬ ‫ושיתוף הפעולה – לבילי.‬ ‫8‬
 9. 9. ‫קבוצה הטרוגנית היא נחוצה כי...‬ ‫הקבוצה היא מיקרוקוסמוס חברתי ומאפשרת למידה‬ ‫•‬‫הדדית וטיפול בעל אופי יותר אינטראקציוני )יאלום(.‬ ‫הקבוצה מאפשרת החיאה ותיקון של יחסי אוביקט‬ ‫•‬ ‫קדומים )ביון(.‬ ‫משתתפים בקבוצה מייצגים אלמנטים בפנטסיות‬ ‫•‬ ‫הפנימיות של משתתפים אחרים )‪.(DUNPHY‬‬ ‫המשתתפים מהווים מראות מגמתיות זה של זה‬ ‫•‬ ‫)פולקס(.‬ ‫9‬
 10. 10. ‫יתרונות קבוצה הטרוגנית – המשך:‬‫• המתח בקבוצה הוא הבסיס לשינוי – ‪THE DIALECTICAL‬‬ ‫‪INTERPLAY PARADOXICALLY UNITES THE‬‬ ‫‪OPPOSITES ( (MORGAN, OGDEN‬‬ ‫)& ‪BERNIS‬‬ ‫• מאפשרת פיזור האשליה שאנחנו דומים‬ ‫‪.(SHEPARD‬‬ ‫• בהמשך – מאפשרת רזולוציה של הבדלים וקונפליקטים,‬ ‫ופיתוח זהות אישית.‬ ‫• אקראיות בקבוצה )קפלן וצדוק(.‬ ‫01‬
 11. 11. ‫יתרונות של קבוצה הומוגנית:‬‫המודעות להרגשה קבוצתית משותפת )למשל, חרדה או כעס(‬ ‫•‬ ‫היא הצעד הראשון לקראת עבודה קבוצתית רצינית )‪.(MANN‬‬‫לכידות )‪ (COHESION‬של הקבוצה היא חיונית לתוצאותיה‬ ‫•‬ ‫התרפויטיות ומאפשרת יותר תמיכה ויותר שיפור סימפטומטי‬ ‫מהיר )‪(.LAWLIS & BENDAR‬‬ ‫לכידות מאפשרת תחושת שייכות ))‪AGAZARIAN & PETERS‬‬ ‫•‬ ‫מטופלים עם רמות שונות של חומרה, או הנמצאים בשלבים‬ ‫•‬ ‫שונים של התפתחות אותה בעיה, עוזרים זה לזה )‪.(SLAVSON‬‬ ‫11‬
 12. 12. ‫יתרונות קבוצה הומוגנית – המשך:‬‫• משתתפים בקבוצה מתקדמים בה באמצעות התמודדות‬ ‫עם קונפליקט משותף )‪.(WHITAKER‬‬ ‫• מאפשרת התחלקות ברגשות בשלב התלות ההדדית‬ ‫)‪.(,BERNIS & SHEPARD, KLEIN‬‬ ‫• מאפשרת קיצור הקבוצה ועזרה הדדית יותר מאשר‬ ‫תלות במנחה )‪.(SADOCK‬‬ ‫21‬
 13. 13. ‫הסתייגויות:‬ ‫• לכידות יתר עשויה להיות ביטוי להשקעה עצמית‬‫נרקיסיסטית, ולהוביל לסטגנציה )‪.(WONG, BATTEGAY‬‬ ‫• לכידות יתר יכולה להוביל לשטחיות.‬ ‫31‬
 14. 14. ‫האם יש דבר כזה קבוצה הומוגנית?‬ ‫אין קבוצה שבה כל‬ ‫•‬ ‫המשתתפים זהים‬‫קונפליקטים מתעוררים בכל‬ ‫•‬ ‫קבוצה‬ ‫משתתפים בקבוצה בהכרח‬ ‫•‬‫מגלים את ההבדלים ביניהם‬ ‫הערך התרפויטי של קבוצה‬ ‫•‬ ‫נובע מהרזולוציה של‬ ‫קונפליקטים‬ ‫41‬
 15. 15. ‫האם יש דבר כזה קבוצה הטרוגנית?‬ ‫• בכל קבוצה המשתתפים מוצאים‬ ‫את המשותף ביניהם‬ ‫• המשותף בין בני אדם גדול‬ ‫מהשונה ביניהם‬ ‫• הערך התרפויטי של קבוצה נובע‬ ‫מהתמיכה שהמשתתפים מקבלים‬ ‫מהגילוי שאחרים מתמודדים עם‬ ‫בעיות דומות )אוניברסליזציה(‬ ‫51‬
 16. 16. ‫מסקנות ביניים:‬ ‫• יש חשיבות לטבע הקבוצה‬ ‫• כל קבוצה הומוגנית היא גם‬ ‫בקביעה של סגנון ההנחיה‬ ‫הטרוגנית ולהיפך‬ ‫• ניסוח מטרות הקבוצה יכול‬ ‫• ניסוח מטרות הקבוצה‬‫להשפיע על טבעה - תמיכתי‬ ‫למשתתפיה אינו מסלק‬ ‫מול אקספלורטיבי‬ ‫הבדלים ואינו יוצר זהות‬ ‫• משתפים יכולים להרויח גם‬ ‫• התמודדות עם קונפליקטים‬‫מהתמודדות עם קונפליקטים‬ ‫ושונות תתרחש בכל קבוצה‬ ‫וגם מתחושת אחווה‬ ‫61‬
 17. 17. ‫מסקנות - המשך:‬‫• טיפול קבוצתי עשוי להתאים לרוב )אף כי לא בהכרח‬ ‫לכל( הפונים למרפאה ציבורית.‬‫• מטופלים יכולים להרויח גם מקבוצות הטרוגניות וגם‬ ‫מהומוגניות.‬ ‫• המנחה יכול להדגיש הומוגניות להשגת תחושת‬ ‫תמיכה, ולהדגיש הטרוגניות להשגת אמפתיה‬ ‫ולהתמודדות עם קונפליקטים.‬ ‫71‬
 18. 18. ‫ומה זה הומוגניות יחד עם הטרוגניות?‬ ‫• לכידות אינה זהה לנוחות, אלא מאפשרת לשאת את‬ ‫הקונפליקט ולהפוך אותו לעבודה טיפולית‬ ‫פרודוקטיבית )יאלום(.‬ ‫• מתאפשרת גם הקלה סימפטומטית ותמיכה, מצד אחד,‬ ‫ועיבוד קונפליקטים, מצד שני.‬‫• הקבוצה נעה מסימביוזה לאינדיבידואציה )‪.(LUNDGERN‬‬ ‫81‬
 19. 19. ‫מנקודת ראותו/ה של המנחה:‬ ‫• המטפל הקבוצתי מתאמץ‬‫להשיג מקסימום הטרוגניות‬ ‫בתחומי הקונפליקט של‬ ‫המטופלים, ומקסימום‬‫הומוגניות בדרגות הפגיעות‬ ‫והסבילות לחרדה של‬‫המשתתפים )& ‪WHITAKER‬‬ ‫‪(LIEBERMAN‬‬ ‫91‬
 20. 20. ‫מנקודת ראותו של המנחה – המשך:‬ ‫• לכידות היא מדריך הראשי בבחירת משתתפים )יאלום(.‬ ‫• הדגשת משתנים הומוגניים יכולה להיות מטעה ומשלה.‬‫למשל: בחירת מטופלים לפי אבחנות אינה מובילה להומוגניות‬ ‫באישיות, במוטיבציות, או בסגנון ההשתתפות.‬ ‫• הומוגניות מודגשת בתחילת חיי הקבוצה גם כאשר היא‬ ‫טרוגנית.‬ ‫• הטרוגניות מודגשת בשלב מתקדם בקבוצה גם כאשר היא‬ ‫הומוגניות.‬ ‫02‬
 21. 21. :‫...ולסיכום‬"Without contraries there is no progression" WILLIAM BLAKE 21

×