Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nhd ny norsk reiselivsstrateg betydning for trøndelag

630 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nhd ny norsk reiselivsstrateg betydning for trøndelag

 1. 1. Destinasjon NorgeRegjeringens reiselivsstrategiTrondheim – 3. mai 2012Statssekretær Halvard Ingebrigtsen
 2. 2. Destinasjon Norge Reiseliv skaper store verdierReiselivsnæringen står for 3,3prosent av norsk BNPSysselsetter 160 000 personer14 000 bedrifter spredt på allelandets kommuner
 3. 3. Destinasjon Norge Hvor utenlandske turister til Norge kom fra i 2011 – Antall gjestedøgn 6 224 000 1 011 000353 000 453 000 47 000 62 000 65 000
 4. 4. Destinasjon Norge Utvikling i utenlandske gjestedøgn i Norge fra 2005 til 2011 -1% 94 %1% 24 % 31 % 130 % 30 %
 5. 5. Destinasjon Norge Asia er fremtidens markedEuropa og Nord-Amerika2009 og 2030: Ca. 1000 mill. mennesker i middelklassenAsia2009: 529 mill. mennesker i middelklassen2030: 3228 mill. mennesker i middelklassen
 6. 6. Destinasjon Norge Nordmenn på ferieNorge er fortsatt vårt viktigste marked med70 prosent av gjestedøgnene i NorgeNordmenns ferieforbruk øker:Forbruk på utenlandsreiser har økt med 74prosent det siste tiåret.Forbruk på innenlandsreiser har kun fulgtprisstigningen.Utfordringen: Å legge til rette for at mer avøkt ferieforbruk legges igjen i Norge!
 7. 7. Destinasjon Norge Aktiv næringspolitikkEnergi Maritim MiljøteknologiMarin Reiseliv
 8. 8. Destinasjon Norge Særskilte utfordringer…mange små aktører i ulike bransjer…berøres av mange politikkområder…konjunkturavhengig
 9. 9. Destinasjon Norge En kunnskapsbasert strategiBasert på en rekke analyser ogundersøkelserFlere pilotprosjekter innen bærekraft,fellesgoder og produktpakkingNær kontakt med organisasjoneneUtstrakt kontakt med næringenInnspillskonferanser
 10. 10. Destinasjon Norge Mål for reiselivspolitikken1. Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen2. Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet
 11. 11. Destinasjon Norge InnsatsområderFor å nå målene har vi følgendeinnsatsområder:1. Organisering -En bedre reiselivsstruktur -En samordnet reiselivspolitikk2. Opplevelses- og reisemålsutvikling3. Salg og markedsføring
 12. 12. Destinasjon Norge // TILTAK 1 Organisering En bedre reiselivsstrukturRegjeringen foreslår at strukturen fordestinasjons- og reisemålsselskapene i Norgeendres.Mål: Å etablere et hensiktsmessig antalllandsdelsselskaper, samt få færredestinasjonsselskaperDet utarbeides en incentivordning for å stimuleretil strukturendringer. Det tas sikte på å legge fremincentivordningen for Stortinget.
 13. 13. Destinasjon Norge // TILTAK 1 Organisering En bedre reiselivsstrukturDet igangsettes et prosjekt for strukturendring ireiselivet.Prosjektgruppen sammensettes av representanterfra hele landet og for de ulike delene av næringenGruppen skal foreslå struktur, arbeidsfordeling ogfinansieringsmodell.Næringen, fylkeskommunene og kommunenetrekkes med i det videre arbeid med utforming avmodellen og gjennomføring av endringene.Endringer skal skje i løpet av 2 til 5 år.
 14. 14. Destinasjon Norge // TILTAK 1 Organisering En samordnet reiselivspolitikkNærings- og handelsdepartementets arbeid medreiseliv og koordinering av reiselivspolitikkenstyrkes.Det etableres et koordineringsforum forreiselivspolitikken på embetsnivå.En årlig konferanse om utvikling av regjeringensreiselivspolitikk erstatter Strategisk råd for reiseliv.Arbeidsutvalget for reiseliv omdannes tilReiselivsutvalget, og får en utvidet rolle i åkoordinere gjennomføringen av reiselivspolitikken.
 15. 15. 2 Opplevelses- ogreisemålsutvikling
 16. 16. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingDet iverksettes et nytt forskningsprosjekt;”Brukerstyrt reiselivsforskning”Hovedelementene i forskningsprosjektet: -Identifisering av reiselivsnæringens behov for kompetanse og forskningsbasert kunnskap. -Kartlegging og formidling av reiselivsforskning og tiltak som vil bidra til å øke nytten av forskning i reiselivsnæringen.Det skal fremskaffes bedre kunnskap omturiststrømmene i Norge.
 17. 17. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingDet satses mer på å øke kompetansen ireiselivsnæringenProsjektet ”Utviklingssenter for reiselivsnæringen”videreføres og styrkes.Støtte til tiltak for å bedre rekrutteringen tilreiselivsbransjen prioriteres.Sørge for at en samlet oversikt overkompetansehevende kurs o.a. er tilgjengelig forreiselivsnæringen.Øke antall kurs i regi av Innovasjon Norge.
 18. 18. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingDet legges frem forslag om å etablere nyesåkornfond som også er tilgjengelige forreiselivsnæringen.Investinor vil fortsatt tilby kapital tilreiselivsnæringen.Pågående pilotprosjekter knyttet til frivilligeordninger for fellesgodefinansiering videreføresog evalueres.
 19. 19. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingDet legges bedre til rette for innovasjon ireiselivsnæringenDet etableres en egen inkubator for reiselivsnæringen iregi av SIVA.Økt stimulering til entreprenørskap i reiselivsnæringen.Økt stimulering til bruk av ny teknologi ireiselivsnæringen.Det vil bli gjennomført pilotprosjekter som omfatterteknologiutvikling i skjæringspunktet mellom reiselivs-,kultur- og IKT-sektoren.
 20. 20. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingBedre tilgjengelighet for norske reisemålDet etableres et bedre samarbeid medsamferdselsforvaltningen i fylkene for å bedreforutsigbarheten for rutetider for kollektivtransport.Det utvikles en nasjonal ruteplanlegger for kollektivtransport.Avinors ruteutviklingsarbeid videreføres, og staten fortsetterå sikre et flyrutetilbud i alle deler av landet gjennomordningen med statlig kjøp av flyruter.Innovasjon Norge gjennomfører et cruiseprosjekt.Bedre kart og skilting av og på reisemål, herunder forcruisedestinasjoner
 21. 21. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingBedre utvikling av reiselivsprodukter langs denasjonale turistveieneEtablere et operativt markedssamarbeid mellomStatens Vegvesen, Innovasjon Norge oglandsdelsselskapene.Utlyse en konkurranse i norsk reiselivsnæring omhvordan nasjonale turistveger kan utnyttes på bestmulig måte i næringen.Satsingen på mat langs nasjonale turistveger i regi avLandbruks- og matdepartementet videreføres.
 22. 22. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingVidereføre arbeidet med å øke kunnskapen ombærekraftig reiseliv, og øke omfanget avmiljøsertifiserte bedrifter.Arbeidet med å utvikle en miljømerkeordning forreiselivsdestinasjoner videreføres.Stjernemerkingsordningen for overnattingsbedrifteriverksettes og videreutvikles.Satsingen på reiselivsnæringen som en avgrunnpilarene for samfunnsutviklingen på Svalbardvidereføres.
 23. 23. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingDet legges bedre til rette for bruk av natur ogkultur i reiselivssammenhengSamspillet mellom kultur og reiseliv følges spesielt oppi regjeringens handlingsplan for kultur og næring.Kultur- og naturreisen videreutvikles.Det legges bedre til rette for å brukepilegrimstradisjonene i reiselivssammenheng.Det legges til rette for bedre utnyttelse av kystkulturen ireiselivssammenheng.
 24. 24. Destinasjon Norge // TILTAK 2 ReisemålsutviklingBedre utvikling av reiselivsprodukter i tilknytning tilstore verneområder, slik at verneområdene kan væreen arena for opplevelser innenfor rammen av vernetfor det enkelte område.Nasjonalpark- og naturinformasjonssentrevidereutvikles slik at de kan ha en viktigere rolle ireiselivsutviklingen.Det utarbeides en merkevare- ogkommunikasjonsstrategi for Norges nasjonalparkersom inkluderer videreføring av satsingene pånasjonalparklandsbyer og nasjonalparkkommuner.Bedre utnyttelse av matnæringen ireiselivssammenheng
 25. 25. Destinasjon Norge // TILTAK 3 Salg og markedsføringSamarbeidet mellom Utenriksdepartementet ogInnovasjon Norge for å styrke Norgesinternasjonale omdømme videreføres.Innovasjon Norges markedsføringsarbeid skalevalueres.Sørge for at markedsføringsmidlenes salgseffektevalueres jevnlig.Bruke næringens egen erfaring i utformingen avmarkedsføringsstrategier.
 26. 26. Destinasjon Norge // TILTAK 3 Salg og markedsføringDet utvikles en handlingsplan for bedrekoordinering av salgs- og distribusjonsleddet medmarkedsføringen av Norge som reisemål.Inkludere incoming-aktører i arbeidet med nyhandlingsplan.Bedre utnyttelse av tildelte utmerkelser og andrenatur- og kulturbaserte fortrinn Norge har i deninternasjonale markedsføringen.Styrke formidlingen av helhetlige produktpakkersom tilbys, samt stimulere til utvikling av nyepakker.
 27. 27. Destinasjon Norge // TILTAK 3 Salg og markedsføringUtvikle bookingløsningen BookNorway på allerelevante språk visitnorway.com har utgaver av.Utvide innholdet på BookNorway til å omfatte flereprodukter og tjenester, herunder helhetligepakketilbud.Inkludere bruk av design som virkemiddel forkommunikasjon av helhetlige reisemål.

×