Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nærings- og handelsdepartementetRegjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektetRica Hell Hotell 29.04.2013Destinasjon N...
Nærings- og handelsdepartementetEnergiMaritimMarin ReiselivMiljøteknologiReiseliv er en av femsatsingssektorer
Nærings- og handelsdepartementetReiseliv skaper store verdier•Reiselivsnæringen står for 6.5 prosent avfastlands- Norges B...
Nærings- og handelsdepartementet03.05.134Turistbalansen - negativ03.05.13[Presentasjonsheading] 4
Nærings- og handelsdepartementetNHO og NHD har estimert midler i størrelsen 1 mrd krsom går til reiseliv og reiselivsrelat...
Nærings- og handelsdepartementetDestinasjon NorgeMål for reiselivsstrategien:Økt verdiskaping og produktivitetFlere helårs...
Nærings- og handelsdepartementetStrukturprosjektetProsjektgrupper for 6 etablerte eller tenkte geografiskeoppdelte selskap...
Nærings- og handelsdepartementetProsjektgruppenes oppgaver :•Definere arbeidsoppgavene og ansvarsområdene tilregions og de...
Nærings- og handelsdepartementetProsjektgruppenes oppgaver:•Beskrive administrative, organisatoriske og økonomiske bespari...
Nærings- og handelsdepartementetOppgaver for prosjektgruppene:•Kartlegge ulike behov for analyser, kunnskap oginformasjon ...
Nærings- og handelsdepartementetMed bakgrunn i prosjektarbeidetskal gruppene:•Utarbeide en konkret forretningsplan for hve...
Nærings- og handelsdepartementetForretningsplan:Planen skal presenteres / selges inn mot næringen,fylkeskommuner, kommuner...
Nærings- og handelsdepartementetMålsetninger for organiseringsarbeidetEtablere et bærekraftig finansielt system for strukt...
Nærings- og handelsdepartementetHva er målsettingen for strukturprosessen?Gjøre Norsk reiseliv mer lønnsom og bærekraftig....
Nærings- og handelsdepartementetStrukturprosjektet:Ledes av NHD ved Eigil Rian, sammen med resten avseksjon reiseliv.Struk...
Nærings- og handelsdepartementetOslo 18.04.2013Eigil RianNHD
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

29.04.2013 Reiselivsseminar, Eigil Rian, Regjeringens reiselivsstrategi

408 views

Published on

 • Be the first to comment

29.04.2013 Reiselivsseminar, Eigil Rian, Regjeringens reiselivsstrategi

 1. 1. Nærings- og handelsdepartementetRegjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektetRica Hell Hotell 29.04.2013Destinasjon Norge
 2. 2. Nærings- og handelsdepartementetEnergiMaritimMarin ReiselivMiljøteknologiReiseliv er en av femsatsingssektorer
 3. 3. Nærings- og handelsdepartementetReiseliv skaper store verdier•Reiselivsnæringen står for 6.5 prosent avfastlands- Norges BNP•Sysselsetter 223 000 årsverk•126 000 direkte tilknyttet og 97 000 indirektegjennom underleverandører.•Mer enn 14 000 bedrifter spredt på alle landetskommuner•30 mill. kommeriselle gjestedøgn årlig (ca. 72pst. norske, 28 pst. utenlandske)•Årlig turistkonsum over 100 mrd. kroner (ca.71 pst. norsk, 29 pst. eksport)
 4. 4. Nærings- og handelsdepartementet03.05.134Turistbalansen - negativ03.05.13[Presentasjonsheading] 4
 5. 5. Nærings- og handelsdepartementetNHO og NHD har estimert midler i størrelsen 1 mrd krsom går til reiseliv og reiselivsrelaterte virksomheter.Mye av disse midlene går til ikke operativt arbeid, menadministrasjon, intern virksomhet, dobbelt arbeid medMer.En restrukturering og ny organisering av dagensreiseliv vil kunne frigjøre 150 -200 mill kr til operativtog salgsfremmende arbeid av eksisterende midler(estimert).Statsbudsjettet 2013:Mer penger til reiseliv
 6. 6. Nærings- og handelsdepartementetDestinasjon NorgeMål for reiselivsstrategien:Økt verdiskaping og produktivitetFlere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene.Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester medhøy betalingsvillighetMål for strukturprosjektetUtvikle produktpakker og gjøre de salg og bookningsbare.Frigjøre midler i prosessen til operativt salg, markedsføring ogkompetansehevning.
 7. 7. Nærings- og handelsdepartementetStrukturprosjektetProsjektgrupper for 6 etablerte eller tenkte geografiskeoppdelte selskap er etablert.De 6 geografiske områdene er :Nord-Norge, Midt-Norge, Fjord-Norge, Sør-Norge,Fjell-Norge og Øst-Norge.Hver prosjektgruppe har representanter fra næring,reiselivsorganisasjoner, kommuner ogfylkeskommuner.Gruppene er utvalgt basert på innspill fra ulike hold ogbestemt endelig av strukturutvalget og NHDOppstart prosjektgruppemøter februar 2013.Strukturprosjektet
 8. 8. Nærings- og handelsdepartementetProsjektgruppenes oppgaver :•Definere arbeidsoppgavene og ansvarsområdene tilregions og destinasjonsselskap.•Definere kompetansebehov og kompetanseprofil for de ulikefunksjonene i region og destinasjonsselskap.•Definere områdene for regions og destinasjonsselskapene.•Definere bemanningsbehov i regions og destinasjonsselskap.•Bestemme forslag til organisasjonsstruktur.•Utarbeide forslag til eierskapsmodell.•Utarbeide forslag til langsiktig finansieringsmodell.•Utarbeide budsjett til ny organisasjonsstruktur.•Bestemme omstruktureringstiltak.•Fastsette endrings, økonomiske og kvalitative mål for prosessen.Strukturprosjektet
 9. 9. Nærings- og handelsdepartementetProsjektgruppenes oppgaver:•Beskrive administrative, organisatoriske og økonomiske besparinger oggevinster.•Lansere en realistisk tidsplan for gjennomføring avstrukturendringsprosessen.•Kartlegge ulike behov for kunnskap, analyser og informasjon som ernødvendig for strukturendringsprosessen.•Utarbeide kommunikasjonsplaner for prosjektet•Iverksette ulike informasjons og kunnskapsinnhentninger,informasjonsinnsamlinger etc som er nødvendig forstrukturendringsprosessen.•Utarbeide plan for forankring av prosessen hos alle nødvendige parterberørt av prosessen.•Utarbeide en tidsplan for innsalgs og implementeringsprosessen.Strukturprosjektet
 10. 10. Nærings- og handelsdepartementetOppgaver for prosjektgruppene:•Kartlegge ulike behov for analyser, kunnskap oginformasjon for å kunne gjennomførestrukturendringene.•Gjennomføre innhenting av informasjon og kunnskapsom er behovsdefinert gjennom ulike eksterne oginterne prosesser.•Prosessene kan støttes av prosjektmidler iht. tildelingav incentivmidler og initieres av prosjektgruppene eller•andre knyttet til strukturendringsprosessen.•Søknad om midler må konsulteres prosjektgruppenefør videre behandling. NHD behandler og besluttertildeling av prosjektmidler.StrukturprosjektetOppgaver for prosjektgruppene
 11. 11. Nærings- og handelsdepartementetMed bakgrunn i prosjektarbeidetskal gruppene:•Utarbeide en konkret forretningsplan for hvertregionalt definert område dvs.6 forretningsplaner.•Planen skal inneholde organisasjonsstruktur,forslag til eierskapsmodell, og finansieringsmodell.•Planen skal definere kompetanseprofil ogkompetansebehovet i de regionale selskap og idestinasjonsselskapene som tilhører regionen.•Planen skal definere ansvarsområder, arbeidsområder,funksjoner, bemanningsbehov etc. i de ulike selskapene.•Planen skal beskrive tiltak, framdriftsplan og mål for ågjennomføre endringene og synliggjøre økonomiskebesparinger og gevinster samt inneholde kvalitative,kvantitative og økonomiske mål.StrukturprosjektetOppgaver for prosjektgruppene
 12. 12. Nærings- og handelsdepartementetForretningsplan:Planen skal presenteres / selges inn mot næringen,fylkeskommuner, kommuner og andre berørte parter.Når forretningsplanene er vedtatt og godkjent:Implementering og gjennomføring av forretningsplanen ihver definerte landsdel.StrukturprosjektetOppgaver for prosjektgruppene
 13. 13. Nærings- og handelsdepartementetMålsetninger for organiseringsarbeidetEtablere et bærekraftig finansielt system for struktureni løpet av 2 år.Etablere en funksjonell eierstruktur i ett regionaltselskap i løpet av 2 år.Øke kompetansen i alle ledd og frigjøre midler.Gjennomført prosess i hele landet i løpet av 5 år.Destinasjon NorgeOrganiseringEn bedre reiselivsstruktur
 14. 14. Nærings- og handelsdepartementetHva er målsettingen for strukturprosessen?Gjøre Norsk reiseliv mer lønnsom og bærekraftig.Effektivisere reiselivsnæringen og få mer igjen for deoffentlige midlene som bevilges til næringen.Gjøre kommunene bedre i stand til å møtereiselivsnæringens behov i utviklingen av helhetlige oggode reiselivsdestinasjoner.Destinasjon Norge // TILTAKOrganiseringEn bedre reiselivsstruktur
 15. 15. Nærings- og handelsdepartementetStrukturprosjektet:Ledes av NHD ved Eigil Rian, sammen med resten avseksjon reiseliv.Strukturutvalget.Der er etablert et strukturutvalg for prosjektet .Utvalget er et rådgivende organ for strukturprosessen.Utvalget har representanter fra næring,reiselivsorganisasjoner, fylkeskommuner, kommunerog er sentralt i prosessenKS og Departementene.Arbeidsgruppe med rep fra relevante departementerog KS er etablert for å se på mulig samordning avmidler til reiseliv.Strukturprosjektet
 16. 16. Nærings- og handelsdepartementetOslo 18.04.2013Eigil RianNHD

×