Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RIKTLINJER FÖR
EN ADEKVAT VÅRD
  AV DIABETES
Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste
                ...
Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsföränd-
       ringar. Det första steget är att överge tanken på
  ...
Bild 1. Diabetesdiagnosen fast-
                                             ...
KONTROLLERA DIN                (utan hypoglykemirisk) kan målet vara även    vet vi att ju oftare man ...
de bekämpar insulinets effekter med högre     Patologiska värden i diabetes typ 2 kan      diabetes, liksom för h...
med typ 2 diabetes har äggvita i urinen redan   – har sexuell oförmåga till följd av        av diabetes och dess...
Foto: Osmo Lehtinen
energidepå som polymer, glykogen. Över-      passerar den vårt matsmältningssystem utan     b...
är rik på omega-6 och fiskolja på omega-3.     inflammation. Andra kosttillskott som       nosin skyddar levern...
Magnesium                     demens och benskörhet. Det normala             FYSISK AKTIVI...
inte är för låg och att den inte faller för lågt   tränar mer än en timme, speciellt om du har
heller under och efter öv...
Diabetes mellitus är ett tillstånd, som kräver noggrann vård, i vilken patienten själv
   är den som styr vården. Även o...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riktlinjer för en adekvat vård av diabetes

2,507 views

Published on

Genom att följa och applicera riktlinjerna i denna guide kommer diabetikern att kunna vårda sig själv så att han/hon klarar sej med minsta möjliga medicinering och i bästa fall även helt utan. Livsstilsförändringarna kan reducera risken för komplikationer och begränsa dem.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Riktlinjer för en adekvat vård av diabetes

 1. 1. RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1
 2. 2. Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsföränd- ringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga förändringar eftersom de måste vara livslånga. Det är aldrig för sent att ändra livsstilen sålänge en kan andas. Claes Andersson (finsk psykiatriker, författare, musiker, f.d. minister och själv diabetiker) ● Diabetes har utvecklat sig till en världsepidemi. Antalet diabetiker i världen kommer troligen att fördubblas under de kommande 10-15 åren. ● Diabetes definieras vanligen som antingen typ 1 eller typ 2. Diabe- tes, som varken är en renodlad typ 1 eller typ 2 kallas ibland en osäker typ eller typ 1,5. ● Samhällskostnaderna för diabetes skjuter snabbt i höjden då allt yngre människor drabbas av typ 2. Åtminstone 2/3 av kostnaderna skulle kunna undvikas då dessa förorsakas av komplikationer, som skulle kunna förebyggas. Om man kunde få ned värdet på HbA1C (A1C) med 10 % skulle kostnaden minska med 40 %. ● Ökad blodsockerkoncentration skadar vävnaderna på ett tidigt stadium, ofta år innan man ställer diagnosen diabetes. När väl skadorna framträder på organen kan man inte återställa dem i ur- sprungligt skick, utan endast begränsa skadorna. Just av det skälet är förebyggandet av komplikationerna av största vikt. ● Behandlingen av diabetes måste vila på fyra fundament: sund näring, regelbunden fysisk aktivitet, nödvändig medicinering och kosttill- skott. ● Genom att följa och applicera riktlinjerna i denna guide kommer diabetikern att kunna vårda sig själv så att han/hon klarar sej med minsta möjliga medicinering och i bästa fall även helt utan. Livs- stilsförändringarna kan reducera risken för komplikationer och begränsa dem. 2 3
 3. 3. Bild 1. Diabetesdiagnosen fast- ställs via blodsockervärdet, bå- de vid fasta (till vänster) och be- lastning (till höger). I Norden och England mäts värdet i VAD MAN BÖR VETA OM DIABETES mmol/l och i Spanien och USA i mg/dl. Omräkningsta- let är 18. Mellan hälsa och dia- betes finns det ett grått om- råde, som kallas prediabetes. Diabetes är en grupp olika tillstånd, i vilka än vad som varit allmänt känt. Hos en frisk sockerhalten (glukoshalten) i blodet ökar till person varierar sockerhalten vid fasta i blodet en alltför hög nivå. Diabetes uppstår inte av mellan 4-5,6 millimol per liter (mmol/l) eller sig självt, utan är snarare en kombination av 72 och 100 mg/dl. En person definieras vara genetiska och livsstilsfaktorer. Orsaken i förstadiet till diabetes när åtminstone två bakom för högt blodsocker är antingen att blodvärden mätts till 5,6-7,0 mmol/l (100– insulinproduktionen börjat svikta eller att 126 mg/dl) och när man uppmätt ett eller kroppen inte längre kan tillgodogöra sig flera värden som är mellan 7,8-11,1 mmol/l insulinet; dvs. människan har blivit insu- (126–200 mg/dl) i ett tvåtimmars glukos- HAVANDESKAPSDIABETES linresistent. Förhöjd blodsockernivå leder till toleranstest. Personen anses därmed ha en (UNDER GRAVIDITETEN) försockring av proteiner och fetter i vävna- försvagad glukostolerans, med påföljande derna, som i sin tur skadar vissa organ såsom förhöjd risk för att drabbas av diabetes i Bukspottskörtelns betaceller, som utsöndrar ådror, hjärta, ögon, njurar och nerver. framtiden. Många patienter med existerande insulin, förökas kraftigt under graviditeten diabetes har haft prediabetes under 5-10 år hos friska kvinnor och producerar insulin för Med andra ord så reducerar och begränsar både kvinnan och fostret. Kvinnor, som innan de diagnostiserats med typ 2 diabe- diabetes livskvaliteten, orsakar samsjuklighet kontrakterar graviditetsdiabetes får helt tes. Därför har många av dem förändringar i samt ökar dödsrisken. Samsjukligheten enkelt för lite insulin. Det kan förmodligen artärerna och i ögonen redan vid diagnos- refererar till andra sjukdomar som en individ härledas till en för hög produktion av ett tillfället. Förstadiet kan bäst konstateras kan ha, förutom den primära. Förutom de protein, benämnt menin. Det är också genom att mäta blodsockernivån ca. en allmänt kända samsjukdomarna har man förmodligen den bakomliggande orsaken till timme efter en måltid, i stället för att bara funnit att diabetes ökar risken för depressi- diabetes typ 2 hos överviktiga personer. mäta glukos efter fasta. on och några cancerformer, som bukspott- Havandeskapsdiabetes kan skada den körtel- och grovtarmscancer. Rökning, vissa Prediabetes är ett allvarligt medicinskt normala utvecklingen hos ett barn. Denna mediciner (t ex kortison, beta-blockerare och tillstånd, som kan medföra en signifikant risk typ av diabetes upphör vid barnets födsel antidepressiva läkemedel) kan försvaga för vävnadsskador. De goda nyheterna är att men modern kan olyckligtvis få diabetes typ effekten av insulin och sålunda utlösa dia- personer i förstadiet kan förhindra att den 2 senare i livet. Faktum är att hälften av betes. utvecklas till diabetes typ 2 genom att kvinnorna som lidit av havandeskapsdiabetes förändra dieten och öka den fysiska akti- utvecklar diabetes senare och blir diabetiker. FÖRSTADIE TILL DIABETES- viteten. Risken kan minskas med upp till 60 De kan motverka denna utveckling genom PREDIABETES % om man går ned i vikt med en 5-10 % att hålla sin vikt under kontroll, motionera och motionerar ½-1 timme om dagen (t ex en regelbundet och inta vissa kosttillskott, vilka Innan en person utvecklar diabetes typ 2, har rask promenad). En person i prediabetes- hon/han i allmänhet nästan alltid befunnit förebygger, dämpar och eliminerar den stadiet bör snarast ändra på sina vanor, i oxidativa stressen och kronisk låggradig sig i ett förstadie till diabetes, prediabetes, enlighet med vad som sägs i denna guide. dvs. blodsockerhalten har varit förhöjd, men inflammation. Alla överviktiga borde testa sig för diabetes inte så hög att den kunnat diagnostiseras som eller prediabetes. diabetes. Prediabetes är betydligt vanligare 4 5
 4. 4. KONTROLLERA DIN (utan hypoglykemirisk) kan målet vara även vet vi att ju oftare man mäter sina värden, drar ihop sig. AGE påverkar proteinerna BLODSOCKERHALT SJÄLV under 6 %. Värdena bör mätas i intervaller desto bättre kontroll har man. Om du följer vilket får till följd att rynkor och andra om 3-6 månader bland dem som har en god dessa råd så kan du förebygga den toxiska åldersförändringar uppstår. Dessutom Att själv kontrollera sin blodsockerhalt sockerbalans. I övriga fall rekommenderar effekt, som en förhöjd sockerkoncentration oxiderar AGE det “onda” LDL- kolesterolet, tillräckligt ofta är av största vikt. Syftet med vi att man testar sina värden var 2-4 månad, har på betacellerna i bukspottskörteln, vilket skadar artärerna. livsstilsförändringarna är ju att få ned värdet vid behov kanske även oftare. Forsknings- liksom på andra sårbara celler. på blodsockret till så nära som möjligt friska AGE produceras också inne i kroppen vid resultat tyder på att bara en av tre diabetiker människors värden. Faste-värdet på morgo- ökad sockerkoncentration i blodet. Det är har en god behandlingsnivå, dvs. A1C är nen bör ligga under 6 mmol/l (110 mg/dl). under 7 %. Två av tre har en så dålig balans VAD SÄGER A1C-VÄRDET OSS? de dåliga nyheterna. De goda är att Glukosvärdena är som högst 30-60 minuter kosttillskott som karnosin och benfotiamin att de löper en avsevärd risk för komplika- A1C bildas när glukos reagerar icke-en- efter en måltid och börjar sedan avta. blockerar uppkomsten av AGE, såväl i dieten tioner. zymiskt med aminosyror på hemoglobinet. Mätningen efter måltiden syftar till att hitta som i kroppen, och blockerar dess negativa Man kan tillämpa olika strategier vid blod- Ju högre blodsockernivån är desto större är effekter i ådrorna. de högsta värdena. Denna mätning bör ske sockerkontrollerna, t ex ett par gånger per andelen av försockrat hemoglobin. A1C ca 45 min efter måltiden i flesta fall. Dessa dag vid olika tidspunkter. Om du mäter speglar sockerbalansen i en tidsperiod på 8- värden borde inte överstiga 8 mmol/l (145 halten en gång om dagen, så bör du alternera 12 veckor. A1C anger den procentuella an- INSULINRESISTENS mg/dl). Genom mätningar efter måltiderna dagarna så att du får värden vid fasta och delen av försockrat hemoglobin. A1C-värdet, lär diabetikern sig att välja sin kost så att han/ Varje överviktig typ 2 diabetiker är resistent efter olika måltider. Värdena efter en måltid som förutsäger risken för komplikationer, hon kan hålla sockernivåerna under kontroll. mot insulin. Med det menas att insulin- bör tas omväxlande efter frukosten, efter används kliniskt för att bedöma den glyke- ”Långtidsblodsockret” det så kallade HbA1C lunchen eller middagen, för att få en miska kontrollen över en längre period. effekten försvagats. Man kan vara predispo- (eller bara A1C) borde ligga under 6 % hos uppfattning om vilken typ av mat som ger Generellt säger man att ett värde under 7 % nerad för insulinresistens delvis genom diabetiker som har enbart dietbehandling effekt på blodsockernivån. På detta sätt kan är acceptabelt. Olyckligtvis är det endast 1 ärftliga faktorer men insulinets effekt kan utan att behöva än mediciner. Om värdet är du bilda dig en uppfattning om vad du ska på 3 som uppfyller detta krav. Icke-diabe- också försvagas av fetma, rökning, rikligt al- högre borde behandlingen effektiviseras. De undvika i matväg. Utöver detta kan du några tiker har ett värde på 5-6 % (33-40 mmol/l). koholbruk, stress under längre tid, högt blod- som medicineras bör ligga på 6,5 % eller dagar i månaden (2-4) ha kontrolldagar med A1C är inte genomsnittet av blodsockret un- tryck, graviditet, fasta och av medicinering lägre och de som använder insulin bör ligga fyra mätningar/dag. Om du använder insulin der de senaste 2–3 månaderna, såsom man med kortison och antidepressanter. på 7,0 % eller under. Det individuella målet måste du mäta värdena fortlöpande för att ofta tror. Orsaken till insulinresistensen kan vara en kan dock ligga även lägre än på 6,5 %. Bland kunna följa upp effekterna av olika måltider, A1C värden över 7 % ökar risken för komp- störd förbindelse i själva bindningen till den de som använder metformin eller glitazon motion och humörsvängningar. Av erfarenhet likationer. Genom att sänka värdet från 9 till cellulära receptoren eller i dess funktion, 7 % reducerar man risken med 60 % för störningar i proteinerna som transporterar retinopati, med 50 % för nerv- och njur- glukos till cellerna. Problemet ligger i cellens skador och med 40 % för ateroskleros. A1C- upptag av glukos eller inuti cellen vid äm- nivån kan kontrolleras med sunda matvanor, nesomsättingen av glukos. En insulinresistent motion, mediciner och kosttillskott enligt persons bukspottkörtel kan producera ovan- riktlinjerna i denna guide. ligt mycket insulin och sålunda kan glukos- värdet ligga även inom det normala. Men var fjärde insulinresistent person utsöndrar SLUTPRODUKTER AV inte tillräckligt med insulin eller så är dess FÖRSOCKRING (AGE) effekter inne i cellen ofullständiga med på- Mången mat och dryck innehåller för- följande höga blodsockervärden. Hög glu- sockringsslutprodukter, som kallas AGE koshalt i blodet skadar bukspottkörtelns (Advanced Glycation Endproducts). Några betaceller, vilket leder till en reducerad exempel: AGE som härstammar från dieten utsöndring av insulin. Ju mindre som finns i Cola-drycker, majonäs, smör, bakelser, bukspottkörteln producerar insulin, desto kakor och munkar och i kött när man rostar, mer avsöndrar fettcellerna toxiska fria friterar eller grillar köttet. AGE skadar fettsyror, som i sin tur skadar betacellerna. Bild 2. Ju högre värde desto endotelet i artärerna och de blir styva och Fria fettsyror ackumuleras i levern, i vilken större risk för komplikationer. 6 7
 5. 5. de bekämpar insulinets effekter med högre Patologiska värden i diabetes typ 2 kan diabetes, liksom för hjärtattack och stroke. DIABETISK RETINOPATI – blodsockernivåer som följd. normaliseras genom att man helt enkelt Den bakomliggande orsaken är en felaktig SKADOR I NÄTHINNAN undviker stärkelse. Om du är resistent även socker- och fettämnesomsättning samt en Insulinresistens kan upptäckas genom ett Förhöjt blodsocker skadar obemärkt om du inte har manifest diabetes eller latent brist på vissa vitaminer, mineraler, insulintest på samma gång som man näthinnans mikrokärl utan att några symptom prediabetes ännu så anmodar vi dig att i spårämnen samt biologiskt aktiva peptider genomför ett glukostoleranstest. Det kommer märks, tills man upptäcker det alldeles för förebyggande syfte följa riktlinjerna i denna och omega-3-fettsyror. För mycket socker i att visa om personen utsöndrar insulin sent. Nästan samtliga typ 1 diabetiker broschyr. blodet förstör kardiolipin, ett speciellt fett överhuvudtaget, normalt eller i överskott. utvecklar näthinneförändringar under de som finns i hjärtat. Denna nedbrytning börjar redan i förstadiet till diabetes. Kardiolipinet första 20 åren av sjukdomen. De som (bokstavligen hjärtfett) är nödvändigt för kontrakterar diabetes före puberteten får mitokondrierna i hjärtat, vilka producerar näthinneförändringar tidigare än de som energi till hjärtpumpen. När mitokondrierna diagnostiseras senare. Var tredje person med börjar läcka, minskar deras förmåga att typ 2 diabetes visar tecken på retinopati vid KOMPLIKATIONER producera energi åt hjärtmusklerna. Följden diagnostillfället. Diabetisk retinopati är den blir att hjärtat inte orkar pumpa blodet sam- mest vanligt förekommande orsaken till tidigt som de fria radikalerna fortsätter att nedsatt syn hos dem som är i arbetsför ålder skada hjärtat. Denna onda cirkel kan leda och den tredje mest vanliga orsaken hos till hjärtinfarkt, hjärtsvikt och degeneration äldre, över 65 år. Risken för retinopati kan Diabetes kan förorsaka många komplika- bilda AGE inom ett par dagar eller veckor. (kardiomyopati) av hjärtat. Vissa speciella reduceras och dess framåtskridande kan tioner. Akuta komplikationer (hypoglykemi, Ju yngre man är när diagnosen diabetes kosttillskott kan bryta denna onda cirkel. hejdas med en noggrann glykemisk kontroll, ketoasidos eller koma) kan uppstå om inte fastställs, desto allvarligare kommer kompli- laserbehandling och kosttillskott. sjukdomen kontrolleras. Allvarliga och lång- kationerna att bli i framtiden. En av orsakerna variga komplikationer är bl a hjärtkärlsjuk- till organskadorna är att en diabetiker domar och förändringar i ögonen, nerver, förbränner glukosen biokemiskt på fel sätt, DIABETISK NEUROPATI och njurar, impotens och att sår inte läks. ett sätt som benämns hexosaminvägen. Rökning, förhöjt kolesterol, övervikt, högt Förbränningen producerar toxiska fria Nerverna är skadade delvis på grund av blodtryck och avsaknad av motion bidrar till radikaler, i synnerhet superoxid (O2-) i cel- arteriella förändringar. Socker förs in i såväl komplikationerna. Risken att drabbas av lernas små energigivande kraftverk som det perifera som det centrala nervsystemet, komplikationer varierar människor emellan kallas mitokondrier. De fria radikalerna där det ombildas till alkohol (sorbitol och på grund av genetiska faktorer. Diabetiker skadar mitokondriernas membraner, vilka polyol). Det kan i sig inte utsöndras från med hjärtsjukdom eller njurskada levde börjar läcka, precis som oxiderande batterier. nervcellerna, som därmed skadas. Ju högre tidigare ca 12 år kortare än dagens diabetiker, Detta läckage orsakar patologiska föränd- A1C-värde desto större risk för neuropati (fig 2). som får en förbättrad vård idag. ringar i artärerna, hjärtat, ögonen, nerver och Ca 8 % av typ 2 diabetikerna (T2D) visar njurarna. symptom och tecken på neuropati vid HUR UTVECKLAS diagnostillfället. Efter 10 år har 40 % och KOMPLIKATIONERNA OCH HJÄRTFÖRÄNDRINGAR efter 15 år 50 % drabbats av neuropati. Symptomen visar sig som stickande känslor, HUR KAN MAN BROMSA DEM? Hjärtat och artärerna är de mest utsatta Bild 3. Mitokondrierna är små organeller vilka avdomningar, nedsatt känsla och smärtor. organen för förhöjd glukos. Över 80 % av producerar energi inne i cellerna. En organell är Musklerna kan också förtvina. Det är fortfarande något osäkert hur diabetikerna drabbas av hjärt-kärlsproblem en specialiserad underenhet inne i cellen med en komplikationerna uppstår vid diabetes. Men och dör av dem, fastän de behandlas enligt specifik funktion och den är inkapslad av sitt eget man vet dock att glukosen förorsakar pato- DIABETISK NEFROPATI – gängse rekommendationer. Vi anser att den lipidmembran. Förhöjt blodsocker och dess logiska förändringar i vissa typer av celler, gängse vården måste uppdateras enligt våra förbränning via hexosaminvägen producerar NJURSKADA vilka inte tål höga glukosnivåer. Sådana giftiga fria radikaler, vilka skadar det mitokondriala rekommendationer i denna guide. celler kan lokaliseras till artärväggarna, membranet. Benfotiamin, karnosin, E-EPA och Femton år efter det att diabetes typ 1 ögonnäthinnorna, hjärnan, nerver, binjurar Diabetes och hjärt-kärlssjukdomar tillhör andra kosttillskott skyddar mitokondrierna. fastställts, har 20–30 % av personerna ut- och njurar. Dessa celler tar in glukos utan faktiskt samma familj av sjukdomar. Diabe- vecklat mikroalbuminuri, som ett tecken på insulinets hjälp i proportion till blodsocker- tes förorsakar hjärtattacker och hjärtattacker en tidig njurskada. En av två med denna halten. Glucos skadar dessa celler genom att ger diabetes. Högt blodtryck ökar risken för skada utvecklar en njursjukdom. En av fem 8 9
 6. 6. med typ 2 diabetes har äggvita i urinen redan – har sexuell oförmåga till följd av av diabetes och dess komplikationer är det för barn då mjölk är en bra kalciumkälla. vid diagnostillfället och efter 10 år är siffran sjukdomens påverkan på nerver och kärl. En ytterst viktigt att bli av med bukfettet! Våra kroppar är inte genetiskt gjorda för att 30 %. Tillståndet kan dock delvis hävas. annan orsak kan vara för låga få energi från stora mängder fiberlösa kol- Överviktiga människors fettceller, adipocy- Årligen behöver tusentals diabetiker dialys testosteronnivåer som är vanligt hos typ 2- hydrater som t ex stärkelse. Med dagens ter, har mindre insulinreceptorer och mera och njurtransplantation. diabetiker. Trots att problemet är så vanligt populära sädesslagsdieter (t ex gröt, müsli) beta-adrenergiska receptorer, vilka frigör ingår det inte i sjukvårdens rutiner att fråga har kolhydratsämnesomsättningen rubbats SÅR I FÖTTERNA giftiga fria fettsyror. De i sin tur skadar celler om potensen. Problemet uppenbarar sig hos ca ¾ av befolkningen, inklusive dia- och producerar i deras mitokondrier fria oftast efter 65 års ålder. Men diabetikerna betiker, som helt enkelt inte kan ta upp denna Sår har svårt att läka hos en diabetiker radikaler, som förstör bukspottskörtelns får erektil dysfuntion 10–15 år tidigare; mängd kolhydrater. En stor del av stärkelsen beroende på dålig blodcirkulation samt brist betaceller. Då avtar insulinutsöndringen. somliga snart efter 30 år. Ju längre en har lagras som fett med fetma som följd. Vi på zink och karnosin. Om såren har svårt att Denna process kallas lipotoxicitet (fett- haft diabetes, desto större är risken. Karnosin rekommenderar att man undviker måltider läkas, speciellt fotsår, kan det leda till giftighet), och den leder till en onormal är ett ypperligt kosttillskott, som bildar i med mycket stärkelse, t ex potatis, ris, banan, kallbrand med amputation som följd. Vi glukos- och insulinmetabolism. Lipotoxicitet kroppen kväveoxid (NO), som behövs vid squash och mat baserad på spannmål (gröt, rekommenderar intag av kosttillskott (se kan förebyggas och vårdas bl a genom att erektion. Det är inget under att karnosin har pasta och vitt bröd), pizza, kakor och andra nedansidorna). äta kolhydrater enligt den sk cellulosalinjen blivit ett populärt kosttillskott hos män med bakelser. och genom att inta etylesteriserad fiskolja SEXUELL OFÖRMÅGA – diabetes. Enkelt socker känns igen på sin smak: sötma. som kosttillskott. IMPOTENS Många vet att man ska undvika alltför mycket NÄRING: STÄRKELSE KONTRA socker, men inte när det gäller pasta och Nästan 80 % av alla män med diabetes– i CELLULOSA bröd, då dessa omvandlas till socker i krop- jämförelse med 25 % av män utan diabetes pen på några få minuter. Potatis och ris skiljer Rätt näring är mycket viktigt i förebyggandet sig inte nämnvärt i detta avseende. Pasta är och i vården av diabetes. Målsättningen med bättre för diabetiker eftersom den höjer dessa rekommendationer är att uppmärk- blodsockerhalten långsammare än potatis, samma diabetiker och hälsopersonal om bröd eller bordssocker. Grönsaker och frukt fördelarna med och nyttan av rätt näring innehåller mycket fiber och cellulosa, vilka enligt senaste rön. För att uppfylla närings- vi rekommenderar i stället för stärkelserik EGENVÅRD AV DIABETES relaterade mål måste såväl diabetikern som föda. Den s k cellulosalinjen är betydligt hälsopersonalen gemensamt sätta upp målen effektivare, också vid viktkontroll, än stär- och involvera diabetikern i beslutsprocessen. kelsediet (som rekommenderas av Diabe- ADA (American Diabetes Association) un- tesförbundet). Vi går emot de fördomar som Det yttersta målet är att förebygga eller att KOSTEN ÄR EN GRUNDBULT derstryker vikten av lågkaloridiet eller en diet härskar inom näringsläran, som menar på att åtminstone minska möjligheterna för dia- VID BEHANDLING med få kolhydrater i dess nyligen publice- endast kalorierna räknas vid viktminskning. beteskomplikationer: förändringar i kärlen, AV DIABETES TYP rade rekommendationer vid diabetes. Diet Den s k cellulosalinjen kan hjälpa typ 2 dia- nerv- och njurskador, depression och enligt ovannämnda är dessutom effektiv vid betiker och få sina blodsockervärden under glömska. Det kan finnas olika vägar att tillgå. *Diabetes är en lipocentrisk sjukdom* viktminskning. Dessa rekommendationer är kontroll när andra dietförändringar eller En riktig glukosbalans minskar signifikant Diabetes typ 2 beror i grund och botten på avsedda att hjälpa läkare att guida diabetiker mediciner inte hjälpt. risken för komplikationer, men det är inte en onormal fettämnesomsättning. Med andra i deras vård av sjukdomen. tillräckligt med att endast kontrollera ord, sjukdomen är lipocentrisk, inte VI REDOGÖR HÄR FÖR SKÄLET Vi anser att fettsnål och högkolhydratkost – sockerbalansen. Balansen mäts ju genom glukocentrisk, såsom man ännu allmänt tror. DÄRTILL: som ”officiellt” nuvarande rekommenderas att man analyserar blodsockervärden och Därför bör man flytta tyngdvikten vid för diabetiker – grundar sig på spekulationer, A1C-värdet. Andra faktorer måste också prevention och vård mot fettmetabolismen, När vi äter stärkelse bryter ett enzym, amylas att den saknar vetenskaplig evidens och att kontrolleras som t ex halterna av proteinet där bukfettet har en central ställning. – finns i saliv och tarmarna – ned banden den ökar utsöndring av insulin med åtföl- CRP, kolesterol, triglycerider, homocystein, Abdominalt fett ackumuleras på grund av mellan olika glukosenheter och sockret kan jandet fetma och försämrad prognos. B1- vitamin, magnesium, zink, leverenzy- överflödigt intag av såväl fetter som stärkelse, upptas i blodet. Amylas utsöndras av mer, kreatin och urinäggvita. Blodfetts- vilken omvandlas i levern till fetter, med De flesta av kolhydrater får vi från olika salivkörtlarna och av bukspottskörteln. När analyser ger värdefull information om en fettlever som följd. Då stiger triglyceriderna spannmål. Mjölk innehåller också en annan väl sockret absorberats i blodet, förs det ut persons omega-3/omega-6 förhållande. i blodet, vilket i sin tur ökar risken för typ av socker, laktos, upp till fem procent. till kroppens delar där det behövs som energi Årliga ögonundersökningar är också av vikt. ateroskleros. För att minska risken att drabbas En halv liter mjölk om dagen rekommenderas eller så lagras det som kroppens egen 10 11
 7. 7. Foto: Osmo Lehtinen energidepå som polymer, glykogen. Över- passerar den vårt matsmältningssystem utan benämns glykoneogenes – omvandlar pro- värdet om än sakta. Med andra ord, det är skottet av glukos formas till glykogenmole- att tas upp. Trots att den inte kan användas teiner till glukos. Om det saknas insulin, kan därför en god idé att äta fettrik fisk några kyler, vilka lagras i levern och muskelväv- som energi, är cellulosafibrerna väsentliga det resultera i en högre blodsockerhalt. gånger i veckan eller inta ett kosttillskott med naderna, som snabbenergi, tills dess att vi för tarmens normala funktion, renhållning omega-3 vid måltiderna. Det är viktigt att förstå att för stora mängder behöver den. Både stärkelse och glykogen och hälsa. Fiberrika grönsaker och bär är de av protein kan vara giftigt för njurarna. Ett Alla kostfetter är inte lämpade för en är glukospolymerer. Överskottssocker absolut sundaste valen i människans näring proteinöverskott ökar AGE i blodet om man diabetiker. Diabetikern ska undvika mättade ombildas till fett som lagras i höfter och och de är förknippade med färre fall av dia- äter en diet med för mycket av AGE-innehåll fetter och transfett. Rött kött och mejeri- stussen. Av det skälet avråder vi från betes, cancer, högt blodtryck, artrit mm. och aminosyra. Den förstärker bildandet av produkter är exempel på mat som innehåller stärkelserik mat. Om du inte kan motstå Bland dessa grönsaker kan nämnas sallad AGE i kroppen. Vår rekommendation är ett stora mängder mättat fett. Transfetter finns i denna typ av mat, så rekommenderar vi Kilo- och broccoli samt olika bär. Ät din frukt, proteinintag på ca 0.8 g/kg med tonvikt på margarin, kakor, bakelser och glass samt i Stop -kapslar, vilka hämmar amylasaktivi- pressa dem inte till juice såvida du inte fastar proteiner av högt biologiskt värde och med de flesta maträtter som serveras på res- teten och sålunda förebygger att glukos- med juice. När man äter den hela frukten en låg halt av AGE. Man kan nå detta mål taurang. molekylerna tas upp i blodet från tarmarna. får man i sig den rätta mängden av naturliga genom att äta kyckling, fisk och ägg och fibrer, vilket leder till rätt sockerupptag i Skillnader föreligger även i kostens fler- Komplexa kolhydrater finns i två varianter: undvika köttproteiner. Koka, ånga, pochera kroppen. omättade fetters sammansättning och det fiberrika eller fiberfattiga. Huvudbestånds- eller stuva maten i stället för att fritera, steka, bästa exemplet på den är skillnaden mellan delen i fiberrika kolhydrater är cellulosa. Den PROTEIN rosta eller grilla den. omega-3-fettsyrorna och andra kostlipider. kan inte brytas ned av kroppen och därför FETTER I det västerländska samhället står omega-3- Kött, fjäderfä, fisk och ägg är exempel på bra proteinkällor. Proteiner sätter ned hun- fettsyror endast för en liten del av det dagliga Det finns ingen som helst vetenskaplig intaget av fettsyror. gerskänslorna. Proteinet ökar inte blod- evidens för att fetter i kosten bör minskas, sockernivån direkt utan stimulerar fri- snarare motsatsen. Vi vill dock varna för Tonfisk, forell och lax är rika på omega-3- sättningen av glykogen, som – processen rikligt intag av omega-6-fettsyror, vilka finns fettsyror. Självklart också fiskoljekosttillskott. i rypsolja och margariner. Mindre mängder av omega-3-fettsyror är också naturligt förekommande i biff- och Vår föda innehåller ett komplex av fetter och griskött samt fjäderfä. Rött kött utgör en källa oljor, vars basstruktur består av fettsyror. Vi Bild 4. AGE bildas både i kroppen och vid till omega-3-fettsyror för de personers som äter åtminstone 20 olika fettsyror som klassas matlagning. Sockret reagerar med proteiner och äter mycket kött trots de begränsade halterna fetter. Ett av de försockrade proteinerna är som mättade, omättade och fleromättade av dessa fettsyror. hemoglobin A1C. Ju högre dess värde desto mera syror. De påverkar inte i sig blodsockret, utan AGE har bildats i kroppen och desto större är fetterna verkar indirekt genom att fördröja När man ska värdera kostens fleromättade behovet av anti-AGE-substanser, såsom benfo- upptagningen av kolhydrater och mag- fetter är det viktigt att kontrollera omega-6- tiamin och karnosin. tömningen. Följdaktligen ökar blodsocker- och omega-3- förhållandet. Vegetabilisk olja 12 13
 8. 8. är rik på omega-6 och fiskolja på omega-3. inflammation. Andra kosttillskott som nosin skyddar levern mot alkohol-relaterad samt motverkar insulinresistensen. E-EPA Det finns vegetabiliska oljor som innehåller alfalipoinsyra, benfotiamin, karnosin samt skada. En vuxen diabetiker behöver 800- minskar inälvsfettet och penetrerar hjärnan omega-3 (i form av alfalinolensyra, ALA) men B6-vitaminet förebygger försockring av 1200 mg karnosin varje dag. Den dosen kan betydligt bättre än traditionella omega-3- dess biologiska verkan är klart sämre än proteiner och fetter (t ex LDL-kolesterolet). fördubblas vid sårläkning. Zink och E vi-tamin fettsyror och förebygger därigenom min- fiskoljans (EPA och DHA). Omega-6 och Folsyran, vitaminerna B6 och B12 förhindrar förstärker effekten av karnosin. I hälso- nessvårigheter, depression och demens. E- omega-3 tävlar med varandra i cellerna och en ackumulering av homocystein. Q 10 och kostaffärer finns det kombinationstabletter EPA botar och minskar risken för icke- därför är balansen mellan dem mycket viktig. E-EPA förebygger skador i mitokondrierna, som innehåller alla tre ingredienser. alkoholorsakad fettlever, vilket är allvarligare Det ideala förhållandet omega- 6/omega-3 som orsakas av kolesterolnedsättande än man tidigare trott i synnerhet hos dia- är 1:1 eller 2:1, vilket råder i Japan där man mediciner (statiner). E-EPA (etyl-EPA) betiker och överviktiga personer. Ett bra åter mycket fisk. I vår västerländska diet är E-EPA är en höggradigt raffinerad fiskolja alternativ är etylesterisedad fiskolja, som proportionerna ofta 6:1 ända upp till 30:1. Benfotiamin innehåller 90 % omega-fettsyror inklusive E- (omega-3), som rekommenderas till dia- Detta betyder att omega- 6 överskuggar Benfotiamin är lipofil analog av B1 vitamin betiker, hjärtsjuka och personer, som lider EPA och E-DHA. omega-3ans välgörande effekter. Medel- (tiamin), vilket reducerar risken för pato- av mentala problem (1000–2000 mg per havsdieten ger en bättre proportion på grund Krom logiska förändringar i artärer, ögon, nerver dag). E-EPA förebygger nedbrytningen av av ett rikt fiskintag. och njurar. En forskningsgrupp, ledd av cardiolipinet i hjärtat och skyddar artärerna Det rekommenderade dagliga intaget av En diabetiker skulle behöva äta flera mål fet professor Paul Thornalley vid Warvick- från att bli stela och hårda. Den förstärker krom är 50-200 microgram (µg), men en fisk om dagen för att tillfredsställa sitt behov universitetet (UK), har visat att diabetiker de positiva effekterna av statiner och dämpar diabetiker behöver det dubbla. Insulin kräver av omega-3, i synnerhet fettsyran EPA. Ett lider brist på tiamin och att denna brist i sido-effekterna samt förbättrar lipidprofilen krom som en samverkande faktor. Ett adekvat bra alternativ är EPA-haltig fiskolja som kärlcellerna är förknippad med kompli- i blodet som innebär att triglyceriderna intag av krom kan minska A1C med ca 1 % kosttillskott. Dosen bör vara 1-3 g. kationer. Den låga koncentrationen av tiamin minskar och förhållandet mellan omega-3/ (se ovan). Krom minskar dessutom behovet i blodet hos diabetiker beror inte på brist på omega-6 förstärks. E-EPA är också ett utmärkt av sötsaker. Organiskt krom – som krom- När du förändrar dina matvanor, kom ihåg tiamin i kosten. Bristen är snarare betingad antiinflammatoriskt medel och den balan- nikotinat eller picolinat – minskar även att mäta dina blodsockervärden. Genom att av att tiaminet förs ut ur blodet till urinen ca serar stresshormonerna kortison och kortisol depressionstendenser. reducera den glykemiska belastningen i din 15 gånger snabbare än normalt. Professor mat, kan det leda till att du måste reducera Thornalley menar att ”en diet med kost- ditt medicinintag, för att undvika hypo- tillskott kan vara en framkomlig väg för att glykemi. minska risken för komplikationer”. Det mest KOSTTILLSKOTT effektiva och säkraste tiaminet kallas ben- fotiamin. Professor Jaime Uribarri vid Mount Den dagliga dosen av vitaminer och Sinai sjukhusets njuravdelning i New York mineraler, som hälsovårdsmyndigheter föreslår att diabetiker ska inta ca 300 mg per rekommenderar för den friska befolkningen, dag kontinuerligt då benfotiamin är en kan inte appliceras på riskgrupper och effektiv AGE- blockerare (se ovan AGE). diabetiker, eftersom deras behov är betydligt större. Skälet härför är att diabetiker avger Karnosin mer urin än en icke-diabetiker och med Karnosin är ett (endogent) protein (dipeptid), urinet utsöndras väsentligt större mängder ett anti-försockringsverkande medel, som näringsämnen. Kosttillskott förebygger brist reducerar risken för diabeteskomplikationer, på vitaminer, håller blodsockerbalansen i t ex njurskada. Mängden karnosin i kroppen schack och förebygger försockring, dvs. minskar med tilltagande ålder men den kan komplikationsrisken minskar. Kosttillskott, återställas med intag av karnosin som vilka är av stor betydelse för diabetiker, kosttillskott. Karnosin ökar betacellsmassan inkluderar omega-3-fettsyror, karnosin, i bukspottskörteln och hämmar oxidering krom, magnesium, selen, zink och vita- och karbonylering, två patologiska bio- minerna B, C och E. kemiska reaktioner vid diabetes. Karnosin förebygger försockringen av LDL-kolestrolet Omega-3-fettsyror och karnosin dämpar och dessutom läker det sår snabbare. Kar- genetiska fel, oxidativ stress och kronisk 14 15
 9. 9. Magnesium demens och benskörhet. Det normala FYSISK AKTIVITET SÅ HÄR MÄTER DU DITT referensvärdet för homocystein ligger på 5– BLODSOCKER VID TRÄNING En diabetiker avsöndrar mer magnesium ut i Regelbunden aerobisk fysisk träning 15 µmol/l, men risken för diabetiska urinet är en icke-diabetiker, och följdaktligen förbättrar insulinkänsligheten i hela kroppen Källa: Mayo Clinic.com komplikationer börjar redan vid värdet 7 lider de av magnesiumbrist. Olyckligtvis, hos typ 2 diabetiker redan på en vecka. Detta µmol/l och uppåt. Ett intag av en kombi- Vi föreslår att du mäter och för bok över dina analyserar inte läkare magnesiumhalten i de kräver ca. 50 minuters daglig träning med nation bestående av folsyra, B6- och B12- blodsockervärden före, under och efter fysisk röda blodcellerna och bristen varken upp- en intensitet som motsvarar 70 % av det vitaminer förebygger ackumulering av aktivitet. Det hjälper dig och ditt hälso- täcks eller behandlas. Magnesiumbrist ökar maximala. Om du inte ännu är van vid att homocystein. vårdslag att se hur du reagerar på aktiviteten. risken för arrytmier, högt blodtryck, stroke motionera regelbundet, råder vi dig att börja och hjärtproblem. Diabetiker behöver 350– Nikotinsyra (vitamin 3, niacin) Genom denna avläsning kan du förebygga med lätt motion och gradvis öka dosen för 700 mg extra magnesium per dag. B-vitamin att drabbas av låga och för höga blod- Nikotinsyra är det mest effektiva medlet för att undvika muskel- och ledskador. En förstärker upptagandet och effekten av sockervärden (hypoglykemi respektive att öka halten av det goda HDL-kolesterolet. regelbunden motion hjälper upp humöret, magnesium. hyperglykemi) samt höga nivåer av keton i Det här är mycket viktigt för diabetikerna, förbättrar den allmänna fysiska konditionen urinet (ketoacidos). De ovannämnda ger dig Zink eftersom de ofta har lågt HDL, högt LDL och och hjärt-kärlhälsan samt förbränner energi information om när du kan börja med triglycerider. Niacin sänker triglycerider samt (kalorier) som hjälper dig att hålla din vikt Diabetiker behöver extra zink för att motion, kontrollera blodsockret och vad du en faktor Lp(a), som förorsakar blodpropp. under kontroll. Motion är också ett medel förebygga oxidativ stress och inflammation. ska göra när du har alltför låga blodsocker- En kombination av niacin och statiner ger mot insulinresistens och frigör karnosin från Forskning visar att många diabetiker lider värden. Om du varit inaktiv under en tid eller bättre effekt hos en diabetiker än statiner musklerna som förebygger försockringen av brist på zink och zinkbrist är dessutom en lider av någon annan sjukdom, måste du allena. European Consensus Panel rekom- proteiner och fett. Regelbunden fysisk obereonde riskfaktor för hjärtattacker. Zink rådfråga din läkare innan du sätter igång. menderar att kombinera niacin med statiner, aktivitet kan förebygga typ 2 diabetes hos förbättrar immunsystemet mot infektioner personer med försvagad glukostolerans. Följande riktlinjer gäller när du börjar tillsammans med livsstilsförändringar, som och för tidigt åldrande. Zinktillskott ökar Diabetikerna måste lära sig att tolka effek- motionera eller utöva fysisk aktivitet: en bra strategi vid diabetes och metabolt nedsatt testosteronhalt hos äldre män. terna av motion, måltider och medicinering synd-rom. Niacin kan ytterligare sänka A1C. Behovet hos en diabetiker är 15-30 mg extra Före övningarna: Mät din blodsockernivå två Det finns kosttillskott som innehåller i en och när de läser av blod-sockervärdena för att om dagen. gånger. Du måste försäkra dig om att den samma tablett benfotiamin och krom bundet undvika hypoglykemi. Selen till nikotinsyra. Alla individer tål dock inte niacintillskott. Flush är den vanligaste Selen är en versatil vattenlöslig antioxidant bieffekten. som skyddar kroppen mot oxidativ stress. Organiskt selen är mer effektivt än icke- Alfalipoinsyra organiskt. 200 mikrogram om dagen är vår Alfalipoinsyran har skrivits ut till diabetiker rekommendation för diabetiker. i bl a Tyskland sedan 1966, och den daliga C- och E-vitamin dosen ligger på 200–600 mg. Syran liknar i C- och E- vitaminer skyddar cellerna mot mångt och mycket karnosin. oxidativ stress. Man kan inta 500 mg C-Vita- Ubiquinon (Q 10) min och 200-500 mg E-vitamin om dagen Q 10 är en vitaminliknande substans, som under en lång period. Nämnda vitaminer producerar energi i de intracellulära skyddar artärerna mot förträngning och mitokondrierna. Det är också en antioxidant, hårdhet som orsakas av ett för högt blod- precis som E-vitamin. Q 10 används som sockervärde. Vitaminerna samverkar syner- medel för att förebygga hjärtattacker och gistiskt med de andra kosttillskotten som myopati. Den begränsar också sidoeffekter nämns i denna guide. av statinbehandling, t ex muskeltrötthet. Folsyra och andra B-vitaminer Samtliga ovannämnda kosttillskott kan intas Hos diabetiker byggs homocystein upp, en dagligen och kontinuerligt och om så skulle toxisk svavelhaltig aminosyra, vilken ökar behövas, tillsammans med annan medicin. risken för retinopati, åderförkalkning, Dessa kosttillskott förorsakar inga bieffekter hjärtattack, minnesförlust, depression, om riktlinjerna i denna guide följs som avsett. 16 17
 10. 10. inte är för låg och att den inte faller för lågt tränar mer än en timme, speciellt om du har heller under och efter övningarna. För att typ 1 diabetes, läs av värdena en gång i undvika svängningar i nivån, bör du läsa av halvtimmen. Om värdet är 3,9 mmol/l (70 den 30 minuter innan och strax före. Då kan mg/dl) eller inte så lågt, men visar symptom du se var du ligger innan du börjar på låg blodsockernivå, skakig, svag, nervös, aktiviteten. Undvik problem genom att följa svettig eller konfunderad, måste du äta en nedanstående rekommendationer: snack för att få en källa till snabbverkande socker. Exempel på den är bl a: två-tre Lägre än 5,6 mmol/l (100 mg/dl): oavsett glykostabletter (druvsocker), fruktjuice, en diabetestyp, ät en snack med kolhydrat- vanlig läsk (dock varken dietläsk eller cola) innehåll, en fruktkaka eller kex. eller några bitar karameller. 5,6 –13,9 mmol/l (100-250 mg/dl): för de Gör en ny avläsning 15 minuter efter intaget flesta är detta ett säkert intervall före fysiska av mellanmålet. Om värdet fortfarande är för övningar. lågt, ät en till och läs av efter 15 minuter 13,9 (250 mg/dl) eller högre: testa ditt urin igen. Ditt värde ska upp till 3,9 mmol/l (70 för ketoner. Om de verkar vara på en moderat mg/dl). eller hög nivå ska du inte börja med några Efter övningen: mät ditt blodsocker övningar. Vänta tills de gått ned. Det höga åtminstone två gånger, en gång efter att ha värdet är indikation på att du har för lite avslutat övningarna. Ju mer intensiv som insulin för att kontrollera blodsockret och det övningen varit, desto längre har blodsockret kan leda till ketoacidos. Den kan förefalla påverkats. Mät en gång till för att vara riktigt om blodsockret överstiger 15 mmol/l (270 säker på att du inte utvecklar hypoglykemi, mg/dl). som kan inträffa flera timmar efter avslutad 16,6 mmol/l (300 mg/dl) eller högre: oavsett övning. Den fysiska aktiviteten använder ditt diabetestyp, så ska du inte utöva fysisk reservlager av socker i muskler och lever. aktivitet. Du måste få ned värdena eftersom Och när kroppen bygger upp detta lager blodsockervärdet kan stiga och leda till igen, tar den socker från blodet och ketoacidos. blodsockernivån sjunker. Under övningarna: kontrollera blodsockret Du kanske tror att testandet av värdena tar var 30:e minut. Speciellt viktigt är det att läsa mycket tid i anspråk. Kom då ihåg, att när av nivån, om du påbörjar övningarna för du och din hälsovårdspersonal kan din Rekommenderar varmt denna förträffliga bok åt första gången, prövar en ny aktivitet eller kropps svar på dessa övningar, kan du hälsovårdspersonalen och åt var och en som vill sport eller utökar tiden för övningen. Om du förmodligen dra ned på avläsningarna. sätta sig in i detta fascinerande område, näring och mental hälsa, samt befrämja sin egen hälsa och sitt välbefinnande. Trygve Roos, DPhil, Distinguished Professor. TACK Vi vill tacka vår gode vän Dr Timo Kuusela, själv diabetiker, för värdefulla råd vid författandet av dessa riktlinjer. Dr Kuu- sela har lång erfarenhet av den sk. cellulosalinjen (att undvika stärkelseintag) när han vårdat sin typ 2 diabetes. 18 19
 11. 11. Diabetes mellitus är ett tillstånd, som kräver noggrann vård, i vilken patienten själv är den som styr vården. Även om professionella både inom näring och hälsa deltar i behandlingen, är det till syvende och sist patienten som är ansvarig för resultatet av behandlingen. Det är endast diabetikern själv som kan lära sig att handha kontrollen över tillståndet. Det krävs en fortlöpande observation och mätning av effekterna av det målmedvetet genomförandet av livstilsförändringarna (motion, näring och medicinering) på blodsockernivån och välbefinnandet. Dessa riktlinjer innehåller information som du inte hittar någon annanstans. Några av våra åsikter går isär med nuvarande ”officiella” kostråd, vilka enligt vår uppfattning saknar vetenskaplig bakgrund och försämrar prognosen. Vi vill erbjuda alternativ som bygger på forskning och klinisk erfarenhet för dem som måste leva med diabetes. Vi behandlar inte medicineringen av diabetes, utan bara nämner något om den i förbigående. Dr Matti Tolonen Dr Pentti Raaste är läkare, näringsexpert och docent är allmänpraktiserande läkare och i folkhälsovetenskap vid Helsingfors själv diabetiker. Han har sin läkar- universitet, Finland. mottagning i Fuengirola, Spanien. www.biovita.fi/svenska/tolonen.html Tel +34-95247 5290 Foto: Osmo Lehtinen 2008 20

×