Thuyet trinh

713 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Thuyet trinh

  1. 1. Page 1
  2. 2. 1.Định nghĩa : Sinh trưởng của thực vật là quá trìnhSinh trưởng và phát triển tăng lên về kích thước của cơ thể do sự tăng số lượng và kích thước tế bào Ví dụ : Sự tăng về số lượng lá trên cây,sự dài ra củ rễ,tăng kích thước của cành hoa Phát triển : Là toàn bộ những biến đổi bên trong diễn ra theo chu kì sống dẫn đến những thay đổi về chức năng sinh lý và phát triển hình thái của cơ thể thực vật. Ví dụ: Từ hạt hình thành cây mầm. Từ mô phân sinh đỉnh phân hoá hình thành hoa .Sự thụ tinh hình thành hạt …. Sự phát triển bao gồm 3 quá trình liên quan với nhau :Sự sinh trưởng, phân hoá và phát triển hình thái
  3. 3. - Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên tiếp,xen kẽ nhau trong quá trình sống củathực vật- Sự biến đổi về số lượng (của rễ,thân,lá)Sự thay đổi về chất lượng của hoa, quả,hạt.- Giai đoạn nảy mầm : Là giai đoạn đầu tiên của sự nảy mầm của hạt .- Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạnh : Lá xanh đầu tiên xuất hiện mẫn cảm với ánh sáng .- Giai đoạn ra hoa thụ tinh :Ứng với sự tao thành giao tử- Gai đoạn tạo quả , quả chín
  4. 4. Các chỉ tiêu Sinh trưởng sơ cấpDạng cây Một lá mầm và chóp thân 2 lá mầm khi còn non.Nơi sinh trưởng Mô phân sinh đỉnhĐặc đểm bó mạch Xếp lộn xộnKích thước thân béDạng sinh trưởng Sinh trưởng chiều caoThờii gian sống 1 năm Free Powerpoint Templates Page 6
  5. 5. Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinhtrưởng làm cho cây lớn lên và cao lên do sựphân chia tế bào mô phân sinh đỉnh. Đa sốcây một lá mầm có sinh trưởng sơ cấp, cácbó mạch trong thân xếp lộn xộn, do đó thânthường có kích thước bé, thời gian sốngngắn (đa số cây sống một năm). Sinh trưởng sơ cấp có phần thân non(ngọn cây) của cây hai lá mầm và kết quảcây cao lên. Free Powerpoint Templates Page 7
  6. 6. Do sự phân chia của mô phân sinh đỉnh  Thân và rễ dài ra - Ở cây một lá mầm do bó mạch xếp lộn xộn nên thân bé,thời gian sống ngắn Free Powerpoint Templates Page 8
  7. 7. Các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài thông qua đặc tính di truyền hay đặc điểm loài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật. Nhiệt độ là điều kiện sống rất quan trọng với thực vật.Nhiệt độ có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm củahạt, chồi. Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi,hoa, sự rụng lá.Từ đó có thể phân biệt thành cây ưa sáng, cây ưa bóng. Phân bón là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúctế bào (AND, ARN, ATP, chất nguyên sinh, enzim, sắc tố)và các quá trình sinh lý diễn ra trong cây.
  8. 8. - Kích thích : auxin, gibêrelin, xitôkininKìm hãm sinh trưởng: axit abxixic, chất phênol,..

×