Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 66_1 Ola Wik

399 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 66_1 Ola Wik

 1. 1. Byggproduktdirektiv/ ByggproduktförordningUtmaningar för Nordens forskare och materialtillverkare ola.wik@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling
 2. 2. Byggproduktdirektivet - CPD Byggproduktförordningen - CPR• Skapa fri inre marknad för bygg- och anläggningsprodukter• Ta fram harmoniserade gemensamma provningsmetoder för att ge säkra produkter i byggnader och anläggningar• Prestandakrav för produkten i byggnadsverket är inte harmoniserade utan regleras i nationell lagstiftning• Gör ingen skillnad på ”produkter, biprodukter eller avfall”• Bas för EU:s Lead Market Initiativ - (sustainable construction, recycling) Transportforum 2009 - Session 66 2
 3. 3. Institutionernas rollerMan datEuropeiska standardiseringsorganisationerna (CEN)Europeiska organisationen för tekniska godkännanden (EOTA)Tar fram tekniska specifikationer i form av dokument,standarder (EN:s) eller tekniskt godkännande (ETAG) Transportforum 2009 - Session 66 3
 4. 4. Säkra byggprodukter• Grundläggande krav (ER/BWR) 1. Bärförmåga och beständighet 2. Brandskydd 3. Hälsa och hygien (utökad omfattning i CPR) 4. Säkerhet vid användning 5. Bullerskydd 6. Energihushållning och värmeisolering 7. (Hållbar användning av naturresurser – enbart CPR) Transportforum 2009 - Session 66 4
 5. 5. Harmoniserade tekniska specifikationer• Anger vilka och hur egenskaper skall deklareras,• hur egenskaperna skall bestyrkas (egenkontroll eller ackrediterat tredjepartsorgan) och• nivåer / klasser för egenskaperna (utökad omfattning under CPR?)• Standarder (hEN:s) • Produktstandard anger produktkrav och bestyrkandeprocedur (Bilaga ZA) • Hjälpstandard för provning och beräkning• Europeiskt tekniskt godkännande (ETA) • Riktlinjer för produktgrupper som inte passar för standardisering (ETAG) • Specifika bedömningsdokument för unika produkter (CUAP - ej möjlig under CPR)• Utgör underlag för CE-märkning (obligatorisk under CPR)• Vilken prestanda som skall redovisas under CE-märkningen beror på de nationella byggreglerna. Om det saknas nationella prestandaregler krävs det heller inte en redovisning (NPD). Transportforum 2009 - Session 66 5
 6. 6. Utmaningar för forskare (myndigheter och användare)• Passar produktstandarder och provningsmetoder för svenska förhållanden• Finns det svenska regler som anger prestandakrav för CE-märkning.• Kan vi skapa en gemensam (Nordisk) marknad med gemensamma prestandakrav.• Hur och vilka krav på prestanda kan man formulera i ett livscykelperspektiv (framförhållning för CPR). Transportforum 2009 - Session 66 6
 7. 7. Utmaningar för materialtillverkare• Vilken är min byggprodukt och finns det en lämplig hEN eller ETATekniska specifikationer finns och Tekniska specifikationer saknas ellerpassar min byggprodukt passar ejFinns det nationella kravnivåer och kan Finns det en produkt TC under CEN förmin produkt uppfylla dessa min produkt eller en ETAG under EOTATesta och deklarera produkten i enlighet Samarbeta med andra tillverkare avmed kraven i den tekniska specifikationen liknande produkter för att ta initiativ till harmoniserade tekniska specifikationer Om inte utarbeta en teknisk specifikation som är specifik för min produkt med hjälp av TAB (CUAP - ej möjlig under CPR) Transportforum 2009 - Session 66 7
 8. 8. Beslutsprocessen lagstiftning• Framförhållning• – var tidigt ute• Förankring• – på alla olika nivåer• Flexibilitet• – hitta samarbetspartners Transportforum 2009 - Session 66 8
 9. 9. Beslutsprocessen tekniska specifikationer Reglerade ämnen och TG1 Handelshinder testprocedurer TG2 Horizontal test methods EG-DS Horisontala TG3 Testprocedur WT/WFT/FT Kommissionen mandatDG Enterprise and Industry CEN TG4 Provtagning SCC M 366 ER 3 TC 351 TG5 Totalhalt Synpunkter WG1 Jord, yt- och grundvatten Vertikala mandat omröstning WG2 Innomhusluft Nationella EOTA CEN TC StandardiseringsWG ETAG Byggprodukter organisationer SIS TK497 Transportforum 2009 - Session 66 9
 10. 10. Några informationslänkar för nybörjare• Byggproduktdirektivet http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1367&epslanguage =SV• Byggproduktförordningen http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=251&dok_id=GV0 6FPM123#fnref0• Databas över reglerade farliga ämnen i byggprodukter https://webgate4acceptance.ec.europa.eu/enterprise-portal• Kommer snart HANDBOOK: Environmental assessment of construction products – an introduction to test methods and other procedures related to CE –marking http://www.nordicinnovation.net/prosjekt.cfm?Id=1-4415-59• Lead market initiative (Pionjärmarknadsinitiativet) http://ec.europa.eu/enterprise/leadmarket/leadmarket.htm Transportforum 2009 - Session 66 10
 11. 11. Bara ett exempel asså! Källa: DECEMBER 2008 STANDARD MAGAZINE, SIS• Tack för uppmärksamheten! Transportforum 2009 - Session 66 11

×