Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 64 Per Olof Bylund

1,456 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 64 Per Olof Bylund

 1. 1. Kollisioner med vilt och viltrelaterade bilkrascher. Hur stort är mörkertalet i den officiella trafikskadestatistiken?Per-Olof Bylund, Leg. Sjuksköt. PhD, ForskareAkut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) Akutsjukvården Norrlands universitetssjukhus, Umeå Mats Lindqvist, Ingenjör, PhD, Forskare Enheten för kirurgi, Umeå universitet Älgskadefondsföreningen, Åseda
 2. 2. Bakgrund• I den officiella trafikskadestatistiken (polisen) ingår sedan 2003 endast kollisioner med vilt som ”viltolycka”.• Om ett fordon både kolliderat med ett vilt och sedan också kolliderat med ett fordon bedömer polisen i vilket skede som den svåraste skadan uppstod.• I de fall där fordon väjt eller bromsat in för vilt och sedan kört av vägen så klassificeras dessa händelser inte som ”viltolycka”.
 3. 3. Bakgrund och syfte• Det finns således ett mörkertal i den officiella trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta påverkan på trafiksäkerheten.• Att uppskatta hur stor andel av viltkrascherna där viltet varit en bidragande faktor.
 4. 4. Material och metod• STRADA: Transportstyrelsens informationssystem för trafikskador som inrapporterats från Polismyndigheten och Akutsjukhusen.• STRADA Polis – Polisrapporterade dödliga viltkrascher med personbil 2003-2010. – Icke-dödliga viltkrascher (pb) 2009-2010.• STRADA Sjukvård – Sjukhusrapporterade icke-dödliga viltkrascher med personbil. Under åren 2009-2010 var 76-82% av akutsjukhusen anslutna till STRADA.• Definition av vilt i denna studie: Älg, rådjur/hjort.• Analysen är gjord med hjälp av: Kod för olyckstyp: W1 = kollision med rådjur/hjort, W2 = kollision med älg. Sökorden: ”älg, rådjur och hjort” i den fritext som beskriver händelseförloppet av kraschen.
 5. 5. Exempel på definitioner (koder) i STRADA av olika typer av krascher• W1 = Kollision med rådjur/hjort• W2 = Kollision med älg• M = Mötesolycka• S = Singelolycka• U = Upphinnandeolycka
 6. 6. STRADA - polisrapporterade omkomna personer i bilkrascher där älg varit inblandad, 2003-2010 Antal N=57 60 N=44 13;23% 40 20 N=44 0 Älgkollisioner polisrapporterade Krasch orsakad av älg, direkt eller indirekt
 7. 7. STRADA, polisrapporterade personer i bilkrascher med personskada där älg varit inblandad 2009-2010Antal1400 N=12491200 N=955 294;24%1000800600 N=955400200 0 Älgkollisioner polisrapporterade Krascher orsakad av älg, direkt eller indirekt
 8. 8. STRADA, polisrapporterade personer i bilkrascher där rådjur varit inblandad 2009-2010Antal600 N=513400 412;80%200 N=101 N=101 0 Rådjurskollisioner Krascher orsakade av rådjur, direkt polisrapporterade eller indirekt
 9. 9. STRADA, sjukhusrapporterade personer i bilkrascher där älg varit inblandad 2009-2010Antal1200 N=10141000 N=792 222;22%800600400 N=792200 0 Älgkollisioner Krascher orsakade av älg, direkt eller sjukhusrapporterade indirekt
 10. 10. STRADA, sjukhusrapporterade personer i bilkrascher där rådjur varit inblandadAntal N=601600400 446;74% N=155200 N=155 0 Rådjurskollisioner Krascher orsakade av rådjur, direkt sjukhusrapporterade eller indirekt
 11. 11. Osäkerhet i rapportering?• Hur stor är andelen personer som angivit att de väjt för djur men som i verkligheten varit en annan orsak, t.ex. somnat eller distraktion: mobiltelefon, bilradio, tappat något, etc. ?• Dock ungefär lika stor andel väjning i polis- som sjukhusrapportering.
 12. 12. Slutsats• Var fjärde dödsfall där älg varit direkt eller indirekt inblandad i en personbilskrasch inkluderas inte i den officiella statistiken.• Var fjärde person som varit direkt eller indirekt inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med älg inkluderas inte i den officiella statistiken.• Ungefär åtta av tio personer som varit direkt eller indirekt inblandad i en icke-dödlig personbilskrasch med rådjur/hjort inkluderas inte i den officiella statistiken.• Det finns ett betydande mörkertal i den officiella trafikskadestatistiken vad beträffar viltets indirekta påverkan på trafiksäkerheten.
 13. 13. Tack för Er uppmärksamhet

×