Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 37 Bo Olofsson

1,504 views

Published on

Session 37 Transportforum Bo Olofsson

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 37 Bo Olofsson

 1. 1. Hydrologi – vatten i och omkring väg Teststation E18 Bo Olofsson och Gunno Renman Mark- och vattenteknik, KTH
 2. 2. Syfte <ul><li>Att följa hur vägens och underlagets fuktighet/salthalt varierar över tiden under olika klimatiska betingelser och trafikförhållanden </li></ul><ul><li>Att följa temporal avrinnings- och föroreningsdynamik i relation till vägbanans åldrande och skötsel </li></ul><ul><li>Beräkna och jämföra föroreningstransporten från olika delar av vägbanan (mittsträng, körfält, dikesslänt) </li></ul><ul><li>att tolka erhållna data och ge underlag till väghållaren för utformning av vägdränering och eventuella reningssystem vid denna typ av väg </li></ul>
 3. 3. Uppsamling av vägdagvatten <ul><li>Tätskikt längs en 100 m lång sträcka av ostgående vägbana </li></ul><ul><li>Separat insamling av avrinnande vatten från mittremsa, vägbana respektive vägslänt </li></ul>Mot Västerås Mot Enköping 100 m
 4. 4. Tätskikt
 5. 5. Dagvattenuppsamling – brunnar för kontroll och instrumentering Från mittremsa Från vägbana Från vägslänt Uppsamlingsbrunn
 6. 6. Mätning av regnflöde och flödesproportionell provtagning av vattenprov från vägbanan
 7. 7. Mätning av regnflöde och flödesproportionell provtagning av vattenprov från vägslänt
 8. 8. Mätutrustning för trafikdagvatten Flödesmätare med ultraljudsgivare och mätränna Vattenprovtagare i klimatskåp (ISCO 4700) Datalogger (CR200X, Campbell)
 9. 9. Vägens hydrologiska funktion Mätning med geoelektriska metoder samt grundvattennivåer
 10. 10. Elektriska resistivitetsmätningar längs 3 linjer med 64 elektroder vardera 64 elektroder 64 elektroder 64 elektroder 1 2 3 Enköping Västerås
 11. 11. Mätsystemet 10 cm
 12. 12. Mätsystemet <ul><li>Fuktighet och jonstyrka påverkar materialets elektriska ledningsförmåga </li></ul><ul><li>Mätning görs enligt Wenner-protokoll med SAS1000 samt växel ES10-64. </li></ul><ul><li>Byggt av ABEM och Environmental Innovation AB (EIAB) </li></ul><ul><li>3 x 64 elektroder, 1 m elektrodavstånd </li></ul><ul><li>Elektroder av rostfria plattor för att få stor anläggningsyta </li></ul><ul><li>Värmebeständiga och slitstarka kablar (multiledare) </li></ul>
 13. 13. Elektroderna placeras under slitlagret
 14. 14. Testmätning Växel Voltmeter
 15. 16. Grundvattenrör i mittremsa och i vägslänt 64 elektroder 64 elektroder 64 elektroder 1 2 3 Enköping Västerås
 16. 17. Mätning av grundvattennivåer 2 st CTD – divers, för samtidig mätning av nivå (tryck), temperatur och konduktivitet Mäts i två grundvattenrör Grundvattenrör Grundvattenrör
 17. 18. Inledande provtagningar <ul><li>Innan vägen togs i bruk samt under ca 6 mån drift </li></ul><ul><li>Provtagning av mark och snö samt grundvatten </li></ul><ul><li>Mätningar av resistivitet </li></ul><ul><li>Analys och modellering </li></ul>Delvis gjort som ett examensarbete vid KTH Earon, R., (2011) Impacts on Soil and Groundwater from Road Maintenance and Traffic. An Initial Study of the E18 Highway. Trita LWR-EX-11-21.
 18. 19. Provtagningspunkter
 19. 20. Materialegenskaper i väg/stödremsa samt mittremsa/vägslänt
 20. 21. Föroreningsbild – förändringar fem månader efter öppning av E18 (snöprover) Från: Earon, R., (2011) Impacts on Soil and Groundwater from Road Maintenance and Traffic. An Initial Study of the E18 Highway. Trita LWR-EX-11-21, 21/12 2010 21/12 2010
 21. 22. Uppmätt och modellerad deposition per m (snö 0-2 dm)
 22. 23. 21 December 2010 17 February 2011 7 April 2011 Södra ostgående körfältet Norra västgående körfältet 28 September 2010 19 October 2010 12 August 2010
 23. 24. Time-lapse Resistivity Modelling Line 1, Eastbound Lanes (19 Oct 10 (reference), to 21 Dec 10, 17 Feb 11, 7 Apr 11, 29 Apr 11, 19 May 2011)
 24. 25. Linje 1, modellerad resistivitet 29 April 2011 19 May 2011
 25. 26. Linje 3, parallellt med vägen, under tätskikt. Mycket små förändringar under året, tyder på tätt skikt 19 May 2011 29 April 2011
 26. 27. Slutsatser <ul><li>Intressanta data kommer att genereras </li></ul><ul><li>Det geoelektriska systemet fungerar efter vissa initiala problem </li></ul><ul><li>Inledande analyser visar att fukt tränger in via stödremsan in i vägkropp </li></ul><ul><li>Utrustningen är i nuläget inte helt automatiserad och länkad via modem vilket kommer att göras under våren </li></ul>

×