Session 37 Jonas Sundberg

271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 37 Jonas Sundberg

 1. 1. Utmaningar för en svensk kilometerskatt Jonas Sundberg, Sweco
 2. 2. Utmaningar för en svensk kilometerskatt eller… Varför vi skall vara tacksamma för attinte beslut om att införa kilometerskatt från 2012 har tagits av riksdagen Jonas Sundberg, Sweco
 3. 3. Tänk ett förslag ungefär enligt: • Kilometerskatt införs på hela det svenska vägnätet, med vissa undantag • (…vilket innebär att skatten skall vara differentierad på vilken väg som används) • Alla lastfordon med maxvikt över 3,5 ton är skattepliktiga, även utländska • Skatten skall vara differentierad på fordonsegenskaper (t.ex. miljöklass)
 4. 4. …och du får uppdraget!
 5. 5. Då släpper du tekniken…• All nödvändig teknik finns att köpa• Flera länder genomför införande• Vi har en tillfredsställande konkurrens på en fungerande marknad
 6. 6. Då släpper du tekniken…• All nödvändig teknik finns att köpa• Flera länder genomför införande• Vi har en tillfredsställande konkurrens på en fungerande marknad …och fokuserar på fungerande regelverk och en vettig affärsmodell!
 7. 7. Presentationen i stort: 1. “Vadå kilometerskatt?” 2. EFC interoperabilitet, nationellt och internationellt 3. Kontrollfunktionen; Integritetsfrågor, ansvar 4. Beivrande av överträdelser • Beskriver läget • Föreslår åtgärd
 8. 8. “Vadå kilometerskatt?”• Det är uppenbart att företrädare för olika intressenter (inom såväl regering som näringsliv) har väldigt olika bild av vad en kilometerskatt verkligen är och hur den lämpligen utformas• Olika “inspel” med smarta lösningar och/eller irrelevanta påpekanden förvirrar diskussionen• Oavsett inställning behöver ett rimligt förslag till kilometerskatt utarbetas som kan ligga till grund för analys, diskussion och beslut (för eller emot)
 9. 9. Ett rimligt förslag…• Beskriver vad som skall beskattas utifrån de politiska mål som eftersträvas• Anger relevanta skattesatser
 10. 10. Nationell EFC interoperabilitet• Sverige deltager i Norits-samarbetet och tjänsten EasyGo• Infrastrukturpropositionen anger en ökad tillämpning av brukaravgifter (vägtullar) för finansiering av investeringar (Motala, Sundsvall)• Ansvarig myndighet måste identifieras (Vägverket? Transportstyrelsen?) och en nationell strategi måste utvecklas som säkrar att inte olika former av brukaravgifter “blockerar varandra”
 11. 11. Internationellinteroperabilitet• En svensk kilometerskatt kommer fullt ut att omfattas av EFC direktivet (2004/52) och den europeiska betaltjänsten EETS• Det förutsätter att skatten kan hanteras genom tredje part (Betalningsförmedlare) i utlandet med betalningsansvar § t.ex. inslag av olika valutor och ställföreträdande• Lagstiftaren och skattemyndigheter måste sätta sig in i de förutsättningar som ges av EFC-direktivet och säkra att dessa krav kan hanteras i en svensk lösning
 12. 12. Betalningsförmedlaren• Förväntas tillhandahålla tjänsten av eget intresse på kommersiella villkor• Behöver ha en verkligt solid affärsmodell• Kommer att kombinera EETS med andra tjänster för väganvändaren och väghållaren (kommersiella och offentliga)
 13. 13. Nödvändiga åtgärder:• En svensk kilometerskatt bör etableras inom ramen för en bredare satsning på telematik-tjänster för godstransporter
 14. 14. Kontrollfunktion och beivrande
 15. 15. Hot som skall hanteras • Fordon som saknar ombordenhet • Manipulerade ombordenheter • Trasiga eller felaktiga ombordenheter • Betalningsförmedlare som inte utför sitt uppdrag korrekt • …
 16. 16. Nödvändiga motmedel• Möjlighet till gräns- överskridande bestraffning• Rätten att stoppa fordon för kontroll och utdöma bot på platsen• Säkerställ en sund affärskultur hos Betalningsförmedlare, och inför en bra certifiering av organisationer och system• Tillhandahåll reservlösningar för deklaration och betalning
 17. 17. Registrering - integritet • Nyckeln till effektiv beskattning är att hålla koll på vilka fordon som är skattepliktiga • Vi måste utgå från ganska storskalig videoregistrering av fordon för kontrolländamål • Och samtidigt svara mot kraven i EUs direktiv avseende personuppgifter mm (e.g. 95/46/EC, 2002/58/EC)
 18. 18. Vilket innebär:• Vi måste säkerställa tillstånd till att registrera alla tunga lastfordon som angör eller lämnar landet• Vi måste få göra stickprov (jfr ATK) för kontroll av skatt• Vi måste ha rätt att stoppa fordon för kontrolländamål och utdöma bot på plats• Vi måste ansluta oss till uppbyggnaden av det europiska eNFORCE-nätverket och utse ansvarig myndighet
 19. 19. Direktiv avseende kör- och vilotider & färdskrivare(2006/22/EC): • År 2010, skall 3-4% av alla lastbilsförares arbetsdagar kontrolleras • 30% av dessa kontroller skall ske vid vägsidan • Utan någon form av diskriminering vid kontrollplatser • Risk-klassificering får tillämpas • Lämpligt att kombinera med kontroll av ombordenheter för vägavgifter
 20. 20. Nödvändiga åtgärder:• Kontrollansvar måste åläggas svensk myndighet (t.ex. Polisen) och nödvändiga resurser tilldelas• Detta kombineras med fördel med kontroll av kör- och vilotider – men hur hanteras det?
 21. 21. F.d. 2006/38/EC - Eurovignette• Den 8 juli lanserade EU-kommissionen ett paket av åtgärder för ”Greening of Transport”• En kärnfråga i förslaget är ett nytt direktiv för avgifter från tunga lastfordon (reviderat Eurovignette-direktiv) som tillåter internalisering av externa kostnader: – Avgaser, buller och trängsel blir avgiftsgrundande – En gemensam europeisk beräkningsgrund för externa kostnader – Elektroniska avgifter (”kilometeravgifter”) är en förutsättning – Vissa intäkter öronmärks för åtgärder mot de externa kostnaderna, men med vid tolkning – Det legala ramverket utvidgas till att gälla inte bara TEN-vägarna
 22. 22. F.d. 2006/38/EC - Eurovignette• Förhandlingar pågår – fransmännen släppte frågan• ”Det nya direktivet ska göra det möjligt att räkna ut och på ett öppet sätt variera vägavgifterna beroende på trafiksituationen, luftföroreningarna och bullernivån. För att se till att trafiken flyter smidigt kommer direktivet att uppmuntra till införandet av elektroniska system för att ta ut avgifterna.” (Tajani)
 23. 23. Nödvändiga åtgärder:• För att möjliggöra en svensk kilometerskatt för hela vägnätet måste Eurovignette-direktivet revideras• Sverige har en unik chans under ordförandeskapet att slutföra arbetet
 24. 24. Slut Frågor? jonas.sundberg@sweco.se

×