Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2009-01-12          Användning av      restprodukter inom EU                       ...
2009-01-12Användning av restprodukter inom EU-olika nationella strategierEn studie har gjorts av hur användning av restpro...
2009-01-12Gemensamma drag i länderna som undersöktsI de undersökta länderna finns (oftast) speciell lagstiftning föråteran...
2009-01-12Resurshushållning och skydd av miljö och hälsaI de undersökta länderna har båda aspekterna integrerats ilagstift...
2009-01-12 Gemensamt för undersökt lagstiftningRISKMINSKNING GENOM God design :   Rätt material   På rätt plats   ...
2009-01-12Exempel, styrmedelKrav på avfallssorteringKrav på byggsektorn- vid rivning- merkostnader accepteradeSkatt- på na...
2009-01-12Exempel, klassificeringLagstiftningen neutral till ursprunget, det är påverkan på mark ochvatten som är avgörand...
2009-01-12 Exempel, samarbete Godkännandemärkning, branschsamarbete (Österrike, Nederländerna) DAKOFA, samarbetsorgan för ...
2009-01-12RapportenUndersökningen har initierats av SGF/AG Restprodukteroch har gjorts med ekonomiskt stöd av SGF, Värmefo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 66 Gunilla Jansson

546 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 66 Gunilla Jansson

 1. 1. 2009-01-12 Användning av restprodukter inom EU Gunilla Jansson gunilla.jansson@ramboll.se Undersökningen har gjorts för att …….öka kunskapen i Sverige om hur användning av restprodukter för konstruktionsändamål sker i andra EU-länder Mycket erfarenheter av användning av restprodukter finns från andra europeiska länder Samma grundläggande regler inom EU för användning av restprodukter (avfall) Finna goda exempel som kan komma till nytta i Sverige Undersökningen har genomförts av Ramböll på initiativ av Svenska Geotekniska Förening (SGF). Undersökningen har stötts ekonomiskt av SGF, Värmeforsk, SBUF, NCC Teknik och Ramböll. Ramböll Sverige AB 2009-01-12 2 1
 2. 2. 2009-01-12Användning av restprodukter inom EU-olika nationella strategierEn studie har gjorts av hur användning av restprodukter förkonstruktionsändamål hanteras i 7 olika EU-länder med olikaförutsättningar:Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen,Storbritannien, ÖsterrikeLagstiftning, bedömningsgrunder, användning, aktörer, F&U harstuderatsEnkäter och intervjuer av nyckelpersonerkombinerat med studier av information från myndigheter ochbranschorganisationer som varit tillgänglig på Internet Ramböll Sverige AB 2009-01-12 3Frågeställningar för undersökningenHur hanterar landets lagstiftning fråga?Klassas det som avfall eller ej?Hur regleras användningen? Särlagstiftning?Vad är tillräckligt rent för att användas somkonstruktionsmaterial?Hinder mot användningDrivkrafter för förbättrad användning Ramböll Sverige AB 2009-01-12 4 2
 3. 3. 2009-01-12Gemensamma drag i länderna som undersöktsI de undersökta länderna finns (oftast) speciell lagstiftning föråteranvändning av restprodukterAnvändning av restprodukter sker för att:- det råder knapphet på konstruktionsmaterial- det finns restprodukter med goda tekniska egenskaper- man har mångåriga erfarenheter av användningLagstiftningen har det dubbla syftet att:- stödja återanvändning av restprodukter- reglera hur återanvändning skall ske Ramböll Sverige AB 2009-01-12 5EUs Avfallsdirektiv styr användningenRestprodukter är avfall enligt Avfallsförordningen (EWC-listan)Tillstånd krävs enligt AvfallsdirektivetTillstånd löses i de undersökta länderna oftast genom specielllagstiftning för användning av restprodukter.Därmed uppfylls kravet på tillstånd, och på ändamålsenliglagstiftning för att främja återanvändning och skydda miljön Ramböll Sverige AB 2009-01-12 6 3
 4. 4. 2009-01-12Resurshushållning och skydd av miljö och hälsaI de undersökta länderna har båda aspekterna integrerats ilagstiftning och praktisk användningAnvändningen är starkt knuten till ett skydd för mark- ochvattenresurser, med tydliga skyddsåtgärder som en viktig del iregleringen Ramböll Sverige AB 2009-01-12 7Gemensamt för undersökt lagstiftningVissa sorters avfall är generellt godkända för återanvändningAnvändning för vissa ändamål tillåtsKvalitetskontroll av det avfall som användsSpecificerade skyddsåtgärder krävsGenerella regler istället för individuell tillståndsprövningEnkel rapportering eller anmälningsförfarande istället förtillståndsprövning Ramböll Sverige AB 2009-01-12 8 4
 5. 5. 2009-01-12 Gemensamt för undersökt lagstiftningRISKMINSKNING GENOM God design : Rätt material På rätt plats I rätt konstruktion God kunskap God kontroll Erfarenhetsåterföring Ramböll Sverige AB 2009-01-12 9 Exempel, lagstiftning Särlagstiftning för återanvändning av restprodukter Undantag från generell tillståndsplikt för inert avfall (Danmark, Frankrike) Undantag från generell tillståndsplikt – listor över godkända material (Storbritannien) Godkända konstruktioner (vägar, bullervallar ) Godkända användningsområden (inom redan påverkat eller tillståndsprövat område) (Finland) Konstruktionskrav - avstånd till vattendrag (Frankrike) - tät beläggning (Frankrike, Danmark) Ramböll Sverige AB 2009-01-12 10 5
 6. 6. 2009-01-12Exempel, styrmedelKrav på avfallssorteringKrav på byggsektorn- vid rivning- merkostnader accepteradeSkatt- på naturgrus- på deponeringÅtervinningsmål, miljömål(styrande) AvfallsplanerStandarderKvalitetsmärkning, ’produktifiering’ Ramböll Sverige AB 2009-01-12 11Exempel, vad användsBetongkross, askor (Finland)Bygg- och rivningsavfall (Österrike)Bygg- och rivningsavfall, askor, kolaskor, asfalt, gips, förorenad jord(Danmark)Askor, asfalt, inert avfall, slitytor i vägar (Frankrike)Bygg- o rivningsavfall, aska, slagg, gips (Storbritannien)Kolaska (Polen)Bygg- och rivningsavfall, bottenaska avfallsförbränning, industriellamineralprodukter, förorenad jord (Nederländerna) Ramböll Sverige AB 2009-01-12 12 6
 7. 7. 2009-01-12Exempel, klassificeringLagstiftningen neutral till ursprunget, det är påverkan på mark ochvatten som är avgörandeOmfattande analyser av spridningsvägar och skyddsåtgärdergenomförda, påverkar materialval (Nederländerna)Indelning i olika klasser - användning i olika sammanhang (Danmark)Krav på platsen – påverkar materialets kvalitet (Finland)Kvalitetsklasser på askor (Frankrike)Standarder och Waste protocols (Storbrittanien)Kvalitetskontroll, kvalitetssäkring och märkning av produkter(Österrike, Nederländerna, Frankrike, Storbrittanien)Skyddsåtgärder anpassade efter sammanhanget Ramböll Sverige AB 2009-01-12 13Exempel, erfarenheter, kunskaper och forskningGoda och dåliga erfarenheter av användning och kontrollsystemPåverkan på mark- och vattensystemSpridningsvägar (Nederländerna)Långtidsuppföljning från många användningsområden, Användning ikallt klimatSpridningsvägarMiljögeoteknik, massstabilisering (Finland)Samarbetsformer och internetbaserad information (Storbritannien)Videncenter for Avfald & Genanvendelse (Danmark)Internationellt samarbete inom vägbyggnadsområdet (VTI mfl) Ramböll Sverige AB 2009-01-12 14 7
 8. 8. 2009-01-12 Exempel, samarbete Godkännandemärkning, branschsamarbete (Österrike, Nederländerna) DAKOFA, samarbetsorgan för avfall, (Danmark) Avfallsplaner, samarbetsprojekt mellan bransch och myndigheter (Frankrike) SenterNovem/Bodem+ ’skall överbrygga klyftan mellan politik och praktik’ (Nederländerna) Internetbaserade information och beslutsstöd genom samarbete myndigheter/branschorganisationer (WRAP, AggRegain) (Storbritannien) Ramböll Sverige AB 2009-01-12 15 Drivkrafter för förbättrad användningHINDER DRIVKRAFTER Dålig källsortering God teknisk kvalitet på restprodukter Misstag EU-direktiv som stödjer återanvändning Dålig kontroll Goda erfarenheter Misstro till material och metoder Erfarenhetsåterföring Dåligt utnyttjande av erfarenheter God kontroll Oklarhet och osäkerhet God information och stöd, beslutsstöd Lågt stöd för återvinning Samarbete Bristande information Tydliga och relevanta regler Stöd till samarbete och forskning Ramböll Sverige AB 2009-01-12 16 8
 9. 9. 2009-01-12RapportenUndersökningen har initierats av SGF/AG Restprodukteroch har gjorts med ekonomiskt stöd av SGF, Värmeforsk, SBUF,NCC Teknik och RamböllRapporten har publicerats av SGF samt digitalt av SGF ochVärmeforsk: Användning av restprodukter inom EU- olika nationella strategier SGF rapport 2008:1 http://www.sgf.net/ publikationer/rapporter Användning av restprodukter inom EU- olika nationella strategier Värmeforsk rapport nr 1060 http://www.varmeforsk.se/ rapportdatabas Ramböll Sverige AB 2009-01-12 17Återanvändning en väg framåt!Mycket kunskap och erfarenhet finns hos olika svenska aktörerMycket kunskap och långvarig erfarenhet finns i de undersöktaländernaEtt konstruktivt samarbete i Sverige för att utvecklaåteranvändning av restprodukter på miljömässigt goda grunderär en utmaning för resurshushållning och uthållig utveckling Ramböll Sverige AB 2009-01-12 18 9

×