Successfully reported this slideshow.

E1 f1 bộ binh

723 views

Published on

Tài liệu cơ bản và chọn lọc, phát triển từ nhiều bài toán.

 • Be the first to comment

E1 f1 bộ binh

 1. 1. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH1CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨCPHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG – NÂNG CAO LŨY THỪA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bài 1. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( )( )( )1 3 51,2 3 2 31 3 22,2 4 2 42 3 33, 11 2 26 5 2 3 614,5 6 306 2 185,5 8 5 84 46, 24 13 1 97,1 2 1 278,93 31 5 129, 142 2110,4 1x xx xx xx x x xxx x x xx x x xx x x xxx x x xx xx xx x x xx x x x xxx xxxx xx− =− −− ++ >− − − −++ = ++ − − −+ − + ++ ≥− + + −++ <− − − −− ++ <+ +− =+ − + −− −= =−+ −−− = +−− +−3 49 42 9 4 12 95 1 811,1 3 4 312 2 312, 19 3 32 1 2 1 813,4 12 1 2 13 3 20 1 13 10214,82 16 8 3 246 8 1 12 115, 51 4 4 4 46 5 3 7 4 10 716,16 912 9 9 12xx x xx xx x x xx x xx xxx xx xx x xx xx x xx x x xxx x− =−+ + ++ += −− − − ++ + =− − ++ −− =−− +− −+ + =− − −− −+ = −− + −+ − + −+ =−+ −
 2. 2. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH2Bài 2. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( ) ( )( )221 1 31,1 1 12 2 62,2 4 2 4 4 1696 2 1 3 13, 516 4 424,2 32 3 2 11 2 35,1 1 13 2 6 96,9 43 2 2 33 2 8 67,16 11 4 4 15 7 1 18,84 8 82 2x xx x x x x x xx xx x x x x x xx xx x xx x xx xx xxx x x x xx xxx xxxx xx xxx x x x+ −− =+ + − + + ++ −− >+ + − + + +− −+ = −− + −+ =− −− ++ ≥− + + −+− =−− ++< −−− +− −+ = +− −( )169, 7 610, 3 10 311, 6 5 012, 6 7 13 013, 5 6 1 11514, 7 3 42415, 5 04416, 03 2117, 11518, 84 11 119, 220, 7 6 021, 5 7 2xx xx xx xx xx x xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxx x xx x−− <− ≤− − =+ − =+ > − +− ≤ −−− >++>− ++> −−++ >− −−+ ≤− + =− <
 3. 3. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH3Bài 3. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( )3 3 33 3 323 2 33 2 321, 21 45 02, 1 2 2 13,4 4 04, 5 125 05,12 4 27 96, 2 6 277, 25 20 4 08, 6 99, 8 2 1 010, 3 3 11 8 011, 3 412, 1 4 8 4 013, 16 014, 12 0x x x xx x xx x x x xx x xx x xx x x xx x xx x xx x xx x xx xx x x xx x xx x− − + >+ + − ≥ −+ − − =− − + >+ − ≤+ − <− + − =− − ≤ −− − <− − + ≥+ =− − + − =− ≤− − <( )( )( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )22223 3 3 315, 1 4 3 19216, 2 2 017, 3 4 2 018, 1 2 12 019, 1 3 120, 9 12 121, 5 2 5 1222, 1 2 3 6 16023, 1 2 3 924, 3 2 325, 5 6 8 9 4026, 2 3 8 12 36x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x xx x x x− + + =+ + + =+ + + =+ + + + − =+ + = + +− = ++ = + +− + + + =+ + + =− + + =+ + + + =+ − + + = −( )( )( )( )( )( )( )( )( ) ( )3 3 3 3227, 1 2 3 4 12028, 2 1 3 2 529, 1 3 1 2 0x x x xx x x xx x x x+ + + + =+ + − − =+ + + + =
 4. 4. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH4Bài 4. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 33 33 3 3 3 33 325 30 35 401,75 70 65 6099 2 97 2 95 2 93 22, 4101 103 105 10349 50 49 503,50 49 50 493 14 3 15 3 16 3 17 3 1164, 086 85 84 83 42 5 8 115,89 86 83 805 1 16 5 1 186,49 47x x x xx x x xx xx xx x x x xx x x xx x+ + + ++ = +− − − −+ + + > −− −+ ≤ +− −+ + + + ++ + + + =+ + + ++ > +− + − ++ =34 4 43 35 1 201451 69 1 67 1 65 1 63 1 617,30 32 34 36 384 17 4 21 48, 433 29 2511 43 11 46 11 49 11 529,57 54 51 4829 4 1 27 4 1 25 4 1 23 4 1 21 4 110, 521 23 25 27 294 5 4 411,100 101xx x x x xx x xx x x xx x x x xx x− +−+ − + − + − + − + −+ + = +− −+ + =+ + + ++ = +− − − − − − − − − −+ + + + = −− − − −+ +( ) ( )( ) ( )3 3 3 33 33 33 33 33 33 34 3 4 100 4 101 4 102102 5 4 37 9 7 10 10 912,10 9 7 9 7 10148 3 169 3 186 3 199 313, 1025 23 21 194 1 4 114,42 3 8 12 2 7 6 2 315, 1 2 3 27 816, 1 2 117, 4x x x xx xx xx x x xxx x x x x x xx x xx x x− − − − − − − −= + +− + − ++ = +− + − +− + − + − + − ++ + + =− = −−+ − − + + +− + + = ++ − = −( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( )( )222223 1 2 1 81018, 6 5 3 2 1 3519, 12 1 1 2 1 120, 20 1 2 1 5 1 121, 8 1 2 1 4 1 1215x x xx x xx x xx x xx x x+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =+ + + =
 5. 5. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH5Bài 5. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2222221, 2 12, 3 4 63, 4 4 5 24, 5 4 2 15, 2 2 6 1 56, 3 2 37, 2 3 5 28, 5 2 99, 2 410, 8 1 11 8x xx xx x xx x xx x xx xx x xx x xx xx x− = −− = −+ + = −+ = ++ + = ++ − =− + + = −+ + = ++ = −+ = −( )( )22222222211, 4 4 212, 3 4 12 5 413, 4 7 3 314, 6 1 7 115, 2 4 1 116, 4 101 64 2 1017, 6 118, 2 1 2 319, 2 1 120, 5 14 2 1x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx xx xx x x+ > −− + < ++ + ≤ +− + ≥ −+ − ≤ ++ + = ++ − < −− ≤ −− > −− − ≥ −Bài 6. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực22222222221, 1 22, 4 33, 3 10 24, 2 15 35, 3 24 22 2 16, 5 80 207, 6 8 2 38, 5 6 4 2 29, 12 110, 4 12 2 3x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x− > +− > −− − < −− − ≥ −+ + = ++ + = ++ + < +− − = −− − ≥ −− − > +223 233 23 233 23 211, 8 2 212, 2 5 4 313, 1 214, 3 2 2 2 115, 4 2 4 416, 3 217, 1 2 318, 2 3 3 119, 4 3 11 920, 2 4 7 2 1x xx x xx x xx x xx x x xx x x x xx x x xx x x xx x x xx x− ≥ +− < − −− < + −− ≥ − +− ≥ + + +≥ + − +− ≥ + ++ < + + +− < − + +− ≥ −Bài 7. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực211, 13 222, 12 1 12 1 33, 212 34, 53 5 1 46 55, 32 17 26, 22 5 1 4xxxxxxx xxx xxx x=− −=+ −+ −=++=− −−=+ − −+=− −23 4 4 27, 52 15 18, 14 57 3 6 49, 33 7 4 910, 72 15 4 511, 26 25 4 2 612, 31x xxx xxx xxx xxx xxx x xx− −>−+ −≤−− −<− − −≥−+ −≤−+ + −>−
 6. 6. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH6Bài 8. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực222224 51, 63 13 22, 443 7 3 4 3 23, 244 34, 18 13 5 4 45, 436, 32 14 4 3 4 77, 24 18, 51x xxxxx x xxxxx x xxxx xx x xxx xx+ −=−−<−− + − −<+−≥++ + −<−<− −+ + − +≥+ +≤−22222219, 41 3110, 43 1 211, 11 13 4 512,22 3 4 2 14 113, 45 7 8 65 6 114,22 2 2 13 415, 94 24 2 416,34 3 7 2 1xxxx xxx x xxx x xxx x xx xxxx x x<− −>+ +≤+ + −−<+ − − −+≥+ − +−<+ + − ++ −>+ −+≤+ − − +Bài 9. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )3324 2332 4 223332 22 31,43 34 4 4 12, 23 22 3 4 5 23,333 64,72 2 44 1 15,34 4 5 46 1 16,41 36 2 5 6 57, 532 3 5 4 3 28, 343 3 29, 33 110, 42xxx x xxx xxxxxx xxx x x x xx x xxx x x x xx xxxx xxx<− −+ + − −≥−+ + +<−<− −+≥+ + −+<− + ++ − + +≥++ − + +< −−+ −<− +< −−4 2 224 24 222 233 6 333 33 332 22 24 8 442 4 224 3 1 3 211, 0112, 12 3 23 813, 56 4 4 12 1 114,43 4 5 54 315,55 2 4 55 14 9 616,4 9 74 6 7 317,83 7 41 2 8 7 918,5 22 6 3 4 719,x x xxx xx xxx xxx x xxx xx xxx xx xx x xxx x xx+ + − −<−−≥+ +−≥− + −−<− + −−≥+ +− + +≥−− − +≥+ ++ + + −<++ − + −−4 2 22094 1 4 520,1 6x x xx≥+ + − −≤−
 7. 7. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH7Bài 10. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 3 4 12, 15 3 63, 10 3 54, 1 1 25, 4 1 3 4 16, 3 7 1 27, 3 3 2 1 18, 3 5 4 2 49, 3 4 1 210, 3 6 5 7 1x xx xx xx xx xx xx xx xx xx x+ − − =− + − =− + + =− − + =+ − + =+ − + =+ − − =+ + − =− + − =− + − =11, 4 2 1 112, 4 3 213, 5 3 1 2 4 1 614, 1 3 5 515, 4 1 7 1 6 216, 8 4 4 117, 5 1 9 318, 6 3 2 1 319, 5 7 8 1020, 6 6 2 9 4 9x xx xx xx xx xx xx xx xx xx x− − − >= + −+ − + >− − − >+ + − ≤− − ≤ +− − >− + + ≥− − <≥ + − +321, 3 7 422, 2 5 3 2 5 1 423, 3 2011 201324, 4 1 2 2 525, 2 9 4 3 4 1 2026, 9 1 3 3 527, 4 1 4 2 200928, 4 92 729, 3 2 5 3 9 830, 4 1 1 4x xx xx xx xx xx xx xx xx xx x− − − >+ − + < −+ − + =+ − + >+ < + −− − − = −− − − =− + >− − + =+ − − =Bài 11. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2 23 32 22 23 321, 31 3 34 32,55 26 73,23 3 4 23 2 2 4 1 10 54,2 835, 22 3 4 14 76,53 2 1 8 23 57,43 4 1 52 1 5 48, 564 3 5 3 2 6 19,3 22 5 1 9 4 310,5 92 1 611,4 73 1 4 412, 27413,4x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx x=− − +=+ − −=− − −+ − + −=>+ − +<+ − + −>− − +− − −=+ − − −=− + + −=− − −=− + −=2 213x x=− − −2 23 2 314, 51 13 1 615,52 1 3 7216, 13 2 2117, 22 1 3 3 72 518,113 3 1 43 619,154 2 1 17 6 3 320,51 2 37 1 321, 65 15 3 5 922,26 3 8 2 11 223, 97 3 44 3 4 2 624,2 2xxx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxxx xx+>+ −+ −>+ +≥+ − −<− − −>− + − +≤+ − + −− −≥− − −− −=+ + −+ −<+ − + +− +>− ++ − − −=− +74 1 3 425, 35 3 1 44 3 2 3 126,43 2 3 2x xx xx xx x+ − +< −− ++ −= −+ + −
 8. 8. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH8Bài 12. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2 22 222 22 22 23 33 32 22 23 33 5 2 51,23 3 2 32 5 12, 33 4 2 16 3 23,53 6 2 43 7 2 4 6 14,77 4 45 3 1 3 25,93 7 3 13 1 2 1 4 76,22 5 1 4 12 1 27, 62 2 1 26 1 2 2 3 78,3 1 2x xx xxx xxx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx+ − −<+ − + −− −≥+ + −+ +<+ − − −− − − +<− + − +− − +>+ − −− − + +<+ − − +− − − −>− − − +− − + −− 3 334 2 35 2 4 4 49, 44 4 3 23 4 3 5 510,43 3 2 4 3 5xx xx xx xx x>+ ++ + − −≤− − − +− − +≥+ − −2 22 22221 4 311,53 4 4 64 5 9 1 6 312,45 4 9 1 33 113, 58 5 44 7 5 4 5 314,24 4 5 4 7 56 1 2 215,1312 9 9 416, 43 2 9 7 9 19 5 9 317, 19 5 9 17 4 1 118,34 1 4 95 3 2 4 719,4x xx xx xx xxxx xx xx xxx xx xx xx xx xx xx x− + −<+ + +− + +=− + +−>− +− + +=+ − − ++ −≤+− −≤− − ++ + + −≤+ − + ++ +>+ + ++ + −2323 2 21 120, 49 9 4x xx xx x<+ − ++ − +>− + +Bài 13. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực1, 1 3 3 42, 5 2 5 13, 6 3 24, 5 2 5 15, 3 6 3 46, 4 7 2 4 1 4 67, 1 1 4 38, 5 1 2 1 6 1 29, 6 7 2 1 3 510, 2 7 4 8 5 211, 4 2 3 3 3 312, 3 1 2 2 3 3 413, 5 2 2 4 4 514,x x xx x xx x xx x xx xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x+ + + = ++ − + = ++ + + = −+ − − = −+ + + =+ − + = ++ − − = +− − + = −+ − − = ++ = + −− + = −+ − + = +− − = −4 2 2 5 3x x x+ = − − +15, 3 5 2 4 316, 4 1 2 3 4 517, 6 2 4 3 2 4 118, 3 4 2 1 319, 7 1 3 18 7 220, 3 1 221, 1 5 1 3 222, 3 15 4 17 223, 2 1 4 2 124, 3 6 2 3 5 225, 6 7 1 2 926, 1 8 5 627, 2x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx+ > + −− − + <+ − + < −+ − + ≤ ++ − − ≥ ++ − − < −− − − ≤ −+ − + > +− + − > ++ > − − −+ > − + +− + + < +5 2 4 628, 4 5 4 5 20x xx x x+ > − − ++ ≤ − +
 9. 9. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH9Bài 14. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 2 4 11, 14 13 3 12, 33 1 3 13 4 2 13, 53 4 2 2 1 44 3 1 54, 43 1 5 12 3 4 1 75,33 4 2 35 36, 94 3 44 1 5 67, 14 1 46 3 1 3 4 28,55 4 1 3 4x xx xx xx x xx xx x xx xx x xx xx xx xx xx xx xx xx x+ − +>+ −+ −≤− − + ++ + +≥+ − + ++ −<+ − + +− − +≥− −− +=+ −− − +<− −+ − +≥+ − +3 3 2 19, 832 110, 42 3 24 7 2 9 1 411, 145 1 3 5 512,664 3 1 1 113,77 18 3 3 2 114, 16 8 3 5 1 16 3 5 415, 23 5 2 2 34 7 2 6 1 216, 22 7 1x xx xx xx xx xxx xxx x xx xx xx xx xx x xx xx+ − +=+ ++ −=− ++ − + +>+− − +<++ − − − +≤+ − −+ − + −< −+ − + ++ + −≥ −+ − + + −+ + + +< −+ −Bài 15. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực22222222222 4 22 43 4 51, 1 15 6 32, 1 44 6 53, 94 94, 5 7 28 75, 6 416, 743 1 6 8 27,4 2 3 98,1 4 13 3 129,x x xx x xx x xx xx xx xx xxx xx xxx x xx xx x xx xx x xx x x+ + = −+ + = ++ + =− + = −+ ++ >+ +− >+ + +≤− + +>+ + ++ >( )( )222233 2 3 34 22 3 210,1 2 1 1111, 4 101 64 1026 512,113, 5 14 6 152 214, 3515, 112 416, 13 10 4317, 3 1265 6 218, 2x xx x xx x xx x xx xx x xx xx xxxxx x xx xx xx x x− ++ >+ + ++ + = ++ − −<− − ≥ −−+ ≤+<−−>− − +++ + ≤− = −
 10. 10. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH10Bài 16. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực22 22 2222 22 22 22 22 22223 2 31,1 13 2 2 5 42,4 46 6 5 13,3 2 3 21 1 44, 312 125,11 2 91 3 16,3 55 4 4 27,9 3 94 1 2 4 18,4 3 1 4 5 139,4 36 74 110,4 1x xx xx x x xx xx x xx xxxx x x xx xx xx xx xx xx xx x x xx xxx xxx+ +>+ +− + − +>− −+ + −>+ +− −<+ − + −≥− −− −>+ −+ −≤− −− −>− − − +>−− −+− 241xx≤−( )2 22 22 22222 22 225 4 4 111,9 3 91 3 3 412,1 116 1613,3 74 1 9 11 414,3 12 5 23 115,2 53 5 9 42 1 2 1 116,4 13 4 23 5 4 5 417,3 4 52 4 54 6 318,1 9 1 9319,x x xx xx x xx xx xxx xxx xxx xx xxx xx x x xx xxxx x x xx x+ − −>− −− − +≤− −− −=++ − −≥−− +<−+ − ++ − + −≤−+ + −+ + + +>−−+ +≤− + − +−2 22 21 2 71 13 2 4 220,3 3 1xx xx x x xx x+ +>− −+ − + −≤− −Bài 17. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 33 3 33 3 33 3 33 3 33 33 33 33 33 33 32 23 33 31, 34 3 12, 1 2 2 33, 1 2 1 3 1 04, 1 2 2 3 05, 5 6 2 116, 1 1 27, 12 4 48, 5 7 5 12 19, 24 5 110, 9 1 7 1 412, 12 14 213, 1 7 214,x xx x xx x xx x xx x xx xx xx xx xx xx xx x+ − − =− + − = −− + − + + =+ + + + + =+ + + = +− + + >− + + =+ − − =+ − + =− + + + + =− + + =+ + − =3 32 23 359 22 115, 2 1 1x xx x+ − − =+ + =( )3 3 33 3 33 33 33 3 33 3 33 32 2 33 2 33 23 3 33 23 33 2 3 316, 2 3 12 117, 2 2 2 918, 1 1 219, 2 1 2 1 1620, 16 821, 2 2 422, 223, 9 6 324, 2 1 1 6 2 825, 626, 2 4 027, 6 2 028,x x xx x xx x xx x xx x xx x x xx x xx x xx x xx x xx x xx x x x+ − = −+ + − =− + + =+ + − =+ − = −+ + + − − =− <− + <+ + + ≥ −+ ≤+ − ≥+ + − <3 2 33 32 33 1 2 129, 3 1 4 1x x x xx x x x+ > + + ++ + > + −
 11. 11. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH11Bài 18. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực3 23 33 32 23 32221, 1 2 1 3 22, 13, 3 2 1 2 4 344, 3 43145, 5 3546, 2 021 17, 138, 2 229, 4 1 216 510, 33 3611, 3 9 5312, 3 2 13 21x x x xx x x x xx x x x x xxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xx+ + + = + + ++ + = + ++ + + = + + ++ + =+−− − =+ −− + + =+− + − =− − <−− − = −−+ − >− −+ − = −−− − > −−2 2 322222 2 222 2 23, 1 1 2 23614, 4 551015, 15 114 3 3 516,17, 2 1 6 118, 10 21 3 3 3 7 619, 2 2 2 2 120, 221, 8 15 3 3 2 5 622, 3 2 4 3 5 423x x x x xx xxx xxx x xxx xx x xx x x xx x x xx x x x xx x x xx x x x x x− − + + − = +− + = −−+ − − =−− − −+ >+ + + ≤ ++ + = + + + −+ − − = − + +− + + =+ + = + + + −− + + − + = − +2 2 22 2 2, 2 224, 3 2 2 7 6 3 2 9 7x x x x xx x x x x x− − + =+ + + + + = + +( ) ( ) ( )( ) ( )3 2 432222 332 23 2 2 22 225, 1 2 326, 1 1 1 1127, 1 1 3328, 2 3 9 429, 3 330, 2 3 9 2 2 3 231, 1 2 1 2 2 232, 3 3 2 3 2 233, 4 7 3 7 3 6 2 7 46 2134, 2 2 3x x x x x xx x x x xxx x x xxx x xx x xx x x x xx x xx x x x x x xx x x x x x xx− + − = +− + + + + = + −++ + = − + + +++ = + +− = ++ + = + ++ − = −+ + + + = + + ++ + − = + + −+( )( )( )6 5 4 333 2 2 22 23 244 4223235, 1 1 2336, 4 3 1 437, 4 4 8 2 438, 2 1 4 3 1 2 2 639, 1 140, 2 2 2 1 4 141, 2 2 142, 4 3 5 4 1 343, 9 1 3 2 3 2 044, 3 2 2 2 1 145, 4xxx x x x xx xxx x x x xx x x x x xx x x xx x xx x xx x xx x xx x x− = +− + = + − ++ = + ++ + − = − −− + + + = + ++ + = + ++ + + = + += + + +− = + +− + + − =+ = + + +( )( )( )223 23 222 22 25 24 1046, 4 19 25 2 1 047, 2 1 2 1 148, 2 6 1 3 1 8 149, 1 1 3 3 1 150, 2 2 5 6 4 351, 2 1 4 1 252, 1 1 1x x xx x xx x x xx x x xx x x xx x x x x xx x x x xx x x x− − =+ + + − =+ + = + + − ++ + = − + + ++ − + − − = −+ − − + + = − − +− − + = − +− + − = +
 12. 12. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH12Bài 19. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( )( )( )( )( ) ( )( )( )( )23 22 32 222221, 3 4 1 6 92, 2 5 3 43, 1 2 3 44, 1 6 1 15, 3 8 4 3 1 06, 2 2 4 1 237, 14 6 28, 1 2 3 2 1 29, 12 1 3 310, 6 1 4 13 911, 1 2 5 4 2 14 512, 71x x x xx x x xx x x x xx x x x xx x xx x xx xx xx x xx xx x xx x xx xx− − ≤ − +− − ≤ − +− + − + + >+ − − − < −+ + + − + =+ + + = ++> −− ++ = + − ++ ≥ + ++ = − −≤ + + + ++ −<−( )22222222213, 25 39 11 4 1 05 11 314, 14 1215, 122 4 316, 15 38 217, 122 40718, 25 8 2 1 346 619, 13 1420, 9 1 2 7 1910321, 3 1 1341 1122, 1 42 412 123, 111 1224,xx x xx xx xxxx xx xx xxx x xx xxx x xx x xx x xx xx− + + − =− +≥ −−−<−+ −>−+ −≤−− + + =+ +=++ + + ≤+ + − >+ + − =+ +=+20 1137 161x xx+>+222225, 4 4 5 1 1226, 13 6 12 8 62 227, 19 6 128, 4 2 1 8 3 1329, 9 2 2 5 2 5 430, 1 6 4 531, 4 3 332, 4 2 1 5 2 3 233, 7 3 2 2 2 6 134, 5 18 2 2 4 44 6 2 1 435, 24 436, 9 2x x x xx x x xx xxx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xx x xxx x+ + ≥ ++ + = +−<− ++ − ≥ −+ + = ++ ≤ + ++ − = ++ − = + −= + − + −= + − − −− − − +≥−+ +( )221 5 137, 1 2 3 225 3 138, 171343539, 2 6 2 242 2 540, 19 12 31 1041, 16 1 4 442, 8 13 12 1 4 143, 1 2 1 2 2144, 1 2 2 2245, 4 5 346, 11 39 12 2 30 13947, 2 3xx x xx xxx x xx xxxx xx x xx x x xx x x xx x xx x xx x= ++ + + = ++ −≤−+ + ≥ + −+ +=− −−≥− − ++ = + − −+ + − > + −+ + + ≤ + −+ ≥ + − ++ < + − ++ =223 1448, 3 2 1 2 812 2 249, 1104 350, 3xx x xx x xxx x xx+ −+ + + ≥− −≤−− +=
 13. 13. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH13Bài 20. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực( ) ( )222 32 3222 222 21, 1 2 2 12, 3 1 3 13, 1 1 1 14, 2 1 1 2 1 15, 2 4 2 4 1 2 3 26, 2 2 2 6 3 3 5 67, 5 6 2 3 6 2 . 2 3 2 . 28, 4 3 15 3 1 5 39, 3 1 2 1 6x x x xx x x xx x x xx x x xx x x x xx x x x xx x x x x x x xx x x x x x xx x x x x+ + − < − − ++ − ≥ − +− + + + = − ++ + − + ≤ − ++ − + + + = + ++ − + + + > + ++ + − + − + − = ++ + + = + + +− + + − + >( )( )( )( )( ) ( )( ) ( )4 222 2222222 2221 110, 3 7 3 1 8 7 111, 2 9 2 8112, 3 1 91213, 4 4 12914, 5 81 3915, 3 1 1 216, 2 1 4 217, 6 5 5 4 118, 2 1 1 2 119, 2 4 4 2 1 2xx x x xx x x xxx xxxx xxxx xxx x x x xx x x x xx x x x xx x x xx x x+ + ++ − > − + − + − ++ − ≤ − −+− = −−−− = −++− > −−+ − + =− − − ≤− + + − + ≤ −+ + − = − + +− + − = + +( )2 222222222220, 2 2 1 2 1 1 2 3 221, 9 3 11 1 6 1 2 122, 3 2 2 1 223, 2 1 31 2 124, 2 24 225, 3 2 4 3 826, 4 1 3 2 4 3 127, 5 3 3 228, 5 3 6 3 2 2 1xx x x x x x xx x x xx x x x xx x x x xx xx x xx x x x xx x x xx x x xx x x x+− − + − + − < + + + − +− − − + − ≥ +− − + = − − −+ ≤ − − − +− −− + = +− + ≥ − + −− + − = − + +− − ≤ +− − > + −
 14. 14. CREATED BY HOÀNG MINH THI TRUNG ĐOÀN 1 – SƯ ĐOÀN 1 – QUÂN ĐOÀN BỘ BINH14Bài 21. Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực2 22 22 22 2 22 22 22 22 2221, 1 1 12, 3 1 2 2 4 33, 1 3 1 2 3 44, 2 2 1 4 3 15, 2 2 1 16, 5 3 1 5 1 27,2 3 1 12 2 28, 1 2 3 49, 3 2 4 18 410, 2 1 111, 2 2x x x xx x x xx x x xx x x xx x x x x xx x x xx x x xx x xx x xx x x x xx x+ + − − + =+ + + = + ++ + + = − + ++ − < + ++ + ≥ + + + − ++ − ≤ + − ++ + > + ++ = − + +− + + − =− − + − = +− −( ) ( )( )( )( )( )( )2 3 22 3 2222 22222 22 22 112, 2 3 6 5 2 2 113, 1 4 5 7 314, 1 1 4 3 015, 5 4 11 3012 1216,4 617, 3 4 3 018, 1 6 5 04 419,41 35 1 5 120,4 6 421x x xx x x x x xx x x x x xx x x xx x x xx x x xx xx x xx x xx xxx xx x x xx x x+ − < +− − + + ≥ +− − ≤ − + − +− − + − + =− − + > +− − − −≤+ −− − + ≤− − + ≥− −≤+ −− − − −≥− − +222222 5 3 1 4,24 4 7 10 122,2 3 2 4 323, 2 12 2 1 2 14 3 2 324, 3 3 23 3 2 3 25 4 4 1 425, 5 45 4 5 4x x xxx xx x xxx xx x xxx xx x x xxx xx x x xxx x+ + +− >− + + +− <+ − + −≥ + −− −− − −< + −− −+ − + +≥ − +− −

×