ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙ΢ΡΔΣΛΔΗΝ • ΠΣΝΙΖ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ   Ρομέαρ ΢δαηικών Ξόπυν και Ξεπιβάλλονηορ     Γιεπεύνηζη η...
Απξόζκελα ζπκβάληα  Έλα γεγνλόο, ην νπνίν είηε δελ είρε πξνβιεθζεί, είηε  είρε πξνβιεθζεί αιιά θξηζεί ζηαηηζηηθώο, κε ...
Κίλδπλνη           ΚΙΝΓΤΝΟΙ          πηζαλά γεγνλόηα ή         θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί    ...
Γηαρείξηζε θηλδύλσλ                                 • ειαρηζηνπνίεζε απεηιώλ θαη     ...
Μεηξών θηλδύλσλ έξγνππιθανόηηηα             απειλέρ                   εςκαιπίερπνιύ πςειή ...
Γηαδηθαζία δηνίθεζεο έξγσλ θαηά ΙΡΜΑ         ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΝ΢         ΔΛΑΟΜΖ ΔΟΓΝ΢         ΔΙΔΓΣΝΠ Δ...
Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ                                 ΑΝΑ-   ΔΝΣΟ-      ...
Γηαρείξηζε θηλδύλσλΝεόηεπερ ανηιλήτειρ   ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η   ΚΙΝΔΤΝΩΝ             A        B       ...
Ιθαλόηεηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ΙΡΜΑ  Ηγεζία (Leadership)  Γέζκεπζε & παξαθίλεζε (Engagement & motivation)  Απηνέιεγρνο (S...
Σερληθέο ηθαλόηεηεο θαηά ΙΡΜΑProject management success  Time & project phasesInterested parties      ResourcesProje...
Ιθαλόηεηεο πιαηζίνπ θαηά ΙΡΜΑ                Systems, products &Project orientation            ...
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Δπυηημαηολόγιο               Πςνένηεςξη                     Ηκ...
Πξνθίι θαη επηινγήησλ Project Managers                • 33 project managers: 28              ...
Απνηειέζκαηα έξεπλαο  Δπυηημαηολόγια  Πςνενηεύξειρ
Δίδε έξγσλ θαη απξόζκελσλ ζπκβάλησλ           Δίδορ έπγος (%)            19.6            ...
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο έξγνπ:Καηαζκεςέρ          ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ        1  2   3   4    ...
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Τεσνικά θέμαηα          ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ        1  2 ...
Δηξσλείεο… The three ironies of construction crisis management are: at a time when effective communication is important it...
…θαη ζηεξεόηππα    Νι ηπειρ "ειπυνείερ" ηος Loosemore ζηην Δλλάδα             Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ...
΢εκαληηθόηεξνη παξάγνληεο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ απξόζκελνπ ζπκβάληνο       Πημανηικόηεποι παπάγονηερ καηά ηην εξέλιξη...
΢εκαληηθόηεξνη παξάγνληεοθαηά ηελ εμέιημε ηνπ απξόζκελνπ ζπκβάληνο               Δπηηπρήο έθβαζε     Με...
΢πρλόηεηα εκθάληζεοηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο                    Ηγεζία                 ...
Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο(ζπρλόηεηα εκθάληζεο - απόζπαζκα)           Example text      Δπηθέληξσζεi...
΢ηαζκηζκέλε βαζκνινγίαηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο                      Ηγεζία              ...
Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο     Επιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορ   Απνδνηηθόηεηα              ...
Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο     Ανεπιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορΔπηθ. ζηα απνηειέζκαηα          ...
΢πκπεξάζκαηα & πξνηάζεηο              Έπεςνα         Ανάλςζη  Πςμπεπάζμαηα  & πποηάζειρ
Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα       ΕΠΙΤΥΦΙΑ
Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα          ΑΛΘΟΩΞΝΗ           1. Βάζε ηεο νκάδαο...
Φξνληίδα γηα ηνπο αλζξώπνπο• Αλάπηπμε πξνζσπηθώληθαλνηήησλ• Καιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο• Αλάξξσζε κεηά ηελ θξίζε
Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα          ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΞΟΝΡ΢ΞΑ           1.  ...
Δλδηαθεξόκελα κέξε ηνπ Οξγαληζκνύ         ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ         ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ     ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ       ...
IPMA Project Excellence Model
Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα           ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ           Απνθεληξσ...
Οξγαληζκόοπξνζαλαηνιηζκέλνο ζε έξγα Θαηάπγηζη 3 καηεζηημένυν ανηιλήτευν • Σν κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ απνζπάηαη από ην ηκή...
Παξάδεηγκα ειιεληθνύ Οξγαληζκνύπξνζαλαηνιηζκέλνπ ζε έξγα
Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλαΓηεύξπλζε πεδίνπ  Πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελζε όια ηα είδε   θαηάξηηζε ελόο θαηαιόγνπ ...
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνποκεραληθνύο πνπ δέρηεθαλ λα ιάβνπλκέξνο ζηελ έξεπλα, γηα ην σπόνο πνπ κνπδηέζεζαλ, γηα ηη...
Πξόζζεηεο δηαθάλεηεο
Δίδνο απξόζκελνπ ζπκβάληνοαλά θαηεγνξία έξγνπ                       0     10      20   ...
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο έξγνπΜελέηερ  Επίπτωση
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο έξγνπΈπγα ζςνηήπηζηρ/αποκαηάζηαζηρ
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Εξυηεπικά γεγονόηα
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Ανθπώπινη ζςμπεπιθοπά
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Θέμαηα ζσεηικά με ηα παπαδοηέα
Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Αδςναμία επαπκούρ ςποζηήπιξηρ απόηον Κύπιο ηος Έπγος
Δηξσλείεο θαη ζηεξεόηππα
Σν έξγν σο θνηλσληθό ζύζηεκα     • Καηαζθεπή ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ     • Καηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ ην έξγνπ     • Μ...
Γνκή Οξγαληζκνύ πξνζαλαηνιηζκέλνπζε έξγα              ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ &              ΟΜΑΓΑ...
Οξγαληζκόοπξνζαλαηνιηζκέλνο ζε έξγα              Πηπαηηγική             Γηνίθεζε κε έξγα    ...
Γηάγξακκα νξγάλσζεο έξγνπ                              Μέινο νκάδαο             ...
Αληηθείκελα ζεώξεζεοζηε δηνίθεζε έξγσλ              •  Κόζηνο              •  Παξαδνηέα    ...
International Project Management Association• Γηεζλήο Οξγαληζκόο δηνίθεζεο έξγσλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (1965) www.i...
Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάοΕπιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορ Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ  Σηαθμιζμένη βαθμολογία
Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάοΑνεπιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορ Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ  Σηαθμιζμένη βαθμολογία
Παξάδεηγκα ζπλδπαζκνύ ηθαλνηήησλζηε δηνίθεζε έξγσλ         1.02  1.03  1.06  1.10  1.11  2.01  2.12  3.01 ...
ΗγεζίαΗ εγεζία εκπεξηέρεη ηελ παξνρή θαηεύζπλζεο πξνο ηνποάιινπο θαη ηελ παξαθίλεζή ηνπο, ώζηε λα εθπιεξώζνπλ ηνποζηόρνπο ...
Γέζκεπζε & παξαθίλεζεΓέζκεπζε είλαη ε πξνζσπηθή αθνζίσζε ζην έξγν από ηνλ ΡΜθαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηό άκεζ...
Απηό-έιεγρνοΑπηνέιεγρνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλεπξνζέγγηζε, γηα λα αληαπεμέιζεη θάπνηνο επηηπρώο ζηελθαζεκεξηλ...
ΠεηζηηθόηεηαΗ πεηζηηθόηεηα, δειαδή ε ηθαλόηεηα δηαηύπσζεο ηεο πξνζσπηθήοάπνςεο πεηζηηθά θαη κε ππγκή, είλαη κηα ηθαλόηεηα ...
ΥαιάξσζεΥαιάξσζε είλαη ε ηθαλόηεηα απαιιαγήο από ηελ έληαζε ζεδύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Η απνθιηκάθσζε κηαο ηεηακέλεοθαηάζηαζε...
ΓηαθξηηηθόηεηαΓηαθξηηηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα λα θάλεηο ηνπο άιινπο λααηζζάλνληαη εππξόζδεθηνη λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα, ώζ...
ΓεκηνπξγηθόηεηαΓεκηνπξγηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα ζθέςεο θαη πξάμεο κεπξσηόηππν θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν. Ο ΡΜ αμηνπνηεί ηεδεκ...
Δπηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηαΔπηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα ζεκαίλεη ηελ εζηίαζε ηεοπξνζνρήο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζηνπο βαζηθ...
ΑπνδνηηθόηεηαΑπνδνηηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα επσθεινύο ρξήζεο ηνπρξόλνπ θαη ησλ πόξσλ γηα ηελ παξάδνζε ησλζπκθσλεζέλησλ απ...
Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλίαΓηαβνύιεπζε είλαη ε ηθαλόηεηα δηεμαγσγήο ινγηθήο ζπδήηεζεοιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο άιιεο γλώκεο,...
ΓηαπξαγκάηεπζεΟη δηαπξαγκαηεύζεηο είλαη ην κέζν, κε ην νπνίν ηα δηάθνξακέξε κπνξνύλ λα επηιύζνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθέο κε ην ...
Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλΑπηή ε ηθαλόηεηα πεξηιακβάλεη ηξόπνπο δηαρείξηζεο θαηειέγρνπ θξίζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ πνπ κπνξεί λα π...
ΑμηνπηζηίαΗ αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα παξάδνζεο ησλζπκθσλεζέλησλ ζην ρξόλν θαη κε ηελ πνηόηεηα πνπ έρνπλζπκθσλε...
Δθηίκεζε δηαθνξεηηθώλαληηιήςεσλΔθηίκεζε δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ είλαη ε ηθαλόηεηααληίιεςεο ησλ εζώηεξσλ, εγγελώλ εζσηεξηθώ...
ΗζηθήΗ εζηθή αλαθέξεηαη ζηελ εζηθώο απνδεθηή αγσγή θαη ζπκπεξηθνξά θάζεαηόκνπ. ΢ηνπο Οξγαληζκνύο, ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο αξρ...
Παξαδείγκαηα ηθαλνηήησλ  ζπκπεξηθνξάο ζηε δηνίθεζε έξγσλ2.01 Leadership   2.02 Engagement   2.03 Self-controlCoaching...
Παξαδείγκαηα ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε δηνίθεζε έξγσλ2.04 Assertiveness (Adequate behaviors)Communicates the decisions a...
Παξαδείγκαηα ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε δηνίθεζε έξγσλ2.05 Relaxation (Behaviors requiring improvement)Is to tense to man...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iliana Adamopoulou thesis presentation. Exploring the behavioural competences of Greek project managers when faced with unexpected events in construction projects

714 views

Published on

Διερεύνηση των Ικανοτήτων Συμπεριφοράς
των Ελλήνων Project Managers
στη Διαχείριση Απρόσμενων Συμβάντων σε Τεχνικά Έργα.
Ηλιάνα Αδαμοπούλου, Πολτικός Μηχανικός- υποψήφια Δρ. ΕΜΠ, IPMA Level D cert.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iliana Adamopoulou thesis presentation. Exploring the behavioural competences of Greek project managers when faced with unexpected events in construction projects

 1. 1. ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙ΢ΡΔΣΛΔΗΝ • ΠΣΝΙΖ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρομέαρ ΢δαηικών Ξόπυν και Ξεπιβάλλονηορ Γιεπεύνηζη ηυν Ηκανοηήηυν Πςμπεπιθοπάρ ηυν Δλλήνυν Project Managers ζηη Γιασείπιζη Αππόζμενυν Πςμβάνηυν ζε Ρεσνικά Έπγα Δπιβλέπυν Α. Πηάμος Θαθηγηηήρ ΚΞ Δκπόνηζη Διδικόρ ΠύμβοςλορΖλιάνα Αδαμοπούλος Ρ. Θαηζαπέληρ Δπιζη. Πςνεπγάηηρ
 2. 2. Απξόζκελα ζπκβάληα Έλα γεγνλόο, ην νπνίν είηε δελ είρε πξνβιεθζεί, είηε είρε πξνβιεθζεί αιιά θξηζεί ζηαηηζηηθώο, κε βάζε ηελ πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηεο νκάδαο έξγνπ, απίζαλν λα ζπκβεί.
 3. 3. Κίλδπλνη ΚΙΝΓΤΝΟΙ πηζαλά γεγνλόηα ή θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο ή ΑΠΔΙΛΔ΢ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε ΔΤΚΑΙΡΙΔ΢ θάπνην ζηόρν ηνπ έξγνπ αξλεηηθέο ζεηηθέο επηπηώζεηο επηπηώζεηο ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΡΙ΢Η ΚΡΙ΢Η ΚΑΣΑ΢ΣΡΟΦΗ
 4. 4. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ • ειαρηζηνπνίεζε απεηιώλ θαη κεγηζηνπνίεζε επθαηξηώλ • όρη απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ ΑΛΛΑ ΔΝΣΟΠΙ΢ΜΟ΢ • αλάιεςε ιεινγηζκέλσλ ΑΝΑΛΤ΢Η θηλδύλσλ κε θαιύηεξα ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟ΢ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ S K ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο ΚΙΝΓΤΝΧΝ RI • απνθπγή δπζάξεζησλ RI S εθπιήμεσλΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η KS ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙ΢Η • πξνζδηνξηζκόο επθαηξηώλ • ελζάξξπλζε ησλ αηόκσλ λα ζθέπηνληαη πην πξνζεθηηθά ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεώλ Κ. Κεξπηηόπνπινο, 2006 ηνπο
 5. 5. Μεηξών θηλδύλσλ έξγνππιθανόηηηα απειλέρ εςκαιπίερπνιύ πςειή Υ Μ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Μ Υπςειή Υ Μ Μ Τ Τ Τ Τ Μ Μ Υκεζαία Υ Υ Μ Τ Τ Τ Τ Μ Υ Υρακειή Υ Υ Μ Μ Τ Τ Μ Μ Υ Υπνιύ ρακειή Υ Υ Υ Υ Μ Μ Υ Υ Υ Υ πνιύ πνιύ πνιύ πνιύ ρακειή κεζαία πςειή πςειή κεζαία ρακειή ρακειή πςειή πςειή ρακειή επίπηυζηΤ = πςειόο θίλδπλνο, ρξήδεη άκεζεο αληίδξαζεοΜ = κέζνο θίλδπλνο, κπνξεί λα ρξεηάδεηαη αληίδξαζεΥ = ρακειόο θίλδπλνο, απιή παξαθνινύζεζε PMBOK®
 6. 6. Γηαδηθαζία δηνίθεζεο έξγσλ θαηά ΙΡΜΑ ΑΛΑΘΔΠΖ ΔΟΓΝ΢ ΔΛΑΟΜΖ ΔΟΓΝ΢ ΔΙΔΓΣΝΠ ΔΟΓΝ΢ Π΢ΛΔΣΖΠ Π΢ΛΡΝΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΝ΢ ΔΞΗΙ΢ΠΖ ΘΟΗΠΔΩΛ Π΢ΛΔΣΔΠ MARKETING ΔΟΓΝ΢ ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΔΟΓΝ΢ ΔΓΘΟΗΠΖ ΔΟΓΝ΢
 7. 7. Γηαδηθαζία δηαρείξηζεο θξίζεσλ ΑΝΑ- ΔΝΣΟ- ΛΗΦΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΡΟΦΟ- ΑΝΑΡΡΧ΢Η ΜΑΘΗ΢Η ΓΙΑΓΝΧ΢Η ΠΙ΢ΜΟ΢ ΑΠΟΦΑ΢Η΢ ΓΟΣΗ΢Η ΑΝΑΡΡΧ΢Η ΜΑΘΗ΢Η Δπηζηξνθή ηνπ έξγνπ θαη Βειηίσζε/αιιαγή ηνπ Οξγαληζκνύ ζηελ ππαξρόλησλ πξαθηηθώλ. θαλνληθόηεηα. Γελ εληνπίδεηαη πηζαλό πξόβιεκα. ΔΝΣΟΠΙ΢ΜΟ΢ Δληνπίδνληαη πηζαλά Δληνπίδεηαη πηζαλό πξνβιήκαηα/επθαηξίεο. Αλαηξνθνδόηεζε πξόβιεκα. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΓΝΧ΢Η Σν πξόβιεκα δελ Απνδνρή Όινη αθνινπζνύλ ηελ nothing) Διέγρνληαη πηζαλά ππάξρεη. (do απνθαζηζκέλε πνξεία πξνβιήκαηα/απεηιέο. δξάζεο. Σν πξόβιεκα ππάξρεη. Δπηινγή δξάζεο (do ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑ΢Η΢ something) Δπηινγή από ελαιιαθηηθέο πνξείεο δξάζεηο.
 8. 8. Γηαρείξηζε θηλδύλσλΝεόηεπερ ανηιλήτειρ ΔΙΑΥΕΙΡΙ΢Η ΚΙΝΔΤΝΩΝ A B Behaviour Attitudes C Culture
 9. 9. Ιθαλόηεηεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ΙΡΜΑ Ηγεζία (Leadership) Γέζκεπζε & παξαθίλεζε (Engagement & motivation) Απηνέιεγρνο (Self-control) Πεηζηηθόηεηα (Assertiveness) Υαιάξσζε (Relaxation) Γηαθξηηηθόηεηα (Openness) Γεκηνπξγηθόηεηα (Creativity) Δπηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα (Results orientation) Απνδνηηθόηεηα (Efficiency) Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλία (Consultation) Γηαπξαγκάηεπζε (Negotiation) Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ (Conflict & crisis) Αμηνπηζηία (Reliability) Δθηίκεζε δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ (Values appreciation) Ηζηθή (Ethics)
 10. 10. Σερληθέο ηθαλόηεηεο θαηά ΙΡΜΑProject management success Time & project phasesInterested parties ResourcesProject requirements & Cost & financeobjectivesRisk & opportunity Procurement & contractQuality ChangesProject organisation Control & reportsTeamwork Information & documentationProblem resolution CommunicationProject structures Start-upScope & deliverables Close-out
 11. 11. Ιθαλόηεηεο πιαηζίνπ θαηά ΙΡΜΑ Systems, products &Project orientation technologyProgramme orientation Personnel managementPortfolio orientation Health, security, safety &Project, programme & portfolio environmentimplementationPermanent organisation Finance LegalBusiness
 12. 12. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο Δπυηημαηολόγιο Πςνένηεςξη Ηκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε Γίγισζζν: ειιεληθά θαη αγγιηθά ΢ηαζεξά ζέκαηα: απξόζκελν γεγνλόο, αληίδξαζε ηνπ ΡΜ, εηαηξηθή νξγάλσζε Πξώην ηκήκα: ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ΢ην ρώξν ηνπ εξσηώκελνπ ή έξγν ηειεθσληθά Γεύηεξν ηκήκα: ζηνηρεία γηα ην απξόζκελν ζπκβάλ Σξίην ηκήκα: ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο Μέζεο δηάξθεηαο 45 ιεπηώλ θαη αληηδξάζεηο ησλ project managers ζην ζπκβάλ
 13. 13. Πξνθίι θαη επηινγήησλ Project Managers • 33 project managers: 28 άλδξεο θαη 5 γπλαίθεο δειγμαηολητία • κεγάιε εκπεηξία θαη σιονοζηιβάδαρ ραξηνθπιάθην έξγσλ • 20εηή εκπεηξία ζηε δηνίθεζε έξγσλ (θαη’ ειάρηζην 15εηή εκπεηξία)δειγμαηολητία επιλεκηικήαςηο-επιλογήρ δειγμαηολητία • 51 εξσηεκαηνιόγηα: 29 κε ζπκβάληα κε επηηπρή έθβαζε θαη 22 κε ζπκβάληα κε αλεπηηπρή έθβαζε • κόλν αξλεηηθέο θξίζεηο
 14. 14. Απνηειέζκαηα έξεπλαο Δπυηημαηολόγια Πςνενηεύξειρ
 15. 15. Δίδε έξγσλ θαη απξόζκελσλ ζπκβάλησλ Δίδορ έπγος (%) 19.6 25.5 54.9 Μειέηε Δίδορ αππόζμενος ζςμβάνηορ (%) Σερληθά ζέκαηα Καηαζθεπή Έξγν ζπληήξεζεο/απνθαηάζηαζεο Δμσηεξηθά γεγνλόηα 6.2 14.8 32.1 Αδπλακία επαξθνύο ππνζηήξημεο από ηνλ Κύξην ηνπ• Πιεηνςεθία ζπκβάλησλ: έξγνπ 9.9ηερληθά ζέκαηα, εμσηεξηθά Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαδνηέαγεγνλόηα, ζέκαηα ζρεηηθά 7.4 Αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξάκε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά 29.6 ΢ύλνιν άιισλ• Δπαλεκθάληζε ζπκβάλησλ
 16. 16. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο έξγνπ:Καηαζκεςέρ ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ 1 2 3 4 5 6 6 3 2 3 1 4 3 5 1 2 1 1 2ΔΞΗΞΡΩΠΖ 4 1 2 3 1 1 2 1
 17. 17. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Τεσνικά θέμαηα ΞΗΘΑΛΝΡΖΡΑ ΔΚΦΑΛΗΠΖΠ 1 2 3 4 5 6 6 1 3 1 3 2 5 5 3 2 2ΔΞΗΞΡΩΠΖ 4 1 1 3 1 1 2 1
 18. 18. Δηξσλείεο… The three ironies of construction crisis management are: at a time when effective communication is important it is less likely; at a time when mutual sensitivity between project members is important it is less likely; at a time when collective responsibility and teamwork are important they are less likely. M. Loosemore, 1998 Κξίζεηο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα αποηελεζμαηική αμοιβαία ζςλλογική εςθύνη επικοινυνία ζςμπαπάζηαζη & ζςνεπγαζία
 19. 19. …θαη ζηεξεόηππα Νι ηπειρ "ειπυνείερ" ηος Loosemore ζηην Δλλάδα Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Ακνηβαία ζπκπαξάζηαζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ ΢πιινγηθή επζύλε θαη ζπλεξγαζία 250.0 200.0 Απανηήζειρ (%) 150.0 100.0 50.0 0.0 1-2 3-4 5-6 Αξιολόγηζη
 20. 20. ΢εκαληηθόηεξνη παξάγνληεο θαηά ηελ εμέιημε ηνπ απξόζκελνπ ζπκβάληνο Πημανηικόηεποι παπάγονηερ καηά ηην εξέλιξη ηος αππόζμενος ζςμβάνηορ (%) 18.2 16.9 16.1 13.1 9.3 6.4 6.4 4.7 4.2 3.0 1.70.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 Οκαδηθή εξγαζία θαη ζπλεξγαζία Ακνηβαία ζπκπαξάζηαζε ησλ κειώλ ηεο νκάδαο έξγνπ Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ΢ηήξημε από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνύ ΢πκκεηνρή Δηδηθνύ Μεραληζκνί ειέγρνπ θαη αλαθνξέο Δηαηξηθή νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Οξγαληζκνύ Υξήζε Πξνηύπσλ θαη Καλνληζκώλ Μέζνδνη θαη εξγαιεία ηνπ project management Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο Άιιν
 21. 21. ΢εκαληηθόηεξνη παξάγνληεοθαηά ηελ εμέιημε ηνπ απξόζκελνπ ζπκβάληνο Δπηηπρήο έθβαζε Με επηηπρήο έθβαζε ΢ηήξημε από ηελ αλώηαηε δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Μέζνδνη θαη εξγαιεία ηνπ Άιιν project management Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία Μεραληζκνί ειέγρνπ θαη Οκαδηθή εξγαζία θαη αλαθνξέο ζπλεξγαζία Ακνηβαία ζπκπαξάζηαζε Υξήζε Πξνηύπσλ θαη ησλ κειώλ ηεο νκάδαο Καλνληζκώλ έξγνπ Δηαηξηθή νξγαλσηηθή δνκή ΢πκκεηνρή Δηδηθνύ ηνπ Οξγαληζκνύ
 22. 22. ΢πρλόηεηα εκθάληζεοηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο Ηγεζία 100 Γέζκεπζε & Ηζηθή παξαθίλεζε Δθηίκεζε δηαθνξεηηθώλ 75 Απηνέιεγρνο αληηιήςεσλ 50 Αμηνπηζηία Πεηζηηθόηεηα 25 0 Γηαρείξηζε Υαιάξσζε ζπγθξνύζεσλ Γηαπξαγκάηεπζε Γηαθξηηηθόηεηα Γηαβνύιεπζε θαη Γεκηνπξγηθόηεηα επηθνηλσλία Δπηθέληξσζε ζηα Απνδνηηθόηεηα απνηειέζκαηα Δπηηπρήο έθβαζε Με επηηπρήο έθβαζε
 23. 23. Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο(ζπρλόηεηα εκθάληζεο - απόζπαζκα) Example text Δπηθέληξσζεis ζηα απνηειέζκαηα This an example text. Go ahead and Απνδνηηθόηεηα replace This is an example Ηγεζία text. Go ahead and replace it. Γηαβνύιεπζε θαη επηθνηλσλία Γέζκεπζε θαη παξαθίλεζε Γηαπξαγκάηεπζε Αμηνπηζηία Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ
 24. 24. ΢ηαζκηζκέλε βαζκνινγίαηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο Ηγεζία 100 Ηζηθή Γέζκεπζε & παξαθίλεζε 80 Δθηίκεζε δηαθνξεηηθώλ Απηνέιεγρνο αληηιήςεσλ 60 40 Αμηνπηζηία Πεηζηηθόηεηα 20 0 Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Υαιάξσζε Γηαπξαγκάηεπζε Γηαθξηηηθόηεηα Γηαβνύιεπζε θαη Γεκηνπξγηθόηεηα επηθνηλσλία Δπηθέληξσζε ζηα Απνδνηηθόηεηα απνηειέζκαηα Δπηηπρήο έθβαζε Με επηηπρήο έθβαζε
 25. 25. Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο Επιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορ Απνδνηηθόηεηα Ηγεζία Ηγεζία ΑπνδνηηθόηεηαΔπηθ. ζηα απνηειέζκαηα / Γηαπξαγκάηεπζε Δπηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ / Αμηνπηζηία Αμηνπηζηία Γέζκεπζε & παξαθίλεζε / Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλία Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλία Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ Σηαθμιζμένη βαθμολογία
 26. 26. Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο Ανεπιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορΔπηθ. ζηα απνηειέζκαηα Δπηθ. ζηα απνηειέζκαηα Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλία Ηγεζία Απνδνηηθόηεηα Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλία Ηγεζία / Γέζκεπζε & παξαθίλεζε / Πεηζηηθόηεηα Γέζκεπζε & παξαθίλεζε Γηαπξαγκάηεπζε / Αμηνπηζηία Απνδνηηθόηεηα Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ Σηαθμιζμένη βαθμολογία
 27. 27. ΢πκπεξάζκαηα & πξνηάζεηο Έπεςνα Ανάλςζη Πςμπεπάζμαηα & πποηάζειρ
 28. 28. Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα ΕΠΙΤΥΦΙΑ
 29. 29. Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα ΑΛΘΟΩΞΝΗ 1. Βάζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη 1 ηεο αληίδξαζεο ζην απξόζκελν ζπκβάλ 2. Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ (εθπαίδεπζε, coaching) 3. Βειηίσζε ζπλεξγαζίαο ΕΠΙΤΥΦΙΑ 4. Φξνληίδα γηα αλάξξσζε κεηά από κηα θξίζε: ακέζσο κεηά θαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ 5. Πξνζσπηθόο απνινγηζκόο, εμσηεξίθεπζε άζρεκσλ ζπλαηζζεκάησλ, ζύλνςε δηδαγκάησλ
 30. 30. Φξνληίδα γηα ηνπο αλζξώπνπο• Αλάπηπμε πξνζσπηθώληθαλνηήησλ• Καιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο• Αλάξξσζε κεηά ηελ θξίζε
 31. 31. Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ & ΞΟΝΡ΢ΞΑ 1. Οξγάλσζε, θαηαγξαθή, ζπληήξεζε ζπλερνύο ξνήο πιεξνθνξηώλ 1 2. Απαξαίηεηε ε ύπαξμε ηεθκεξησκέλσλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ θαη θξίζεσλ 3. Δπξήκαηα έξεπλαο σο ηκήκα βάζεο δεδνκέλσλ κε όινπο ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο/επηπηώζεηο ζηα ηερληθά ΕΠΙΤΥΦΙΑ έξγα 4. Καιιηέξγεηα θνπιηνύξαο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ζηνπο Οξγαληζκνύο: νη 2 αζπλέρεηεο ζηε ξνή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα είλαη θαη εςκαιπίερ 5. Αμηνιόγεζε επηηπρίαο έξγνπ πέξα από ην «ζηδεξνύλ ηξίγσλν» 6. Καιιηέξγεηα θνπιηνύξαο αξηζηείαο ζηε δηνίθεζε έξγσλ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ από ηηο ΢ρνιέο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ
 32. 32. Δλδηαθεξόκελα κέξε ηνπ Οξγαληζκνύ ΔΟΓΝΓΝΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ Π΢ΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΔΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔ΢ΡΔΠ ΞΔΙΑΡΔΠ Π΢ΛΔΡΑΗΟΝΗ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΔΙΑΡΩΛ Π΢ΛΔΟΓΑΡΔΠ ΔΠΩΡΔΟΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝΗ ΘΔΠΚΝΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ Σ. Κατσαρέλης, Πλαίσιο «Προμηθέας», 2005
 33. 33. IPMA Project Excellence Model
 34. 34. Οη 3 ππιώλεο γηα επηηπρή αληίδξαζεζε απξόζκελα ζπκβάληα ΝΟΓΑΛΩΡΗΘΖ ΓΝΚΖ Απνθεληξσκέλε δνκή γηα επειημία 1 ζηελ αληίδξαζε ζε απξόζκελα ζπκβάληα: Πεξηθεξεηαθνί ελδπλακσκέλνη εθπξόζσπνη ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο θαη αληίζηνηρεο ΕΠΙΤΥΦΙΑ Τπεξεζίεο 2 3 Ο Οξγαληζκόο δελ «εθηειεί απιώο έξγα». Ν Νπγανιζμόρ λειηοςπγεί προσανατολισμένος σε έργα
 35. 35. Οξγαληζκόοπξνζαλαηνιηζκέλνο ζε έξγα Θαηάπγηζη 3 καηεζηημένυν ανηιλήτευν • Σν κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ απνζπάηαη από ην ηκήκα ηνπ θαη παύεη λα είλαη ππό ηελ επζύλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ, αιιά ελεκεξώλεη κόλν ηελ νκάδα έξγνπ, γηα όζν ρξόλν απαζρνιείηαη εθεί. • Η νκάδα έξγνπ απνηειείηαη από όζα κέιε ρξεηάδεηαη κέζα από ηνλ Οξγαληζκό ή από ηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε. • Ο project manager δελ είλαη νύηε ν αξραηόηεξνο νύηε ν πην εηδηθόο ζην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. Μπνξεί αθόκε θαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηόο ηνπ λα είλαη απιό κέινο ηεο νκάδαο έξγνπ.
 36. 36. Παξάδεηγκα ειιεληθνύ Οξγαληζκνύπξνζαλαηνιηζκέλνπ ζε έξγα
 37. 37. Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλαΓηεύξπλζε πεδίνπ Πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελζε όια ηα είδε θαηάξηηζε ελόο θαηαιόγνπ όισλ ησλαπξόζκελσλ πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ κπνξεί λαζπκβάλησλ θαηζε θάζε ηύπν εκθαληζηνύλ ζηα ηερληθά έξγα ζηεληερληθώλ έξγσλ Διιάδα Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δπλακηθήΓηεξεύλεζε ηεο θξίζεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλησλ θξίζεσλ κεξώλ.ζηα έξγα καηά Αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο θαηηη διάπκεια επηθνηλσλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαηπνπ απηέο από άιια άηνκα εθηόο ηνπ ΡΜ.ζπκβαίλνπλ ΢ύγθξηζε πιεξνθνξηώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο από ηελ πιεπξά ηνπ ΡΜ θαη από ηελ πιεπξά ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ.
 38. 38. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνποκεραληθνύο πνπ δέρηεθαλ λα ιάβνπλκέξνο ζηελ έξεπλα, γηα ην σπόνο πνπ κνπδηέζεζαλ, γηα ηηο εμπειπίερ πνπκνηξάζηεθαλ καδί κνπ θαη γηα ηελεμπιζηοζύνη πνπ κνπ έδεημαλ.Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ θ.Σξηαληάθπιιν Καηζαξέιε, ΠνιηηηθόΜεραληθό – ΜΒΑ, IPMA Level Ccertified, Δπηζηεκνληθό ΢πλεξγάηε ηνπΣνκέα Τδαηηθώλ Πόξσλ θαηΠεξηβάιινληνο, πνπ δηεηέιεζε Δηδηθόο΢ύκβνπινο εθπόλεζεο ηεο εξγαζίαο. Οηζπκβνπιέο ηνπ, ε δηαξθήο παξόηξπλζή ηνπθαη ε «δεκηνπξγηθή γθξίληα» ηνπ βνήζεζαλζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο.
 39. 39. Πξόζζεηεο δηαθάλεηεο
 40. 40. Δίδνο απξόζκελνπ ζπκβάληνοαλά θαηεγνξία έξγνπ 0 10 20 30 Σερληθά ζέκαηα Δμσηεξηθά γεγνλόηα Αδπλακία επαξθνύο ππνζηήξημεο από ηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ Απόζπξζε ππνζηήξημεο από ρξεκαηνδόηε Αιιαγέο ζε πόξνπο θαη πεξηνξηζκνί Θέκαηα ζρεηηθά κε ηα παξαδνηέα Αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά Ρήμε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ Πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο νξγάλσζεο ηνπ έξγνπ Άιιν Μειέηε Καηαζθεπή Έξγν ζπληήξεζεο/απνθαηάζηαζεο
 41. 41. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο έξγνπΜελέηερ Επίπτωση
 42. 42. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο έξγνπΈπγα ζςνηήπηζηρ/αποκαηάζηαζηρ
 43. 43. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Εξυηεπικά γεγονόηα
 44. 44. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Ανθπώπινη ζςμπεπιθοπά
 45. 45. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Θέμαηα ζσεηικά με ηα παπαδοηέα
 46. 46. Μεηξών θηλδύλνπ αλά είδνο απξόζκελνπζπκβάληνο: Αδςναμία επαπκούρ ςποζηήπιξηρ απόηον Κύπιο ηος Έπγος
 47. 47. Δηξσλείεο θαη ζηεξεόηππα
 48. 48. Σν έξγν σο θνηλσληθό ζύζηεκα • Καηαζθεπή ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ • Καηαζθεπή ηνπ πιαηζίνπ ην έξγνπ • Μείσζε ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ έξγνπ • Γηαρείξηζε ηεο δπλακηθήο ηνπ έξγνπ Πιαίζην Πιαίζην Φάζε Φάζε κεηά ηελ πξν ηνπ έξγνπ Έπγο νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ
 49. 49. Γνκή Οξγαληζκνύ πξνζαλαηνιηζκέλνπζε έξγα ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ & ΟΜΑΓΑ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΔΡΓΧΝ ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ Α ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ Β ΤΠΗΡΔ΢ΙΑ Γ ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΜΑΓΑ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΔΙΓΙΚΧΝ 1 ΔΙΓΙΚΧΝ 3 ΔΡΓΧΝ ΟΜΑΓΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑ, ΔΙΓΙΚΧΝ 2 ΔΙΓΙΚΧΝ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΡΓΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 50. 50. Οξγαληζκόοπξνζαλαηνιηζκέλνο ζε έξγα Πηπαηηγική Γηνίθεζε κε έξγα Οξγαληζκόο πξνζαλαην- ιηζκέλνο ζε έξγα Γομή Θοςληούπα Πξνζσξηλνί θαη Νέν δηνηθεηηθό κόληκνη νξγαληζκνί ππόδεηγκα
 51. 51. Γηάγξακκα νξγάλσζεο έξγνπ Μέινο νκάδαο έξγνπ 4 Μέινο νκάδαο έξγνπ 3 Μέινο νκάδαο Μέινο νκάδαο έξγνπ 6 Μέινο νκάδαο έξγνπ 2 Μέινο νκάδαο έξγνπ 1 έξγνπ 5 ΢πο-ομάδα 2 ΢πο-ομάδα 1 Project manager Νμάδα έπγος Κύξηνο ηνπ Έξγνπ
 52. 52. Αληηθείκελα ζεώξεζεοζηε δηνίθεζε έξγσλ • Κόζηνο • Παξαδνηέα Ξαπαδοηέα • Υξνλνδηάγξακκα • ΢ηόρνη • ΠόξνηΣπονοδιάγπαμμα Θόζηορ • Δηζξνέο • Κίλδπλνη • Οξγάλσζε • Κνπιηνύξα • Πιαίζην
 53. 53. International Project Management Association• Γηεζλήο Οξγαληζκόο δηνίθεζεο έξγσλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα (1965) www.ipma.ch• Αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξεο από 50 ελώζεηο δηνίθεζεο έξγσλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν• Διιάδα: PM Greece (Διιεληθό Γίθηπν Γηαρεηξηζηώλ Έξγσλ) www.pmgreece.gr• Πξνζσπηθή πηζηνπνίεζε (International Competence Baseline – ICB)• Δπηβξάβεπζε επηηπρεκέλσλ Οκάδσλ Έξγνπ (IPMA Project Excellence Model)• Αμηνιόγεζε Οξγαληζκώλ (IPMA Delta)
 54. 54. Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάοΕπιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορ Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ Σηαθμιζμένη βαθμολογία
 55. 55. Καηάηαμε ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάοΑνεπιηςσήρ έκβαζη αππόζμενος ζςμβάνηορ Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ Σηαθμιζμένη βαθμολογία
 56. 56. Παξάδεηγκα ζπλδπαζκνύ ηθαλνηήησλζηε δηνίθεζε έξγσλ 1.02 1.03 1.06 1.10 1.11 2.01 2.12 3.01 3.06ΔνδιαθεπόμεναμέπηΠηόσοι &απαιηήζειρΝπγανυηική δομήΑνηικείμενο &παπαδοηέαΣπόνορ & θάζειρΖγεζίαΓιασείπιζηζςγκπούζευνΞποζαναηολιζμόρζηο έπγοΔπισειπημαηικήδιάζηαζη
 57. 57. ΗγεζίαΗ εγεζία εκπεξηέρεη ηελ παξνρή θαηεύζπλζεο πξνο ηνποάιινπο θαη ηελ παξαθίλεζή ηνπο, ώζηε λα εθπιεξώζνπλ ηνποζηόρνπο ηνπ έξγνπ.Η εγεζία είλαη αλαγθαία θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ελόοέξγνπ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή όηαλ ην έξγναληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα, όηαλ ρξήδεη αιιαγώλ, ή όπνπππάξρεη αβεβαηόηεηα γηα έλα ζρέδην δξάζεο.Η εγεζία ρξεηάδεηαη γηα λα αλαδείμεη όιεο ηηο ηθαλόηεηεο ηνπΡΜ κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε απηέο λα γίλνπλ αληηιεπηέο θαηαπνδεθηέο από ηελ Οκάδα.Δθηόο από ηελ εγεζία ησλ κειώλ ηεο Οκάδαο ηνπ έξγνπ, ζαπξέπεη ν ΡΜ λα αλαδεηθλύεηαη σο εγεηηθή πξνζσπηθόηεηα θαηζηελ αληηπξνζώπεπζε ηνπ έξγνπ ζηελ αλώηαηε δηνίθεζε ηνπΟξγαληζκνύ, ζηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ θαη ζε όια ηαελδηαθεξόκελα κέξε.
 58. 58. Γέζκεπζε & παξαθίλεζεΓέζκεπζε είλαη ε πξνζσπηθή αθνζίσζε ζην έξγν από ηνλ ΡΜθαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηό άκεζα ή έκκεζα.Η δέζκεπζε θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα πηζηεύνπλ ζην έξγν θαηλα ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηό.Δίλαη απαξαίηεην λα πξνβιεζεί ην όξακα θαη λα παξαθηλεζνύλνη άλζξσπνη λα ελσζνύλ ζε έλα θνηλό ζθνπό.Η παξαθίλεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ εμαξηάηαη από ηε ζπλνρήηεο νκάδαο θαη από ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειώλ ηεο λαρεηξηζηνύλ ηόζν ηηο επηηπρίεο όζν θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ έξγνπ.
 59. 59. Απηό-έιεγρνοΑπηνέιεγρνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλεπξνζέγγηζε, γηα λα αληαπεμέιζεη θάπνηνο επηηπρώο ζηελθαζεκεξηλή εξγαζία θαη ζηηο ζπλερώο κεηαβαιιόκελεοαπαηηήζεηο, ώζηε λα δηαρεηξίδεηαη αγρνγόλεο θαηαζηάζεηο.Ο ΡΜ είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ επηπέδσλάγρνπο κέζα ζηελ νκάδα θαη γηα ηηο απαξαίηεηεο πξνιεπηηθέοελέξγεηεο γηα ηελ εθηόλσζε θάζε θαηάζηαζεο πνπ ζακπνξνύζε λα εμειηρζεί εθηόο ειέγρνπ.Όηαλ θάπνηνο ράζεη ηνλ απηνέιεγρό ηνπ, ν ΡΜ νθείιεη λαπξνβεί ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο ζε ζρέζε κε ηνζπγθεθξηκέλν άηνκν, δηαηεξώληαο παξάιιεια ην δηθό ηνπαπηνέιεγρν.
 60. 60. ΠεηζηηθόηεηαΗ πεηζηηθόηεηα, δειαδή ε ηθαλόηεηα δηαηύπσζεο ηεο πξνζσπηθήοάπνςεο πεηζηηθά θαη κε ππγκή, είλαη κηα ηθαλόηεηα πνπ ρξεηάδεηαη νΡΜ, γηα λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηελ Οκάδα θαηόια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, έηζη ώζηε νη απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλην έξγν λα ιακβάλνληαη κε πιήξε γλώζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. Μεαπηόλ ηνλ ηξόπν απνθεύγεη ν ΡΜ λα ρεηξαγσγεζεί θαη λα επεξεαζηείαπό άιινπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε ζπκθέξνπζεο γηα ην έξγν.Πεηζώ είλαη ε ηθαλόηεηα λα επηηεπρζεί ζπλαίλεζε γηα θνηλνύο ζηόρνποκέζσ ηεο ζπδήηεζεο θαη ηεο δύλακεο ησλ επηρεηξεκάησλ. Η πεηζώεμαζθαιίδεη όηη νη αμηόινγεο ηδέεο πνπ βνεζνύλ ζηελ επίηεπμε ησλζηόρσλ ηνπ έξγνπ βξίζθνπλ επήθνα ώηα θαη πινπνηνύληαη. Η πεηζώείλαη απαξαίηεηε ζηνλ ΡΜ γηα λα παξαθηλήζεη κε δηπισκαηηθό ηξόπνηνπο άιινπο λα αθνινπζήζνπλ ηνλ επηιεγκέλν ηξόπν δξάζεο γηα ηελεπίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ.
 61. 61. ΥαιάξσζεΥαιάξσζε είλαη ε ηθαλόηεηα απαιιαγήο από ηελ έληαζε ζεδύζθνιεο θαηαζηάζεηο. Η απνθιηκάθσζε κηαο ηεηακέλεοθαηάζηαζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηαηήξεζε θαξπνθόξαοζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ. Η ραιάξσζεαπνκαθξύλεη ηελ έληαζε από κηα θαηάζηαζε ή δίλεη λέαελέξγεηα ζε έλα άηνκν, κηα νκάδα ή έλαλ νξγαληζκό.Έλαο άιινο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο θαιήο δηαρείξηζεοέξγσλ είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ΡΜ λα ραιαξώλεη κεηά από έλααγρνγόλν γεγνλόο, λα αλαζπληάζζεηαη θαη λααλαζπγθξνηείηαη, θαζώο θαη λα εμαζθαιίδεη αληίζηνηρεζπκπεξηθνξά γηα ηελ Οκάδα. Η εκθάληζε πξνζσξηλήοθόπσζεο είλαη θπζηνινγηθή, δελ ζα πξέπεη, όκσο, ζε θακίαπεξίπησζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ εξγαζία ζην έξγν ή λαγίλεη κόληκε θαηάζηαζε.
 62. 62. ΓηαθξηηηθόηεηαΓηαθξηηηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα λα θάλεηο ηνπο άιινπο λααηζζάλνληαη εππξόζδεθηνη λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα, ώζηε ηνέξγν λα σθειεζεί από ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηοαλεζπρίεο ηνπο.Η δηαθξηηηθόηεηα είλαη απαξαίηεην κέζν γηα ηε επσθειή ρξήζεηεο γλώζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ άιισλ. Αθνύ ν ΡΜζπλεξγάδεηαη κε δηάθνξνπο εηδηθνύο, ε δηαθξηηηθόηεηα είλαηκηα ζεκαληηθή ηθαλόηεηα: πνιιά από ηα κέιε ηεο νκάδαοέξγνπ έρνπλ πεξηζζόηεξεο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο από ηνλ ΡΜζε ζπγθεθξηκέλα πεδία. Οη ζρέζεηο κέζα ζηελ νκάδα ρηίδνληαηζε ακνηβαίν ζεβαζκό, εκπηζηνζύλε θαη αμηνπηζηία.
 63. 63. ΓεκηνπξγηθόηεηαΓεκηνπξγηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα ζθέςεο θαη πξάμεο κεπξσηόηππν θαη δεκηνπξγηθό ηξόπν. Ο ΡΜ αμηνπνηεί ηεδεκηνπξγηθόηεηα κεκνλσκέλσλ αηόκσλ, ηε ζπιινγηθήδεκηνπξγηθόηεηα ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνύ,ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη, πξνο όθεινο ηνπ έξγνπ.Ο ΡΜ ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεί δηαδηθαζίεο κέζα ζηελ νκάδαγηα ηελ παξαθίλεζε, θαηαγξαθή, αμηνιόγεζε θαη εθαξκνγήόπνηαο δεκηνπξγηθήο ηδέαο έρεη ε νκάδα, από ηελ νπνία λακπνξεί λα σθειεζεί ην έξγν.Η δεκηνπξγηθόηεηα κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζηε θξάζε:«Πξνζπάζεζε γηα ην αδύλαην θαη θαηόξζσζε ην απίζαλν!».
 64. 64. Δπηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηαΔπηθέληξσζε ζηα απνηειέζκαηα ζεκαίλεη ηελ εζηίαζε ηεοπξνζνρήο ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο γηαηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα όια ηαελδηαθεξόκελα κέξε.Ο ΡΜ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη όηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπηθαλνπνηνύλ ηα αληίζηνηρα ελδηαθεξόκελα κέξε.Απηό αλαθέξεηαη, επίζεο, θαη ζε όπνηεο αιιαγέοζπκθσλεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ.Δλώ εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηα απνηειέζκαηα, ν ΡΜ πξέπεηλα έρεη επίγλσζε θαη λα αληηδξά ζε όπνηα εζηθά, λνκηθά ήπεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην έξγν.
 65. 65. ΑπνδνηηθόηεηαΑπνδνηηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα επσθεινύο ρξήζεο ηνπρξόλνπ θαη ησλ πόξσλ γηα ηελ παξάδνζε ησλζπκθσλεζέλησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλπξνζδνθηώλ όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ.Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηε ρξήζε κεζόδσλ, ζπζηεκάησλ θαηδηαδηθαζηώλ κε ηνλ πην απνδνηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν.Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο όισλ ησλ πόξσλπνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα ην έξγν, ρξεηάδεηαη ιεπηνκεξήοζρεδηαζκόο, πξνγξακκαηηζκόο θαη θνζηνιόγεζε όισλ ησλδξαζηεξηνηήησλ.Η απνδνηηθόηεηα πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο θνπιηνύξαο ηνπΟξγαληζκνύ, ηνπ ΡΜ θαη ηεο νκάδαο έξγνπ, γηα λαεμαζθαιηζηεί όηη ηα απνηειέζκαηα ζα ηθαλνπνηνύλ ηηοπξνζδνθίεο.
 66. 66. Γηαβνύιεπζε & επηθνηλσλίαΓηαβνύιεπζε είλαη ε ηθαλόηεηα δηεμαγσγήο ινγηθήο ζπδήηεζεοιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο άιιεο γλώκεο, παξνπζίαζεοινγηθώλ επηρεηξεκάησλ θαη εύξεζεο ιύζεσλ.Δίλαη ε επί ηεο νπζίαο αληαιιαγή απόςεσλ γηα ηα ζέκαηα ηνπέξγνπ.Βαζίδεηαη ζην ζεβαζκό, ηε ζπζηεκαηηθή θαη δνκεκέλε ζθέςε,ηελ αλάιπζε ησλ γεγνλόησλ θαη ησλ επηρεηξεκάησλ ήζελαξίσλ, θαη νδεγεί ζε θνηλά απνδεθηέο απνθάζεηο.Η δηαβνύιεπζε θέξλεη ζηελ επηθάλεηα δηαθνξέο ζε απόςεηοθαη αληηιήςεηο.
 67. 67. ΓηαπξαγκάηεπζεΟη δηαπξαγκαηεύζεηο είλαη ην κέζν, κε ην νπνίν ηα δηάθνξακέξε κπνξνύλ λα επηιύζνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθέο κε ην έξγν,θαηαιήγνληαο ζε κηα θνηλά απνδεθηή θαη ηθαλνπνηεηηθή ιύζε.Μηα θαιά αλεπηπγκέλε ηθαλόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο βνεζάεηηνλ ΡΜ λα απνθύγεη πξαγκαηηθέο ζπγθξνύζεηο.Οη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην έξγν ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη κεζεβαζκό ζηα ζπκθέξνληα θαη ηηο ζέζεηο θάζε κέξνπο.Σν επηζπκεηό απνηέιεζκα (πνπ πξέπεη λα δηεμάγεηαη κεαλνηθηό ηξόπν) είλαη κηα ζεηηθή θαηάζηαζε γηα όινπο (win-win).
 68. 68. Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλΑπηή ε ηθαλόηεηα πεξηιακβάλεη ηξόπνπο δηαρείξηζεο θαηειέγρνπ θξίζεσλ θαη ζπγθξνύζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλκεηαμύ αηόκσλ ή εκπιεθνκέλσλ κεξώλ ζην έξγν.΢πγθξνύζεηο θαη θξίζεηο κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζε έξγα θαη ζεδηαπξαγκαηεύζεηο ζπκβάζεσλ, παξόιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηονδεγίεο πνπ έρνπλ θηηαρηεί αθξηβώο γηα ηηο απνθύγνπλ.Μπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζε όια ηα επίπεδα, θπξίσο ιόγσ ηεούπαξμεο δηαθνξεηηθώλ κεξώλ πνπ εξγάδνληαη καδί, κεδηαθνξεηηθνύο, όκσο, ζηόρνπο.΢πγθξνύζεηο κπνξεί, επίζεο, λα πξνθύςνπλ, όηαλ άηνκα πνπδε γλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο πξέπεη λα εξγαζζνύλ καδί ζε έλαέξγν θάησ από ηξνκεξή πίεζε.Μηα δηαδηθαζία γηα ην ρεηξηζκό ζπγθξνύζεσλ θαη θξίζεσλ ζαπξέπεη λα νξηζηεί θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ.Η δηαρείξηζε θξίζεσλ μεθηλάεη κε κηα θαιή αλάιπζε θηλδύλσλθαη ζρεδηαζκό ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ γηα ην ρεηξηζκόπξνβιέςηκσλ θξίζεσλ.
 69. 69. ΑμηνπηζηίαΗ αμηνπηζηία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα παξάδνζεο ησλζπκθσλεζέλησλ ζην ρξόλν θαη κε ηελ πνηόηεηα πνπ έρνπλζπκθσλεζεί κέζα ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ.Ο ΡΜ, όληαο αμηόπηζηνο, νηθνδνκεί εκπηζηνζύλε ζηνπο άιινποπνπ μέξνπλ όηη ζα αληαπνθξηζεί ζε ό,ηη έρεη ππνζρεζεί λαθάλεη.Η αμηνπηζηία πεξηιακβάλεη ππεπζπλόηεηα, ζσζηήζπκπεξηθνξά, ηθαλόηεηα λα ππνκέλεηο θαη επηκέλεηο θαηαπηνπεπνίζεζε.΢πλεπάγεηαη θαη ππνδειώλεη ειαρηζηνπνίεζειαζώλ, δηαθξηηηθόηεηα θαη ζπλέπεηα.Η αμηνπηζηία είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ εθηηκάηαη ηδηαίηεξααπό ηα ελδηαθεξόκελα κέξε.Η αμηνπηζηία απμάλεη ηηο πηζαλόηεηεο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλθαη παξαθηλεί όια ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο πνπ έρνπλ ζρέζε κεην έξγν.
 70. 70. Δθηίκεζε δηαθνξεηηθώλαληηιήςεσλΔθηίκεζε δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ είλαη ε ηθαλόηεηααληίιεςεο ησλ εζώηεξσλ, εγγελώλ εζσηεξηθώλραξαθηεξηζηηθώλ άιισλ αηόκσλ θαη θαηαλόεζεο ηεο δηθήοηνπο άπνςεο.Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ ηθαλόηεηα λα επηθνηλσλείο καδί ηνποθαη λα είζαη δεθηηθόο ζηηο απόςεηο, ηηο αμίεο θαη ηα εζηθάπξόηππά ηνπο.Η βάζε ηεο εθηίκεζεο δηαθνξεηηθώλ αληηιήςεσλ είλαη νακνηβαίνο ζεβαζκόο.Η θαηαλόεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη αμηώλ ησλ αηόκσλ, ηνπΟξγαληζκνύ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα είλαη απαξαίηεηεγηα λα γίλεη απνδεθηό έλα ζρέδην έξγνπ.Ο ΡΜ πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηηο δηαθνξεηηθέοαληηιήςεηο, θαζώο θαη δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο κεηαμύ ησλαηόκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν, κπνξεί λα νξγαλώζεη θαηλα εθηειέζεη έλα έξγν πνιύ πην απνηειεζκαηηθά από θάπνηνλπνπ δελ έρεη απηήλ ηελ ηθαλόηεηα.
 71. 71. ΗζηθήΗ εζηθή αλαθέξεηαη ζηελ εζηθώο απνδεθηή αγσγή θαη ζπκπεξηθνξά θάζεαηόκνπ. ΢ηνπο Οξγαληζκνύο, ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο αξρέο ζπκπεξηιακβάλνληαηζπλήζσο ζε ζπκβόιαηα εξγαζίαο θαη θαιύπηνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνύο θαλόλεοζπκπεξηθνξάο πνπ αλακέλνληαη από ηνπο ππαιιήινπο. Μπνξεί λα έρνπλ αθόκαθαη λνκηθή βάζε, όηαλ ν Οξγαληζκόο ρξεηάδεηαη λα ζπκκνξθσζεί κε θαλόλεοπνπ πξνέξρνληαη από θάπνην λνκηθό ή θαλνληζηηθό πιαίζην. Η εζηθή επηηξέπεηζηνπο αλζξώπνπο λα δηαρεηξίδνληαη ην έξγν θαη λα παξαδίδνπλ ηα απνηειέζκαηακε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν. Η εζηθή αληηπξνζσπεύεη πξνζσπηθέο θαηεπαγγεικαηηθέο ειεπζεξίεο, αιιά θαη πεξηνξηζκνύο. Θα πξέπεη λα γίλεηαηζεβαζηή, ώζηε λα κπνξνύλ ηα άηνκα λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο εζσηεξηθή εζηθήζύγθξνπζε, ηόζν κέζα ζην έξγν, όζν θαη ζε ζρέζε κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξεθαη ηελ θνηλσλία.Κνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο κπνξεί λα απνθαιύςνπλ δηαθνξέο ζηελεζηθή. Μπνξεί λα αλαθύςεη ζέκα αθνζίσζεο θαη πίζηεο, όηαλ ν Οξγαληζκόοπηέζεη ηνλ ΡΜ λα αθνινπζήζεη έλα ηξόπν ελεξγεηώλ πνπ εθείλνο ζεσξεί αλήζηθν.Ο ΡΜ πξέπεη λα έρεη επίγλσζε ηνπ αλ κπνξεί λα εξγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί κεαπηέο ηηο δηαθνξέο ή αλ ρξεηάδεηαη λα ηηο επηιύζεη. ΢ε θάζε πεξίπησζε ν ΡΜπξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε βάζε ηνλ απνδεθηό θώδηθα επαγγεικαηηθήοζπκπεξηθνξάο.
 72. 72. Παξαδείγκαηα ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε δηνίθεζε έξγσλ2.01 Leadership 2.02 Engagement 2.03 Self-controlCoaching & motivation Attitude towards workDelegation Accountability Balance and prioritiesFeedback Delegation and Mental modelsLeadership styles empowerment Enthusiasm Self-managementMotivation Motivation models TeamworkNatural authority Team building Time managementPowerRecognition Positive attitude Working under stressTenacity Verbalization andVision visualization of objectives
 73. 73. Παξαδείγκαηα ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε δηνίθεζε έξγσλ2.04 Assertiveness (Adequate behaviors)Communicates the decisions and the reasons for thedecisions and the decision to team membersActs in an appropriate manner, is reliable trustworthy anddiscreteListens carefully to othersCreates enthusiasm, motivates the teamHas an open and positive attitude, is a realistic optimistDemonstrates influence and authorityConsiders and respects minority views
 74. 74. Παξαδείγκαηα ηθαλνηήησλ ζπκπεξηθνξάο ζηε δηνίθεζε έξγσλ2.05 Relaxation (Behaviors requiring improvement)Is to tense to manage the situationDoesn’t apply humor and story telling or does soinappropriatelyEnds up exacerbating the situation by not using interventionsin the right way or at the right momentDoesn’t notice anything going awry, is not creative inintervening or only applies conventional methodsIs responsible for unnecessary stress and makes no attemptto relieve stressful situationsDoes not evaluate his condition and is not able to take thenecessary actionBudgets and plan only for work

×