Session 19 Annika Kaisdotter andersson

412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 19 Annika Kaisdotter andersson

 1. 1. Smidigare alkoholmätning i morgondagens fordon med CO 2 som referensgas Annika Kaisdotter Andersson PhD, utvecklingsingenjör
 2. 2. Motivation <ul><li>I 15-25% av alla olyckor på de europeiska vägarna är alkoholpåverkade förare inblandade </li></ul><ul><li>(ca 90 olyckor/år i Sverige, Trafikverket, 2008) </li></ul><ul><li>Alkolås leder till ökad trafiksäkerhet </li></ul><ul><li>MEN </li></ul><ul><li>Mer än 99% av trafikflödet framförs av nyktra förare </li></ul><ul><li> (Stigson, 2009) </li></ul><ul><li>och för dem får inte alkolåset utgöra ett för stort hinder! </li></ul>
 3. 3. Vad är problemet med dagens alkotest? <ul><li>Ansträngande (aktivt, forcerat och långt) utandningsprov </li></ul><ul><li>Alla förare klarar INTE att genomföra ett utandningsprov </li></ul><ul><li>Munstycken </li></ul><ul><ul><li>Hygieniska aspekter </li></ul></ul><ul><ul><li>Hanteringen, än mer påtaglig i fordon med flera förare </li></ul></ul><ul><li>Oövervakat användande av alkolås </li></ul><ul><ul><li>Ingen möjlighet att få instruktioner – krav på enkelt handhavande </li></ul></ul><ul><ul><li>Möjlighet att avsiktligt påverka mätningen genom t.ex. korta utandningar och hyperventilering </li></ul></ul>
 4. 4. Ökad användarvänglighet - Ökad acceptans för alkolås - Ökad trafiksäkerhet! Användarvänligheten bör förbättras!
 5. 5. Samtidig mätning av utandad CO2 - en möjlighet till ökad användarvänlighet? <ul><li>Möjliggör kortare utandningar och </li></ul><ul><li>beröringsfri mätning utan munstycke genom att graden av utspädning kan beräknas </li></ul><ul><li>Mycket låg koncentration av CO 2 i omgivningen: </li></ul><ul><ul><li>Lätt att detektera att en utandning skett </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingen interferens från omgivande CO 2 </li></ul></ul>Uppmätt Alveolär koncentration
 6. 6. Mättekniken <ul><li>I nfra R ed (NDIR) spektroskopi </li></ul><ul><ul><li>selektiv mätning av etanol och CO 2 </li></ul></ul><ul><li>Reflektioner i den optiska mätcellen möjliggör lång optisk vägsträcka, vilket ger hög noggrannhet även vid mätning av låga koncentrationer, samt ger små dimensioner på mätcellen/alkolåset </li></ul>Principen för mätkaviteten från SenseAir AB
 7. 7. Resultat av våra forskningsstudier <ul><ul><li>Både alkohol och CO 2 når sin “alveolära platå” (sista fasen) inom 2 sekunder </li></ul></ul><ul><ul><li>CO 2 konc. stiger efter alkoholen – säkerställer att mätning inte sker för tidigt </li></ul></ul><ul><ul><li>Olikheter i lutningen på platån leder till att alkoholkoncentrationen inte underskattas – minimerar risken att förare med ‰-halt över den lagliga gränsen tillåts köra iväg </li></ul></ul>Mätning ? Jonsson et al. (2009) J Breath Research 3:036002 Kaisdotter et al. Forensic Science International, (2010). doi:10.1016/j.forsciint.2010.06.016
 8. 8. Resultat av våra forskningsstudier <ul><li>Uppbyggnaden av etanol och CO 2 -koncentrationerna under utandningen liknar varandra, vid både avsedda och icke-avsedda typer av utandningar </li></ul><ul><li>Introducerar en felkälla i och med att en liten skillnad finns i alveolär CO 2 koncentration mellan olika personer, vilken vi förutsätter är en konstant </li></ul>Jonsson et al. (2009) J Breath Research 3:036002 Kaisdotter et al. (2010) Forensic Science International doi:10.1016/j.forsciint.2010.06.016
 9. 9. Användande av CO2 som referensgas innebär: <ul><li>Ett kort, mindre ansträngande, utandningsprov kan göras av majoriteten av förare som är nyktra. </li></ul><ul><li>En konservativ beräkning av den alveolära alkoholkoncentrationen vid kort och beröringsfri utandning görs </li></ul><ul><li>- Ingen ökad risk för falskt negativa resultat med metoden </li></ul><ul><li>För de förare vars alkoholkoncentration ligger i området runt den lagliga gränsen, kan ett andra utandningsprov komma att krävas för slutgiltigt beslut gällande start av bilen. </li></ul>
 10. 10. Slutsats & framtid <ul><li>CO 2 som referensgas möjliggör: </li></ul><ul><li>- en förenklad beröringsfri mätning i ett alkolås, utan ökad risk för falskt negativa prov. </li></ul><ul><li>- utveckling av sensorsystem för helt passiv detektion i fordonskupén. </li></ul>
 11. 11. Tack för Er uppmärksamhet!

×