Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

29.04.2013 Reiselivsseminar, Oddveig Bredesen, turløypemerking

441 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

29.04.2013 Reiselivsseminar, Oddveig Bredesen, turløypemerking

 1. 1. Turløypemerking TrøndelagMerking og gradering av turløyperOddveig Bredesen, rådgiver friluftsliv Ragnhild Vist Lindberg, rådgiver reiselivSør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommuneOddveig.bredesen@stfk.no Ragnhild.Lindberg@ntfk.no
 2. 2. Millioner til å merke stier…
 3. 3. BudsjettBudsjett 2013 2014 SUMGjensidigestiftelsen 2 000 000 2 000 000 4 000 000Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 2 000 000Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 000 000 1 000 000 2 000 000Dugnad 4 000 000 4 000 000 8 000 000SUM 8 000 000 8 000 000 16 000 000Foto: Lars Andreas Dybvik
 4. 4. Dette har skjeddApril 2012 Henvendelse fra GjensidigestiftelsenJuni 2012 Politiske vedtak i fylkeskommunene om deltakelseOkt 2012 Formell søknad til GjensidigestiftelsenDes 2012 Finansiering endelig vedtatt i FKFeb 2013 Tilsagnsbrev fra GjensidigestiftelsenNÅ: organisering av prosjektetFoto: Lars Andreas Dybvik
 5. 5. FøringerNaturbasert reiseliv og bolyst• Naturen skal fylles med meningsfylt innhold tilpasset målgruppene de enkelte destinasjonerhar. Norge skal framstå som et mer helhetlig reisemål for natur- og kulturopplevelser (IN).• Reiselivsdestinasjonene skal ha gode besøkstall bl.a gjennom å gjøre vandring, ski ogsykkel til mer kommersielle aktiviteter (Blilyst).• Reiselivsstrategi Trøndelag kap. 13.2 Tilgjengelighet og infrastruktur• Ny nasjonal reiselivsstrategi kap. 6 Opplevelses- og reisemålsutvikling 6.5 FellesgoderFriluftsliv• Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende ogmiljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og naturen for øvrig. (St.melding 39 2001-2002).• Sikre og utvikle anlegg og områder slik at flest mulig gis anledning til å drive fysisk aktivitet ibåde organisert og egenorganisert regi (STFK anleggsplan 2009-2012).Folkehelse• Styrke folkehelsearbeidet gjennom lavterskeltilbud ved å jobbe for gode og tilrettelagtelokalsamfunn, også for funksjonshemmede, ved utbygging av gang og sykkelveier, turstierog tilgang til friluftsområder. (STFK strategiplan).• Samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, for økt inkludering, mangfold og deltakelse(STFK strategiplan).
 6. 6. Mange går tur – men bare 20 % nokProsentandel av befolkningen over 15 år som benytter ulike typer anlegg en eller flere ganger i uka.Norsk Monitor
 7. 7. MÅLI Trøndelag har alle tilgang til attraktive turmuligheter i nærheten avbosted eller oppholdssted.Strategier/Delmål• Gjennom økt tilrettelegging og informasjon er det 10% flere somvelger å gå tur i løpet av uka.• Gjennom informasjon om aktiviteter og kulturminner tilknyttetturløypen vil brukerne få en tilleggsopplevelse.• Gjennom et spleiselag mellom offentlig, privat og frivillig sektorblir ressursene utnyttet på en god måte, og dugnadsinnsats vilbidra til sterkere identitet og tilhørighet til lokalsamfunnet.• Med en gjennomgående skiltprofil og samlet markedsføring avgode naturopplevelser er det flere som velger å besøkeTrøndelag
 8. 8. Naturopplevelser for alleResultatet av dette skal være• Økt trivsel• Økt aktivitet• Økt helsegevinst• Økt attraktivitet for regionenMålgruppen er• Lokalbefolkning• Gjestearbeidere• Ferierende gjesterRegional effekt• Et felles løft for Trøndelag der man utnytter kompetansen ogressursene frivillig, offentlig og privat sektor.
 9. 9. Krav til søknaden• Søknaden må bygge på ”Nasjonal standarden for merking oggradering av turløyper” www.fjellturisme.no• Det må ligge et lokalt samarbeid til grunn for prosjektet• Det er krav om 50% egeninnsats i prosjektet (i form av dugnadog/eller egne midler, verdsatt til 300 kr/time)• Ferdig utfylt søknadsskjema – inkludert plan for drift ogvedlikehold
 10. 10. Dette kan støttes• Skilt og informasjonstavler• Innholdproduksjon for tavlene og web• Utarbeiding av løypeplaner• Arbeid i feltSkilt Infotavler
 11. 11. OrganiseringStyringsgruppe• Sør-Trøndelag fylkeskommune – Gleny Foslie, fagsjef næring• FNF Sør-Trøndelag – Frode S. Bergrem, Trondhjems Turistforening• Trøndelag Reiseliv - May Britt Hansen, reiselivssjef• Nord-Trøndelag fylkeskommune – Ragnhild Kvalø, fylkeskultursjef• FNF Nord-Trøndelag – Nina Pettersen, Nord-Trøndelag Turistforening• Statsskog – Nils Aal, fagsjef friluftslivLokale tildelingsgrupper• Nord-Trøndelag fylkeskommune – Gisle Løseth, rådgiver idrett• Nord-Trøndelag fylkeskommune – Sigurd Kristiansen, rådgiver friluftsliv• Innherred Reiseliv – Kathrine Kragøe - prosjektleder• Sør-Trøndelag fylkeskommune – Odd Arne Bratland, landbruk og reiseliv• Blilyst - Unni Myklevoll, daglig leder• Trondheimsregionens friluftsråd – Knut Erling Flataker, daglig lederAdministrative ressurser: NTFK, STFK, Den Norske Turistforening
 12. 12. Prioritet / suksessfaktorer• Tildeling i 2013 til prosjekter som er i gang. Ny runde i 2014• Rundløyper i nærmiljøet gir mye folkehelse for pengene• Prosjekt som retter seg mot flere målgrupper• Prosjekt med aktivitetsplan for å få mange ut på tur• Tydelig eierskap og langsiktig driftsplan• Prioritert av kommune og reiseliv• Involverer de frivillige på en god måte – alle gjør det de kan best• Turløypen legges ut på www.UT.no med link til lokale nettsideretter en felles mal
 13. 13. Turløyper og reiseliv• Ny kopling mellom friluftsliv og reiseliv• Styrke opplevelsestilbudet for tilreisende• Økt attraktivitet
 14. 14. Turløyper og reiseliv• Ikke spre innsatsen over alt• Viktig med tydelig eierskap og vedlikeholdsansvar• Utfordring til kommunene og reiselivet: gå sammenom å få fram de gode prosjekteneTinghaugen på Frosta
 15. 15. MilepælerHøst 2012 2013 og 2014 Vinter 2015Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov DesProsjektriggingSøkerkursSøknadsfristTildelingsbrevGjennomføring tiltakRapport fra søkerProsjektevalueringVi er LITT forsinketFølg med på www.stfk.no/turloypemerking
 16. 16. Skiltjungel eller Veien til TRØNDELAG?
 17. 17. Hva tror dere?Kom med innspill – første møte i styringsgruppa er 15.mai!

×