Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מקרבנות להעצמה2

694 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מקרבנות להעצמה2

 1. 1. ‫קבוצת בנות זוג של נפגעי נפש‬ ‫ערבים‬ ‫מקרבנות‬ ‫להעצמה‬
 2. 2. ‫אינעאם אבו- אל- היג‘א )1(, צבי‬ ‫גיל )2(, יהודית שר )3(‬ ‫• )1( עובדת סוציאלית, מרפאה קהילתית‬ ‫לבריאות הנפש, עכו;‬ ‫• )2( פסיכולוג קליני, מרפאות קהילתיות‬ ‫לבריאות הנפש, גליל מערבי, ומכון קדם‬ ‫לפסיכותירפיה, חיפה;‬ ‫• )3( מנהלת השירות הסוציאלי, מרפאה‬ ‫קהילתית לבריאות הנפש, עכו.‬
 3. 3. ‫הסטינג:‬‫מרפאה קהילתית לבריאות הנפש בעכו, אשר‬ ‫•‬ ‫משרתת אזור נרחב בגליל המערבי‬‫המרפאה נותנת טיפול אמבולטורי למשוחררי‬ ‫•‬ ‫בית-חולים ‘מזרע‘‬‫יותר ממחצית מאוכלוסיית היעד הינה דוברת‬ ‫•‬ ‫ערבית‬ ‫במרפאה יש רק עובדת סוציאלית ערביה‬ ‫•‬ ‫אחת!‬
 4. 4. ‫רציונאל:‬ ‫• נשים של נפגעי נפש אינן נחשבות ל‬ ‫מטופלים ואינן מקבלות התייחסות‬ ‫לכשעצמן.‬‫• נשים אלו מבודדות במשפחתן ובחברתן, וגם‬ ‫מול הגורמים הטיפולים.‬‫• לנשים אלו קשיים יחודיים הנובעים מנסיבות‬ ‫נישואיהן.‬
 5. 5. ‫יעדים - מטרת הקבוצה:‬ ‫תקשורת בין נשים של נפגעי נפש‬ ‫•‬ ‫)אוניברסליזציה(‬ ‫התמודדות עם סטיגמה‬ ‫•‬ ‫מתן אינפורמציה מוסמכת‬ ‫•‬ ‫אספקת תמיכה‬ ‫•‬ ‫אקספלורציה של תכנים רגשיים‬ ‫•‬ ‫עיבוד חוויות קשות‬ ‫•‬
 6. 6. ‫אופי הקבוצה:‬ ‫קצרת מועד - תוכננו שמונה פגישות‬ ‫•‬ ‫מובנית למחצה - נושאי הפגישות נקבעו‬ ‫•‬ ‫מראש אך נידונו בצורה גמישה‬ ‫דידאקטית למחצה - העברה של מידע וחינוך‬ ‫•‬ ‫אקספרסיבית - אפשור של ביטוי רגשי‬ ‫•‬‫)דידאקטית/אקספרסיבית/השלכתית/דינמית(‬ ‫•‬
 7. 7. ‫נושאים שעלו בקבוצה:‬‫רגשות אמביוולנטיים כלפי הבעל וכלפי‬ ‫•‬ ‫נסיבות הנישואים‬ ‫סטיגמה חברתית‬ ‫•‬ ‫קשיים כלכליים‬ ‫•‬ ‫קשיים בניהול הבית ללא תפקוד הבעל‬ ‫•‬ ‫קשיים בגידול הילדים‬ ‫•‬ ‫קשיים בחיי המין‬ ‫•‬
 8. 8. ‫נושאי הקבוצה - המשך‬ ‫טיפול ביתי בבעל‬ ‫•‬‫טיפול אמבולטורי בבעל - קשר עם המרפאה‬ ‫•‬ ‫אשפוזים‬ ‫•‬ ‫תופעות לוואי של התרופות‬ ‫•‬ ‫התנהגות הבעל וסימפטומים של המחלה‬ ‫•‬ ‫סכויי השיקום וההחלמה‬ ‫•‬ ‫קשר עם משפחות המוצא‬ ‫•‬
 9. 9. ‫התהליך הקבוצתי‬ ‫• פגישה שלישית: שיחה‬ ‫• פגישה ראשונה - הצפה‬ ‫עם פסיכיאטרית.‬ ‫רגשית. קשה לדבר על‬‫המשך תכנים מהפגישה‬ ‫הסטינג הקבוצתי.‬ ‫הקודמת.‬ ‫קונפליקט בין‬‫• פגישה רביעית: התחלת‬ ‫המועצמות לקרבנות.‬ ‫הגיבוש של הקבוצה.‬ ‫• פגישה שניה: העדרות‬ ‫• פגישה חמישית:‬ ‫של אלה שמתקשות‬ ‫השלכה‬ ‫להשלים עם מצבן.‬ ‫ואקספרסיביות.‬ ‫קשיים ביחסים עם‬ ‫הסביבה והצורך‬ ‫בביטחון.‬
 10. 10. ‫פגישה חמישית: השלכה‬ ‫ואקספרסיביות‬ ‫המנחה מביאה שיר כגרוי.‬ ‫•‬ ‫האשה כקרבן.‬ ‫•‬ ‫המשאלה לבעל גברי ומתפקד.‬ ‫•‬‫רזולוציה - האשה מאמצת תכונות ‘גבריות ‘ כפיצוי‬ ‫•‬ ‫על העדרן אצל הבעל.‬ ‫האשה מוותרת על כמיהותיה לטובת השמירה על‬ ‫•‬ ‫המשפחה כולה ועל מעמדה בתוכה.‬ ‫למקום של האשה יש ערכים גבוהים יותר בעיני‬ ‫•‬ ‫אלוהים ואדם.‬ ‫תפקידים אפשריים שהאשה יכולה לאמץ לעצמה.‬ ‫•‬
 11. 11. ‫התהליך הקבוצתי - המשך‬ ‫פגישה ששית: אקספלורציה של יחסים‬ ‫•‬ ‫במערכת הזוגית‬ ‫פגישה שביעית - המשך. הקבוצה מתרחקת‬ ‫•‬‫מבעיות קונקרטיות ועוסקת בסוגיות רגשיות.‬ ‫הקבוצה מתגבשת ומתלכדת.‬ ‫פגישה שמינית - ביטוי של קשיים וחולשות.‬ ‫•‬ ‫הקבוצה מחליטה להמשיך להפגש!‬ ‫•‬
 12. 12. ‫מקורבנות...‬ ‫הנשים הללו היו בדרך-כלל ה כבשים‬ ‫•‬ ‫השחורות במשפחותיהן‬‫בדרך-כלל לא היו מודעות למצב הנפשי של‬ ‫•‬ ‫הבעל בטרם הנישואים‬ ‫הנשים נאלצות לקחת אחריות על ניהול‬ ‫•‬ ‫המשפחה )כלכלה, גידול הילדים, קבלת‬ ‫החלטות(‬ ‫הנשים צריכות לטפל בבעל‬ ‫•‬
 13. 13. ‫מקורבנות - המשך‬ ‫העדר תמיכה ממשפחות המוצא‬ ‫•‬‫לעתים קרובות צריכות גם לטפל במשפחת‬ ‫•‬ ‫הבעל‬ ‫הן צריכות לסבול את מחלת הבעל ואת‬ ‫•‬ ‫הטיפול הפסיכיאטרי בו‬ ‫הבעל נעדר לרגל אשפוזים‬ ‫•‬ ‫סטיגמה חברתית‬ ‫•‬ ‫בידוד חברתי‬ ‫•‬
 14. 14. ‫... להעצמה‬‫הנשים הללו קיבלו את התפקיד הגברי במשפחותיהן‬ ‫•‬ ‫- היפוך תפקידים בין הבעל לאשה‬ ‫הן חזקות ודומיננטיות מול הבעל שלהן‬ ‫•‬ ‫הן מקבלות החלטות, פותרות בעיות, ונושאות‬ ‫•‬ ‫באחריות באופן עצמאי‬ ‫למדו נהיגה ונוהגות באוטו, עובדות ומפרנסות,‬ ‫•‬ ‫מייצגות את המשפחה כלפי העולם‬ ‫לסיכומו של דבר - הן נחלצו מגורלן‬ ‫•‬ ‫במשפחות המוצא שלהן למקום גבוה יותר‬ ‫במשפחות אותן יצרו לצד מחלת הבעל‬
 15. 15. ‫דיון‬ ‫)תם ולא נשלם(‬ ‫• מצבים שבהם מחלת‬ ‫• מעמדה של האשה‬ ‫הבעל הוסתרה הובילו‬ ‫הערביה בתוך משפחת‬ ‫לתחושה שרימו אותי‬ ‫המוצא נפתר על-ידי‬ ‫לאמביוולנציה לגבי‬ ‫יצירת מערכת זוגית‬ ‫הנישואים )הרע‬ ‫חדשה שבה האשה חזקה‬ ‫במיעוטו‘(.‬ ‫יותר.‬ ‫• מצבים שבהם מחלת‬ ‫• מצבים שבהם מחלת‬‫הבעל הובילה לרזולוציה‬ ‫הבעל פרצה לאחר‬ ‫ולהתארגנות מחודשת‬ ‫הנישואים הזמינו את‬‫שבה האשה יוצאת חזקה‬ ‫האשה להתמודדות‬ ‫יותר.‬ ‫אמיצה.‬
 16. 16. ‫‪credits‬‬ ‫צבי גיל‬ ‫-‬ ‫• תמליל‬‫אורי גיל‬ ‫• עיצוב ואנימציה -‬

×