Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 13 Emeli Adell

369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 13 Emeli Adell

 1. 1. Verktyg för dynamisk trafikalstring<br />Minska arbetsbördan för lokala planerare <br />Förenkla skattningar av trafikalstring <br />Mer lika skattningar av trafikalstringen<br />Inkludera alstring för kollektivtrafik, <br />gång och cykel<br />Pedagogiskt illustrera vilka effekter planering har på trafikalstring<br />EmeliAdell<br />TrivectorTraffic<br />Göra befintlig kunskap lätt tillgänglig för alla<br />
 2. 2. Upplägg<br />Projektets mål<br />Projektet<br />Utgångspunkter för projektet<br />Skattning av trafikalstring<br />Effekter av satsningar på olika trafikslag samt MM<br />Illustration av verktyget<br />Vad kan trafikalstringsverktyget bidra med?<br />Vad händer nu?<br />
 3. 3. Projektets mål<br />Ta fram ett användarvänligt verktyg för att skatta omfattning av trafiken samt färdmedelsval<br />Erbjuda ett flexibelt verktyg<br /><ul><li>Använda sig av schablonvärden
 4. 4. Justera efter kunskap om området/kommunen</li></ul>Pedagogiskt illustrera vad trafikalstringen bygger på och därmed öka förståelsen för hur man med planering kan påverka trafikalstringen.<br />
 5. 5. Projektet<br />Samarbetsprojekt mellan <br />Trivector (trafikalstringsverktyg) <br />Ramböll (manual, inkl. godstrafiksalstring)<br />Tyréns (användarvänlighet)<br />Finansiering av Trafikverket<br />
 6. 6. Utgångspunkter<br />Stöd för att skatta trafikalstring<br />Även inkludera kollektivtrafik, cykel och gång<br />Verktyg som omsätter befintlig kunskap om trafikalstring och färdmedelsfördelning<br />Verktyget ska även illustrera hur satsningar på olika färdmedel samt MM påverkar trafikalstring och färdmedelsfördelning<br />
 7. 7. Skattning av trafikalstring<br />Utgångspunkt<br />Var området ligger<br />Markanvändning<br />Bygger på befintlig kunskap kring trafikalstring och färdmedelsfördelning<br />Effektkatalogen<br />Resvaneundersökningar<br />Erfarenheter från genomförda projekt<br />Expertbedömningar<br />Ger bedömningar av trafikmängder med bil, kollektivtrafik, cykel och gång för området.<br />
 8. 8. Effekter av satsningar på olika trafikslag samt MM<br />Utgångspunkt<br />Kommuner/områden med bra standard för ett färdmedel har större andel resor med detta färdmedel jämfört med genomsnittet. <br />Genom att besvara frågor kring de olika färdmedlen skattar verktyget hur standarden är för färdmedlen jämfört med genomsnittet.<br />4 klasser per område<br />Bygger på forskningsresultat<br />Överflyttningar mellan olika trafikslag<br />Förändringar av antalet resor<br />Illustrerar vilka förändringar man kan förvänta sig beroende på kommunens satsningar på färdmedlet/Mobility Management<br />
 9. 9. Illustration av verktyget<br />Prototyp, verktyget är under konstruktion<br />Verktyget kommer i färdigt skick att göras tillgängligt via Trafikverkets hemsida<br />
 10. 10. Manualen presenterar sambanden verktyget bygger på samt är en handledning vid användandet av verktyget<br />Ändra ett befintligt projekt eller skapa en kopia<br />Nytt projekt<br />Möjlighet att jämföra olika projekt<br />
 11. 11. Verktyget beräknar trafikalstring och färdmedelsfördelning baserat på<br /><ul><li>Typ av kommun
 12. 12. Var i kommunen området ligger</li></li></ul><li>Kortfattade resultat<br /><ul><li>Antal resor
 13. 13. Färdmedelsfördelning</li></ul>Utgångspunkt i yta, verktyget visar schablonvärden för personer i området<br />Möjlighet att ersätta schablonvärden<br />Verktyget beräknar trafik-alstring baserat på boende, anställda, elever etc. som finns i området<br />
 14. 14. Möjlighet att ta hänsyn till hur kommunen arbetar med:<br /><ul><li>Kollektivtrafik
 15. 15. Gång
 16. 16. Cykel
 17. 17. Bil
 18. 18. Mobility Management </li></ul>Om området är bättre eller sämre än genomsnittet påverkas resultatet<br />Genom att besvara frågor kring t.ex. cykel skattar verktyget cykelstandarden i detta område jämfört med genomsnittet.<br />
 19. 19. Detaljerade resultat ger ytterligare information om:<br /><ul><li>Färdmedelsfördelningen
 20. 20. Antal bilar
 21. 21. Vilka antaganden som gjorts
 22. 22. Resultat uppdelat på bostäder och övrig markanvändning</li></li></ul><li>Vad kan trafikalstrings-verktyget bidra med? <br />Erbjuda ett enkelt, men dynamiskt sätt att hantera skattningar av trafikalstring<br />Mindre skillnader mellan trafikalstringsprognoser<br />Mindre arbetsbörda för lokala planerare<br />Öka kunskapen om hur man med planering påverkar trafikalstring<br />Öka kunskapen och medvetenheten om trafikalstring för kollektivtrafik, gång och cykel<br />Underlätta och uppmuntra ”vad händer om”-frågeställningar<br />Ny kunskap kan inkluderas och på ett enkelt sätt göras tillgänglig för alla. <br />
 23. 23. Vad händer nu?<br />Användartester ska ytterligare förbättra användarvänligheten<br />Färdigställande av verktyg och manual<br />Projektet kommer vara färdigt under april 2011<br />Verktyget kommer vara tillgängligt via Trafikverkets hemsida<br />
 24. 24. Frågor?<br />EmeliAdell<br />emeli.adell@trivector.se<br />

×