Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Med mål og mening

717 views

Published on

Forslag til politisk program for AUF i Troms.
Behandles av årsmøtet.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Med mål og mening

 1. 1. For Anders, Simon, Gunnar og Johannes Deres drømmer er vår kamp
 2. 2. 5. Forord6. Innledning7. Utdanning9. Kultur og idrett11.Samferdsel12. Miljø14. Næring og forskning15. Forsvar16. Nordområdene og Svalbard17. Internasjonalt18. Helse20.Likestilling og integrering22.Fiskeri og havbruk Se oftere mot nord. Gå mot vinden, du får rødere kinn. Finn den ulendte stien. Hold den. Den er kortere. Nord er best. Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel. Gå mot vinden. Klyv berg. Se mot nord. Oftere. Det er langt dette landet. Det meste er nord. - Rolf Jacobsen
 3. 3. Kjære AUFerUtpå sensommeren i 1934 kunne lesere av bladet Nordlys finne følgende leserinnlegg i et litespaltehjørne:”Vi vet jo alle at der rundt i fylket er tusenvis av ungdom som er grepet av den sosialistiske ide. Vihar manglet et sterkt centralorgan som kunde ta sig av organiseringen av denne ungdom. Det erderfor en gledelig begivenhet at den sosialistiske ungdom i Troms nu skal samles i sitt egetdistriktslag.”Dette var den lille starten på det som senere skulle bli noe stort. Det var da AUF i Troms formelt bleetablert, og ungdommer med tilhørighet til Det norske Arbeiderparti kunne endelig samle seg underett.Så har tiden gått. AUFere har i generasjon etter generasjon satt sin spade i jorda og bygget videre pådet samfunnet vi i dag lever i. Det skal vi alltid være takknemlig for.Nå er det opp til oss å videreføre arven. Å skape morgendagens samfunn, og å love våre etterfølgere atvi også tok opp kampen for våre verdier. Og at det er en kamp verdig å kjempe.Programkomitéen startet sitt arbeid på nyåret med å utarbeide forslag til politisk program for AUF iTroms. Årsmøtet 18.-19. februar skal til slutt behandle og vedta et endelig program. Men før den tidoppfordrer vi alle medlemmer til å sette seg inn innholdet. Og å være enig eller uenig!Lykke til!Trond Agnar Eilifsen, leder av programkomiteenProgramkomiteen: Trond Agnar Eilifsen, Marta Hofsøy, Mari Siljebråten, Lise Millerjord, August Hansen Tor-Martin Torbergsen, Julie Bremnes og Iril Myrvang Gjørv Inger-Johanne Mørk
 4. 4. For AUF i Troms er det viktig å være nyskapende fordi det fører til utvikling og framgang. Vi mener deter viktig at ungdom blir hørt når store endringer skal gjøres i samfunnet, nettopp fordi det er vi somskal leve med det. Klarer man å dyrke disse prinsippene, vil man på sikt kunne oppnå organisasjonensvisjon:At enkeltmennesker sammen kan skape et fritt og rettferdig samfunn, hvor økologi settes framforøkonomi, menneskelige verdier framfor materiell velstand.Kampen for økt rettferdighet og solidaritet følger ikke våre landegrenser. For AUF i Troms ersolidaritetskampen vår viktigste kamp. Klimaendringene er allerede i gang, og det går ut over de somhar det verst fra før av. AUF i Troms mener det er viktig å jobbe for en rettferdig og bærekraftig verdensom kommende generasjoner kan nyte godt av.Troms er nest verst på frafallstatistikken i Norge. Mye må gjøres for at elever skal bli motiverte til åfullføre sin skolegang. AUF i Troms mener dette er en av våre største utfordringer som må løses ifellesskap. Norge er det landet i Europa med lavest arbeidsledighet, tiltross for den økonomiske krisen,som stadig berører oss mer. Derfor er det enda viktigere at vi klarer å ta med oss hver og en videre slikat vi alle kan bidra til fellesskapet."Alle skal med" er en visjon som strekker seg over hele den politiske dagsorden. Så vel som lovfestetrett til lærlingplass, lik rett til utdanning og en offentlig helsetjeneste, ønsker AUF i Troms atutviklingen skal føre til at alle individer, samfunnsgrupper og nasjonaliteter har de sammemulighetene, ressursene og den kunnskapen som skal til for å skape rettferdighet, likhet og velferd.Nord-Norge er kanskje bare en liten del av resten av verden. Likevel er landsdelen en stor del avfremtiden, og våre nærområder kommer stadig mer i sentrum. Vi kan forvente mye aktivitet fremover,med nordøstpassasjen og ytterligere utvinning av olje og gass i landsdelen. Vi må tørre å tenke stort.
 5. 5. ”Vi har som mål at frafallet i Troms skal være halvert innen 2015”AUF i Troms vil ha en god, offentlig fellesskole der alle elever får utvikle sine evner. Vi vil sikre at alleelever skal ha lik rett til utdanning, derunder også lik rett til å fullføre sitt utdanningsløp. AUF i Tromsvil sørge for at økonomiske, sosiale, seksuelle, kulturelle og religiøse forskjeller ikke skal ha betydningfor kvaliteten på utdanningen. Universitetet i Tromsø har en viktig betydning for fylket, men det er enstor utfordring at mange studenter ser seg nødt til å være i arbeid i tillegg til studiet for å finansierehøye boligpriser.AUF i Troms har en kritisk holdning til linjenedleggelse og skolenedleggelse på generell basis. AUF iTroms er prinsipielt mot all linjenedleggelse og skolenedleggelse der hvor lignende tilbud ikke gis inærmiljøet.Gymundervisning i skolen er et viktig ledd i arbeid for en bedre folkehelse. AUF i Troms mener dettefaget bør styrkes. Mange opplever at innsatsen de legger i faget ikke strekker til og at de får dårligekarakterer uansett hvor hardt de prøver. Derfor ønsker AUF i Troms at karakteren i gym skal beregnesmest fra innsatsen eleven legger i faget, men selvsagt også litt etter ferdigheter.Troms er nest verst når det gjelder frafallstatistikken, kun slått av Finmark. AUF i Troms tar denneproblematikken på alvor. Mye må gjøres før vi er i mål. Vi har som mål at frafallet skal være halvertinnen 2015. Et sted å begynne er å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående mer flytende,slik at elever slipper å oppleve at det skjer for brått. Et annet tiltak er å opprette fritidstilbud forborteboere og ikke minst opprette ringetjeneste ved skoler for borteboere som har problemer med åmøte opp på skolen. Dette er tiltak som har vist seg å fungere andre steder i landet.
 6. 6. I Norge er vi så heldige at vi ikke bare har et, men to offisielle skriftspråk. I Troms har vi i tillegg i storgrad innslag av et tredje språk; samisk. Sammen utgjør de tre et uvurderlig bidrag til den norskekulturarven og til det norske samfunnet. AUF i Troms mener det er nødvendig å styrkesidemålsundervisningen, samtidig som Troms har et spesielt ansvar for å ta vare på det samiskespråket. Vi vil også jobbe for at sidemålet på sikt skal inn tidligere i grunnskolen.Segregering og diskriminering skal aldri forekomme i skolen og elever med flerspråklig bakgrunn skalalltid sikres tilrettelagt språkundervisning slik at språket ikke blir til hinder for å benytteutdanningsløpet. Heller ikke skal dårlig økonomi på kommune- eller fylkesplan være til hinder forkvalitet i skolen. Derfor bør det iversettes en ordning der statlig tilskudd garanterer for at skolenedrives forskriftsmessig riktig.AUF i Troms er prinsipielt mot rangering av skoler fordi det kun fører til negativ utvikling ogforsterker forskjeller. Konkurranse om karakterer er en grunnleggende gal motivasjonsfaktor og detskal alltid være frivillig å delta i slike konkurranser.AUF i Troms vil: 1. arbeide for en reell pedagogtetthet på 15 elever per lærer i grunnskolen og 20 elever per lærer i videregående opplæring 2. arbeide for at studenter ved Universitetet får bruke PC på skriftlig eksamen 3. arbeide for å bygge flere studentboliger 4. sikre alle studenter boplass ved å bygge flere studentboliger 5. øke stipendsatsene 6. tilby leksehjelp ved alle skoler i Troms minst én dag i uken 7. tilby kroppsøving i både studiespesialiserende og yrkesrettede utdanningsløp for å sikre elevenes helse 8. sette karakter mer basert på innsats og mindre på resultater i faget kroppsøving 9. revidere skolestruktursituasjonen i den videregående skolen i Tromsø og, dersom det er formålstjenelig, legge ned skoler og bygge nye utviklede fagmiljøer 10. forbedre rådgivingstilbudet og utdanningsvalgfaget på ungdomsskolen 11. jobbe for en bedre og bredere oppfølging av borteboere 12. opprette ringetjeneste ved videregående skoler som ringer borteboere som ikke møter på skolen, samt opprette fritidsgrupper for borteboere ved skolene 13. styrke sidemålsundervisningen, både i grunnskole og videregående skole 14. på sikt jobbe for at sidemålsundervisningen kommer tidligere inn i grunnskolen
 7. 7. ”Et godt kulturtilbud gir samhørighet og attraktive lokalsamfunn”Kultur skaper identitet, livskvalitet og inspirasjon. For AUF i Troms er det derfor viktig at alle har enlovfestet rett til et godt og bredt kulturtilbud i alle kommuner. Et godt kulturtilbud gir samhørighet ogattraktive lokalsamfunn. Vi mener at det er viktig at alle har muligheten til å uttrykke seg gjennomkultur og kunst, og at alle skal ha tilgang på kulturopplevelser hele livet, uansett bosted eller sosialstatus.AUF i Troms vil at alle skal ha muligheten til å utøve idrett ut fra egne ønsker og behov. Idretten harstor betydning samfunnsmessig, og den store gleden og egenverdien som ligger i å delta iidrettsaktiviteter, gjør at idretten har blitt en stor del av Norges største folkebevegelse. AUF vil derforha gode vilkår for idrett på alle plan, og særlig styrke barne- og ungdomsidrett. AUF i Troms vilspesielt også satse på å inkludere barn og unge som står i fare for å falle utenfor fellesskapet.Det er også svært viktig at det også legges stort fokus på frivillig innsats. Kultur og idrett kan aldri bliøkonomisk lønnsomt, men er en investering i menneskers behov for egenutvikling. Kultur og idrett ernoe alle er opptatt av, og det kan ikke kun drives kommersielt, men må drives fremover av dugnadsåndog frivillig drivkraft.
 8. 8. AUF i Troms vil:1. at det skal finnes et bredt og billig kulturskoletilbud i alle kommuner i Troms2. at det skal pusses opp og bygges nye lokaler som er lettere tilgjengelig og kan brukes av ungdom som driver med kultur3. innføre kulturkortet for ungdom i Troms4. at revyer får et samlet, årlig beløp som sikrer driften av skolerevyene som sørger for at nødvendig utstyr er tilgjengelig5. stille offentlige lokaler til gratis disposisjon for politiske og ideelle organisasjoner6. halvere prisene på kino- og teatertilbudene for ungdom under 18 år7. styrke bibliotekene som arenaer for leselyst, læring og kulturopplevelser8. bidra til et kvalitets- og kompetanseløft i bibliotekene gjennom utviklingstilskudd og modellbibliotek og bruk av ny teknologi9. øke den søknadsbaserte festivalstøtten10. jobbe for at Den kulturelle skolesekken (DKS) i fylkene får økt andel av spillemidlene fra staten for å kunne utvikle det gode tilbudet11. at bevilgningen på den kulturelle spaserstokken dobles, og at denne satsningen gjøres permanent12. prioritere utvikling av urfolksfestivaler, som bla. Markomeannu og Riddu Riddu13. at det skal legges til rette for økt kulturutveksling mellom Norge og andre land. Det skal støttes opp om kulturarbeidet i nordområdene og om den norsk-russiske kultursamarbeidet. Kultur skal brukes aktivt i norgesprofilering14. at samisk kultur skal bevares og videreutvikles og gjennomføre et samisk kulturløft ved å øke kulturbevilgningen til Sametinget15. bedre tilrettelegging og intensivere arbeid med universell utforming innen kultur og idrettstilbud for handikappede barn og voksne16. at alle kommuner med ungdomsskole har en ungdomsklubb som tilbyr dag- og kveldsaktiviteter17. arbeide for å bygge flere flerbrukshaller i Troms, med større satsning på Tromsø18. arbeide for å ruste opp svømmehaller i hele fylket, slik at barn og unge sikres svømmeundervisning
 9. 9. ”Offentlig transport skal være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne”Å satse på mer kollektivtransport og jernbane er helt avgjørende for en god miljøpolitikk. Det skaltilrettelegges for at ungdom bruker mer kollektivtransport.I byer og bynære områder må kollektivtransport bli et reelt alternativ til bruk av bil. Det er et mål atdet blir raskere, enklere og billigere å reise kollektivt. I distriktene bør kollektivtilbudet bedresgjennom en mer effektiv samordning av ressurser ved bruk av bestillingsruter og serviceruter.Offentlig transport skal være tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsevne. Kollektivtransport girmiljøeffekter i seg selv, men likevel bør det jobbes systematisk for å utvikle et mer miljøvennligkollektivtilbud.Flere veger i Troms er alvorlig ulykkesutsatt. Det er viktig å bruke midler på å trafikksikre veger, gjernebrede veger med midtdelere. Dette kan spare liv.AUF i Troms vil: 1. videreutvikle reisekortet Ungdom TOTAL og utvide aldersbegrensningen! (I dag gjelder det for 16-19 år) 2. jobbe for at fylkesrådet skal innføre nye hurtigbåter etter kontraktshevelsen 3. utvide aldersgrensen for barn på buss fra 16 til 18 år 4. ha en prinsipielt positiv holdning bompengefinansiering i tilfeller hvor det kan bidra til å forbedre vegnettet 5. at det alltid skal finne et reelt alternativ i tettbygde strøk for myke trafikanter til å ferdes på egne veier 6. ha en holdningskampanje blant unge sjåfører med fokus på trafikksikkerhet 7. at hurtigbåter skal fortsette å være en fylkeskommunal oppgave i fremtiden 8. jobbe for et bedre regionalt flytilbud 9. jobbe for utbygging av Nord-Norgebanen med tilknytning til Tromsø
 10. 10. ”Vårt mål er at Troms fylke skal være landets fremste miljøfylke”Det er ikke nok for AUF å utforme forslag som bøter på dagens miljøproblemer. Vi ønsker en dypereforståelse av hvorfor miljøproblemene oppstår og hvordan vi kan skape et bedre samfunnssystem somkan unngå problemene i framtida.Verden er avhengig av et bærekraftig samfunn. Vi som mennesker har ansvar for å overlate jorda tilfremtidige generasjoner, uten at ressursgrunnlaget blir ødelagt. AUF i Troms mener at det ernødvendig å redusere forbruket for å sikre et bærekraftig samfunn. Å satse på fornybare energikildervil være avgjørende for en god og bærekraftig miljøpolitikk. Den fornybare energiproduksjonen er vårfremtids levebrød.Vårt mål er at Troms fylke skal være landets fremste miljøfylke. Vår politikk skapes i spenningsfeltetmellom drømmen om et nytt samfunn, og de eksisterende samfunnsforhold.AUF i Troms vil: 1. utvide panteordningen til å inkludere pant på glassflasker, bokser, melkepakker og plast. 2. høyne panteverdien på flasker 3. ha økt fokus på å innføre kildesortering i alle kommuner i Troms, samt i alle offentlige bygg 4. jobbe for å sette ut flere miljøstasjoner i hele fylket 5. støtte utbygningsprosjektet av vindmøller på Vannøya i Karlsøy 6. opprette egne seksjoner i matvarebutikker for kortreist mat for å øke fokuset 7. ha et minimumstilbud til hver norske innbygger om kildesortering som innebærer resirkulering av restavfall, papir, matavfall, plast, glass og metall 8. ha mer miljøvennlig arealplanlegging i kommunene 9. at alle fylkeskommunale virksomheter blir miljøsertifisert som Miljøfyrtårn 10. at alle klimaflyktninger skal gis samme rett til beskyttelse som politiske flyktninger
 11. 11. 11. bevilge mer midler til forskning på utnyttelse av alternative fornybare energikilder som saltkraft, bølgekraft, solkraft hydrogenbrenselceller, bioenergi, algeproduksjon og tidevannskraft.12. arbeide for økt utbygging av linjenettet, for å bedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge. Strekningene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest er øverste prioritet.
 12. 12. "Å prioritere midler til forskning er fornuftig, fremtidsrettet politikk"AUF i Troms vil ha et stabilt, bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Derfor vil AUF i Troms legge til rettefor at næringslivet har stabile og forutsigbare rammevilkår slik at bedriftene kan planlegge langsiktig.Det er også viktig at det legges til rette for innovasjon og entrepenørskap for utvikling og nyskapning,slik at næringslivet henger med i tiden, og forblir konkurransedyktig.Å prioritere midler til forskning er fornuftig, fremtidsrettet politikk. AUF i Troms mener at det ernødvendig å prioritere forskning for å hele tiden komme med nyskapninger som kan brukeskommersielt. For at man skal kunne ha en utvikling innen næringsliv og produksjon, er også herforskning viktig. Det er viktig at man stadig har nye løsninger på problemer, slik at man kaneffektivisere produksjon.AUF i Troms vil: 1. jobbe for å oppruste vannkraftanlegg for å effektivisere strømproduksjon 2. intensivere forskningen på rensing av CO2 for utvikling av gasskraftverk 3. satse mer på entreprenørskap og innovasjon 4. øke de økonomiske rammene til innovasjon Norge. 5. øke maksimalgrensen på BSU fra 150.000 til 300.000, og maksimalt innskudd per år bør være 40.000 men beholde dagen avdragsgrense 6. sette av RDA-midler til prosjekter for barn og unge 7. øke overføringen fra Regionalt Utviklingsprogram (RUP) som øremerkede midler til ungdomsarrangement 8. følge opp regjeringens eget mål om å bruke 3 % av BNP på forskning 9. lovfeste retten til lærlingplass 10. forplikte offentlige bedrifter til å ta imot lærlinger 11. øke fokuset på samarbeid mellom universitet og næringsliv, i form av eksemelsvis næringslivsdager, internship, og konferanser 12. legge til rette for å trygge å skape arbeidsplasser i vår region
 13. 13. ”Nord-Norge har i løpet av kort tid beveget seg inn i sentrum av verden”Med økende fokus på nordområder og økende arktisk aktualitet både nasjonalt og internasjonalt harNord-Norge i løpet av kort tid beveget seg inn i sentrum av verden. Disse områdene er blitt så aktuelleog viktige, at regjeringen har i Soria Moria II fastslått at nordområdene er det viktigste strategiskesatsningsområdet for Norge. Tross viktig norsk fokus på fredlige midler og løsninger stilles også Norgeovenfor en helt ny rolle og helt nye utfordringer i sitt eget nærområde. Norsk politi, forsvar og annenberedskap er derfor avhengig av å henge med i tiden, i en verden hvor naturressurser og forvaltning istørre grad må ivaretas, beskyttes og bevares.Politi og forsvar spiller en sentral rolle når det kommer til sikkerhet og beskyttelse, men ogsåforvaltning. For at Norge skal kunne forvalte sine nasjonale ressurser etter eget ønske og behov erfokus på opprettholdelse av en sterk suverenitet i forhold til omverdenen nødvendig. Med stadigøkende press i forhold til indre sikkerhet, orden og beskyttelse må også det norske politiet styrkes ogforsterkes med økte ressurser og utvidet handlingsrom.AUF vil: 1. styrke forsvaret i nord. 2. fortsette norsk medlemsskap i NATO. 3. arbeide mot en felles europeisk forsvarsallianse. 4. opprette en bedre tilpasset verneplikt hvor det blir satt inn ressurser til en nyttig, lærerik og verdig verneplikt, med blant annet flere øvelses/felt døgn. 5. opprette en mer spesialisert militærtjeneste hvor befalsutdanning står sterkere i fokus. 6. få i gang en raskest mulig avvikling av norske styrkers tilstedeværelse i internasjonale operasjoner i Afghanistan. 7. at norske militære styrker kun stilles disponible til internasjonale oppdrag og intervensjoner med klart FN-mandat. 8. at norske styrker internasjonalt kun stilles disponible for fredsbevarende operasjoner med mål om å bevare/beskytte sivile. 9. fortsette en tett dialog og større samarbeid mellom Norge og Russland, med politi og grensekommisær som hovedknutepunkt. 10. opprette et tettere samarbeid mellom PST og forsvarets etterretningstjeneste, med scenario- fokus, handlingsplaner, men fortsatt klart skilte ansvarsområder. 11. ha større satsing på sivilt-militært samarbeid (CIMIC). 12. at det stasjoneres kampfly i Nord-Norge. 13. styrke kystvaktens tilstedeværelse og beredskap i nord. 14. øke beredskap for politihelikopter i Nord-Norge.
 14. 14. ”Vi vil satse på forskning i nord”AUF i Troms vil fortsatt satse på næringsvirksomhet i nordområdene slik at Nord-Norge kanopprettholde sin maktposisjon. Vi vil satse på forskning i nord, fiskeri og nordområdepolitikk. Vi vil atNorge skal være et av de fremste landene som kommer med utspill i politikken. Vi vil opprettholde etgodt samarbeid med landene i Barentsregionen. Svalbard vil være et strategisk viktig knutepunkt somfølger av åpningen av nordøstpassasjen. Derfor er det viktig at Norge opprettholder suverenitet overøygruppen Svalbard.AUF i Troms vil: 1. opprettholde Norsk suverenitet på Svalbard 2. satse videre på forskning innenfor globale endringer 3. satse videre på næringsvirksomhet på Svalbard, spesielt på å opprettholde turisme 4. ha en større satsning på kompetanse i Finnmark, Troms og Nordland innen studier og utdanning 5. satse på petroleumsvirksomhet i Barentshavet med utvinning i Norge slik at inntektene føres tilbake til lokalsamfunnene i Nord-Norge, og ikke føre råoljen ut av Norge 6. la Svalbard bli et sentralt ledd for handelsreisende igjennom nordøstpassasjen 7. ha et tettere samarbeid innenfor Nordområdene, og spesielt Barentsregionen 8. etablere Nordområdeavdeling innen Forsvarets Operative Hovedkvarter i Bodø 9. opprette full økonomisk sone rundt Svalbard
 15. 15. "AUFs kamp for rettferdighet og solidaritet kjenner ingen landegrenser"Vår viktigste oppgave er å arbeide for en verden der alle mennesker kan leve sine liv fri fraundertrykkelse og fattigdom. AUFs kamp for rettferdighet og solidaritet kjenner ingen landegrenser.Nordområdene er regjeringens viktigste satsningsområde. Det er viktig og riktig. AUF i Troms ser pådet som positivt at flere kommuner og fylker i Nord-Norge har satt i gang samarbeid med regionerandre steder i nordområdene. AUF i Troms vil i fremtiden opprette vennskapsavtale med en lignendeorganisasjon et annet sted i nordområdene, som for eksempel Russland.Undertrykkelsen av palestinere har pågått i alt for lang tid. Daglig undertykkes mennesker ogmenneskerettigheter brytes. AUF i Troms vil arbeide for å få internasjonal opponion for å avslutteundertykkelsen av Palestina, avslutte okkupasjonen, rive muren og anerkjenne Palestina som egenstat.Norge er et lite land i verden. Samtidig er vi et av verdens rikeste land og har en av verdens høyestelevestandarder. Det er positivt at Norge gir 1 % av BNI i bistand allerede, men AUF i Troms mener atbistanden bør økes til minst 3 % av BNI. Samtidig er oppfølging og kontroll minst like viktig sombistanden i seg selv.For AUF i Troms er det viktig at miljøperspektivet ikke bare gjelder i vårt eget land. Norge bør være eninitiativtaker for å fullføre internasjonalt arbeid for å kutte ned på klimagassutslipp og miljøskadeligeforhold, hva angår fabrikker og institusjoner internasjonalt.AUF i Troms vil:1. på sikt arbeide for å opprette en venneorganisasjon/eller by i et annet land2. kjempe for at verdens kvinner skal bli likestilt med menn3. arbeide for mer rettferdig fordeling av jordas ressurser4. sikre lik rett til utdanning i alle verdens land5. øke bistand til utdanning6. bistå den arabiske verden i sin oppbygging av demokrati på deres premisser7. arbeide for å få internasjonal opponion for å avslutte den menneskerettsbrytende undertrykkelsen av Palestina; derunder avslutte okkupasjonen, rive muren og anerkjenne Palestina som egen stat.8. at Norge skal fortsette i EØS, men ikke bli medlem i EU (Dissens, Mari: Forslaget strykes)9. at alle verdens barn skal vaksineres for de sykdommene barn i Norge vaksineres for10. at Norge skal bidra med minst 3 % av BNI i bistand
 16. 16. "Vi har en visjon om å være den første tobakksfrie generasjonen"AUF i Troms ser på helse som et omfattende tema og er opptatt av å ivareta alle deler av helse ogomsorg i hele landet. Fysisk og psykisk helsetjeneste og rusomsorg i alle aldere er viktige områder somer, og skal være, i kontinuerlig utvikling og forbedring. AUF i Troms mener at det beste for Norge er enstyrket og stabil offentlig helsetjeneste med like tilbud til hele befolkningen. Vi ønsker å sikre ethelsemessig lavterskeltilbud for alle, slik at også de svakeste i samfunnet får den hjelpa de har behovfor.AUF i Troms mener at den norske folkehelsen er et tema som bør tas på alvor og vi vil gjennomførekonkrete tiltak for utvikling og forbedring i positiv retning. Vi har en visjon om å være den førstetobakksfrie generasjonen og ser allerede at røyketrenden blant nordmenn synker.AUF i Troms vil:1. at tannhelse legges inn under allmennhelsetjenesten eller folketrygda og blir en offentlig oppgave og at kjeveortopeder blir distriktsstasjonert.2. at den reduserte prisen på tannhelsetjenester skal gjelde opp til 25 år inntil en permanent løsning er på plass.3. fjerne forbudet for homofile mot å gi blod.4. arbeide for at alle kommuner ansetter en folkehelsekoordinator.5. at prevensjonsmidler, graviditetstester og testing av kjønnssykdommer skal være gratis opp til 25 år. Ordningen skal også gjelde studenter .6. at helsesøster skal ha fast kontortid på alle videregående skoler og i grunnskolen.7. at fagpersonell avholder seksualundervisning, oppfordrer elevene til å teste seg for kjønnssykdommer og orienterer om at det er gratis.8. at kriseberedskapen for ungdom med psykiske lidelser styrkes og gir behandlingsgaranti innen 2 uker.9. ha et bedre og mer tilgjengelig psykisk helsetilbud for ungdom der BUP, PPT, barnevernet, fastlege, skole, familie, ungdomsbasen og utekontakten samhandler.10. ha en styrket, permanent og forebyggende psykisk helsetjeneste på Svalbard og en helsesøster med barn og unge som hovedfokus.
 17. 17. 11. ha større fokus på psykisk helse og det psykososiale miljøet i grunnskolen samt å få psykologer inn i skolehelsetjenesten.12. at helserelaterte holdningskampanjer skal inn i skolen.13. ha et kriseteam tilgjengelig for rusmisbrukere som ønsker hjelp, rett til behandling innen 2 uker, en reell økning av bevilgningene og kvalitetssikring i rusomsorgen.14. opprette sprøyterom i Tromsø og Harstad.15. ha en økning i oppfølgingen av tidligere rusmisbrukere.16. stille krav til "innholdsfortegnelse" på nikotin- og alkoholholdige varer.17. ha økte avgifter på nikotinholdige varer av hensyn til folkehelsa.18. fjerne 10-pakninger av sigaretter fra norske utsalgssteder.19. på sikt jobbe mot en lovgivning som forbyr helseskadelige tobakksvarer.20. støtte opp om prosjektet "En tobakksfri idrett" i Troms.21. sette større fokus på helsefarene rundt bruk av snus.
 18. 18. "Vi må jobbe aktivt mot rasisme for å skape det rause, mangfoldige samfunnet viønsker"AUF i Troms ser på likestilling og inkludering som et viktig politisk satsingsområde som krever bredkunnskap og toleranse. Temaet innebærer inkludering og integrering, menneskelig likeverd oglikestilling mellom kjønn, religion, seksuell legning, etnisitet, språk og sosial status.AUF i Troms tar sterk avstand fra mobbing og diskriminering og ser på skolen som en viktig arena forholdningsskapende arbeid. Norge er et globalisert land og befolkningen består av mennesker framange forskjellige nasjoner. Derfor må vi jobbe aktivt mot rasisme for å skape det rause, mangfoldigesamfunnet vi ønsker.Norge, og spesielt vår del av landet, har solide samiske og kvenske røtter. AUF i Troms mener at det erviktig å gi rom for alle kulturer som har formet vår region, og ser på norske, samiske og kvenskekulturer som likestilte og likeverdige.AUF i Troms vil:1. ha gratis prevensjon opp til 25 år, som også innebærer en økning i den støtten som allerede gis jenter mellom 16 og 20 år2. ha anonyme lærlingsøknader3. at tamponger/bind skal gi skattefradrag4. ha en todelt foreldrepermisjon5. jobbe for en internasjonal satsing på å heve kvinners stilling i samfunnet6. sikre at lov om universell utforming følges opp og sikre brukerstyrt personlig assistanse til de med behov7. lovfeste retten til egen bolig for mennesker som avhenger av praktisk eller personlig hjelp i dagliglivet8. jobbe for en realisering av likelønn for arbeid av lik verdi9. at alle fylkets kommuner plikter å lage handlingsplan mot diskriminering og mobbing10. lovfeste retten til at fedre kan tjene egne fødselspermisjonspoeng
 19. 19. 11. avvikle kontantstøtteordningen12. videreutvikle, styrke og støtte "Inn på tunet-løftet"13. likestille samisk, nynorsk og bokmål som sidemål i den norske skolen14. styrke de økonomiske bidragene til samiske og kvenske kulturdager og festivaler15. legge til rette for at flere kommuner i Troms gar inn i forvaltningsomradet for samiske sprak.16. jobbe for samisk og finsk språktilbud ved alle videregående skoler i Troms, også ved hjelp av fjernundervisning17. styrke relevant likestillings- og inkluderingsrelatert holdningsskapende arbeid i skolen18. at kommunene skal ha egne integreringsombud med et klart mandat og myndighet til å gi klare sanksjoner til næringsliv og offentlig virksomhet som diskriminerer og skaper negative holdninger19. gi enslige, mindreårige asylsøkere den støtte, utdanning og aktivisering de trenger for å bli en naturlig del av det norske samfunnet, gjennom kvalifiserte verger20. gi papirløse flyktninger et fullgodt og verdig helsetilbud21. stimulere til økt aktivitet blant asylsøkere i venteperioden ved å legge til rette for praksisjobber i skoler, barnehager og andre sosiale offentlige tjenester22. styrke norskopplæringen og kulturforståelsen til asylsøkere gjennom å bruke deres kompetanse og ferdigheter i offentlig virksomhet mens de venter23. legge til rette for mer kontakt mellom asylsøkere og lokalbefolkning ved å gjøre asylsøkernes organiserte aktivitet mer tilgjengelig for interaktivitet med grupper fra lokalbefolkningen
 20. 20. " Fiskeri og havbruksnæringen har alltid vært av stor betydning for vårt fylke"Fiskeri og havbruksnæringen har alltid vært av stor betydning for vårt fylke. Fiskeriene har i mange årforsynt oss med mat og arbeidskraft. Derfor har fiskerinæringen vært helt avgjørende for åopprettholde våre bygder og distriktskommuner. Havbruksnæringen har i de senere tiår blitt av størreog større betydning. Denne næringen genererer store verdier, og har store ringvirkninger. AUF iTroms ønsker at næringen skal utvikle seg videre slik at vi i fremtiden også kan benytte oss av deenorme ressursene vi har i havet. Fisken er Norges nest største eksportartikkel, derfor vil AUF i Tromsat det opprettholdes en stabil eksport slik at man får en forutsigbar næring man kan satse på.AUF i Troms vil:1. legge til rette for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen i nord2. sørge for bedre miljø- og helsekontroll ved havbruksanlegg3. jobbe for at maksimal tillatt biomasse kan økes på en forsvarlig måte4. bygge ut Nord-Norge banen for å sørge for stabil eksport fra nord-norsk fiskerinæring5. jobbe for at rekruteringskvoten videreføres og blir mer tilgjengelig for unge fiskere som ikke er etablerte fiskere6. jobbe for at etableringskvoten videreføres og gjøres mer tilgjengelig for unge fiskere7. at det skal innføres ei arealavgift for havbruksnæringen som skal ga til vertskommunene, og at vertskommunene skal fa kompensasjon for sine utgifter med a tilrettelegge areal for havbruksnæringen8. at det skal opprettes et etableringsfond for unge fiskere, bygd opp på samme måte som statens lånekasse9. jobbe for at fiskerømming fra oppdrettsanlegg til sjøs minimeres10. at kyst- og fjordomradene innenfor 4 nautiske mil i Troms forbeholdes fiske for ba ter under 21 meter11. ha en variert flate og en kvotepolitikk som har som sitt formal a øke sysselsettingen og bosetningen i kystsamfunnene12. opprettholde Deltakerloven og Råfiskloven13. at det innføres fritt fiske for fartøy under 11 meter

×