Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Ddkd va vhdn 2014 chuong 3

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Ddkd va vhdn 2014 chuong 3

 1. 1. Chương 3: Văn hoá doanh nghiệp Trongedu.blogspot.com
 2. 2. Néi dung • • • • Tæng quan vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp BiÓu hiÖn cña v¨n hãa doanh nghiÖp C¸c d¹ng v¨n hãa doanh nghiÖp Nh©n tè t¹o lËp v¨n hãa doanh nghiÖp/C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù h×nh thµnh v¨n hãa doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 3. 3. 1.Tæng quan vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp • Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm • V¨n hãa lµ “tÝnh c¸ch” cña doanh nghiÖp • TÝnh chÊt m¹nh, yÕu cña v¨n hãa doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 4. 4. Kh¸i niÖm vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp • “V¨n hãa doanh nghiÖp lµ toµn bé nh÷ng nh©n tè v¨n hãa ®­îc doanh nghiÖp chän läc, t¹o ra, sö dông vµ biÓu hiÖn trong ho¹t ®éng kinh doanh, t¹o nªn b¶n s¾c kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã” Trongedu.blogspot.com
 5. 5. Kh¸i niÖm vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp (tt) • V¨n hãa doanh nghiÖp lµ mét hÖ thèng nh÷ng ý nghÜa, gi¸ trÞ niÒm tin, chñ ®¹o, nhËn thøc vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy ®­îc mäi thµnh viªn trong mét tæ chøc cïng chia sÎ vµ cã ¶nh h­ëng ë ph¹m vi réng ®Õn c¸ch thøc hµnh ®éng cña thµnh viªn • BiÓu hiÖn sù ®ång thuËn trong nhËn thøc cña c¸c thµnh viªn • T¹o nªn b¶n s¾c cña 1 v¨n hãa cña 1 tæ chøc Trongedu.blogspot.com
 6. 6. C¸c ®Æc ®iÓm cña v¨n hãa DN • VHDN liªn quan ®Õn nhËn thøc: c¸c thµnh viªn m« t¶ vÒ VHDN gièng nhau th«ng qua sù “chia sΔ • VHDN cã tÝnh thùc chøng: ®Ò cËp c¸ch thø c¸c thµnh viªn nhËn thøc vÒ tæ chøc, m« t¶ chø kh«ng ph¶i ®¸nh gi¸ tæ chøc Trongedu.blogspot.com
 7. 7. V¨n hãa lµ “tÝnh c¸ch” cña DN • VHDN ®­îc h×nh thµnh bëi nh÷ng khÝa c¹nh vÒ phong c¸ch kh¸c nhau, víi nh÷ng ®Æc tr­ng riªng Trongedu.blogspot.com
 8. 8. Nh÷ng khÝa c¹nh vÒ phong c¸ch cña 1 tæ chøc Tính ổn định Sáng tạo và sẵn sàng mạo hiểm Chú trọng chi tiết Các khía cạnh Sự nhiệt tình thể hiện đặc trưng Định hướng tập thể Định hướng vào con người Trongedu.blogspot.com Định hướng kết quả
 9. 9. Tính cách ưa mạo hiểm • Khuyến khích nhân viên chấp nhận rủi ro • Doanh nghiệp luôn hậu thuẫn Trongedu.blogspot.com
 10. 10. Tính cách chú trọng chi tiết • Những chi tiết được quan tâm cụ thể • Doanh nghiệp thường chọn yếu tố chất lượng để chi phối: đòi hỏi đảm bảo hoàn hảo từng chi tiết Trongedu.blogspot.com
 11. 11. Tính cách chú trọng kết quả • Tập trung vào kết quả • Doanh nghiệp luôn hướng mọi sự quan tâm vào việc đạt được những kết quả hay mục tiêu đã định Trongedu.blogspot.com
 12. 12. Tính cách chú trọng con người • Đặt người lao động vào trung tâm của mối quan tâm và các chính sách quản lý. • Doanh nghiệp cho con người là tài sản quý và sự sáng tạo của mỗi thành viên là nhân tố quyết định sự thành công Trongedu.blogspot.com
 13. 13. Tính cách định hướng tập thể (nhóm) • Tập trung xây dựng văn hóa thông qua các nhóm nhỏ • Tính chất tương đồng trong công việc giúp họ dễ gần nhau hơn, họ sẽ cố gắng duy trì tinh thần đồng đội và xây dựng bản sắc riêng của nhóm Trongedu.blogspot.com
 14. 14. Tính cách chú trọng sự nhiệt tình • Cho rằng sự hăng hái của nhân viên chính là yếu tố tạo ra sự sáng tạo và năng suất • Tinh thần tự lực tự cường cao, bảo vệ thương hiệu của mình Trongedu.blogspot.com
 15. 15. Tính cách chú trọng sự ổn định • Tổ chức hướng tới sự ổn định và phát triển • Coi liên tục tăng trưởng là sự khẳng định và tồn tại của doanh nghiệp Trongedu.blogspot.com
 16. 16. Tính chất mạnh, yếu của văn hóa doanh nghiệp Văn hóa • Không phải các văn hóa doanh nghiệp đều gây ảnh hưởng giống nhau đối với thành viên của tổ chức. • Có sự khác biệt đáng kể về sức mạnh tương đối. Văn hóa Trongedu.blogspot.com Văn hóa
 17. 17. Tính chất mạnh, yếu của văn hóa doanh nghiệp (tt…) Bầu không khí của tổ chức Văn hóa “mạnh” thường được đặc trưng bởi 1 phong cách với những yếu tố rất khác biệt với các tổ chức khác. Sự nhiệt tình của người lao Trongedu.blogspot.com động Mối quan hệ con người
 18. 18. Tính chất mạnh, yếu của văn hóa doanh nghiệp (tt…) • Mức độ mạnh, yếu của văn hóa doanh nghiệp được quyết định bởi nhiều nhân tố: Tuổi đời của tổ chức Quy mô tổ chức Cường độ các hoạt động Trongedu.blogspot.com Số lượng các thế hệ thành viên chủ chốt
 19. 19. Tính chất mạnh, yếu của văn hóa doanh nghiệp (tt…) Sức mạnh của VHDN có thể được nhận biết thông qua thông qua Kết quả Sức mạnh của lao động cao văn hóa Tác động của thời gian Xu thế ổn định của các đặc trưng văn hóa áp lực từ bên trong và bên ngoài Trongedu.blogspot.com
 20. 20. Sức mạnh có thể đánh giá bằng yếu tố định lượng bằng một số phương pháp Phương pháp Xác minh tính đồng thuận/ mức độ ảnh hưởng VHDN Xác minh biểu trưng VHDN Trongedu.blogspot.com
 21. 21. Phương pháp xác minh biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp (tt…) Triết lý Phong tục Hình ảnh Ngôn ngữ Các dấu hiệu Biểu tượng Đối tượng cần xác minh Trongedu.blogspot.com Hệ thống
 22. 22. Phương pháp xác minh biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp (tt…) Tính toàn diện (có hay không) Tác dụng với các thành viên của tổ chức Sự thống nhất (nhận thức về sự tồn tại và ý nghĩa ) (tính đồng bộ) giữa chúng Mục đích Trongedu.blogspot.com
 23. 23. P2 xác minh tính đồng thuận/ mức độ ảnh hưởng của VHDN (tt…) • Mức độ đồng thuận: là sự nhất trí với lý tưởng niềm tin giá trị chủ đạo của tổ chức và thái độ của tổ chức Trongedu.blogspot.com
 24. 24. P2 xác minh tính đồng thuận/ mức độ ảnh hưởng của VHDN (tt…) Chiều rộng: Phạm vi đối tượng tác động Chiều sâu: Mức độ ảnh hưởng Trongedu.blogspot.com Sự rung cảm ấn tượng Sức thuyết phục ảnh hưởng đến hành vi
 25. 25. Phương pháp xác minh tính đồng thuận/ mức độ ảnh hưởng của VHDN “rất mạnh” nếu tạo được lý tưởng về sự khát khao cống hiến, “yếu” nếu chỉ có tác dụng làm thay đổi thái độ của họ “tương đối mạnh” nếu tạo được cho nhân viên niềm tin Ảnh hưởng của VHDN Trongedu.blogspot.com
 26. 26. 2.Các biêủ hiện của văn hóa doanh nghiệp Kiến trúc đặc trưng, nghi lễ, giai thoại, biểu tượng, ngôn ngữ, khẩu hiệu, ấn phẩm Lý tưởng, giá trị niềm tin và thái độ, lịch sử phát triển Trongedu.blogspot.com
 27. 27. 2.BiÓu hiÖn cña v¨n hãa doanh nghiÖp (tt) BiÓu hiÖn trùc quan: • KiÕn tróc ®Æc tr­ng • Nghi lÔ • Giai tho¹i • BiÓu t­îng • Ng«n ng÷, khÈu hiÖu • Ên phÈm ®iÓn h×nh BiÓu hiÖn phi trùc quan: • Lý t­ëng • Gi¸ trÞ, niÒm tin vµ th¸i ®é • LÞch sö ph¸t triÓn vµ truyÒn thèng v¨n hãa Trongedu.blogspot.com
 28. 28. BiÓu hiÖn trùc quan Kiến trúc đặc trưng Ấn phẩm Điển hình Nghi lễ Hữu hình Ngôn ngữ, Khẩu hiệu Giai thoại Biểu tượng Trongedu.blogspot.com
 29. 29. Kiến trúc đặc trưng Kiến trúc ngoại thất Thiết kế nội thất công sở Ấn tượng thân quen, thiện chí và được quan tâm Gây ấn tượng, sự khác biệt, sức mạnh Biểu tượng và hình ảnh về tổ chức Trongedu.blogspot.com
 30. 30. Nghi lễ • Là các hoạt động được dự kiến từ trước và chuẩn bị kỹ lưỡng: – Hình thức các hoạt động, sự kiện văn hoá – xã hội, nghiêm trang, tình cảm – Thực hiện định kỳ hay bất thường – Nhằm thắt chặt mối quan hệ của tổ chức và thường được tổ chức vì lợi ích của những người tham dự Trongedu.blogspot.com
 31. 31. Các loại lễ nghi Chuyển giao Lễ ra mắt, giới thiệu thành viên mới, chức vụ mới Tạo thuận lợi cho việc thâm nhập cương vị, vai trò mới Củng cố Nhắc nhở Liên kết Lễ phát phần thưởng Sinh hoạt văn hóa chuyên môn, khoa học Lễ hội, liên hoan, Tết Củng cố các nhân tố Tăng thêm hình ảnh bản sắc năng lực tác nghiệp tôn thêm vị Trongedu.blogspot.com thế ở các tổ chức của thành viên Khích lệ chia sẻ tình cảm sự cảm thông gắn bó thành viên
 32. 32. Giai thoại • Thường được thêu dệt sự kiện có thực được mọi thành viên trong tổ chức cùng chia sẻ và nhắc lại với các thành viên mới. • Các câu chuyện về: – Nhân vật anh hùng của DN như những hình mẫu lý tưởng Những sự kiện mang tính chất lịch sử và có thể được thêu dệt thêm – Huyền thoại chứa định những giá trị và niềm tin trong tổ chức trong tổ chức và không được chứng minh bằng thực tế Trongedu.blogspot.com
 33. 33. Biểu tượng • Biểu tượng thường biểu thị một thứ gì đó có tác dụng giúp mọi người nhận ra hay hiểu thứ nó biểu thị • Hướng sự chú ý của người thấy nó vào một vài chi tiết hay điểm nhấn cụ thể có thể đạt được giá trị chủ đạo mà tổ chức, doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng, lưu lại hoặc truyền đạt Trongedu.blogspot.com
 34. 34. Ngôn ngữ, khẩu hiệu • Là một dạng khác của biểu trưng thể hiện bằng ngôn ngữ • Khẩu hiệu là hình thức dễ nhập tâm, nó thường ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ • Là cách diễn đạt cô đọng nhất của triết lý kinh doanh, vì vậy cần phải liên hệ với với bản tuyên bố sứ mệnh của DN để hiểu thêm ý nghĩa tiềm ẩn của chúng. Trongedu.blogspot.com
 35. 35. Ấn phẩm điển hình • Có thể là: bản tuyên bố sứ mệnh, báo cáo thường niên, tài liệu giới thiệu về DN, số vàng truyền thống, ấn phẩm định kỳ, tài liệu quảng cáo, các tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành Trongedu.blogspot.com
 36. 36. BiÓu hiÖn phi trùc quan Lý tưởng Niềm tin, giá trị chủ đạo và thái độ Lịch sử phát triển và truyền thống văn hóa Trongedu.blogspot.com
 37. 37. Lý tưởng • VH có thể được định nghĩa như 1 lý tưởng • Lý tưởng có thể được phản ánh qua nhận thức của con người, qua 5 phương diện sau: – Mối quan hệ mang tính nhân văn đối với môi trường – Bản chất của sự thực và lẽ phải – Bản chất của con người – Bản chất của hành vi con người – Bản chất của mối quan hệ con người Trongedu.blogspot.com
 38. 38. Giá trị, niềm tin và thái độ • Giá trị liên quan đến chuẩn mực đạo đức, con người cần phải làm gì? • Những tổ chức đánh giá cao tính trung thực, nhất quán và sự cởi mở cho rằng họ cần hành động một cách thật thà, kiên định và thẳng thắn • Niềm tin đề cập đến việc mọi người cho như thế nào là đúng, thế nào là sai. Trongedu.blogspot.com
 39. 39. Lịch sử phát triển và truyền thống văn hoá • Chúng có trước khi hình thành các phong cách văn hoá • Hiểu được đầy đủ quá trình vận động và thay đổi của các đặc trưng văn hoá của tổ chức • Những tổ chức có lịch sử phát triển lâu dài và bề dày truyền thống thường khó thay đổi hơn những tổ chức trẻ, chưa định hình rõ ràng phong cách • Vừa là chỗ dựa, vừa là rào cản tâm lý trong việc xây dựng và phát triển những đặc trưng văn hoá mới. Trongedu.blogspot.com
 40. 40. ChiÕn l­îc vµ v¨n hãa Chiến lược kinh doanh Môi trường Văn hóa hoạt động doanh nghiệp Trongedu.blogspot.com
 41. 41. C¸c d¹ng v¨n hãa doanh nghiÖp Harrison/Handy Deal & Kennedy Các dạng Sethia & Quinn & văn hóa Klinow Mc Gath doanh nghiệp Scholz Daft Trongedu.blogspot.com
 42. 42. Các dạng VH Harrison/ Handy Deal & Kenedy VH VH làm ra làm quyền lực chơi ra chơi Quin & Mc Grath Scholz Daft Sethia và Klinow VH thị trường VH tiến triển VH thích ứng VH chu đáo VH nội sinh VH sứ mệnh VH hiệp lực VH vai trò VH nam nhi VH triết lý VH công việc VH quy trình VH VH đồng thuận ngoại sinh VH hoà nhập VH thờ ơ VH cá nhân VH phó thác VH thứ bậc Trongedu.blogspot.com VH nhất quán VH thử thách
 43. 43. Các dạng văn hoá DN • Phân theo sự phân cấp quyền lực • Phân theo cơ cấu và định hướng về con người và nhiệm vụ • Phân theo mối quan tâm đến nhân tố con người và thành tích • Phân theo vai trò của nhà lãnh đạo Trongedu.blogspot.com
 44. 44. PL các dạng VH tổ chức Sự phân cấp quyền lực Cơ cấu, định hướng về con người và nhiệm vụ Mối quan tâm đến con người và thành tích Theo vai trò của nhà lãnh đạo Mô hình VH nguyên tắc VH gia đình VH kiểu lãnh đạm VH quyền lực Mô hình VH quyền lực VH tháp Eiffel VH kiểu chăm sóc VH gương mẫu Mô hình VH đồng đội VH theo kiểu tên lửa đã định hướng VH kiểu đòi hỏi nhiểu VH nhiệm vụ Mô hình VH sáng tạo VH lò ấp trứng VH hợp nhất VH chấp nhận rủi ro VH đề cao vai trò cá nhân Trongedu.blogspot.com VH đề cao vai trò tập thể
 45. 45. C4:XAY DỰNG VĂN HOA DOANH NGHIỆP Nh©n tè t¹o lËp v¨n hãa doanh nghiÖp • Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa • Quản lý hình tượng • Các hệ thống trong tổ chức Trongedu.blogspot.com
 46. 46. Phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa Bản chất thay đổi của văn hóa doanh nghiệp Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa Trongedu.blogspot.com
 47. 47. Bản chất thay đổi của văn hóa doanh nghiệp Có thể được tạo lập Có thể được hình thành từ sự hòa nhập Bản sắc văn hóa Có thể được hình thành từ việc củng cố Có thể thay đổi Trongedu.blogspot.com
 48. 48. Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa • Người lãnh đạo có thể tạo ra, củng cố và thay đổi, hay hòa nhập các giá trị triết lý văn hóa cá nhân vào văn hóa tổ chức Trongedu.blogspot.com
 49. 49. Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa (tt…) Phương châm hành động Năng lực lãnh đạo Trongedu.blogspot.com
 50. 50. Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa (tt…) • Phương châm hành động của của 1 người thể hiện quan điểm và triết lý đạo đức của người đó Trongedu.blogspot.com
 51. 51. Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa (tt…) • Năng lực lãnh đạo mang triết lý văn hóa là khả năng gây tác động đến những người khác và buộc họ phải làm theo ý muốn của mình, tự nguyện hay bắt buộc. Trongedu.blogspot.com
 52. 52. Định hình phong cách lãnh đạo mang triết lý văn hóa (tt…) • Các yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo: tài lực, trí lực, thể lực Tài lực Thể lực Trongedu.blogspot.com Trí lực
 53. 53. Quản lý hình tượng • Đòi hỏi phải xác định và sử dụng các tín hiệu, hình tượng có thể tác động đến giá trị tổ chức Trongedu.blogspot.com
 54. 54. Quản lý hình tượng (tt…) • Tác động đến: các giá trị văn hóa và đạo lý trong doanh nghiệp, chỉ ra một tầm nhìn về giá trị của các tổ chức có sức thuyết phục đối với mọi thành viên Trongedu.blogspot.com
 55. 55. Quản lý hình tượng (tt…) • Bảo đảm các biểu trưng mà công ty thiết kế và sử dụng như: biểu tượng lễ nghi, tuyên bố, khẩu hiệu, ấn phẩm,… phải phù hợp và thống nhất Trongedu.blogspot.com
 56. 56. Các hệ thống trong tổ chức Các hệ thống tổ chức chung Các nhóm chính thức và phi chính thức Hệ thống Hệ thống các giá trị chủ đạo Trongedu.blogspot.com Các hệ thống đạo đức chính thức
 57. 57. X©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay • ¶nh h­ëng cña v¨n hãa d©n téc vµ m«i tr­ êng kinh doanh ®Õn sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp ViÖt Nam • X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp ViÖt Nam Trongedu.blogspot.com
 58. 58. ¶nh h­ëng cña v¨n hãa d©n téc vµ m«i tr­êng kinh doanh Trongedu.blogspot.com
 59. 59. Sùng bái thế lực tự nhiên Tôn trọng thứ bậc trong xh và thủ tiêu vai trò cá nhân Lối sống Trọng tình Ý thức thể diện Lối sống Linh hoạt Sự ảnh hưởng Địa phương Cục bộ Tư tưởng Gia tộc Tính cộng đồng Trongedu.blogspot.com Tâm lý Học để Làm quan Lối sống trọng tĩnh
 60. 60. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường • Sự thay đổi hệ thống giá trị trong mỗi con người • Môi trường kinh doanh không ổn định • Lãnh đạo doanh nghiệp chưa được đào tạo bài bản • Luật lệ và chính sách thuộc môi trường kinh tế thường xuyên thay đổi • Sùng ngoại quá đáng • Nhận thức về văn hóa doanh nghiệp Trongedu.blogspot.com
 61. 61. X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n hãa doanh nghiÖp ViÖt Nam • Qu¸n triÖt quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­ íc vÒ x©y dùng v¨n hãa kinh doanh vµ v¨n hãa doanh nghiÖp ë ViÖt Nam • TiÕp thu tinh hoa v¨n hãa cña nh©n lo¹i • Khai th¸c tinh thÇn thÝch hîp cho x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp • ThiÕt lËp c¸c ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp • C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 62. 62. Qu¸n triÖt quan ®iÓm cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ x©y dùng VHKDvà VHDN ở Việt Nam TiÕp thu tinh hoa v¨n hãa cña nh©n lo¹i Khai th¸c tinh thÇn thÝch hîp cho x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 63. 63. ThiÕt lËp c¸c ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho viÖc x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp Tạo MT PL thuận lợi, công bằng cho DN Nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp XD các TT tư vấn về VHDN Trongedu.blogspot.com
 64. 64. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp • B¶n th©n l·nh ®¹o cÇn lµ tÇm g­¬ng vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp • X©y dùng mét m« h×nh v¨n hãa doanh nghiÖp tÝch cùc, lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp • N©ng cao ý thøc vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp cho thµnh viªn doanh nghiÖp • KÕt hîp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i trong x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp • T¨ng c­êng ®Çu t­ vËt chÊt cho x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 65. 65. B¶n th©n l·nh ®¹o cÇn lµ tÇm g­¬ng vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 66. 66. Xd mét m« h×nh vh dn tÝch cùc, lµm nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña doanh nghiÖp Con người Văn hóa doanh nghiệp Môi trường bên trong và bên ngoài Trongedu.blogspot.com
 67. 67. N©ng cao ý thøc vÒ v¨n hãa doanh nghiÖp cho thµnh viªn doanh nghiÖp Trongedu.blogspot.com
 68. 68. Bảy bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp Tuyển chọn Xây dựng các hình nhân viên tượng điển hình Hòa nhập Tuyên truyền những giai thoại Huấn luyện Tạo dựng những giá trị chung Đánh giá và thưởng phạt Trongedu.blogspot.com
 69. 69. KÕt hîp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i Kết hợp Linh hoạt Bền vững Đậm đà bản sắc dân tộc Lòng yêu Ý thức Tinh thần nước tự cường đoàn kết nồng nàn dân tộc Thích nghi và hội nhập Lòng Trọng Tiến bộ nhân ái, tình nghĩa, Công khoan Đạo lý nghệ dung Trongedu.blogspot.com Giá trị văn hóa Tốt đẹp Thành tựu KHKT
 70. 70. T¨ng c­êng ®Çu t­ vËt chÊt cho x©y dùng v¨n hãa doanh nghiÖp • Các yếu tố bề nổi: hoạt động hội hè, vui chơi, giải trí, chế độ lương thưởng, đồng phục, trang thiết bị làm việc, nghi thức … Trongedu.blogspot.com

Views

Total views

2,328

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

619

Actions

Downloads

85

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×