Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 6_2 Jonas Eliasson

324 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 6_2 Jonas Eliasson

 1. 1. Bättre samhällsekonomisk metodik:Vad har gjorts, vad behöver göras? Jonas Eliasson Professor Transportsystemanalys, KTH Föreståndare Centrum för Transportstudier
 2. 2. Kalkylens syfte och funktion• Samhällsekonomisk analys - ett strukturerat sätt att sammanfatta nyttor och kostnader + Kan jämföra olika åtgärder och objekt + Hjälp att överblicka alla aspekter + Hjälp att bedöma effekters storleksordningar - Värderingar av olika effekters relativa vikt inte okontroversiellt - Vissa effekter kan saknas eller underskattas• SEK-metoden ger en approximativ rangordning av åtgärder och objekt• Kompletteringar: – osäkerheter i förutsättningar och effektberäkningar – ofullständigheter - effekter som inte kunnat beräknas eller värderas; – överväganden utanför kalkylen: fördelningseffekter, rättighetsperspektiv, politiska visioner• Förbättring: – ”Samlad effektbedömning”• Utvecklingsbehov: – Samband med regional planering – Rätt plats i beslutsprocessen
 3. 3. Kalkylens fyra steg Omvärldsförutsättningar Prognosmodeller Effektsamband Värdering, uppräkning, diskontering, summeringPrioritering av åtgärder/objekt
 4. 4. Omvärldsförutsättningar• Bestäms genom en blandning av prognoser, politiska beslut, förhoppningar och partsintressen• Önskvärt med ökad neutralitet, vetenskaplighet och faktaunderlag• Bör ha standardiserade, fastslagna förutsättningar, tillgängliga och lika för alla alltid. Inte börja från början varje gång.• Känslighetsanalyser väsentligt• Förbättringar: – Gemensam process för BV+VV (+LFS, SjöfV, SIKA) – Strategi för känslighetsanalyser ur ett ”beslutsperspektiv” – Formulerad princip för tidtabeller (”kalkyl-SE-effektiv trafikering”)• Utvecklingsbehov: – Bättre faktaunderlag för förutsättningarna – Vilka förutsättningar är viktigast? Hur robusta är resultaten? – Metod för konstruktion av ”prognostidtabeller”
 5. 5. Prognosmodeller (1): Persontrafik• Sampers: Bra initiativ som inte förvaltats eller vidareutvecklats• Förvaltning: bör finnas riggningar och databaser (sams/nät) tillgängliga och lika för alla alltid. Inte börja från början varje gång.• Finns kända problem – men lösningar finns eller går att utveckla – Hittills: beställargrupp/användare gnällt i stället för att lösa (dvs. fråga dem som kan lösa problemen)• Förbättring: – Kontakt upprättad mellan användare/beställare och modellutvecklare – Långväga tågtrafik: analyser med både Sampers och Samvips• Utvecklingsbehov: – Hög vägträngsel: bättre nätutläggningsmetodik (kort sikt), simulering (längre sikt) – Vidareutveckling av Sampers
 6. 6. Prognosmodeller (2): Gods• Dataunderlag, prognoser och analyser av gods- och yrkestrafik ligger decennier efter persontrafiksidan• Förbättring: – Dialog med BV (Jacob Wajsman) om deras ”hemliga” prognoser – På gång: Ny Samgods-version med bl a logistikmodul• Utvecklingsbehov – Vidareutveckling SamGods – Lokala godstransporter + yrkestrafik (nu används NÄTRA o dyl)
 7. 7. Prognosmodeller (3): Övriga prognosmodeller• Förbättringar: – Bilparken påverkas av styrmedel gm. bilparksmodellen – Regionalekonomiska effekter prognoseras med SamLok• Utvecklingsbehov: – Påverkan på lokalisering (bebyggelse/flyttning). Ger ytterligare positiva och negativa effekter. Storlek? Fångas allt ”på vägen”?
 8. 8. Effekter på regional ekonomi- viktiga, men inte omöjliga att fånga• Effekterna fångas delvis av resenärernas (och näringslivets) värdering av bättre resmöjligheter, men inte helt• Saknas: – ändrade skatteintäkter pga. bl a matchning – regionala löneskillnader – ”övriga näringslivseffekter”• Ny modell (Samlok) kvantifierar flera av dessa effekter• Omflyttning mellan regioner ingen samhällsekonomisk vinst
 9. 9. Effektsamband• Effektsamband för TS, utsläpp etc. verkar funka rätt OK• Kodning och dokumentation ofta stort problem• Förbättringar: – Rättvisande producentkostnader för buss och flyg – Restidsosäkerhet för vägtrafik – Samlad bedömning av förseningar för spårtrafik• Utvecklingsbehov: – Effektsamband för restidsosäkerhet i kollektivtrafik (och värdering) – Effektsamband för förseningar för spårtrafik – Bilrestider vid hög trängsel
 10. 10. Värdering, uppräkning, summering• Förbättringar: – Värdering av restidsosäkerhet och förseningar – Harmoniserad och mer rättvisande nyttouppräkning (särskilt spår) – Investeringskostnad mha ”successiv kalkyl”• Utvecklingsbehov: – Metodik för uppräkning av förutsättningar, prognoser, effekter, värderingar. (Nu: förutsättningar 2020, effekter 2020 + uppräkning prop. mot trafik, prognostidsvärden 2020, värdering 2006). – Värdering av restid (tjänste och privat)... – ... och skillnaden ”ASEK-konsumentöverskott” – verkligt konsumentöverskott – långsiktigt samhällsöverskott
 11. 11. Skillnad ”ASEK-konsumentöverskott” – verkligt konsumentöverskott – långsiktigt samhällsöverskottSkillnad ASEK-verklighet:Avsiktligt:• Samma för alla medborgare oberoende av inkomst, region osv.• Samma för alla färdmedel (regionala resor) (med flit??)Oavsiktligt?:• ASEK-tidsvärdena baseras på 1994 års tidsvärdesstudie• Har valt det lägsta av flera möjliga tidsvärden• Även lägre än senare bearbetningar och senare studier• Mycket lägre än Sampers-tidsvärdenI långsiktigt samhällsöverskott ska också ingå:• Ökade skatteintäkter pga. högre sysselsättning och produktivitet etc.
 12. 12. Alltså...Nytt och förbättrat: Utvecklingsbehov:• Gemensam process för BV+VV (+LFS, • Tidtabeller SjöfV, SIKA) • Uppräkning och förändring av effekter• ”Samlad effektbedömning” över tid• Harmoniserad och mer rättvisande • ”Process”: Förutsättningar, riggningar, nyttouppräkning databaser Vidareutveckling• Princip för tidtabellsläggning prognosverktyg• Restidsosäkerhet och förseningar • Robusthet: Hur påverkar förutsättningarna• Investeringskostnad mha ”successiv • Gods- och yrkestrafik kalkyl” • Påverkan på regional ekonomi• Påverkan på regional ekonomi (SamLok) • Restidsosäkerhet och förseningar• Prognos för bilparkens utveckling • Försummandet av ”regional utveckling”• Rättvisande producentkostnader buss/flyg • Kilarna ”ASEK-konsumentöverskott” –• Långväga tåg med Sampers/Samvips verkligt konsumentöverskott – långsiktigt• Effekter under byggtiden samhällsöverskott
 13. 13. Inget är så praktiskt som en bra teori.

×