Uk culture

832 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uk culture

 1. 1. Klasse: 1TPA/B Fag: Engelsk Tidsrom: uke 1 - 7Innhold:Hovedmål for denne perioden er, som i forrige periode, at du skal kunne drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer iflere engelskspråklige land. I denne perioden velger vi derimot å konsentrere oss om Storbritannia. Vi skal undersøke sentrale emner knyttet tilsamfunnsliv, litteratur og andre kulturuttrykk.Vi skal arbeide en del med ulike kulturuttrykk innen musikk, film og litteratur. Et tema vi skal bruke tid på er Harry Potter. Vi skal se noenutdrag fra filmene, lese utdrag fra en av bøkene og analysere virkemidler i filmplakater. I tillegg får vi forhåpentligvis anledning til å se en avfilmene i sin helhet om det er ønskelig. Mer detaljer om langsvarsoppgave, blogginnlegg og muntlig oppgave kommer etter hvert.Utstyr:Pc , Internet, videokamera, digitalkamera, webkamera, headset m/mikrofonDigitale ferdigheter: Kildekritikk, opphavsrettigheter, nettvett, søk, wikispace, moviemaker, photostory, lydinnspilling, digital video,videoredigering (moviemaker med mer), digital fotografering, redigering av foto, Diigo.Hvorfor bruke IKT:"Kildekritikk, opphavsrett og personvern er sentrale områder i digitale sammenhenger som også inngår i engelskfaget".Læreplan i engelsk - grunnleggende ferdigheter.Elevene skal kunne søke etter relevant informasjon på nett, og de skal kunne vurdere påliteligheten til de ulike kildene de bruker. I tillegg skalde forstå lover og regler rundt opphavsrett, og hvordan man kan og ikke kan bruke informasjonen man finner på nett."Mål for opplæringen er at eleven skal kunne produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medier"Læreplan i engelsk - kompetansemål VG1 - KommunikasjonDigitale verktøy gir elevene muligheter for å få vist fram sin kreativitet og å produsere sammensatte tekster ved hjelp av tekst, bilder, lyd ogvideo.
 2. 2. MålEngelsk læringsutbytte IKT læringsutbytteDrøfte sosiale og kulturelle forhold, Kunne sjekke og vurdere om man har kommet dit en ønsket gjennom Internett-søk.samfunnsforhold og verdier i flereengelskspråklige land Kunne vurdere kvaliteten, relevansen, objektiviteten og nytten av den informasjonen man har funnet (kildekritikk)Drøfte et utvalg engelskspråklige Kunne selv produsere og sammenstille ulike former for informasjonlitterære tekster fra ulike deler avverden og ulike tidsepoker, fra 1500- Kunne kombinere data fra forskjellige program.tallet til moderne tid Kjenne til forskjellige program og deres egenskaperAnalysere og drøfte en film og et Vite at det finnes mange forskjellige program som kan gjøre det samme og være i stand til å velgerepresentativt utvalg engelskspråklige hvilket program som egner seg bestlitterære tekster fra sjangrene dikt,novelle, roman og skuespill Kunne bruke programvare for å behandle grafikk, lyd, animasjon og video. Produsere tekster med sammensatt innhold i digitale medierUttrykke seg skriftlig og muntlig på ennyansert og situasjonstilpasset måte, Bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendigmed flyt, presisjon og sammenheng måteForstå lengre framstillinger i skrift og Velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måtetale om ulike personlige, litterære,tverrfaglige og samfunnsmessigeemner
 3. 3. Skrive formelle og uformelle tekstermed god struktur og sammenheng ompersonlige, tverrfaglige ogsamfunnsmessige temaerLage og vurdere egne muntlige ellerskriftlige tekster inspirert av litteraturog kunstAktiviteterUke 1 Se Harry Potter filmen “The Deathlyhallows” pt2Uke 2“How to analyse a character.”Hand in on Wednesday18.01 – it’slearning.Read throughworkplan for thistheme.
 4. 4. Uke 3Uke 4Pre- lessonactivity:Read theextract from Harry Potter and the Chamber of Secrets and answerthe questionsTheme:The British SchoolsystemHow doesthe British school system differ from the Norwegian schoolsystemBlogg:Analyse a movie poster.Uke5Uke 6Uke 7
 5. 5. Evaluering:
 6. 6. Kompetansemål og vurderingskriterierFag: Engelsk VG1Kompetansemål i Læringsmål Vurderingskriterier (kjennetegn - grad av måloppnåelse)læreplan (konkretiseringer) Lav Middels HøySPRÅKBeherske et bredt Vokabular Mestrer et enkelt vokabular. Bruker Ok vokabular. Kan bruke og forstår Avansert vokabular. Kan bruke ogordforråd enkle ord og uttrykk. Bruker en del en del ulike ord og uttrykk. forstår mange ulike ord og utrykk. ord feil. Kan også bruke en del fremmedord riktig. Idiomatiske uttrykk Bruker og forstår få/ingen Kan enkelte enkle idiomatiske Kan bruke/forstår et rikt utvalg av idiomatiske uttrykk. uttrykk. idiomatiske uttrykk. Synonymer Lite variert språk. Mange Variert språk God variasjon i språket gjentagelser
 7. 7. Rettskriving En del feil også i elementære ord En del rettskrivingsfeil, men mestrer Stort sett feilfritt. de fleste av de mest elementære ordaBruke språkets formverk Subjekt Mestrer ikke entall/flertalls former Mestrer stort sett entall/flertalls Mestrer entall/flertalls former avog tekststrukturer i av subjekt eller egennavns regler. former av subjekt og egennavns subjekt og egennavns regler. Brukerskriftlige framstillinger Bruker sjelden riktig artikkel foran regler. Bruker ikke alltid riktig riktig artikkel foran subjekt (a/an subjekt (a/an m.m) artikkel foran subjekt (a/an m.m) m.m) VerbSamsvar Blander tiden til verbet. Bytter Skriver stort sett verbet/ teksten i Skriver verbet i rett tid. mellom fortid og nåtid. samme tid. Kan bruke sammensatte verbformer Lite/feil bruk av sammensatte Noe bruk av sammensatte riktig verbformer i tekstene. verbformer i tekstene. Bøyer verbet i forhold til subjektet Tilfeldig bøyning av verbet i forhold De fleste verba er bøyd i forhold til til subjektet. subjektet. Preposisjoner En del preposisjonsfeil Noen preposisjonsfeil Bruker stort sett rette preposisjoner og preposisjonsuttrykkKOMMUNIKASJONVelge og bruke egnede Flyt og Uryddig tekstbygging. Store deler av Grei tekstbygging. Store deler av Avansert tekstbygging. Veldig godskrive- og talestrategier språket/setningene er lite språket/setningene er flyt i språket. Lett å forstå. Veldig god
 8. 8. tilpasset formål, situasjon Setnings struktur sammenhengende. sammenhengende. setningsstruktur. Bruker avsnitt påog sjanger og uttrykke seg en hensiktsmessigskriftlig på en nyansert og En del brå overganger. Mye Enkelte brå overganger. Litt måte. Sammenheng mellom språk ogsituasjonstilpasset måte, oppramsing og repetisjon. Ikke oppramsing og repetisjon. Stort sett sjanger.med flyt, presisjon og sammenheng mellom språk og sammenheng mellom språk ogsammenheng sjanger sjanger.Velge og bruke innhold fra Ordstilling Mange av setningene har For det meste en god Ordstillingen i setningene er god.ulike kilder på en ordstillingsfeil. setningsoppbygning. Setningene er Setningene er bygd opp etter detselvstendig, kritisk og stort sett bygd opp etter det engelske språket.ansvarlig måte engelske språket. Tegnsetting Lite variert bruk av tegnsetting. For det meste god tegnsetting. Noen God tegnsetting. Bruker riktig tegn iSkrive uformelle tekster Mange lange setninger med mange lange setninger. Kan bruke tegn som forhold til hva som skal formidlesmed god struktur og komma i. hermetegn, utropstegn ,sammenheng om spørsmålstegn, osv. mer for åsamfunnsmessige temaer tydeliggjøre språket. “Norwenglish” Bruker mange norske ord og uttrykk. Bruker noen norske ord og uttrykk. God sans for det engelske språket. Få Mange setninger er direkte oversatt Noen setninger er direkte oversatt engelsk-norske uttrykk. fra norsk til engelsk, ord for ord. fra norsk til engelsk. Innhold Kan lite om emnet.. Finner få Kan litt om emnet. Finner et par Kan mye, og klarer å bruke relevante kilder. Store deler er relevante kilder. Noe avskrift. kunnskapene. Kan også bruke avskrift. kunnskap fra andre fagområder der det er relevant. Henviser ikke alltid til kildene på riktig måte.
 9. 9. Henter informasjon fra relevante kilder og henviser til kildene på riktig måte. Relevans Mangelfull forståelse av hva Har forstått deler av oppgaven og Har forstått oppgaveteksten og oppgaven ber om. Løser kun små løser dette på en enkel og grei måte. klarer å besvare den på en kreativ og deler av det oppgaven er ute etter. Har ikke alltid lest oppgaven like selvstendig måte. nøye, og besvarer kun deler av oppgaveteksten Holder seg godt innenfor rammene oppgaven gir både når det gjelder krav til mengde og innhold.. Interesse Det er et minimum av informasjon Det er mye informasjon i Innholdet er presentert på en og det er ikke gjort noe for å gjøre besvarelsen, men det er gjort lite for interessant og spennende måte. informasjonen mer spennende og å presentere informasjonen på en Klarer å engasjere og interessere interessant for leserne. interessant og spennende måte. leserneProdusere tekster med Skrift Bakgrunnsfarge, skrift farge og farge Bakgrunnsfarge, skrift farge og farge Bakgrunnsfarge, skrift farge og fargesammensatt innhold i på linker er forstyrrende og det er på linker er ikke forstyrrende eller på linker er gjennomtenkt og er ikkedigitale medier vanskelig å lese. vanskelig å lese. forstyrrende eller vanskelig å lese. Flere ulike skrifttyper/størrelser Samme skrifttype brukes Samme skrifttype brukes konsekvent brukes. konsekvent. Det er en og den er lett å lese. Det er en hensiktsmessig variasjon i hensiktsmessig variasjon i skriftstørrelse. skriftstørrelse. (overskrift vs tekst)
 10. 10. Bilder/Grafikk Bilder og grafikk virker tilfeldig valgt, Bilder og grafikk er relevant i forhold Bilder og grafikk er relevant i forhold er av dårlig kvalitet eller virker til temaet i oppgaven og er av god til temaet i oppgaven og er av god Lyd/video forstyrrende. kvalitet. kvalitet. Bilder og grafikk øker leserens interesse og/eller forståelse av innholdet på siden. Lyd/video er brukt tilsynelatende Lyd/video bidrar for det meste til å Lyd/video er brukt kun der det er tilfeldig og virker forstyrrende øke leserens forståelse av innholdet. relevant og bidrar til å øke leserens forståelse av innholdet Linker (interne og Noen linker tar ikke leseren dit De interne linken tar leseren der de Interne linker er tydelig merket og eksterne) han/hun forventer. Linkene fungerer forventer å komme, men det lar leseren navigere mellom sidene ikke/er utilstrekkelig merket. mangler noen linker. Leseren går seg (frem og tilbake igjen). De interne noen ganger vill. linken tar leseren der de forventer å komme. Leseren går seg ikke vill. Mindre en 75% av linkene til Nesten alle linker til eksterne kilder eksterne kilder går til relevante, De fleste linker til eksterne kilder går går til relevante, oppdaterte og oppdaterte og troverdige nettsider til relevante, oppdaterte og troverdige nettsider troverdige nettsider Opphavsrett Retningslinjene for opphavsrett er Retningslinjene for opphavsrett er Retningslinjene for opphavsrett er ikke fulgt. Det er ikke dokumentert fulgt. Det er klare henvisninger til fulgt. Det er klare henvisninger til hvor bilder/tekst er hentet fra. kilder på det meste av lånt materiell. kilder på alt lånt materiell. Materiell er hentet fra websider uten tillatelse.KULTUR, SAMFUNNOG LITERATUR
 11. 11. Drøfte sosiale og Begrepene i Kan beskrive noen få sosiale og Kan beskrive de fleste sosiale og Kan beskrive og sammenlignedekulturelle forhold, læreplanmålet kulturelle forhold, kulturelle forhold, fleste sosiale og kulturellesamfunnsforhold og omfatter kunnskap samfunnsforhold og verdier samfunnsforhold og verdier om forhold, samfunnsforhold ogverdier i flereengelskspråklige land om: (f.eks innen historie, tradisjoner, de mest kjente engelskspråklige verdier i UK, USA og flere av de sport, utdanning, geografi) om de landene (UK/USA) andre engelskspråklige landene. Befolkningsgrupper mest kjente engelskspråklige (NewZealand/Canada/Australia Historie landene (UK/USA) m.m). Tradisjoner Sport Utdanning Politiske systemer Arbeidsliv Næringsliv Geografi Klima Religion Velferd Likestilling KriminalitetDrøfte engelskspråklige
 12. 12. tekster fra et utvalg avsjangrene dikt, novelle,roman, film ogskuespill fra ulike delerav verden ogtidsepoker

×