Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rxswift

846 views

Published on

giới thiệu về thư viện rxswift

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rxswift

 1. 1. GIỚI THIỆU VỀ THƯ VIỆN RXSWIFT COMPANY : FRAMGIA VIỆT NAM THUYẾT TRÌNH : TRẦN VƯƠNG MINH
 2. 2. SƠ QUA VỀ THƯ VIỆN RXSWIFT • Là phiên bản swift của ReactiveX • Được phát triển từ tháng 3 năm 2015 • Phiên bản hiện tại 2.6.0 (hỗ trợ swift 2.3)
 3. 3. THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA RXSWIFT • Observable • Subcrible method • operator
 4. 4. Observable
 5. 5. operator
 6. 6. subcrible method Có 3 sự kiện khi theo dõi 1 observable • onNext • onError • onComplete
 7. 7. TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG RXSWIFT • Cho phép xây dựng ứng dụng theo declarative programing • Hỗ trợ xây dựng ứng dụng theo dạng module • Code có khả năng tái sử dụng cao • Hoạt động ổn định • Code ngắn gọn • Hỗ trợ rất tốt cho lập trình không đồng bộ • dễ dàng quản lý bộ nhớ
 8. 8. Bindings
 9. 9. khi muốn thực hiện lại công việc 1 số lần nhất định nếu xẩy ra lỗi
 10. 10. Đơn giản hơn trong sử dụng kvo
 11. 11. Sử dụng với notifications
 12. 12. DEMO
 13. 13. SỬ DỤNG RXSWIFT ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐỒNG BỘ PHỨC TẠP • Tìm kiếm sử dụng search bar • Load dữ liệu trong cell • Thêm block callbank cho một sự kiện • Cancel tác vụ khi không còn cần nữa
 14. 14. Q&A
 15. 15. THANK YOU

×