Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Học bổng Học phí ĐH Nghiên cứu Phần Lan 2020

258 views

Published on

Tập hợp thông tin Học bổng Học phí Du học Phần Lan ngành Cử nhân tại các Trường Đại học Nghiên cứu Phần Lan 2020 do Du học Trawise Tổng hợp. https://duhoctrawise.edu.vn/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Học bổng Học phí ĐH Nghiên cứu Phần Lan 2020

  1. 1. Học bổng Học phí Du học Phần Lan Các ngành Cử nhân | 2020 www.duhoctrawise.edu.vn/ | +84 969 809 603 | info@duhoctrawise.edu.vn Page 1 of 1 NGÀNH CỬ NHÂN KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU STT Trường Chương trình học Học phí theo năm (EUR) Học bổng (Tiền mặt/% Học phí) 1 Aalto Kinh doanh quốc tế 12 000 50-100% học phí; học bổng khích lệ 1 500 EUR Kinh tế học Khoa học tự nhiên và công nghệ Thiết kế 2 Helsinki Cử nhân Khoa học tự nhiên 13 000 Chưa có 3 LUT Cử nhân Khoa học kỹ thuật & công nghệ 9 500 50-100% 4 Tampere Khoa học tự nhiên và kĩ thuật 10 000 100% + 7 000 EUR : Học bổng xuất sắc Hoặc 50-100% Học phí Phát triển đô thị bền vững Giáo dục mầm non Liên hệ Trawise để biết chi tiết về điều kiện học bổng.

×