Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH1CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM...
CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH2Bài 12. Xác định giá trị của m để bất phương trình ...
CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH3Bài 25. Xác định m để hai bất phương trình sau tươn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E2 f2 bộ binh

834 views

Published on

Một số bài toán cơ bản

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E2 f2 bộ binh

  1. 1. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH1CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐBÀI TẬP BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1. Tìm giá trị nguyên của x nghiệm đúng cả hai bất phương trình sau:24 2 7 3 3; 33 3 2 8 12x x x x xx+ − + −− > − + ≥ .Bài 2. Giải và biện luận các bất phương trình sau:( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )221 2 161,9 6 182, 2 2 13, 2 1 2 54, 1 5 32 35, 2 2m x x m xm x m x mm x m xm m x m m xmxm x x xm m− + −− <− ≥ − +− + − > +− − − > −+− + > −Bài 3. Giải và biện luận các bất phương trình sau:( )( ) ( )21, 12, 3 33, 2 4 34, 2 4mx m mmx x mmx x mm x m x≤ ++ > +≤ + −− > −( )( )( )5, 16, 1 3 77, 6 2 38, 1 3 4 1m x m xx k x xmx x ma x a x− ≤ −+ + < ++ > ++ + + ≥ +( )( )( )( )229, 3 310, 1 4 511, 1 212, 1 3 2 3x m m xk x xb x xa x a x+ ≥ +− + ≥− ≤ −+ > − +Bài 4. Giải và biện luận các bất phương trình sau:( ) ( )( )21, 11 22, 23, 2 24, 1mx m xx xax xa ax a a xa x a x+ ≥ ++ ++ > −+ < −− ≤ −Bài 5. Tìm số nguyên x thỏa mãn cả hai bất phương trình:3 2 4 2 5 3; 15 2 5 6 4x x x x− − −≥ + − > .Bài 6. Tìm nghiệm nguyên của hệ bất phương trình( ) ( )( )2 3 4 3 4 3 164 1 3 5x xx x− < − ++ < +Bài 7. Tìm giá trị của m để nghiệm của bất phương trình 4 1mx x> + là 9x > .Bài 8. Tìm giá trị của a để nghiệm của bất phương trình1 2 32 3 4ax x xa− +− <−là37x < .Bài 9. Tìm giá trị m để hai bất phương trình sau tương đương:( ) ( )1 3 0 ; 1 2 0m x m m x m− − + > + − + > .Bài 10. Xác định tất cả các giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x:( )2 24 3m m x m m− + + < .Bài 11. Tìm giá trị của m để các cặp bất phương trình sau có duy nhất một nghiệm chung1. 3 2 0 ; 5 1 0x m mx m+ − ≤ + − ≤ .2. ( ) ( )3 5; 2 3m x x m x x+ ≤ + + − ≥ .
  2. 2. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH2Bài 12. Xác định giá trị của m để bất phương trình kép sau có nghiệm: 1 11x mmx+− ≤ ≤+.Bài 13. Tìm m để hai bất phương trình sau có nghiệm chung:0; 3 0x m x+ ≤ − + < .Bài 14. Tìm m để các hệ bất phương trình sau có nghiệm:3 2 5 41,3 2 02 02,1x xx mxm x− > −+ + >− ≤+ >Bài 15. Tìm m để các hệ bất phương trình sau vô nghiệm:( )2 22 7 8 11,2 5 03 7 12,2 5 8x xx mx x xm x+ < −− + + ≥ − ≥ + +− ≤Bài 16. Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm2 47 1 3 136 2 2 31xxm x m x− > − + ≥ −Bài 17. Với giá trị nào của m thì bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị [ ]1;2x∈ − :( ) ( )21 3 1 0m x m x+ + + + > .Bài 18. Tìm giá trị của m để bất phương trình 2 225 2 25m x m x− < − có nghiệm là 16x > .Bài 19. Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm là 7x ≤ :23 4 3x m mx m− ≥ − + .Bài 20. Giải và biện luận bất phương trình22 43 3mx m xx x− −≥− −.Bài 21. Giải và biện luận các bất phương trình:( )( )( ) ( )( )1, 3 92, 2 3 13, 3 1 3 14, 5 1 2 3 7m x m xx m m x xx m m mxm x m x− ≥ −+ + > ++ − + ≥ − −+ + < +( )( )( )( )22 35, 1 2 46, 2 8 47, 1 2 08, 6 7 2 21m m x mm m x mx mx x mxm x m+ − ≤ −+ + > +− − + >+ > +Bài 22. Tìm giá trị của m để các bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x:( )( )( ) ( )( )222 221, 1 9 32, 4 3 23, 4 2 1 4 5 9 124, 1 3 5 2 3m x x mm x mm x m m x mm x m m− ≥ +− − + >− ≥ + + −− + + ≤ +Bài 23. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với [ ]0;2x∀ ∈ :( )1 2 0m x m− − + ≥ .Bài 24. Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với32x∀ > :( )24 2 1 5 3 1m m x m x m+ + − ≥ − − .
  3. 3. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 2 – SƯ ĐOÀN 2 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH3Bài 25. Xác định m để hai bất phương trình sau tương đương3 0; 4 0x mx m− < − − < .Bài 26. Với giá trị nào của m thì các bất phương trình sau vô nghiệm:( ) ( )( )( ) ( )( )2 222 22 21, 1 5 2 3 12, 6 23, 4 2 1 1 3 4 44, 2 5 3 4 1 5m m x m m x mm m x m xm m x m x mm m x m x+ + − ≥ + − −− + < ++ + + ≥ + +− − + < −Bài 27. Tìm giá trị của m để bất phương trình sau có tập hợp nghiệm là 56x ≥ − :( )316 2mx x m− ≥ − .Bài 28. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi giá trị thực của x:( ) ( )2 22 21, 2 5 6 2 32, 4 3m m x m m x mm x m x m− + ≥ + − ++ − < +Bài 29. Với giá trị nào của m thì hai bất phương trình sau tương đương:( )2 0 ; 2 1 0mx m m x m+ − > + + − > .Bài 30. Giải và biện luận các bất phương trình sau:( )( )( )221 11, 11 112, 013, 2 2 3 21 14,1 15, 1 0; 0mx mxmm mmx mxm x m m xx xx mxm max bx a bb a+ −< ≠+ −− +<−+ > + −− ++ > −+ −+ > + > >Bài 31. Tìm giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn 2 1x− ≤ ≤ :( ) ( )21 2 1 0m x m x x+ + − − > .Bài 32. Cho bất phương trình ( ) 6 0m x m x m− − + + > (1), với m là tham số thực.1. Giải (1) với 9m = ;2. Tìm m để (1) có nghiệm 3x > ;3. Tìm m để (1) nghiệm đúng với mọi giá trị của x.4. Tìm giá trị m để (1) nghiệm đúng với mọi giá trị 0x > .5. Với giá trị nào của m thì (1) nghiệm đúng với mọi giá trị 1x < − .6. Tìm tất cả các giá trị m để (1) nghiệm đúng với mọi giá trị [ ]0;1x∈ .Bài 33. Cho bất phương trình ( )1 2 0m x m+ − + > (1), với m là tham số thực.1. Tìm m để (1) có tập hợp nghiệm là ℝ .2. Tìm giá trị của m để (1) nghiệm đúng với mọi 2x > .3. Với giá trị nào của m thì (1) nghiệm đúng với mọi x thỏa mãn 1 3x≤ ≤ .4. Tìm m để (1) có nghiệm là 1x < .Bài 34. Tìm tất cả các giá trị của m để hai bất phương trình sau tương đương( )2 0 ; 2 1 0mx m m x m+ − > + + − > .-----------------------HẾT-----------------------

×