Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 45 Peggy Lerman

472 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 45 Peggy Lerman

 1. 1. vägvisare i paragrafdjungeln
 2. 2. För- & nackdelar med effektivisering Juridiskt perspektiv Peggy Lerman Lagtolken AB
 3. 3. Det tar tid och är oöverblickbart Politiska program (propositioner för infrastruktur t.ex.) Tillstånd mm Strategisk planering Fysisk planering Finansiering Vatten-verksamhet Järnvägs-plan Förstudie Järnvägs- utrednin Översikts plan Nationella planer Regionala planer Detaljplan Tillåtlighetsprövning Regeringen (17 kap och 7 kap) Natura 2000 FÖP Miljöfarlig verksamhet Dispenser natur mm Kulturmiljö-utredningar Samråd natur mm Andra prövningar Bygglov mm Bygg-handlingar Upp-handling Bygg-samråd PBL Tillsyn MB – PBL mfl
 4. 4. Vad är effektivisering? <ul><li>Uppdraget vill ha </li></ul><ul><li>korta ledtider till drift </li></ul><ul><ul><li>dubbelprövningar* </li></ul></ul><ul><li>samverkande aktörer </li></ul><ul><li>tydligare samspel beslutsprocesserna </li></ul><ul><ul><li>kommunal fysisk planering </li></ul></ul><ul><ul><li>ekonomisk planering </li></ul></ul>
 5. 5. *Grundproblem Dubbelprövning nödvändig för att säkra genomförandet <ul><li>HD 2920/03 </li></ul><ul><li>Planläggning infra är inte miljöprövning, trots att alla tillåtlighetsregler i MB tillämpas. </li></ul><ul><li>(Enskild får därför väcka förbudstalan mot den som anlägger och driver allmän väg utan tillstånd enligt miljöbalken) </li></ul><ul><li>Rimligt att 17 kap eller frivillig 9 kap är </li></ul><ul><li>enda sättet att säkra genomförande? </li></ul>
 6. 6. Fördelar korta/aktivera/koordinera <ul><li>Förenkling & tydlighet </li></ul><ul><ul><li>främjar deltagande av myndigheter & allmänhet </li></ul></ul><ul><ul><li>tydligare maktfördelning och ansvar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>minska dubbelarbete </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stärka aktörerna i sina roller </li></ul></ul></ul><ul><li>Tidigt aktiva aktörer - tryggare genomförande </li></ul>
 7. 7. Risker korta etc? <ul><li>Tid bara för dåligt använd idag? </li></ul><ul><ul><li>blir för kort för att mogna? </li></ul></ul><ul><ul><li>skapar överklaganden? </li></ul></ul><ul><li>Ändras tillämpare av ändrade regler? </li></ul><ul><ul><li>verkningslösa ändringar! </li></ul></ul><ul><li>Ändra sektorsreglering vid systemfel </li></ul><ul><ul><li>systemet blir etter värre! </li></ul></ul><ul><li>Exempel problem i systemet: </li></ul><ul><ul><ul><li>Inbyggd dubbelprövning </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vad är hinder = ramar för beslut? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hur avväga inom ramarna? </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Exempel ineffektiv tillämpning <ul><li>Hinder </li></ul><ul><ul><li>hittas inte tillräckligt tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>hanteras fel (för lite eller för stor respekt) </li></ul></ul>
 9. 9. Sen komplettering godtas inte <ul><li>” Det är uppenbart att den insyn och det inflytande </li></ul><ul><li>som MKB och dess offentliggörande ska bidra till, </li></ul><ul><li>kan förloras om mer väsentliga kompletteringar </li></ul><ul><li>sker på ett sent stadium” </li></ul><ul><li>Det bör sällan vara möjligt att under </li></ul><ul><li>handläggningen läka väsentliga initiala brister </li></ul><ul><li>som att i väsentliga delar saknas alternativ. </li></ul><ul><li>HD Arvika T 3126-07 </li></ul>
 10. 10. Respektera hinder <ul><li>Möjligt att salamander kan finnas. </li></ul><ul><li>DP har inte tagit hänsyn till </li></ul><ul><li>eventuell förekomst av salamander. </li></ul><ul><li>Skulle ha varit utredning i DP </li></ul><ul><li>i sådan omfattning att bedömning av </li></ul><ul><li>artskydd kan göras. </li></ul><ul><li>DP upphävs. </li></ul><ul><li>RR 7694-03 Kungsbacka </li></ul>
 11. 11. Exempel ineffektiv tillämpning <ul><li>Hinder </li></ul><ul><ul><li>hittas inte tillräckligt tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>hanteras fel (för lite eller för stor respekt) </li></ul></ul><ul><li>Processen sköts inte tillräckligt väl </li></ul><ul><ul><li>slut för tidigt, dvs inte samråd om skiss MKB/plan </li></ul></ul><ul><ul><li>formella fel </li></ul></ul><ul><ul><li>trist ritual </li></ul></ul>
 12. 12. Korrekta samråd processförutsättning Samråd i rätt tid är verksamhetsutövares ansvar Utlängan vind M 4563-01 Samråd i god tid och dokumentera Ånäset täktM 84-03 , Berttjärn täkt M64-03, Vindkraft Gabrielsberget M3076-03 och några till….
 13. 13. Javisst är jag lyhörd, jag har jättebra hörsel!
 14. 14. Exempel ineffektiv tillämpning <ul><li>Hinder </li></ul><ul><ul><li>hittas inte tillräckligt tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>hanteras fel (för lite eller för stor respekt) </li></ul></ul><ul><li>Processen sköts inte tillräckligt väl </li></ul><ul><ul><li>slut för tidigt, formellt fel, trist ritual </li></ul></ul><ul><ul><li>alternativ speglar inte ändamålen </li></ul></ul>
 15. 15. Alternativ vanligt skäl till omtag <ul><li>Befintliga färjelägen vid Furusund behöver byggas om. </li></ul><ul><li>Ansökan hade inte alternativ lokalisering av färjelägen. </li></ul><ul><li>Ansökan kan då inte grunda prövning. </li></ul><ul><li>MÖD undanröjde och återförvisade till miljödomstolen. </li></ul><ul><li>Yxlan M255-06 </li></ul><ul><li>Arvika HD T 3126-07 </li></ul><ul><li>Norviks hamn (miljödomstolen M2190-07) </li></ul><ul><li>och många andra </li></ul>
 16. 16. Ändamål – hitta bakomliggande skäl
 17. 17. Exempel ineffektiv tillämpning <ul><li>Hinder </li></ul><ul><ul><li>hittas inte tillräckligt tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>hanteras fel (för lite eller för stor respekt) </li></ul></ul><ul><li>Processen sköts inte tillräckligt väl </li></ul><ul><ul><li>samråd formellt fel, trist ritual, slut för tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>alternativ speglar inte ändamålen </li></ul></ul><ul><li>Samlad bedömning görs inte </li></ul><ul><ul><li>uppstyckning, salami, sektorer </li></ul></ul><ul><ul><li>tar inte landskap som stöd – heja Götalandsbanan! </li></ul></ul>
 18. 18. Underlag samlad bedömning <ul><li>EG domstolen </li></ul><ul><li>Chrystal Palace MKB ska ha en “ allomfattande karaktär och omfatta projektets samtliga punkter som ännu inte har bedömts eller som behöver bedömas på nytt” </li></ul><ul><li>Fördragsbrott att inte göra MKB för hela järnvägslinjen Katalonien – Tarragona </li></ul><ul><li>Citytunnlar Malmö & Stockholm Ansökans upplägg och MKB är så begränsade, att det inte är möjligt att på ändamålsenligt sätt göra miljö-prövning. </li></ul>
 19. 19. Miljö är poesi <ul><li>Naturen vid Alsterån har inte utpekats </li></ul><ul><li>som riksintressant men förknippas med </li></ul><ul><li>Frödings diktning. </li></ul><ul><li>&quot;Från denna utgångspunkt skulle en dämning </li></ul><ul><li>förändra vattenströmningen och strändernas </li></ul><ul><li>utseende på ett sätt som är negativt </li></ul><ul><li>från kulturmiljösynpunkt&quot;. Ansökan avslås. </li></ul><ul><li>Alsterån M 1368-03 </li></ul><ul><li>Ombudet: </li></ul><ul><li>” Det var ett förfärligt pris på Frödings diktning.” </li></ul>
 20. 20. Exempel ineffektiv tillämpning <ul><li>Hinder </li></ul><ul><ul><li>hittas inte tillräckligt tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>hanteras fel (för lite eller för stor respekt) </li></ul></ul><ul><li>Processen sköts inte tillräckligt väl </li></ul><ul><ul><li>samråd formellt fel, trist ritual, slut för tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>alternativ speglar inte ändamålen </li></ul></ul><ul><li>Samlad bedömning görs inte </li></ul><ul><ul><li>uppstyckning </li></ul></ul><ul><ul><li>tar inte landskap som stöd </li></ul></ul><ul><li>Politiken används inte för </li></ul><ul><ul><li>målkonflikter (mål är starka!) </li></ul></ul><ul><ul><li>andra lämplighetsfrågor </li></ul></ul>
 21. 21. Mål kan ge stark styning <ul><li>Värmdö vattentoalett M 9983-04 </li></ul><ul><li>Lika fall måste behandlas lika; </li></ul><ul><li>redan nu beakta följden sammanlagt. </li></ul><ul><li>Beaktansvärd belastning skärgården. </li></ul><ul><li>Miljömål vägledning om rimliga krav. </li></ul><ul><li>Vattentoalett inte tillräckligt robust. </li></ul><ul><li>Nej till toaletten. </li></ul>
 22. 22. Exemplen visar prioriterade frågor, där aktiva aktörer och enklare krav kan ge stor effektivisering. Men bör problemen lösas för en sektor? Gör det livet lättare för tillämparna?
 23. 23. Bov HBok MB 6 kap 1 – 10, 22 §§ Kärnteknik Länsplaner infrastruktur Antarktis PBL ÖP Skog - Fiske Metoder Material Föreskrifter MB 6 kap 11–18, 22 §§ PBL Dp VA Kommunal energi plan Vägverkets föreskrifter (nya) MB 5, 15 kap Flyghavre MKB-förordn 1-3 §§ MKB-förordn 4-8 §§ Skötselplan områdesskydd Regionalt Utvecklings- program Trafik- försörjnings- planer MB 7, 9, 11, 12, 17 kap Väg Järnväg Luftfart Farled Rör ledning Torv Kontinental- sockeln Strålskydd Ekonomisk zon Mineral Skyltar Natur gas EL Nationell Infrastruktur planering NV allmänna råd NV allmänna råd Vattenplanering Ren Ledn Anl Jakt Bylov Natura 2000 MB 7 kap Kn handlings- program Räddn.tjänst EU direktiv

×