Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artículo de opinión

238 views

Published on

Artícle d'opinió del president de la FTCV

Published in: Sports
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Artículo de opinión

  1. 1. Rafael Redondo Collado PRESIDENTE FETRIVAL.LA POLÍTICA DE COL·LABORACIONS, BÀSICA EN LADN DE LAFEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANALa suma de tots. Practicants, aficionats, esportistes, dirigents,federacions… Tots són part important de la Federació de Triatló de laComunitat Valenciana. Per aquest motiu, la nostra filosofia sempresha sustentat en la summa i aportació de tots per aldesenvolupament de projectes i millora dels serveis.El gabinet de comunicació de Federació, els equips de lesUniversitats, les Escoles Municipals, la Confederació de Federacions,la Targeta Esportiva, els Cursos de Formació,… són exemples de lanostra idiosincràsia.Volem i creiem en aquesta línia de treball. De fet, ens ha reportatresultats molt positius per al desenvolupament del nostre esport.Compartir és sinònim de creixement.Dijous passat va tenir lloc la signatura del conveni entre lesFederacions de Ciclisme i de Triatló perquè els nostres federatspuguen participar i gaudir tant en les proves de BTT com de duatlócross.Lacord primigeni, signat fa ja un any, ha resultat molt positiu. Així,davant la petició de molts dels nostres amics, tornem a establiraquesta col·laboració. Però la Federació de Triatló de la CV no esqueda quieta. Segueix treballant. Daquesta forma, anem a proposara les Federacions de Ciclisme, Natació i Atletisme noves idees amb lafinalitat darribar a acords.Malgrat lesforç, no sempre les idees tiren endavant. Lany passat, laFederació de Triatló de la Comunitat Valenciana va proposar a laresta de Territorials uns acords de col·laboració en matèria deformació de Tècnics Esportius, desenvolupament de categoriesescolars, seguretat en esdeveniments esportius, organització clara dela protecció de la salut i lluita contra el dopatge… No obstant açò, esva decidir no recolzar les nostres iniciatives.
  2. 2. Un any més tard, el temps ens dóna la raó. Creixem més que la restai en millors condicions. Tant de bo recapaciten i puguem seguircreixent de la mà. La unió dóna força.En lúltima assemblea anual de la Federació Espanyola de Triatló esva aprovar que cada Territorial decidira el preu de la llicència en laseua autonomia. Una altra decisió en contra de les polítiquesconjuntes. El paper fonamental de la FETRI és liderar propostescomunes. I no està succeint així.La diversitat enriqueix però la força la dóna la unió. La col·laboraciófa que ens beneficiem tots. Segur.Estem en un any deleccions on triarem entre tots als nostresrepresentants per a dirigir la nau del triatló espanyol, és moment dereflexionar sobre aquestes i altres qüestions que a la llarga ensafecten a tots els que actualment estem federats i a aquells queestan pensant federar-se. El futur ho construïm amb les decisions queprenem avui.Rafael Redondo ColladoPRESIDENT FETRIVAL.LA POLÍTICA DE COLABORACIONES, BÁSICA EN EL ADN DE LAFEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANALa suma de todos. Practicantes, aficionados, deportistas, dirigentes,federaciones… Todos son parte importante de la Federación de Triatlón de laComunitat Valenciana. Por este motivo, nuestra filosofía siempre se hasustentado en la suma y aportación de todos para el desarrollo de proyectos ymejora de los servicios.El gabinete de comunicación de Federación, los equipos de las Universidades,las Escuelas Municipales, la Confederación de Federaciones, la TarjetaEsportiva, los Cursos de Formación,… son ejemplos de nuestra idiosincrasia.Queremos y creemos en esta línea de trabajo. De hecho, nos ha reportadoresultados muy positivos para el desarrollo de nuestro deporte. Compartir essinónimo de crecimiento.El pasado jueves tuvo lugar la firma del convenio entre las Federaciones deCiclismo y de Triatlón para que nuestros federados puedan participar y disfrutartanto en las pruebas de BTT como de duatlón cross.
  3. 3. El acuerdo primigenio, firmado hace ya un año, ha resultado muy positivo. Así,ante la petición de muchos de nuestros amigos, volvemos a establecer estacolaboración. Pero la Federación de Triatlón de la CV no se queda quieta.Sigue trabajando. De esta forma, vamos a proponer a las Federaciones deCiclismo, Natación y Atletismo nuevas ideas con el fin de llegar a acuerdos.A pesar del esfuerzo, no siempre las ideas salen adelante. El año pasado, laFederación de Triatlón de la Comunitat Valenciana propuso al resto deTerritoriales unos acuerdos de colaboración en materia de formación deTécnicos Deportivos, desarrollo de categorías escolares, seguridad en eventosdeportivos, organización clara de la protección de la salud y lucha contra eldopaje… Sin embargo, se decidió no apoyar nuestras iniciativas.Un año más tarde, el tiempo nos da la razón. Crecemos más que el resto y enmejores condiciones. Ojalá recapaciten y podamos seguir creciendo de lamano. La unión da fuerza.En la última asamblea anual de la Federación Española de Triatlón se aprobóque cada Territorial decidiera el precio de la licencia en su autonomía. Otradecisión en contra de las políticas conjuntas. El papel fundamental de la FETRIes liderar propuestas comunes. Y no está sucediendo así.La diversidad enriquece pero la fuerza la da la unión. La colaboración haceque nos beneficiemos todos. Seguro.Estamos en un año de elecciones donde elegiremos entre todos a nuestrosrepresentantes para dirigir la nave del triatlón español, es momento dereflexionar sobre estas y otras cuestiones que a la larga nos afectan a todos losque actualmente estamos federados y a aquellos que están pensandofederarse. El futuro lo construimos con las deciones que tomamos hoy.Rafael Redondo ColladoPRESIDENTE FETRIVAL.

×