Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Xuất Khẩu Tư Bản
Xuất khẩu hàng hóa
• Mang hàng hóa ra nước
ngoài để thực hiện giá trị và
giá trị thặng dư
• VD: Xuất khẩu...
Xuất khẩu tư bản
trở thành tất yếu:
Các nước tư bản
lớn nảy sinh tư
bản thừa cần tìm
nơi đầu tư có lợi
nhuận cao hơn so
v...
Xuất khẩu tư bản xét về hình thức
đầu tư có thể chia thành 2 loại:
Xuất khẩu tư bản hoạt động
(đầu tư trực tiếp)

Xuất khẩ...
Xuất khẩu tư bản xét về chủ sở hữu
tư bản có thể chia thành 2 loại:
Xuất khẩu tư bản nhà nước:

Xuất khẩu tư bản tư nhân:
Ảnh hưởng của xuất khẩu tư bản:
Mặt xấu:
Sự mở rông quan hệ sản
xuất ra nước ngoài, là công
cụ để bành chướng sự
thống trị...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xuất khẩu tư bản

21,519 views

Published on

  • Be the first to comment

Xuất khẩu tư bản

  1. 1. Xuất Khẩu Tư Bản Xuất khẩu hàng hóa • Mang hàng hóa ra nước ngoài để thực hiện giá trị và giá trị thặng dư • VD: Xuất khẩu mặt hàng thời trang, thực phẩm… ra nước ngoài để thu được giá trị và giá trị thặng dư Xuất khẩu tư bản • Mang tư bản đầu tư ở nước ngoài để sản xuất giá trị thặng dư tại nước sở tại. • VD: Công ty cử người sang nước ngoài xây dựng công ty con để làm ăn và thu về lợi nhuận cho công ty trong nước.
  2. 2. Xuất khẩu tư bản trở thành tất yếu: Các nước tư bản lớn nảy sinh tư bản thừa cần tìm nơi đầu tư có lợi nhuận cao hơn so với trong nước Trong khi đó một vài nước lạc hậu về kinh tế, giá cả đất, tiền lương, nguyên liệu rẻ nhưng lại thiếu tư bản nên hấp dẫn đầu tư tư bản
  3. 3. Xuất khẩu tư bản xét về hình thức đầu tư có thể chia thành 2 loại: Xuất khẩu tư bản hoạt động (đầu tư trực tiếp) Xuất khẩu tư bản cho vay (đầu tư gián tiếp)
  4. 4. Xuất khẩu tư bản xét về chủ sở hữu tư bản có thể chia thành 2 loại: Xuất khẩu tư bản nhà nước: Xuất khẩu tư bản tư nhân:
  5. 5. Ảnh hưởng của xuất khẩu tư bản: Mặt xấu: Sự mở rông quan hệ sản xuất ra nước ngoài, là công cụ để bành chướng sự thống trị, bóc lột, nô dịch của tư bản tài chính trên phạm vi toàn thế giới Mặt tốt: Việc xuất khẩu tư bản, về khách quan cũng có những tác động tích cực đến nền kinh tế các nước nhập khẩu tư bản, như thúc đẩy quá trình chuyển biến từ cơ cấu kinh tế thuần nông sang nông – công nghiệp.

×