Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 55 Malin Gibrand

1,396 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 55 Malin Gibrand

 1. 1. Separering av gående och cyklisterMalin Gibrand © Trivector Traffic ABmalin.gibrand@trivector.seTrivector Traffic AB
 2. 2. Bakgrund – problem att lösaBakgrund:• Fotgängare upplever otrygghet• Cyklisterna upplever framkomlighetsproblem Längs Brunnsviken, SolnaSyfte:• Belysa hur separering av © Trivector Traffic AB gående och cyklister kan ske, samt pröva hur förslagen fungerar i praktiken Pildammsstråket , Malmö
 3. 3. MetodLitteraturstudieSTRADA-analys Analys av utformningstyper Förslag till demonstrations Kommun- -exempel kontakter © Trivector Traffic AB Fältstudie Slutsatser
 4. 4. Resultat - litteraturstudie Separering med vit linje• De flesta gc-trafikanter på sin bana• Förbättrar framkomlighet för cyklister, men tillräcklig bredd viktigt• Otrygghet för fotgängare• Fungerar ej för blinda © Trivector Traffic AB Målad linje , Malmö
 5. 5. Resultat - litteraturstudie Separering med remsa• God tillgänglighet om kontrasterande, taktilt kännbara material, remsan ofta ej tillräcklig för blinda• Bra för cyklisters framkomlighet• Säkerhetsutrymme vid © Trivector Traffic AB väjning, möte• Ränndal kan bli hal Rader av gatsten, Stockholm
 6. 6. Resultat - litteraturstudie Separering med material och färgval• Plattor för gående och asfalt för cyklister vanligt• Gc-trafikanter på sina sidor• Bättre effekt om den kompletteras med skiljeremsa• Röd färg ej känd © Trivector Traffic AB• Snubbelrisk vid sättningar, dåligt lagda plattor Industrigatan , Malmö
 7. 7. Resultat - litteraturstudie Separering med nivåskillnad• Separerar gående och cyklister bra• Bra för blinda, men snubbelrisk för övriga• Svårt att cykla om• Max 5 cm för varudistributörer © Trivector Traffic AB• Fasad kantsten för cykelsäkerhet• Hög DOU-kostnad Separering med nivåskillnad i tunnel i Malmö
 8. 8. Övriga faktorer• Flödet: ökar separeringen, gränsvärde på 80/h för gående• Banbredder: >2,2 m ökar gående på rätt yta• Underlag: 1. asfalt, 2. plattor, 3. naturmark, 4. gatsten – samma prioritetsordning för både gående och cyklister• Banans placering: cykelbana närmast körbana, högerregeln viktigt vintertid © Trivector Traffic AB• Cykelsymboler viktiga, ej vägmärken (vid barmark)• Ålder och kön: äldre håller sig mera på sin sida
 9. 9. Resultat – STRADA-analys• Ca 700 i olyckor mellan fotgängare och cyklist per år• Drygt 400 fotgängare, knappt 300 cyklister• Ca 15 % får allvarliga skador ~ 100 personer/år Fotgängares olycksorsak Cyklisters olycksorsak Fotgängare- Övrigt cykel Cykel-moped 3,8% 1,1% Cykel- Cykel-cykel 1,1% Övrigt fotgängare 7,0% 1,5% Fotgängare-mf 10,5% 0,7% © Trivector Traffic AB Cykel-mf 15,2% Cykel singel 74,4% Fotgängare singel 84,6%
 10. 10. Förslag på demonstrationsprojekt 1. ”Separering med dubbelriktad cykelbana”- Rader av gatsten kompletteras med en vit heldragen linje- Gångdelen med plattor, asfalt (gärna röd) på cykeldelen- Cykelbanan som är dubbelriktad separeras med streckad linje- Både gång- och cykeldelen bör märkas ut med symboler © Trivector Traffic AB- Cykeldelen gränsar till körbana och gångdelen till friyta/byggnader
 11. 11. Förslag på demonstrationsprojekt 2. ”Separering i intensiv trafikmiljö”• Gångdel i plattor• Cykeldel i asfalt• Remsa av gatsten (ev ränndal) kompletterad med vit linje• Säkerhetsremsa mellan cykelbana och körbana © Trivector Traffic AB• Både gång- och cykelbana märks ut med Stockholm stad, Vasagatan symboler Ur: ”Utvärdering av olika utformningar av separereing mellan gående och cyklister”
 12. 12. Kommunkontakter1. Brev till 80 kommuner (> 20.000 invånare)2. Malmö, Linköping, Växjö, Göteborg, Örebro, Helsingborg och Umeå visade intresse3. Val av sträckor i samråd med VägverketSeparering vid dubbelriktad cykelbana: • Terminalgatan – Helsingborg • Ystadsgatan – Malmö © Trivector Traffic ABSeparering i intensiv trafikmiljö: • Järnvägsgatan – Helsingborg • Folkungagatan – Stockholm
 13. 13. Fältstudie - Separering vid dubbelriktad cykelbanaTerminalgatan – Helsingborg:• Få felplacerade fotgängare och cyklister• Både fotgängare och cyklister är mycket positiva och tycker att utformningen är tydlig• Problem med gående på cykelbanan under rusningstid – underdimensionerad gångbana © Trivector Traffic AB• Vita linjer och cykelsymboler upplevs ha förbättrat situationen• Mopedtrafik på cykelbana ogillas
 14. 14. Fältstudie - Separering vid dubbelriktad cykelbanaYstadgatan – Malmö:• Både fotgängare och cyklister är mycket positiva till utformningen och tycker den är tydlig• De allra flesta tycker också att den fungerar bra• Förekommer viss korsande trafik, men den ger inte upphov till någon allvarlig störning• En del cyklister upplever att © Trivector Traffic AB gående inte går där de ska, men det beror på de korsande fotgängarna• Mopedtrafik på cykelbanan ogillas
 15. 15. Fältstudie - Separering i intensiv trafikmiljöJärnvägsgatan – Helsingborg:• Busshållplats - stort antal fotgängare som korsar cykelbanan• Gångbanan är i smal i förhållande till antalet fotgängare - relativt många går på cykelbanan• Både fotgängare och cyklister tycker utformningen är bra och tydlig, men negativa till trafiksituationen, då © Trivector Traffic AB utformningen inte respekteras• Den kompletterande markeringen upplevs ha förbättrat situationen marginellt
 16. 16. Fältstudie - Separering i intensiv trafikmiljöFolkungagatan – Stockholm• Få felplacerade fotgängare och cyklister• Stort antal korsande av gående ger viss störning för cyklisterna• Både fotgängare och cyklister är positiva och tycker utformningen är tydlig © Trivector Traffic AB• De felparkerade cyklarna skjuter ut i gång- och cykelbanan och tar upp plats
 17. 17. Slutsatser - Separering vid dubbelriktad cykelbanaDen testade utformningen kan rekommenderas.Utöver själva utformningen av separeringen är detviktigt med:– Väldimensionerande bredder på gång- och cykelbanan– Tydlig utformning i sträckans början och slut © Trivector Traffic AB– En medveten strategi för hur mopeder ska hanteras
 18. 18. Slutsatser - Separering i intensiv trafikmiljöDen testade utformningen är tydlig och kanrekommenderas, men det finns utmaningar att hantera föratt utformningen även ska respekteras:– Viktigt att beakta trafiksituationen i övrigt, t ex placering av busshållplats, cykelställ, parkeringsplats och uteservering– Dimensionering – skapa tillräckliga utrymmen och bredder– Behov av prioritering, t ex att bilparkering flyttas © Trivector Traffic AB– En fråga i sammanhanget – ska cyklister ges fri framkomlighet i intensiv stadsmiljö?– Respekten kan underlättas genom väldimensionerande bredder och jämn fördelning mellan flöden av cyklister och fotgängare
 19. 19. Slutsatser - Skillnader mellan män och kvinnor• Kvinnor håller sig i högre grad på rätt yta• Män har oftare yrken som medför att de behöver korsa gångbanan, t ex som varudistributörer• Männen känner sig © Trivector Traffic AB betydligt tryggare än kvinnorna
 20. 20. Tack!malin.gibrand@trivector.se © Trivector Traffic AB

×