Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure

brochure về dự án môn intel

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Brochure

  1. 1. GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1. Trần Thảo Uyên 2. Cao Thanh Tùng 3. Huỳnh Văn Thọ 4. Võ Thị Xuân Thắm http://nhom8intel2014.blogspot.com / - Là phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm - Dự án được xây dựng dựa trên nội dung bài học có liên quan đến đời sống thực tế của học sinh quản lí và
  2. 2. DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI http://nhom8intel2014.blogspot.com / Bạn sẽ đóng vai trò là nhà quản trị cơ sở dữ liệu, tạo một cơ sở dữ liệu với các thuộc tính cần thiết từ việc khai thác thông tin từ môi trường xung quanh. Sản phẩm: Một video giới thiẹu dự án Một bài Powerpoint để thuyết trình Một cơ sở dữ liệu để quản lí công việc mượn trả sách của thư viện trên hệ QTCSDL Microsoft Access. -Biết tự tạo, cập nhật và khai thác một cơ sở dữ liệu. -Biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người quản lí thư viện trường học -Có khả năng lập kế hoạch và bảng dự toán cho một dự án nhỏ -Có khả năng trình bày và bảo vệ ý kiến của mình -Khả năng thuyết trình và khả năng làm việc nhóm

×