QUẢN LÝ NN VỀ KINH TẾ - TÀI      CHÍNH  SƯU TẦM: TRƯƠNG TRẦN   Staff of Tax Departmentwww.facebook.com.vn/truon...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ         NỘI DUNG-  Những vấn đề chung-  QLNN đối với các DN-  QLNN đối vớ...
PHẦN I  QLNN VỀ KINH TẾI. Những vấn đề chung
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ        * KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  Khái niệm: KT thị trường là nền KT vận hànhthe...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  + Hoạt động mua bán được thực hiện thườngxuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết cấu h...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  +Tự do cạnh tranh là thuộc tính của kinh tế thịtrường, là động lực thúc đẩy sự tiến...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ     ĐẶC TRƯNG CỦA KT-TT HIỆN ĐẠI  KT-TT hiện đại là nền kinh tế có đầy đủ các đặ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Có sự quản lý của NN, đặc trưng này mới hìnhthành ở các nền kinh tế thị trường tr...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  Có sự chi phối mạnh mẽ của phân công và HTquốc tế, tạo ra một nền KKTT mang tính q...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giữa cácquốc gia đang diễn ra với quy mô ngày cà...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ        ƯU THẾ CỦA KT-TT  - Tự động đáp ứng nhu cầu, có thể thanh toánđược của...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Phản ứng nhanh, nhạy trước các thay đổi củanhu cầu XH và các điều kiện KT trong...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ       KHUYẾT ĐIỂM CỦA KT-TT  - Động lực lợi nhuận tạo ra môi trường thuận lợi...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  - Sự cạnh tranh dẫn đến độc quyền làm hạnchế nghiêm trọng các ưu điểm của KT-TT.  -...
PHẦN I         QLNN VỀ KINH TẾ   - Mang theo các tệ nạn như buôn gian bán lậu,tham nhũng.   - Tài nguyên thi...
PHẦN I     QLNN VỀ KINH TẾĐặc trưng chủ yếu của KTTT định  hướng XHCN ở Việt Nam
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  1. Về hệ thống mục tiêu của nền KTTT địnhhướng XHCN: PT kinh tế-XH tổng quát “Dân gi...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  + Về mục tiêu KT-XH-văn hoá,  + Mục tiêu chính trị: dân chủ hoá nền kinh tế,mọi ngu...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  +Về chế độ sở hữu và thành phần KT: sở hữutoàn dân, tập thể, cá nhân, nhiều TP kinh ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  +Cơ chế vận hành kinh tế : trước hết phải là cơchế thị trường để đảm bảo phân bổ hợp...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Đồng thời, đảm bảo vai trò quản lý vĩ mô nềnKTTT của NN XHCN-đại diện lợi ích chính ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ   +Về hình thức phân phối. nguyên tắc giảiquyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu:PT ...
PHẦN I     QLNN VỀ KINH TẾSự cần thiết khách quan của quản    lý NN đối với nền KT
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Nền KTTT định hướng XHCN ở VN là nềnKTTT có điều tiết -nền KTTT có sự quản lý vĩ môc...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Nền KTTT định hướng XHCN ở VN là nềnKTTT có điều tiết -nền KTTT có sự quản lý vĩ môcủ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Phải khắc phục những hạn chế của việc điềutiết của thị trường, bảo đảm thực hiện ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinh tế.  -Tính giai cấp trong kinh tế và ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  NN hình thành từ khi XH có giai cấp, đại diện lợiích của giai cấp thống trị nhất địn...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  Tuy vây, trong nền KT nhiều thành phần, mởcửa sẽ xuất hiện xu hướng vừa hợp tác, vừ...
PHẦN I     QLNN VỀ KINH TẾĐịnh hướng phát triển nền kinh tế
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  Chức năng định hướng:  - Xác định mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu nàylà cái đích...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Xác định mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể là10, 15, 20 năm) được xác định tron...
PHẦN I    QLNN VỀ KINH TẾCông cụ thể hiện chức năng của Nhà nước về định hướng phát     triển kinh tế
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội  - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  - Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chươngtrình dự án phát triển cũng dùng cho vi...
PHẦN I    QLNN VỀ KINH TẾNhiệm vụ của NN để thực hiệnchức năng định hướng phát triển
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ - Phân tích đánh giá thực trạng của nền kinh tếhiên nay, những nhân tố trong nước và ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  + Xây dựng đường lối phát triển kinh tế-xã hội  + Hoạch định chiến lược phát triển...
PHẦN I    QLNN VỀ KINH TẾTạo lập môi trường cho sự phát     triển kinh tế
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  1.Môi trường kinh tế :  là một hệ thống hoàn cảnh kinh tế được cấu tạonên bởi một...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  + Chính sách hấp dẫn đối với đầu tư của cácdoanh nhân trong nước và nước ngoài để p...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  Yêu cầu chung căn bản nhất đối với môi trườngkinh tế là ổn định, đặc biệt là gía c...
PHẦN I         QLNN VỀ KINH TẾ  2. Môi trường pháp lý  Môi trường pháp lý là tổng thể các hoàn cảnhluật định đ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Môi trường càng rõ ràng, chính xác, bình đẳngcàng tạo ra cho sự hoạt động sản xuất k...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  Nhà nước cần tạo ra môi trường pháp lý nhấtquán đồng bộ từ việc xây dựng Hiến pháp,...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Đường lối phát triển kinh tế của Đảng, cácchính sách kinh tế của Nhà nước phải đư...
PHẦN I     QLNN VỀ KINH TẾ3 Môi trường chính trị.4. Môi trường văn hoá-xã hội.5. Môi trường sinh thái6. Môi trường kỹ...
PHẦN I     QLNN VỀ KINH TẾNhững điều NN phải làm để tạo lập     các môi trường
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  - Đảm bảo sự ổn định về chính trị và ANQP, mởrộng quan hệ đối ngoại  - Xây dựng và ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Xây dựng cho được một nền văn hoá trongnền kinh tế thị trường định hướng XHCN tr...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Xây dựng và thực thi chính sách và pháp luậtvề bảo vệ và sử dụngcó hiệu quả tài n...
PHẦN I     QLNN VỀ KINH TẾNhững việc cần làm điều tiết hoạt   động của nền kinh tế
PHẦN I         QLNN VỀ KINH TẾ   a) Xây dựng và thực hiện một hệ thống CS vớicác công cụ tác động của chính sá...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  b)Bổ sung hàng hóa và dịch vụ cho nền kinh tếtrong những trường hợp cần thiết  - Nh...
PHẦN I    QLNN VỀ KINH TẾKiểm tra, giám sát hoạt động      kinh tế
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối,chủ trương, chính sách, kế hoạch và ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ   - Kiểm tra, giám sát sản phẩm do các doanhnghiệp sản xuất ra.   - Kiểm tra, ...
PHẦN I    QLNN VỀ KINH TẾ  Những vấn đề chung về      QLNN về KT* Những giải pháp chủ yếu THkiểm tra, giám sát h...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  -Giám sát của QH, HĐND các cấp  -Kiểm tra của Viện KSND, TTr của CP và cacCQ chức...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  - Củng cố hoàn thiện hệ thống CQ kiểm tra,giám sát của NN…  * Nội dung chủ yếu QLNN ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  -Tổ chức bộ máy QLNN về KT  -XD phương hướng, mục tiêu, CL phát triển KT-XH của đất...
PHẦN I         QLNN VỀ KINH TẾ   * Cơ chế KT và cơ chế QLKT  Ý nghĩa của việc nhận thức cơ chế kinh tế đốivới...
PHẦN I         QLNN VỀ KINH TẾ   * Các bộ phận cấu thành của cơ          chế QL kinh tế   - Cơ chế ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ Các Phương pháp quản lý KT của NN  PP hành chính : là sử dụng quyền lực NN để tạosự ...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ  PP kinh tế: là cách thức tác động gián tiếpcủaNN, dựa trên những lợi ích KT :NN ch...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾPP giáo dục: mang tính thuyết phục cao, là tạo ra sựnhận thức về tính tất yếu khách q...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾCông cụ QLNN về KT1.Nhóm CC thể hiện ý đồ, mục tiêuQL: +Đường lối phát triển KT-XH:+Chiế...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT 2.Nhóm CC thể hiện chuẩn mực xử sự hành vicủa các chủ thể tham gi...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT 3.Nhóm CC thể hiện tư tưởng, quan điểm của NNtrong Đ/C các HĐ của...
PHẦN I         QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT 4. Nhóm CC vật chất làm động lực tác động vàođối tượng QL. Đất...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT Vốn và TS của NN trong các DN. Các loại quỹ chuyên dùng vào công...
PHẦN I        QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT Đó là các CQ hành chính NN, các công sở và cácphương tiện kinh tế...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT Hài hòa lợi ích giữa NLĐ,DN và XH. Tăng cường pháp chế XHCN trong...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾPhân định và kết hợp QLNN về KT        với QLSXKDVề chủ thể quản lýVề phạm vy quả...
PHẦN I   QLNN VỀ KINH TẾQUẢN LÝ NN ĐỐI VỚI DN
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Các loại hình DN: cách phân loại ví dụ: DNNhà nước, DN ngoài QD. DN có vốn đầu tưnướ...
PHẦN I      QLNN VỀ KINH TẾ Vai trò của DN ngoài QD Vai trò của DN có vốn đầu tư nướcngoài
PHẦN I   QLNN VỀ KINH TẾPh ươ ng hướng và nội dung  QLNN đối với DN
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ -Sự cần thiết KQ của QLNN đối với DN -Phg hướng can thiệp củaNN vào quá trìnhSXKD củ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  + Định hướng tổ chức QL DN; Chiến lượcSXKD; Quá trình thực hiện KH SXKD; NN quảnlý h...
PHẦN I   QLNN VỀ KINH TẾNội dung QLNN đối với DN
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  XD & ban hành các luật có liên quan đếnHĐkinh tế , DN Tổ chức TH PL và các định hư...
PHẦN I  QLNN VỀ KINH TẾQuản lý NN đối với DNNN
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạchvà các dự án phát triển hệ thống DNNN Hoàn ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Khai thác, sử dụng các doanh nghiệp nhànước vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính t...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Kinh tế đối ngoại là tổng thể các hoạt động,các quan hệ kinh tế, tài chính, khoa họ...
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Đầu tư trực tiếp nước ngoài  Xuất nhập khẩu trí tuệ (Hợp tác và chuyểngiao công ngh...
PHẦN I  QLNN VỀ KINH TẾQLNN đối với Kinh tế đối    ngoại
PHẦN I       QLNN VỀ KINH TẾ  Những vấn đề chung QLNN đối với KTĐN  Nội dung QLNN đối với KTĐN:  Tương tự phần vớ...
PHẦN II       QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG        DV CÔNG VÀ CÔNG SẢN          NỘI DUNG-  Quản lý tài ch...
PHẦN II     QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNGCác chức năng của tài chính côngChức năng tạo lập vốnChức năng phân phối lại và phân...
PHẦN II     QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNGBản chất của tài chính côngCơ cấu tài chính bao gồm:- NSNN (TW và ĐP).- Tài chính cá...
PHẦN II      QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG QH giữa cải cách HC&CC tài chính công Cải cách TC công trong xu thế CCHC Nội d...
PHẦN II         QUẢN LÝ NSNN  Đổi mới cơ chế phân bổ NS cho CQHC, hệthống ĐM chi tiêu, tăng quyền chủ động cho CQ...
PHẦN II          QUẢN LÝ NSNN Vai trò của ngân sách nhà nước  Vai trò của NS tiêu dùng: Đảm bảo duy trì sự tồ...
PHẦN II        QUẢN LÝ NSNNNhững nguyên tắc cơ bản QL NSNNNguyên tắc dân chủ:Nguyên tắc cân đối ngân sách:Nguyên t...
PHẦN II        QUẢN LÝ NSNNCơ cấu ngân sách nhà nướcThu ngân sách nhà nướcChi ngân sách nhà nước-Quản lý chu trình ...
PHẦN II         QUẢN LÝ NSNN Phân cấp quản lý NSNN Hệ thống NSNN bao gồm: - Ngân sách trung ương - Ngân sách t...
PHẦN II          QUẢN LÝ NSNN   Nội dung phân cấp quản lý NSNN  Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chế độch...
PHẦN II          QUẢN LÝ NSNN   Nội dung phân cấp quản lý NSNN  Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chế độch...
PHẦN II   QUẢN LÝ CHI TIÊU THEO KẾT QUẢ         ĐẦU RANội dung cơ bản QL chi tiêu côngĐặc điểm của chi tiêu côn...
PHẦN II     QUẢN LÝ CHI TIÊU THEO KẾT QUẢ          ĐẦU RA Nội dung cơ bản của lập NS theo KQđầu ra -Đặc đi...
PHẦN II    QUẢN LÝ CHI TIÊU THEO KẾT QUẢ         ĐẦU RA  Vận dụng NS theo KQ đầu ra trong qúatrình QLTC tại C...
XIN ĐƯỢC SỰ CHIA SẼCỦA CÁC BẠN QUA ĐỊA CHỈ  Facebook/trươngtrân
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Qlnn kinh te tai chinh

1,459 views

Published on

cct thue

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qlnn kinh te tai chinh

 1. 1. QUẢN LÝ NN VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH SƯU TẦM: TRƯƠNG TRẦN Staff of Tax Departmentwww.facebook.com.vn/truongtran Email: tqlctdtql@gmail.com
 2. 2. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ NỘI DUNG- Những vấn đề chung- QLNN đối với các DN- QLNN đối với Kinh tế đối ngoại- QLNN đối với các dự án đầu tư
 3. 3. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾI. Những vấn đề chung
 4. 4. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ * KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Khái niệm: KT thị trường là nền KT vận hànhtheo cơ chế thị trường, ở đó thị trường quyết địnhvề sản xuất và phân phối Đặc trưng: + Chủ yếu bằng phương thức mua-bán. + Có quyền tự do nhất định khi tham gia traođổi : lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi; chọnđối tác, thoả thuận giá cả;
 5. 5. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ + Hoạt động mua bán được thực hiện thườngxuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết cấu hạ tầng tốithiểu, đủ để việc mua-bán diễn ra được thuận lợi,an toàn + Các đối tác theo đuổi lợi ích của mình, Lợi íchcá nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển KT...
 6. 6. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ +Tự do cạnh tranh là thuộc tính của kinh tế thịtrường, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế vàxã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm HHDV. +Vận động của các quy luật khách quan dẫndắt hành vi, thái độ ứng xử của các chủ thể kinh tếtham gia thị trường, nhờ đó hình thành một trật tựnhất định của thị trường từ sản xuất, lưu thông,phân phối và tiêu dùng.
 7. 7. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ ĐẶC TRƯNG CỦA KT-TT HIỆN ĐẠI KT-TT hiện đại là nền kinh tế có đầy đủ các đặctrưng của một nền kinh tế thị trường và có các đặctrưng: -Có sự thống nhất mục tiêu kinh tế với các mụctiêu CT-XH
 8. 8. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Có sự quản lý của NN, đặc trưng này mới hìnhthành ở các nền kinh tế thị trường trong vài thập kỷgần đây, do nhu cầu không chỉ của NN-đại diện cholợi ích của giai cấp cầm quyền, mà còn do nhu cầucủa chính các thành viên, những người tham giaKTTT.
 9. 9. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Có sự chi phối mạnh mẽ của phân công và HTquốc tế, tạo ra một nền KKTT mang tính quốc tế.vượt ra khỏi biên giới quốc gia động và mở, thamgia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 10. 10. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giữa cácquốc gia đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn,tốc độ ngày càng tăng làm cho nền kinh tế thế giớingày càng trở nên một chính thể thống nhất, trongđó mỗi quốc gia là một bộ phận gắn bó hữu cơ vớicác bộ phận khác.
 11. 11. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ ƯU THẾ CỦA KT-TT - Tự động đáp ứng nhu cầu, có thể thanh toánđược của XH một cách linh hoạt và hợp lý - Có khả năng huy động tối đa mọi tiềm năngcủa xã hội - Tạo ra động lực mạnh để thúc đẩy hoạt độngcủa các DN đạt hiệu quả cao và thông qua phá sảntạo ra cơ chế đào thải các DN yếu kém.
 12. 12. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Phản ứng nhanh, nhạy trước các thay đổi củanhu cầu XH và các điều kiện KT trong nước và thếgiới. - Buộc các DN phải thường xuyên học hỏi lẫnnhau, hạn chế các sai lầm trong KD. - Tạo động lực thúc đẩy sự Ptriển nhanh chóngcủa KH-CN-kỹ thuật, nền kinh tế năng động và đạthiệu quả cao.
 13. 13. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ KHUYẾT ĐIỂM CỦA KT-TT - Động lực lợi nhuận tạo ra môi trường thuận lợidẫn đến nguy cơ vi phạm PL , TM hoá các giá trịđạo đức và đời sống tinh thần. - Sự cạnh tranh không tổ chức dẫn đến mất cânđối vĩ mô, lạm phát, thất nghiệp, sự PT có tính chukỳ của nền kinh tế.
 14. 14. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Sự cạnh tranh dẫn đến độc quyền làm hạnchế nghiêm trọng các ưu điểm của KT-TT. - Tạo ra sự bất bình đẳng, phân hoá giàunghèo. -Lợi ích chung dài hạn của XH không đượcchăm lo.
 15. 15. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Mang theo các tệ nạn như buôn gian bán lậu,tham nhũng. - Tài nguyên thiên nhiên và môi trường bị tànphá một cách có hệ thống, nghiêm trọng và lanrộng. - Sản sinh và dẫn đến các cuộc chiến tranh kinhtế.
 16. 16. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾĐặc trưng chủ yếu của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam
 17. 17. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ 1. Về hệ thống mục tiêu của nền KTTT địnhhướng XHCN: PT kinh tế-XH tổng quát “Dân giàunước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh” cụthể:
 18. 18. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ + Về mục tiêu KT-XH-văn hoá, + Mục tiêu chính trị: dân chủ hoá nền kinh tế,mọi nguời, mọi thành phần kinh tế có quyền thamgia vào hoạt động kinh tế, vào SXKD, có quyền sởhữu về tài sản của mình: quyền của người SX vàtiêu dùng được bảo về trên cơ sở PL của NN.
 19. 19. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ +Về chế độ sở hữu và thành phần KT: sở hữutoàn dân, tập thể, cá nhân, nhiều TP kinh tế trongđó KT NN đóng vai trò chủ đạo,
 20. 20. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ +Cơ chế vận hành kinh tế : trước hết phải là cơchế thị trường để đảm bảo phân bổ hợp lý các lợiích và nguồn lực, kích thích PT các tiềm năng KDvà các lực lượng SX, tăng hiệu quả và tăng năngsuất LĐ xã hội.
 21. 21. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Đồng thời, đảm bảo vai trò quản lý vĩ mô nềnKTTT của NN XHCN-đại diện lợi ích chính đángcủa nhân dân , xã hội trên cơ sở học tập, vận dụngkinh nghiệm có chọn lọc kinh nghiệm của cácnước TBCN, điều chỉnh cơ chế kinh tế. giáo dụcđạo đức KD phù hợp; thống nhất điều hành, điềutiết và hướng dẫn sự vận hành nền kinh tế cả nướctheo đúng mục tiêu phát triển KT-XH.
 22. 22. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ +Về hình thức phân phối. nguyên tắc giảiquyết các mặt, các mối quan hệ chủ yếu:PT SX, ansinh XH, chính trị- XH; môi trường… +Về tính cộng đồng, tính dân tộc :truyềnthống của Việt Nam . + về quan hệ quốc tế.
 23. 23. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾSự cần thiết khách quan của quản lý NN đối với nền KT
 24. 24. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Nền KTTT định hướng XHCN ở VN là nềnKTTT có điều tiết -nền KTTT có sự quản lý vĩ môcủa NN theo định hướng XHCN. Phải khắc phục những hạn chế của việc điềutiết của thị trường, giải quyết những mâu thuẫn lợiích KT, tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinhtế, tính GC trong KT và bản chất GC của NN; Cụ
 25. 25. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Nền KTTT định hướng XHCN ở VN là nềnKTTT có điều tiết -nền KTTT có sự quản lý vĩ môcủa NN theo định hướng XHCN.
 26. 26. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Phải khắc phục những hạn chế của việc điềutiết của thị trường, bảo đảm thực hiện mục tiêuphát triển kinh tế xã hội đã đề ra. -Bằng quyền lực, chính sách và sức mạnh kinhtế của mình. Nhà nước phải giải quyết những mâuthuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên và cơbản trong nền kinh tế quốc dân.
 27. 27. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Tính khó khăn phức tạp của sự nghiệp kinh tế. -Tính giai cấp trong kinh tế và bản chất giai cấpcủa nhà nước.
 28. 28. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ NN hình thành từ khi XH có giai cấp, đại diện lợiích của giai cấp thống trị nhất định trong đó có lợiích kinh tế. NN ta là của dân, do dân và vì dân.Mục tiêu phát triển KT-XH nhằm đem lại lợi ích vậtchất và tinh thần cho dân.
 29. 29. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Tuy vây, trong nền KT nhiều thành phần, mởcửa sẽ xuất hiện xu hướng vừa hợp tác, vừa đấutranh… và Nhà nước ta phải thể hiện bản chất GCcủa mình để bảo vệ lợi ích của dân tộc và của nhândân ta.. trong quá trình PT kinh tế.., Đó chính là sựcần thiết khách quan của NN đối với nền KTTTđịnh hướng XHCN ở Việt Nam.
 30. 30. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾĐịnh hướng phát triển nền kinh tế
 31. 31. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Chức năng định hướng: - Xác định mục tiêu chung dài hạn. Mục tiêu nàylà cái đích trong một tương lai xa, có thể vài chụcnăm hoặc xa hơn.
 32. 32. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Xác định mục tiêu trong từng thời kỳ (có thể là10, 15, 20 năm) được xác định trong chiến lượcphát triển kinh tế xã hội và được thể hiện trong kếhoạch 5 năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch hàngnăm.
 33. 33. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾCông cụ thể hiện chức năng của Nhà nước về định hướng phát triển kinh tế
 34. 34. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (dài hạn,trung hạn, ngắn hạn) - Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tếxã hội -Các dự án ưu tiên phát triển kinh tế xã hội
 35. 35. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chươngtrình dự án phát triển cũng dùng cho việc địnhhướng phát triển các ngành, các vùng lãnh thổ.
 36. 36. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾNhiệm vụ của NN để thực hiệnchức năng định hướng phát triển
 37. 37. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Phân tích đánh giá thực trạng của nền kinh tếhiên nay, những nhân tố trong nước và quốc tế cóảnh hưởng đến sự phát triển hiện tại và tương laicủa nền kinh tế nước nhà. - Dự báo phát triển kinh tế - Hoạch định phát triển kinh tế, bao gồm:
 38. 38. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ + Xây dựng đường lối phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định phát triển ngành, vùng, địaphương. + Lập chương trình mục tiêu và dự án để pháttriển
 39. 39. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾTạo lập môi trường cho sự phát triển kinh tế
 40. 40. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ 1.Môi trường kinh tế : là một hệ thống hoàn cảnh kinh tế được cấu tạonên bởi một loạt nhân tố kinh tế. Các nhân tố thuộcvề cầu như sức mua của XH và các nhân tố thuộcvề cung như sức cung cấp của nền sản xuất xã hội
 41. 41. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ + Chính sách hấp dẫn đối với đầu tư của cácdoanh nhân trong nước và nước ngoài để pháttriến sản xuất kinh doanh. + Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹthuật phục vụ cho xuất kinh doanh, giao lưu hànghoá.
 42. 42. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Yêu cầu chung căn bản nhất đối với môi trườngkinh tế là ổn định, đặc biệt là gía cả và tiền tệ. Giácả không leo thang, tiền tệ không lạm phát lớn.
 43. 43. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ 2. Môi trường pháp lý Môi trường pháp lý là tổng thể các hoàn cảnhluật định được Nhà nước tạo ra để điều tiết sự pháttriển kinh tế, bắt buộc các chủ thể kinh tế thuộc cácthành phần hoạt động trong nền kinh tế thị trườngphải tuân theo.
 44. 44. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Môi trường càng rõ ràng, chính xác, bình đẳngcàng tạo ra cho sự hoạt động sản xuất kinh doanhtránh sai phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng củangười sản xuất và người tiêu dùng.
 45. 45. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Nhà nước cần tạo ra môi trường pháp lý nhấtquán đồng bộ từ việc xây dựng Hiến pháp, các Luậtvà các văn bản duới luật để làm căn cứ pháp lý chomọi hoạt động kinh tế. Do đó:
 46. 46. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Đường lối phát triển kinh tế của Đảng, cácchính sách kinh tế của Nhà nước phải được thểchế hoá. - Công tác lập pháp, lập quy, xây dựng các luậtkinh tế cần được nhà nước tiếp tục tiến hành, hoànthiện các luật kinh tế đã ban hành, xây dựng và banhành các luật kinh tế mới.
 47. 47. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ3 Môi trường chính trị.4. Môi trường văn hoá-xã hội.5. Môi trường sinh thái6. Môi trường kỹ thuật7. Môi trường dân số8. môi trường quốc tế
 48. 48. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾNhững điều NN phải làm để tạo lập các môi trường
 49. 49. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Đảm bảo sự ổn định về chính trị và ANQP, mởrộng quan hệ đối ngoại - Xây dựng và thực thi một cách nhất quán cácchính sách KT-XH theo hướng đổi mới - Xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệthống pháp luật -Xây dựng mới và nâng cấp CSHT
 50. 50. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Xây dựng cho được một nền văn hoá trongnền kinh tế thị trường định hướng XHCN trên cơ sởgiữ vững bản sắc văn hoá dân tộc và thừa kế tinhhoa văn hoá của nhân loại. - Xây dựng một nền khoa học-kỹ thuật và côngnghệ tiên tiến hiện đại
 51. 51. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Xây dựng và thực thi chính sách và pháp luậtvề bảo vệ và sử dụngcó hiệu quả tài nguyên thiênnhiên của đất nước, bảo vệ và hoàn thiện môitrường tự nhiên, sinh thái. - Điều tiết các quan hệ lao động sản xuất. - Điều chỉnh các quan hệ phân chia lợi ích vàquan hệ phân phối thu nhập
 52. 52. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾNhững việc cần làm điều tiết hoạt động của nền kinh tế
 53. 53. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ a) Xây dựng và thực hiện một hệ thống CS vớicác công cụ tác động của chính sách đó, chủ yếulà: - Chính sách tài chính- tiền tệ - Chính sách thu nhập, Chính sách thương mại
 54. 54. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ b)Bổ sung hàng hóa và dịch vụ cho nền kinh tếtrong những trường hợp cần thiết - Những ngành, lĩnh vực tư nhân không đượclàm không làm được, - không muốn làm. c) Hỗ trợ công dân lập nghiệp kinh tế
 55. 55. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾKiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế
 56. 56. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối,chủ trương, chính sách, kế hoạch và pháp luật củaNhà nước về kinh tế. - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lựccủa đất nước. - Kiểm tra,giám sát việc xử lý chất thải và bảovệ môi trường tự nhiên, môi trừong sinh thái.
 57. 57. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Kiểm tra, giám sát sản phẩm do các doanhnghiệp sản xuất ra. - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chứcnăng và việc tuân thủ pháp luật của các cơ quannhà nước trong quá trình quản lý nhà nước về kinhtế.
 58. 58. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Những vấn đề chung về QLNN về KT* Những giải pháp chủ yếu THkiểm tra, giám sát hoạt động KT
 59. 59. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ -Giám sát của QH, HĐND các cấp -Kiểm tra của Viện KSND, TTr của CP và cacCQ chức năng. - Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chịu tráchnhiệm của những lãnh đạo NN. -Sử dụng kiểm toán NN, các đv tư vấn kinh tếv.v…ktr, giám sát của ND,các cơ quan đoàn thể.
 60. 60. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ - Củng cố hoàn thiện hệ thống CQ kiểm tra,giám sát của NN… * Nội dung chủ yếu QLNN về KT
 61. 61. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ -Tổ chức bộ máy QLNN về KT -XD phương hướng, mục tiêu, CL phát triển KT-XH của đất nước -Xây dựng pháp luật kinh tế -Tổ chức hệ thống các DN -XD hệ thống kết cấu hạ tầng cho HĐKT -Ktr, KS hoạt động của các ĐV kinh tế - Bảo vệ lợi ích của XH, NN và CD
 62. 62. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ * Cơ chế KT và cơ chế QLKT Ý nghĩa của việc nhận thức cơ chế kinh tế đốivới nhà quản lý Cơ chế QL kinh tế: bao gồm các nguyên tắc,PP, biện pháp QL, các công cụ được sử dụng đồngthời trong quá trình tác động lên đối tượng QL
 63. 63. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ * Các bộ phận cấu thành của cơ chế QL kinh tế - Cơ chế của đối tượng quản lý, tức cơ chế kinhtế - Cơ chế của chủ thể quản lý, tức cơ chế quảnlý theo nghĩa hẹp
 64. 64. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Các Phương pháp quản lý KT của NN PP hành chính : là sử dụng quyền lực NN để tạosự phục tùng; đựơc dùng để điều chỉnh các hành vimà hậu quả của nó có thể gây ra thiệt hại cho cộngđồng, cho Nhà nước
 65. 65. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ PP kinh tế: là cách thức tác động gián tiếpcủaNN, dựa trên những lợi ích KT :NN chỉ đề ra mụctiêu, nhiệm vụ , đặt ra những ĐK khuyến khích vềkinh tế, những phương tiện vật chất ... đây làphương pháp quản lí tốt nhất để thực hành tiết kiệmvà nâng cao hiệu quả kinh tế. Phương pháp này mởrộng quyền hoạt động cho các chủ thể kinh tế, đồngthời cũng tăng trách nhiệm kinh tế của họ.
 66. 66. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾPP giáo dục: mang tính thuyết phục cao, là tạo ra sựnhận thức về tính tất yếu khách quan.
 67. 67. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾCông cụ QLNN về KT1.Nhóm CC thể hiện ý đồ, mục tiêuQL: +Đường lối phát triển KT-XH:+Chiến lược phát triển KT-XH:+Quy hoạch phát triển KT-XH:+Kế hoạch phát triển KT-XH:+Chương trình phát triển KT-XH:
 68. 68. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT 2.Nhóm CC thể hiện chuẩn mực xử sự hành vicủa các chủ thể tham gia HĐ trong nền KT:là PL vềKT:Hệ thống VB PL trong QLNN về KT có 2 loại : VBqui phạm PL và VB áp dụng quy phạm PL.
 69. 69. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT 3.Nhóm CC thể hiện tư tưởng, quan điểm của NNtrong Đ/C các HĐ của nền KT: là chính sách kinh tế:như CS PTKT, CS tài chính, tiền tệ, thu nhập…
 70. 70. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT 4. Nhóm CC vật chất làm động lực tác động vàođối tượng QL. Đất đai, rừng, núi, sông hồ, các nguồn nước,thềm lục địa…. Tài nguyên trong lòng đất. Dự trữ quốc gia, bảo hiểm quốc gia.
 71. 71. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT Vốn và TS của NN trong các DN. Các loại quỹ chuyên dùng vào công tác QL of NN 5.Nhóm CC để sử dụng các CC trên. Chủ thể sử dụng các công cụ QL của NN về KTđã trình bày ở trên là các CQ QL của NN về KT.
 72. 72. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT Đó là các CQ hành chính NN, các công sở và cácphương tiện kinh tế - kỹ thuật được sử dụng tronghoạt động QLKT của NN. Tập trung dân chủ. Kết hợp QL ngành với QL lãnh thổ. Phân định và kết hợp QLNN về KT với QLSXKD.
 73. 73. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Công cụ QLNN về KT Hài hòa lợi ích giữa NLĐ,DN và XH. Tăng cường pháp chế XHCN trong quản lý NN vềKT.
 74. 74. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾPhân định và kết hợp QLNN về KT với QLSXKDVề chủ thể quản lýVề phạm vy quản lýVề mục tiêu quản lýVề pương pháp quản lýVề công cụ quản lý
 75. 75. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾQUẢN LÝ NN ĐỐI VỚI DN
 76. 76. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Các loại hình DN: cách phân loại ví dụ: DNNhà nước, DN ngoài QD. DN có vốn đầu tưnước ngoài.. Vai trò của DNNN - DNNN là một công cụ kinh tế đặc biệt - DNNN là con đường tích tụ và tập trung vốnban đầu cho quá trình công nghiệp hoá , hiệnđại hoá - DNNN có vai trò hỗ trợ công dân lập nghiệp -DNNN giữ vai trò bổ sung thị trường khi cầnthiết:
 77. 77. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Vai trò của DN ngoài QD Vai trò của DN có vốn đầu tư nướcngoài
 78. 78. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾPh ươ ng hướng và nội dung QLNN đối với DN
 79. 79. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ -Sự cần thiết KQ của QLNN đối với DN -Phg hướng can thiệp củaNN vào quá trìnhSXKD của DN: + Để ngăn chặn, hạn chế tác hại; giúp đỡDN phát triển; bảo vệ lợi ích của công dân, cộngđồng.
 80. 80. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ + Định hướng tổ chức QL DN; Chiến lượcSXKD; Quá trình thực hiện KH SXKD; NN quảnlý hóa sản phẩm;định hướng lựa chọn đối táckinh doanh, đặc biệt là đối tác nước ngoài; Bảovệ DN phát triển SXKD, tránh rủi ro…
 81. 81. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾNội dung QLNN đối với DN
 82. 82. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ XD & ban hành các luật có liên quan đếnHĐkinh tế , DN Tổ chức TH PL và các định hướng SXKD XD các DNNN trong các ngành, lĩnh vực Hỗ trợ DN- DN trong SXKD Kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật NN thu lợi ích công từ HĐ của DN QL vốn, lãi của vốn NN trong các DNNN
 83. 83. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾQuản lý NN đối với DNNN
 84. 84. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạchvà các dự án phát triển hệ thống DNNN Hoàn thiện thể chế tổ chức và quản lý nhànước đối với doanh nghiệp nhà nước Tổ chức đầu tư xây dựng doanh nhân nhànước theo kế hoạch dự án đã lập Tổ chức đầu tư xây dựng doanh nhân nhànước theo kế hoạch dự án đã lập
 85. 85. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Khai thác, sử dụng các doanh nghiệp nhànước vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trịcủa Nhà nước. Quản lý vốn và lãi của vốnNN trong cácDNNN nói riêng và trong tất cả các doanhnghiệp có vốn nhà nước nói chung.
 86. 86. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Kinh tế đối ngoại là tổng thể các hoạt động,các quan hệ kinh tế, tài chính, khoa học kỹ thuậtcủa một nước với bên ngoài, qua đó tham giavào sự phân công và hợp tác lao động quốc tếvà trao đổi mậu dịch quốc tế. Nội dung chủ yếu củaKTĐN bao gồm: Xuất nhập khẩu hàng hoá Xuất nhập khẩu tư bản (Đầu tư nước ngoài)Đầu tư gián tiếp.
 87. 87. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Đầu tư trực tiếp nước ngoài Xuất nhập khẩu trí tuệ (Hợp tác và chuyểngiao công nghệ) Xuất nhập khẩu các dịch vụ
 88. 88. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾQLNN đối với Kinh tế đối ngoại
 89. 89. PHẦN I QLNN VỀ KINH TẾ Những vấn đề chung QLNN đối với KTĐN Nội dung QLNN đối với KTĐN: Tương tự phần với DN và …Đảm bảo ổnđịnh chính trị, thu hút đầu tư NN Định hướngcủa Đảng , NN trong KTĐN & QLNN với KTĐN
 90. 90. PHẦN II QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG DV CÔNG VÀ CÔNG SẢN NỘI DUNG- Quản lý tài chính công- Quản lý NSNN- Quản lý chi tiêu công theo kết quả đầu ra- Quản lý dịch vụ công: NC tài liệu- Quản lý công sản: NC tài liệu
 91. 91. PHẦN II QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNGCác chức năng của tài chính côngChức năng tạo lập vốnChức năng phân phối lại và phân bổChức năng giám đốc và điều chỉnh.
 92. 92. PHẦN II QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNGBản chất của tài chính côngCơ cấu tài chính bao gồm:- NSNN (TW và ĐP).- Tài chính các CQ hành chính NN.- Tài chính các đơn vị sự nghiệp NN.- Các quỹ tài chính ngoài NSNN.
 93. 93. PHẦN II QLNN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG QH giữa cải cách HC&CC tài chính công Cải cách TC công trong xu thế CCHC Nội dung của cải cách TCcông Đổi mới cơ chế phân cấp QL TC &NS Đảm bảo quyền quyết định NSĐP của HĐNDcác cấp
 94. 94. PHẦN II QUẢN LÝ NSNN Đổi mới cơ chế phân bổ NS cho CQHC, hệthống ĐM chi tiêu, tăng quyền chủ động cho CQ sửdụng NS Đổi mới chế độTC đối với khu vựcDV công. Thí điểm để áp dụng rộng rãi một số cơ chế TCmới Đổi mới công tác kiểm toán đối với các CQHC,đơn vị sự nghiệp
 95. 95. PHẦN II QUẢN LÝ NSNN Vai trò của ngân sách nhà nước Vai trò của NS tiêu dùng: Đảm bảo duy trì sự tồntại và HĐ của bộ máy NN Vai trò của NS phát triển: là công cụ thúc đẩytăng trưởng, ổn định và điều chỉnh KT vĩ mô củaNN Vai trò quan trọng trong việc thực hiện côngbằng XH & các vấn đề XH
 96. 96. PHẦN II QUẢN LÝ NSNNNhững nguyên tắc cơ bản QL NSNNNguyên tắc dân chủ:Nguyên tắc cân đối ngân sách:Nguyên tắc công khai, minh bạch:Nguyên tắc quy trách nhiệm:
 97. 97. PHẦN II QUẢN LÝ NSNNCơ cấu ngân sách nhà nướcThu ngân sách nhà nướcChi ngân sách nhà nước-Quản lý chu trình NSNN+ Lập dự toán ngân sách+ Chấp hành ngân sách+ Quyết toán ngân sách
 98. 98. PHẦN II QUẢN LÝ NSNN Phân cấp quản lý NSNN Hệ thống NSNN bao gồm: - Ngân sách trung ương - Ngân sách tỉnh (thành phố trực thuộc trungương) - Ngân sách huyện (quận, thị xã, thành phốthuộc tỉnh) - Ngân sách xã (phường)
 99. 99. PHẦN II QUẢN LÝ NSNN Nội dung phân cấp quản lý NSNN Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chế độchính sách Quan hệ giữa các cấp về nguồn thu, nhiệm vụchi Quan hệ giữa các cấp về quản lý chu trình ngânsách nhà nước
 100. 100. PHẦN II QUẢN LÝ NSNN Nội dung phân cấp quản lý NSNN Quan hệ giữa các cấp chính quyền về chế độchính sách Quan hệ giữa các cấp về nguồn thu, nhiệm vụchi Quan hệ giữa các cấp về quản lý chu trình ngânsách nhà nước
 101. 101. PHẦN II QUẢN LÝ CHI TIÊU THEO KẾT QUẢ ĐẦU RANội dung cơ bản QL chi tiêu côngĐặc điểm của chi tiêu côngVai trò của chi tiêu công đối với nền kinh tếChiến lược quản lý chi tiêu công hiện đại
 102. 102. PHẦN II QUẢN LÝ CHI TIÊU THEO KẾT QUẢ ĐẦU RA Nội dung cơ bản của lập NS theo KQđầu ra -Đặc điểm của phương thức lậpNS theo kết quảđầu ra. -Vai trò của phương thức lập ngân sách theo kếtquả đầu ra trong quản lý chi tiêu công
 103. 103. PHẦN II QUẢN LÝ CHI TIÊU THEO KẾT QUẢ ĐẦU RA Vận dụng NS theo KQ đầu ra trong qúatrình QLTC tại CQ dự toán Quản lý DV công , công sản: Nghiêncứu tài liệu
 104. 104. XIN ĐƯỢC SỰ CHIA SẼCỦA CÁC BẠN QUA ĐỊA CHỈ Facebook/trươngtrân

×