Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Đạo đức kinh doanh và
Văn hóa doanh nghiệp
Giảng viên: Hoàng Xuân Trọng
Khoa Kinh tế - Trường ĐH Tây Bắc
Thông tin liên hệ...
ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Câu chuyện về công
ty Zappos.com được
Amazon mua lại với
giá 1,2 tỷ đô

Những đ...
Con người được tôn trọng không phải
do tồn tại mà bởi nhân cách.
Một công ty dành được thiện cảm
không phải nhờ quảng cáo ...
Ý nghĩa môn học
• §¹o ®øc kinh doanh gãp phÇn ph¸t triÓn mèi
quan hÖ con ng­êi trong kinh doanh:
- M u thuÉn ® ¹ o ® ø c c...
Nội dung
• Chương 1: Tổng quan về đạo đức kinh
doanh và văn hóa doanh nghiệp
• Chương 2: Xây dựng đạo đức kinh doanh
• Chư...
Chương 1
1.
2.
3.
4.

Khái luận về đạo đức kinh doanh
Khía cạnh thể thiện của đạo đức kinh doanh
Vai trò của Đạo đức kinh ...
“Chết khiếp vì bánh trung thu bẩn Trung Quốc”
Nắm bắt được nhu cầu lớn của người dân trong ngày này, các doanh nghiệp
Trun...
Nhiều doanh nghiệp 'đầu độc môi
trường' ngày càng tinh vi
• Tháng 9/2008, Công ty bột ngọt Vedan bị phát hiện xả
thẳng chấ...
Tai nạn lao động
“Tai nạn lao động: Nỗi đau không ngừng tăng”
Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố,
trong 6 tháng đầu năm 201...
• Tình huống 1: Chị Hoa là kế toán trưởng của một chi nhánh
công ty lớn. Chị phát hiện ra là tháng này lợi nhuận của chi
n...
• Tình huống 2: Anh Bình mới làm việc ở phòng Marketing
của công ty XX được vài tháng. Công ty XX là đối thủ cạnh
tranh tr...
• Tình huống 3: Loan là nhân viên phần mềm của công ty A.
Cô đang bí mật tìm kiếm công việc mới. Cô đã ghi chép lại
những ...
1.1. Khái luận về đạo đức kinh doanh
• VÊn ®Ò ®¹o ®øc: lµ 1 t×nh huèng mµ 1
tæ chøc/c¸ nh©n gÆp ph¶i khã kh¨n hay
t×nh thÕ...
Nguån gèc cña vấn đề đạo đức/m©u thuÉn
KhÝa c¹nh
(triÕt lý, quyÒn lùc, c¬
chÕ phèi hîp, lîi Ých)
§T h÷u quan bªn
trong (ch...
C¸c khÝa c¹nh m©u thuÉn
TriÕt lý

Sù phèi hîp

Lîi Ých

QuyÒn lùc
C¸c
lÜnh
vùc
m©u
thuÉn

Marketing

Qu¶n lý

Nh©n lùc

C¸c
lÜnh vùc

C«ng nghÖ

Tµi chÝnh
§èi t­îng h÷u quan bªn trong

Người quản lý
• Uy tín,
danh tiếng
• Cơ hội
thăng tiến
• Quyền lực,
địa vị, lương

Người lao...
§èi t­îng h÷u quan bªn ngoµi
Kh¸ch
hµng
ChÝnh
phñ

X· héi

§èi
thñ

C¸c
®èi t­îng
Céng
®ång
Khách hàng
• Thông tin và quảng cáo
• Xu thế tiêu dùng tương
lai
• An toàn, chất lượng và
giá cả
Cạnh tranh
• Phát triển n...
Nhận diện các vấn đề đạo đức
KhÝa c¹nh
(triÕt lý,
quyÒn lùc, c¬
chÕ phèi hîp,
lîi Ých)

Các vấn đề
đạo đức

LÜnh vùc
(Mark...
Nhận diện các vấn đề đạo đức
• Để nhận diện đúng những vấn đề đạo đức,
có thể tiến hành theo:

Xác minh
những người
hữu qu...
Đ¹o ®øc?
• §Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ vÒ con ng­êi
vµ c¸c nguyªn t¾c øng xö
• Nghiªn cøu b¶n chÊt tù nhiªn cña:
- C¸i ®óng, c¸...
Đ¹o ®øc
• Có mặt trong tất cả các hoạt động của con
người
– Thể thao
– Nghệ thuật
– Giao tiếp xã hội
– Kinh doanh
– …..
– ...
Sự tuỳ tiện, bừa bãi không chỉ phản ánh một nền
văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn
một cuộc sống hoang dã, một nề...
Kh¸i niÖm ®¹o ®øc
Gèc La tinh (Lu©n lý)
B¶n th©n m×nh c­ xö

Gèc Hy L¹p (§¹o lý)
C¸ch hµnh xö trong
mèi quan hÖ

§¹o
®øc

...
Kh¸i niÖm ®¹o ®øc (tt …)
§¹o ®øc lµ tËp hîp:
• C¸c
nguyªn t¾c, • ĐiÒu chØnh,
• ChuÈn
mùc x· héi

• иnh gi¸

Hµnh vi
cña c...
Kh¸i niÖm ®¹o ®øc (tt …)
• §¹o ®øc lµ 1 bé m«n KH:
– Nghiªn cøu c¸i ®óng, c¸i sai
– Ph©n biÖt khi lùa chän gi÷a c¸i ®óng –...
§Æc ®iÓm:

Chøc n¨ng:

-Cã tÝnh giai
cÊp,
tÝnh
khu vùc, tÝnh
®Þa ph­¬ng

§iÒu chØnh
hµnh vi cña
con ng­êi,
theo
c¸c
chuÈn ...
Chuẩn mực và quy tắc

Tốt

Không tốt
Độ lượng

Tàn bạo

Khoan dung

Tham lam

Chính trực, khiêm tốn

Kiêu ngạo

Dũng cảm

...
Đạo đức khác pháp luật
Đạo đức

Pháp luật

Sự điều
chỉnh

Mang tính tự nguyện

Có TH phải cưỡng
bức cưỡng chế

Các chuẩn
m...
Sự hình thành Đạo đức kinh doanh
• Trước thời kỳ Đại công nghiệp, đạo đức xã
hội chính là đạo đức kinh doanh
• Sau thời kỳ...
Đạo đức kinh doanh
Cuộc sống
gia đình và
xã hội

Con
người
trong xã
hội công
nghiệp

Cuộc sống
nghề
nghiệp
MỐI QUAN HỆ CỦA CÁ NHÂN VÀ SỰ HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI

Quy tắc chi phối

MỐI QUAN HỆ KINH DOANH

...
Sự hình thành đạo đức kinh doanh (tt)
• Trong kinh doanh nếu vận dụng những quy tắc và chuẩn mực
đạo đức làm nảy sinh các ...
Kh¸i niÖm ®¹o ®øc kinh doanh
• LÞch sö ®¹o ®øc kinh doanh
Trước thập
kỷ 60:

Những
năm 60:

Quyền
công nhân,
mức sống
của ...
K/n ®¹o ®øc kinh doanh(tt…)
• §¹o ®øc kinh doanh lµ tËp hîp c¸c
nguyªn t¾c, chuÈn mùc cã t¸c dông
®iÒu chØnh, ®¸nh gi¸, h­...
C¸c nguyªn t¾c & chuÈn mùc cña ĐĐKD

Tôn trọng
con người
Tính
trung
thực

Gắn
kết các
lợi ích
Bí mật và trung
thành với tr...
Tính trung thực
• Không dùng thủ đoạn gian xảo, dối trá để
kiếm lời
• Giữ lời hứa và chữ tín trong kinh doanh
• Trung thực...
Tôn trọng
con người

Người cộng sự
& dưới quyền

Khách hàng

Đối thủ
cạnh tranh

Tôn trọng phẩm giá,
quyền lợi chính đáng,...
Gắn kết các lợi ích

Lợi ích
Lợi ích
Của
Của
khách hàng
khách hàng

Lợi ích
Lợi ích
của DN
của DN

Lợi ích
Lợi ích
của xã ...
Bí mật và trung thành với trách nhiệm đặc biệt
• Tình huống: Chị Hà đang không có việc làm. Chị có bạn là
anh Nam đang làm...
Đối tượng điều chỉnh của đạo đức KD
• Chủ thể của hoạt động kinh doanh - chủ thể
của các quan hệ và hành vi kinh doanh:
– ...
Phạm vi áp dụng của đạo đức KD
• Là tất cả những thể chế xã hội, những tổ chức,
những người liên quan:
• Thể chế chính trị...
§¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi
• Kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm x· héi: Lµ nghÜa vô mµ 1
doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®èi ...
Tr¸ch
Tr¸ch
nhiÖm
nhiÖm
x· héi
x· héi

NghÜa vô
NghÜa vô
kinh tÕ
kinh tÕ

NghÜa vô
NghÜa vô
ph¸p lý
ph¸p lý

NghÜa vô
NghÜ...
Tr¸ch nhiÖm
Tr¸ch nhiÖm
x· héi
x· héi

NghÜa vô
NghÜa vô
kinh tÕ
kinh tÕ

NghÜa vô
NghÜa vô
ph¸p lý
ph¸p lý

NghÜa vô
NghÜ...
Các cách tiếp cận
Nhân văn

Nghĩa vụ
Nhân văn

Đạo lý

Nghĩa vụ
đạo lý

Nghĩa vụ pháp lý

Nghĩa vụ kinh tê

Theo thứ tự ưu...
Cách tiếp cận theo hoàn cảnh
• Tiếp cận theo từng hoàn cảnh/tình huống
khác nhau
• Linh hoạt và phù hợp với tình hình thực...
Nghĩa vụ
Kinh tế

Người
lao động

Người
tiêu dùng

Công ăn việc làm
Cơ hội làm việc,
Phát triển
nghề nghiệp

Cung cấp hàng...
Điều tiết
Điều tiết
Cạnh tranh
Cạnh tranh

Bảo vệ
Bảo vệ
Môi trường
Môi trường

Nghĩa Vụ
Nghĩa Vụ
Pháp lý
Pháp lý

An toàn...
NghÜa vô ®¹o ®øc
• Lµ nh÷ng hµnh vi vµ ho¹t ®éng mµ x· héi
mong ®îi ë doanh nghiÖp
• Kh«ng quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt
ph...
NghÜa vô ®¹o ®øc (tt …)
• Th­êng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua:
– Nh÷ng nguyªn t¾c,
– Gi¸ trÞ ®¹o ®øc ®­îc t«n träng
Sự phối hợp...
NghÜa vô nh©n v¨n
• Lµ nh÷ng hµnh vi vµ ho¹t ®éng thÓ hiÖn
nh÷ng mong muèn ®ãng gãp vµ hiÕn
d©ng cho céng ®ång vµ x· héi.
...
NghÜa vô nh©n v¨n (tt …)
• Liên quan đến những đóng góp về tài chính,
nguồn nhân lực cho cộng đồng và xã hội lớn
hơn để nâ...
2. KhÝa c¹nh thÓ hiÖn cña
®¹o ®øc kinh doanh
Xem xÐt trong c¸c
chøc
n¨ng
cña
doanh nghiÖp
Xem xÐt trong quan
hÖ víi c¸c ®è...
Xem xÐt trong c¸c chøc n¨ng cña
doanh nghiÖp
Các chức năng của
doanh nghiệp
Quản trị
nguồn nhân lực

Marketing

Tài chính,...
Xem xÐt trong quan hÖ víi c¸c ®èi
t­îng h÷u quan
Các
đối tượng
Hữu quan

Chủ
sở hữu

Người
Lao động

Khách hàng

Đối thủ
c...
Chủ sở hữu
• Là các cá nhân, nhóm hay tổ chức đóng góp
một phần hay toàn bộ nguồn lực vật chất, tài
chính cần thiết cho ho...
Người lao động
Cáo giác
Quyền sở hữu
trí tuệ

Lạm dụng của công
Phá hoại ngầm

Bí mật thương mại

Điều kiện
môi trường làm...
Khách hàng
• Là đối tượng phục
Quảng cáo
Phi đạo đức
vụ, là người thể hiện
nhu cầu, sử dụng
hàng hóa, dịch vụ,
đánh giá ch...
Những biểu hiện
của sản phẩm
không an toàn

Gây tai nạn cao
khi có sự cố

Ảnh hưởng
đến sức khỏe

Kích thích
tính bạo lực
...
§èi thñ c¹nh tranh
• C¹nh tranh thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp
ph¶i cè v­ît lªn ®èi thñ vµ v­ît lªn chÝnh
m×nh.
• Thµnh c«ng cñ...
1.3 Vai trò của đạo đức KD
Điều chỉnh
hành vi
của các
chủ thể kd

Làm hài
lòng khách
hàng

Đạo đức
kinh
doanh

Chất
lượng ...
1.3 Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh
trong qu¶n trÞ DN
Sự tin tưởng của khách
hàng

Môi
trường
đạo đức

Sự trung thành của
n...
Sự
Sự
vững mạnh
vững mạnh
Của kinh tế
Của kinh tế
Quốc gia
Quốc gia

Tạo ra
Tạo ra
lợi nhuận
lợi nhuận
Cho
Cho
doanh
doanh...
4.Mối quan hệ của ĐĐKD và VHDN
• Văn hóa doanh nghiệp
• Mối quan hệ của văn hóa doanh nghiệp
• Cách tiếp cận mô hình con n...
Văn hoá doanh nghiệp
VHDN còn được gọi là bản sắc riêng của một tổ
chức?
Văn hoá doanh nghiệp là biểu hiện
của đạo đức kinh doanh
Văn hoá doanh nghiệp
• V¨n hãa doanh nghiÖp lµ một hÖ thèng nh÷ng ý
nghÜa, gi¸ trÞ niÒm tin, chñ ®¹o, nhËn thøc vµ
ph­¬ng ...
Mèi quan hÖ
Qu¸ tr×nh xö lý

Hµnh vi
C¬ së ®Ó ra quyÕt
®Þnh
§¹o ® kinh doanh
øc

C¸ch thøc hµnh ®éng

V¨n hãa doanh
nghiÖp...
Thương hiệu
Thương hiệu là gì?
Thương hiệu có
mối quan hệ
gì với VHDN?
Thương hiệu
• Là nhân cách của 1 tổ chức, có nghĩa là:
những nguyên tắc, giá trị, triết lý hành động
hợp đạo lý và đáng tr...
C¸c tiÕp cËn m« h×nh con ng­êi – Tæ
chøc
Nh©n
Th­¬ng
c¸ch

Co n ng ­ê i
TÝn
h
c¸ch

Tæ c hø c

ThÇn
kinh®iÒu
khiÓn

Th«ng ...
Đạo đức kinh doanh và
Văn hóa doanh nghiệp
Giảng viên: Hoàng Xuân Trọng
Khoa Kinh tế - Trường ĐH Tây Bắc
Thông tin liên hệ...
Chương 1: Đạo đức kinh doanh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chương 1: Đạo đức kinh doanh

41,689 views

Published on

Chương 1: Đạo đức kinh doanh

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và ĐẶC BIỆT TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế, …NHẬN LÀM VÀ NHẬN CẢ SỬA CHỮA CỦA THÀY CÔ) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • cam on thay da chia se bai giang, bai giang hay qua
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • file lỗi nhìu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chương 1: Đạo đức kinh doanh

 1. 1. Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp Giảng viên: Hoàng Xuân Trọng Khoa Kinh tế - Trường ĐH Tây Bắc Thông tin liên hệ Trongedu@gmail.com Facebook.com/trongedu
 2. 2. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP Câu chuyện về công ty Zappos.com được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ đô Những điều khác Zappos.com đã làm để tạo ra văn hoá công ty xoay quanh dịch vụ khách hàng bao gồm: - Trung tâm trả lời khách hàng hoạt động 24/7 tại Las Vegas, tại trụ sở chính của công ty – Điều hành nhà kho hoạt động 24/7 tại Kentucky – Đào tạo 4 tháng dịch vụ chăm sóc khách hàng cho mọi nhân viên mới (2 tuần tại trung tâm tư vấn và 1 tuần ở nhà kho).
 3. 3. Con người được tôn trọng không phải do tồn tại mà bởi nhân cách. Một công ty dành được thiện cảm không phải nhờ quảng cáo mà nhờ bản sắc riêng.
 4. 4. Ý nghĩa môn học • §¹o ®øc kinh doanh gãp phÇn ph¸t triÓn mèi quan hÖ con ng­êi trong kinh doanh: - M u thuÉn ® ¹ o ® ø c c ¸ nh© n tå n t¹ i tro ng tæ c hø c nªn © ® ¹ o ® ø c kinh d o a nh c Çn g i¶q uy Õ t i - N m t¹ o s ø c m ¹ nh tæ ng hîp tõ s ù thè ng nhÊt h» • V¨n hãa doanh nghiÖp lµ ph­¬ng ph¸p vµ c«ng cô qu¶n lý: - Ph¸ t triÓ n th­¬ ng hiÖ u, t¹ o lËp h× nh ¶ tè t, ® ó ng nh ® ¾ n ® Ó n© ng c a o n¨ng lùc c ¹ nh tra nh - V¨n hã a d o a nh ng hiÖ p lµ p h­¬ ng tiÖ n h÷ u hiÖ u tro ng viÖ c g i¶q uy Õ t m © u thuÉn i
 5. 5. Nội dung • Chương 1: Tổng quan về đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp • Chương 2: Xây dựng đạo đức kinh doanh • Chương 3: Văn hoá doanh nghiệp • Chương 4: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp • Chương 5: Văn hoá trong các hoạt động kinh doanh
 6. 6. Chương 1 1. 2. 3. 4. Khái luận về đạo đức kinh doanh Khía cạnh thể thiện của đạo đức kinh doanh Vai trò của Đạo đức kinh doanh Mối quan hệ của đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp
 7. 7. “Chết khiếp vì bánh trung thu bẩn Trung Quốc” Nắm bắt được nhu cầu lớn của người dân trong ngày này, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tận dụng mọi cơ hội để kiếm lời, sản xuất từ thực phẩm ôi thiu, bẩn mốc, thậm chí từ bánh tồn kho cách đây 2-3 năm. (http://www.baomoi.com ) Bánh trung thu Trung Quốc làm từ nhân mốc 3 năm ( http://giadinh.vnexpress.net )
 8. 8. Nhiều doanh nghiệp 'đầu độc môi trường' ngày càng tinh vi • Tháng 9/2008, Công ty bột ngọt Vedan bị phát hiện xả thẳng chất độc hại ra sông Thị Vải, sau gần 2 năm, đơn vị này nhiều lần cù cưa trong việc bồi thường thiệt hại cho nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chỉ đến khi nông dân đồng loạt nộp đơn lên tòa án kiện công ty này, cùng với động thái các siêu thị đồng loạt tẩy chay sản phẩm Vedan, Vedan mới tỏ rõ thiện chí bằng cách bồi thường 100%. • Ngày 9/8, sau cuộc họp kín với Bộ Tài nguyên Môi trường, Vedan đồng ý bồi thường 100% cho nông dân TP HCM (45,7 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (53,6 tỷ đồng) và nay là Đồng Nai (gần 120 tỷ đồng).
 9. 9. Tai nạn lao động
 10. 10. “Tai nạn lao động: Nỗi đau không ngừng tăng” Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2013, đã ghi nhận có 420 vụ tai nạn lao động, làm chết 56 người và làm bị thương gần 400 người, trong đó nạn nhân là nữ chiếm tới 40%. Thiệt hại do tai nạn lao động là hơn 9 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn lao động đã tăng 46% và số người chết tăng đến 40%. Như vậy, có thể thấy tình hình an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm nay tiếp tục diễn biến đáng lo ngại, khi mà số vụ và số người chết tăng mạnh. Theo thống kê, tai nạn trong lĩnh vực xây dựng vẫn chiếm tỷ lệ cao với 53% tổng số vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn do yếu tố điện là chủ yếu với tỷ lệ cao nhất: 38%, kế đến là do yếu tố ngã từ trên cao với tỷ lệ 25%.
 11. 11. • Tình huống 1: Chị Hoa là kế toán trưởng của một chi nhánh công ty lớn. Chị phát hiện ra là tháng này lợi nhuận của chi nhánh chị thấp hơn so với kế hoạch 150 triệu. Theo chính sách, chị sẽ được thưởng nếu chi nhánh đạt chỉ tiêu lợi nhuận. Chị nhớ ra là chị đã ước tính khoản nợ xấu trong tài khoản phải thu là 240 triệu (một hoạt động hợp pháp thông thường trong kế toán). Điều này đã làm giảm lợi nhuận đi 240 triệu. Chị liền gọi điện cho phòng kế toán, nói là chị đã ước tính nợ xấu trong tài khoản phải thu quá cao và cần điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 90 triệu. Vì việc ước tính này phụ thuộc vào tính toán và quyết định của nhà quản lý, phòng kế toán điều chỉnh lại số liệu. Chị Hoa nhận được tiền thưởng, và tháng sau chị điều chỉnh tăng khoản nợ xấu trở lại con số 240 triệu. Ý kiến của bạn: 1. Việc làm của chị Hoa là phù hợp 2. Ở vào trường hợp chị Hoa, nhiều khả năng tôi cũng làm tương tự
 12. 12. • Tình huống 2: Anh Bình mới làm việc ở phòng Marketing của công ty XX được vài tháng. Công ty XX là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty cũ của anh, công ty YY, nơi anh đã làm việc 11 năm. Tuần trước, sếp mới của anh Bình đề nghị anh viết một báo cáo so sánh hệ thống kênh phân phối của công ty YY với công ty XX. Anh Bình có băn khoăn vì báo cáo này đòi hỏi anh phải đưa ra những thông tin nhạy cảm và bảo mật của công ty XX. Tuy nhiên, sếp anh nói vấn đề của anh Bình bây giờ là phải phục vụ và trung thành với công ty mới. Anh Bình đã chuẩn bị báo cáo và trình sếp đầy đủ. Ý kiến của bạn: 1. Việc làm của anh Bình là phù hợp 2. Ở vào trường hợp anh Bình, nhiều khả năng tôi cũng làm tương tự
 13. 13. • Tình huống 3: Loan là nhân viên phần mềm của công ty A. Cô đang bí mật tìm kiếm công việc mới. Cô đã ghi chép lại những chương trình phần mềm mà cô viết cho công ty A để làm mẫu sản phẩm khi phỏng vấn cho việc mới. Trong một lần phỏng vấn với công ty X, khi biết sẽ không có thiệt hại trực tiếp nào cho công ty A, cô đã gửi bản copy các chương trình phần mềm này cho công ty X trong hồ sơ xin việc (mẫu sản phẩm). Trong lần phỏng vấn với công ty Y, cô đã đưa cho công ty Y xem những chương trình này. Khác với công ty X, công ty Y có thể có được thông tin quý giá và có lợi thế lớn so với công ty A khi biết các chương trình này. Ý kiến của bạn: 1. Việc làm của chị Loan là phù hợp 2. Ở vào trường hợp chị Loan, nhiều khả năng tôi cũng làm tương tự
 14. 14. 1.1. Khái luận về đạo đức kinh doanh • VÊn ®Ò ®¹o ®øc: lµ 1 t×nh huèng mµ 1 tæ chøc/c¸ nh©n gÆp ph¶i khã kh¨n hay t×nh thÕ khã xö khi lùa chän mét trong nhiÒu hµnh ®éng kh¸c nhau. • Nguån gèc cña vÊn ®Ò ®¹o ®øc: sù m©u thuÉn
 15. 15. Nguån gèc cña vấn đề đạo đức/m©u thuÉn KhÝa c¹nh (triÕt lý, quyÒn lùc, c¬ chÕ phèi hîp, lîi Ých) §T h÷u quan bªn trong (chñ së h÷u, ng­êi qu¶n lý, ®¹i diÖn c«ng ty, ng­êi lao ®éng) §T h÷u quan bªn ngoµi M©u thuÉn LÜnh vùc (Marketing, c«ng nghÖ, nh©n lùc, tµi chÝnh, qu¶n (kh¸ch hµng, ®èi t¸c-®èi thñ, céng ®ång, x· héi, ChÝnh phñ)
 16. 16. C¸c khÝa c¹nh m©u thuÉn TriÕt lý Sù phèi hîp Lîi Ých QuyÒn lùc
 17. 17. C¸c lÜnh vùc m©u thuÉn Marketing Qu¶n lý Nh©n lùc C¸c lÜnh vùc C«ng nghÖ Tµi chÝnh
 18. 18. §èi t­îng h÷u quan bªn trong Người quản lý • Uy tín, danh tiếng • Cơ hội thăng tiến • Quyền lực, địa vị, lương Người lao động • Trung thực, được tôn trọng • Quyền sở hữu và sd phát minh TM • ĐK lao động • Tiền lương Chủ sở hữu • Hoài bão, giá trị tinh thần • Cam kết và nghĩa vụ xã hội • Bảo toàn và phát triển sản phẩm
 19. 19. §èi t­îng h÷u quan bªn ngoµi Kh¸ch hµng ChÝnh phñ X· héi §èi thñ C¸c ®èi t­îng Céng ®ång
 20. 20. Khách hàng • Thông tin và quảng cáo • Xu thế tiêu dùng tương lai • An toàn, chất lượng và giá cả Cạnh tranh • Phát triển ngành • Biện pháp cạnh tranh • An toàn, chất lượng và giá cả ĐT hữu quan Bên ngoài Cộng đồng • Sự bền vững và lành mạnh •Trách nhiệm xã hội • Nghĩa vụ pháp lý, đạo đức Chính phủ • PT bền vững MT kt-vh-xh-tn • Cân đối, bình đẳng, trung thực, công bằng công lý • Nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội
 21. 21. Nhận diện các vấn đề đạo đức KhÝa c¹nh (triÕt lý, quyÒn lùc, c¬ chÕ phèi hîp, lîi Ých) Các vấn đề đạo đức LÜnh vùc (Marketing, c«ng nghÖ, nh©n lùc, tµi chÝnh, qu¶n lý) Hậu quả nghiêm trọng Uy tín, sự tồn tại và phát triển của một DN
 22. 22. Nhận diện các vấn đề đạo đức • Để nhận diện đúng những vấn đề đạo đức, có thể tiến hành theo: Xác minh những người hữu quan Xác minh mối quan tâm, mong muốn của các đối tượng Xác định bản chất của vấn đề đạo đức
 23. 23. Đ¹o ®øc? • §Ò cËp ®Õn mèi quan hÖ vÒ con ng­êi vµ c¸c nguyªn t¾c øng xö • Nghiªn cøu b¶n chÊt tù nhiªn cña: - C¸i ®óng, c¸i sai, - Sù ph©n biÖt khi lùa chän ®óng – sai - TriÕt lý vÒ c¸i ®óng - c¸i sai, - Quay t¾c hay chuÈn mùc chi phèi hµnh vi
 24. 24. Đ¹o ®øc • Có mặt trong tất cả các hoạt động của con người – Thể thao – Nghệ thuật – Giao tiếp xã hội – Kinh doanh – ….. – Gắn liền với cuộc sống
 25. 25. Sự tuỳ tiện, bừa bãi không chỉ phản ánh một nền văn hoá công cộng thấp kém mà còn là dấu ấn một cuộc sống hoang dã, một nền sản xuất nhỏ lạc hậu. Trong xu thế hội nhập, khoa học kỹ thuật, thiết bị, công nghệ đều có thể nhập khẩu. Duy chỉ có con người với những tác phong vốn có là không thể thay thế.
 26. 26. Kh¸i niÖm ®¹o ®øc Gèc La tinh (Lu©n lý) B¶n th©n m×nh c­ xö Gèc Hy L¹p (§¹o lý) C¸ch hµnh xö trong mèi quan hÖ §¹o ®øc Trung Quèc §¹o - ®­êng ®i, ®­êng sèng §øc - ®øc tÝnh, nh©n c¸ch
 27. 27. Kh¸i niÖm ®¹o ®øc (tt …) §¹o ®øc lµ tËp hîp: • C¸c nguyªn t¾c, • ĐiÒu chØnh, • ChuÈn mùc x· héi • иnh gi¸ Hµnh vi cña con ng­êi Đối với bản thân Đối với xã hội
 28. 28. Kh¸i niÖm ®¹o ®øc (tt …) • §¹o ®øc lµ 1 bé m«n KH: – Nghiªn cøu c¸i ®óng, c¸i sai – Ph©n biÖt khi lùa chän gi÷a c¸i ®óng – c¸i sai – TriÕt lý vÒ c¸i ®óng, c¸i sai – Quy t¾c hay chuÈn mùc chi phèi hµnh vi cña c¸c thµnh viªn cïng 1 nghÒ nghiÖp
 29. 29. §Æc ®iÓm: Chøc n¨ng: -Cã tÝnh giai cÊp, tÝnh khu vùc, tÝnh ®Þa ph­¬ng §iÒu chØnh hµnh vi cña con ng­êi, theo c¸c chuÈn mùc vµ quy t¾c ®¹o ®øc ®· ®­îc x· héi thõa nhËn - N«i dung c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc thay ®æi theo ®iÒu kiÖn lÞch sö cô thÓ §¹o ®øc
 30. 30. Chuẩn mực và quy tắc Tốt Không tốt Độ lượng Tàn bạo Khoan dung Tham lam Chính trực, khiêm tốn Kiêu ngạo Dũng cảm Hèn nhát Trung thực Phản bội Tín Bất tín Thiện Ác …… ........
 31. 31. Đạo đức khác pháp luật Đạo đức Pháp luật Sự điều chỉnh Mang tính tự nguyện Có TH phải cưỡng bức cưỡng chế Các chuẩn mực Không được ghi thành văn bản pháp quy Phải được ghi thành văn bản pháp quy Phạm vi điều Bao quát mọi lĩnh vực Chỉ điều chỉnh hành vi chỉnh và ảnh của thế giới tinh thần. liên quan đến chế độ hưởng XH, chế độ NN Hành vi Hành vi đạo lý đúng Chỉ làm rõ những mẫu đắn tồn tại bên trên số chung nhỏ nhất của luật các hành vi hợp lẽ phải
 32. 32. Sự hình thành Đạo đức kinh doanh • Trước thời kỳ Đại công nghiệp, đạo đức xã hội chính là đạo đức kinh doanh • Sau thời kỳ đại công nghiệp, đạo đức kinh xã hội không còn phù hợp. từ nửa sau thế kỷ XX, đạo dức kinh doanh trở thành một môn khoa học.
 33. 33. Đạo đức kinh doanh Cuộc sống gia đình và xã hội Con người trong xã hội công nghiệp Cuộc sống nghề nghiệp
 34. 34. MỐI QUAN HỆ CỦA CÁ NHÂN VÀ SỰ HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC KINH DOANH MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI Quy tắc chi phối MỐI QUAN HỆ KINH DOANH PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG Nguyên tắc, chuẩn mực định hướng • Gia đình hành vi trong mối • Bạn bè quan hệ xã hội • Láng giềng Đạo đức (Xã hội) • Đồng nghiệp • Khách hàng • Chủ sở hữu Quy tắc chi phối Nguyên tắc, chuẩn mực định hướng hành vi trong mối quan hệ công việc • Đối tác • Cộng đồng Đạo đức kinh doanh • Chính phủ BẢN CHẤT MỐI QUAN HỆ • Giá trị tinh thần • Giá trị vật chất, lợi ích • Tự nguyện • Gượng ép
 35. 35. Sự hình thành đạo đức kinh doanh (tt) • Trong kinh doanh nếu vận dụng những quy tắc và chuẩn mực đạo đức làm nảy sinh các vấn đề: – Thứ nhất, KD coi lợi nhuận là tất cả, lợi nhuận là một yếu tố cần thiết cho sự tồn tại và đánh giá khả năng của DN. – Thứ hai, DN phải tìm cách hài hoà lợi ích của các đối tượng hữu quan và mong muốn của xã hội Cần phải có những quy tắc và phương pháp riêng khi vận dụng đạo đức vào kinh doanh - Đạ o đứ c kinh doanh và những trách nhiệm ở phạm vi và mức độ lớn hơn – Trách nhiệ m xã hộ i
 36. 36. Kh¸i niÖm ®¹o ®øc kinh doanh • LÞch sö ®¹o ®øc kinh doanh Trước thập kỷ 60: Những năm 60: Quyền công nhân, mức sống của họ, Môi trường sinh thái Mức lương công bằng, giá trị của con người Các PT người TD, thông qua 1 số quy định pháp luật Những năm 70: ĐĐKD trở thành 1 lĩnh vực nghiên cứu Đưa ra các trách nhiệm XH, các nguyên tắc áp dụng trong KD Những năm 80: Được thừa nhận là 1 lĩnh vực nghiên cứu Các TT nghiên cứu xuất hiện Những năm 90; thể chế hóa đạo đức kinh doanh DN phải có trách nhiệm với việc vô đạo đức và thiệt hại Từ 2000 đến nay: ĐĐKD được xem xét theo nhiều góc độ Các góc độ: luật pháp, triết học, các KHXH khác
 37. 37. K/n ®¹o ®øc kinh doanh(tt…) • §¹o ®øc kinh doanh lµ tËp hîp c¸c nguyªn t¾c, chuÈn mùc cã t¸c dông ®iÒu chØnh, ®¸nh gi¸, h­íng dÉn vµ kiÓm so¸t hµnh vi cña c¸c chñ thÓ kinh doanh Đạo đức kinh doanh Đạo đức nghề nghiệp
 38. 38. C¸c nguyªn t¾c & chuÈn mùc cña ĐĐKD Tôn trọng con người Tính trung thực Gắn kết các lợi ích Bí mật và trung thành với trách nhiệm đặc biệt
 39. 39. Tính trung thực • Không dùng thủ đoạn gian xảo, dối trá để kiếm lời • Giữ lời hứa và chữ tín trong kinh doanh • Trung thực trong thực hiện pháp luật, trong giao tiếp với bạn hàng • Không làm ăn phi pháp: trốn thuế, kinh doanh hàng quốc cấm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục … • ….
 40. 40. Tôn trọng con người Người cộng sự & dưới quyền Khách hàng Đối thủ cạnh tranh Tôn trọng phẩm giá, quyền lợi chính đáng, hạnh phúc, tiềm năng phát triển Tôn trọng nhu cầu, sở thích và tâm lý khách hàng Tôn trọng lợi ích của đối thủ
 41. 41. Gắn kết các lợi ích Lợi ích Lợi ích Của Của khách hàng khách hàng Lợi ích Lợi ích của DN của DN Lợi ích Lợi ích của xã hội của xã hội Coi trọng hiệu quả gắn với trách nhiệm xã hội
 42. 42. Bí mật và trung thành với trách nhiệm đặc biệt • Tình huống: Chị Hà đang không có việc làm. Chị có bạn là anh Nam đang làm nhân viên bán hàng cho hãng nước giải khát B. Chị Hà cũng quen anh Dũng là trưởng phòng marketing của hãng giải khát A. Anh Dũng hiện đang rất muốn tìm hiểu về các chiến thuật marketing của hãng B vì gần đây hãng B đã xâm nhập thị trường mạnh mẽ và đe dọa vị thế của hãng A. Qua những lần nói chuyện với Nam, Hà nắm được khá nhiều thông tin về các chiến thuật marketing của hãng B. (Anh Nam hoàn toàn không biết là Hà đã nắm được những thông tin này, và nếu công ty B phát hiện anh để lộ thông tin thì anh Nam có thể sẽ gặp rắc rối lớn). Chị Hà đã đồng ý ký hợp đồng tư vấn nghiên cứu marketing cho công ty A và cung cấp những thông tin về chiến thuật marketing của công ty B cho anh Dũng.
 43. 43. Đối tượng điều chỉnh của đạo đức KD • Chủ thể của hoạt động kinh doanh - chủ thể của các quan hệ và hành vi kinh doanh: – Tầng lớp doanh nhân làm nghề kinh doanh – Khách hàng của doanh nhân
 44. 44. Phạm vi áp dụng của đạo đức KD • Là tất cả những thể chế xã hội, những tổ chức, những người liên quan: • Thể chế chính trị • Chính phủ • Công đoàn • Nhà cung ứng • Khách hàng • Cổ đông • Chủ doanh nghiệp • Người làm công Tác động đến hoạt động kinh doanh
 45. 45. §¹o ®øc kinh doanh vµ tr¸ch nhiÖm x· héi • Kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm x· héi: Lµ nghÜa vô mµ 1 doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn ®èi víi x· héi nh»m ®¹t ®­îc: – NhiÒu nhÊt nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc – Gi¶m tèi thiÓu c¸c ho¹t ®éng tiªu cùc Tiêu cực Tích cực min max Trách nhiệm xã hội
 46. 46. Tr¸ch Tr¸ch nhiÖm nhiÖm x· héi x· héi NghÜa vô NghÜa vô kinh tÕ kinh tÕ NghÜa vô NghÜa vô ph¸p lý ph¸p lý NghÜa vô NghÜa vô ®¹o ®øc ®¹o ®øc NghÜa vô NghÜa vô nh©n v¨n nh©n v¨n
 47. 47. Tr¸ch nhiÖm Tr¸ch nhiÖm x· héi x· héi NghÜa vô NghÜa vô kinh tÕ kinh tÕ NghÜa vô NghÜa vô ph¸p lý ph¸p lý NghÜa vô NghÜa vô ®¹o ®øc ®¹o ®øc NghÜa vô NghÜa vô nh©n v¨n nh©n v¨n KD hàng hoá KD hàng hoá và dịch vụ và dịch vụ Thực hiện đủ Thực hiện đủ các quy định các quy định pháp lý pháp lý Hành vi hay Hành vi hay hoạt động ko hoạt động ko quy định chính thức quy định chính thức Hành vi hay Hành vi hay hoạt động hoạt động Thoả mãn Thoả mãn nhu cầu ở mưc giá nhu cầu ở mưc giá cho phep cho phep Đối với Đối với những người những người hữu quan hữu quan Được xã hội Được xã hội mong đợi mong đợi XH muốn DN XH muốn DN hướng tới hướng tới
 48. 48. Các cách tiếp cận Nhân văn Nghĩa vụ Nhân văn Đạo lý Nghĩa vụ đạo lý Nghĩa vụ pháp lý Nghĩa vụ kinh tê Theo thứ tự ưu tiên Tự nguyện Tiên phong Phổ biến Pháp lý Kinh tế Tối thiểu Hoàn vốn Chính thức Lãi Tự giác Tích lũy Theo tầm quan trọng
 49. 49. Cách tiếp cận theo hoàn cảnh • Tiếp cận theo từng hoàn cảnh/tình huống khác nhau • Linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế • Phê phán: tiếp cận theo nghĩa vụ là thụ động, theo tình huống thể hiện khả năng và mức độ đáp ứng sự mong đợi của xã hội
 50. 50. Nghĩa vụ Kinh tế Người lao động Người tiêu dùng Công ăn việc làm Cơ hội làm việc, Phát triển nghề nghiệp Cung cấp hàng hóa Quyền chính đáng Khả năng hợp lý Chủ tài sản Mọi đối tượng liên quan Bảo tồn & phát triển Các giá trị, tài sản Được ủy thác Mang lại lợi ích tối đa và công bằng
 51. 51. Điều tiết Điều tiết Cạnh tranh Cạnh tranh Bảo vệ Bảo vệ Môi trường Môi trường Nghĩa Vụ Nghĩa Vụ Pháp lý Pháp lý An toàn An toàn Bình đẳng Bình đẳng Bảo vệ Bảo vệ Người Người tiêu dùng tiêu dùng Phát hiện, Phát hiện, ngăn chặn ngăn chặn hành vi hành vi sai trái sai trái
 52. 52. NghÜa vô ®¹o ®øc • Lµ nh÷ng hµnh vi vµ ho¹t ®éng mµ x· héi mong ®îi ë doanh nghiÖp • Kh«ng quy ®Þnh trong hÖ thèng luËt ph¸p, kh«ng thÓ chÕ hãa thµnh luËt
 53. 53. NghÜa vô ®¹o ®øc (tt …) • Th­êng ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua: – Nh÷ng nguyªn t¾c, – Gi¸ trÞ ®¹o ®øc ®­îc t«n träng Sự phối hợp của hành động của mỗi thành viên trong doanh nghiệp Tr×nh bµy trong b¶n sø mÖnh vµ chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp
 54. 54. NghÜa vô nh©n v¨n • Lµ nh÷ng hµnh vi vµ ho¹t ®éng thÓ hiÖn nh÷ng mong muèn ®ãng gãp vµ hiÕn d©ng cho céng ®ång vµ x· héi. Nâng cao chất lượng cuộc sống San sẻ bớt gánh nặng cho chính phủ Phát triển nhân cách đạo đức người lao động Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nhân viên
 55. 55. NghÜa vô nh©n v¨n (tt …) • Liên quan đến những đóng góp về tài chính, nguồn nhân lực cho cộng đồng và xã hội lớn hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống • Trách nhiệm này được điều chỉnh bởi lương tâm
 56. 56. 2. KhÝa c¹nh thÓ hiÖn cña ®¹o ®øc kinh doanh Xem xÐt trong c¸c chøc n¨ng cña doanh nghiÖp Xem xÐt trong quan hÖ víi c¸c ®èi t­îng h÷u quan Kế toán Tài chính Chủ sở hữu Nhân viên Quản lý Khách hàng Marketing
 57. 57. Xem xÐt trong c¸c chøc n¨ng cña doanh nghiÖp Các chức năng của doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Marketing Tài chính, kế toán Tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng lao động Phong trào bảo hộ người tiêu dùng Số liệu vượt trội Đánh giá người lao động Marketing phi đạo đức Chi phí không chính thức Bảo vệ người lao động
 58. 58. Xem xÐt trong quan hÖ víi c¸c ®èi t­îng h÷u quan Các đối tượng Hữu quan Chủ sở hữu Người Lao động Khách hàng Đối thủ cạnh tranh
 59. 59. Chủ sở hữu • Là các cá nhân, nhóm hay tổ chức đóng góp một phần hay toàn bộ nguồn lực vật chất, tài chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp, có quyền kiểm soát nhất định đối với tài sản
 60. 60. Người lao động Cáo giác Quyền sở hữu trí tuệ Lạm dụng của công Phá hoại ngầm Bí mật thương mại Điều kiện môi trường làm việc
 61. 61. Khách hàng • Là đối tượng phục Quảng cáo Phi đạo đức vụ, là người thể hiện nhu cầu, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, đánh giá chất lượng, tái tạo và phát triển nguồn tài chính cho An toàn Cho sản phẩm doanh nghiệp. Thủ đoạn Marketing Lừa gạt
 62. 62. Những biểu hiện của sản phẩm không an toàn Gây tai nạn cao khi có sự cố Ảnh hưởng đến sức khỏe Kích thích tính bạo lực Văn hóa phẩm đen Lắp đặt không đúng cách Các sản phẩm ga, điện .. Quá hạn sử dụng phụ gia gây độc hại Đố chơi trẻ em như: Dao, kiếm, súng … Có chứa hình ảnh bạo lực hoặc Đồi trụy
 63. 63. §èi thñ c¹nh tranh • C¹nh tranh thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cè v­ît lªn ®èi thñ vµ v­ît lªn chÝnh m×nh. • Thµnh c«ng cña doanh nghiÖp: lîi nhuËn, thÞ phÇn vµ h×nh ¶nh doanh nghiÖp t¹o nªn trong m¾t cña nh÷ng bªn h÷u quan vµ x· héi.
 64. 64. 1.3 Vai trò của đạo đức KD Điều chỉnh hành vi của các chủ thể kd Làm hài lòng khách hàng Đạo đức kinh doanh Chất lượng của doanh nghiệp Sự vững mạnh của nền kinh tế quốc gia
 65. 65. 1.3 Vai trß cña ®¹o ®øc kinh doanh trong qu¶n trÞ DN Sự tin tưởng của khách hàng Môi trường đạo đức Sự trung thành của nhân viên Sự thỏa mãn của khách hàng Chất lượng tổ chức Lợi nhuận
 66. 66. Sự Sự vững mạnh vững mạnh Của kinh tế Của kinh tế Quốc gia Quốc gia Tạo ra Tạo ra lợi nhuận lợi nhuận Cho Cho doanh doanh nghiệp nghiệp Điều chỉnh Điều chỉnh Hành vi Hành vi Của Của chủ thể chủ thể Kinh doanh Kinh doanh Đạo đức Đạo đức Kinh Kinh doanh doanh Góp phần Góp phần Làm Làm hài lòng hài lòng Khách Khách hàng hàng Chất lượng Chất lượng Của Của Doanh Doanh nghiệp nghiệp Sự cam kết Sự cam kết Và tận tâm Và tận tâm Của Của nhân viên nhân viên
 67. 67. 4.Mối quan hệ của ĐĐKD và VHDN • Văn hóa doanh nghiệp • Mối quan hệ của văn hóa doanh nghiệp • Cách tiếp cận mô hình con người – tổ chức
 68. 68. Văn hoá doanh nghiệp VHDN còn được gọi là bản sắc riêng của một tổ chức?
 69. 69. Văn hoá doanh nghiệp là biểu hiện của đạo đức kinh doanh
 70. 70. Văn hoá doanh nghiệp • V¨n hãa doanh nghiÖp lµ một hÖ thèng nh÷ng ý nghÜa, gi¸ trÞ niÒm tin, chñ ®¹o, nhËn thøc vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy ®­îc mäi thµnh viªn trong mét tæ chøc cïng chia sÎ vµ cã ¶nh h­ëng ë ph¹m vi réng ®Õn c¸ch thøc hµnh ®éng cña thµnh viªn • BiÓu hiÖn sù ®ång thuËn trong nhËn thøc cña c¸c thµnh viªn • T¹o nªn b¶n s¾c cña 1 v¨n hãa cña 1 tæ chøc
 71. 71. Mèi quan hÖ Qu¸ tr×nh xö lý Hµnh vi C¬ së ®Ó ra quyÕt ®Þnh §¹o ® kinh doanh øc C¸ch thøc hµnh ®éng V¨n hãa doanh nghiÖp • Gi¸ trÞ, niÒm tin • C¸c biÓu tr­ng • C¸ch thøc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò • C¸c ch­¬ng tr×nh ®¹o ®øc • Nguyªn t¾c, chuÈn mùc ®óng – sai • Sù ®ång thuËn thµnh nguyªn t¾c • §èi t­îng h÷u quan • Tù nguyÖn tu©n thñ trong tæ chøc T¸c ®éng x· héi Tr ¸ch nhiÖm x· héi • C¸c nghÜa vô • T¸c ®éng tÝch cùc tèi ®a • T¸c ®éng tiªu cùc tèi thiÓu • Ph¹m vi x· héi
 72. 72. Thương hiệu Thương hiệu là gì? Thương hiệu có mối quan hệ gì với VHDN?
 73. 73. Thương hiệu • Là nhân cách của 1 tổ chức, có nghĩa là: những nguyên tắc, giá trị, triết lý hành động hợp đạo lý và đáng trân trọng của một tổ chức, doanh nghiệp mà mọi người dễ dàng nhận ra hay liên tưởng thông qua các biểu trưng của văn hóa doanh nghiệp
 74. 74. C¸c tiÕp cËn m« h×nh con ng­êi – Tæ chøc Nh©n Th­¬ng c¸ch Co n ng ­ê i TÝn h c¸ch Tæ c hø c ThÇn kinh®iÒu khiÓn Th«ng tin qu¶n lý hiÖu B¶n s¾c Tµi chÝnh TuÇn hoµn X· giao Hµnh vi Tiªu hãa B¶n n¨ng §¹o ®øc (XH) S¶n xuÊt +Tiªu thô Ho¹t ®éng KD Nh©n lùc V¨n hãa DN Chøc n¨ng C¬ b¾p Nh© n s inh q ua n, triÕ t lý s è ng Tinh thÇn X­¬ng cèt ThÓ chÊt C¬ cÊu tæ chøc VËt chÊt ChiÕn l­îc kinh doanh, triÕt lý kinh doanh Gi¸ trÞ §¹o ®øc KD
 75. 75. Đạo đức kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp Giảng viên: Hoàng Xuân Trọng Khoa Kinh tế - Trường ĐH Tây Bắc Thông tin liên hệ Trongedu@gmail.com Facebook.com/trongedu

×