Analysis of science and technology affect the education

493 views

Published on

Analysis of trends and changes in science and technology affect higher education of Thailand.

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analysis of science and technology affect the education

 1. 1. การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย นายพิเชษฐ พิมพ์เจริญนิสิตสาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา (อุดมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 2. 2. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการจ้างงาน นับตั้งแต่เทคโนโลยีที่เอือต่อ ้- การเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร- เทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนการปฏิวัตอุตสาหกรรม ิ- เทคโนโลยีที่เพิมมูลค่าในภาคบริการตลอดจนเทคโนโลยีนําสมัย ่ในยุคฐานความรู้ ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ผลิตภาพ”(Productivity) และ “นวัตกรรม” (Innovation)ในกระบวนการผลิตทั้งที่เป็นสินค้าและบริการ
 3. 3. นอกเหนือจากการมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (Technologyforesight) แล้ว ในโลกตะวันตกมักมีนักคิดอนาคต (Futurists)ที่มีแนวคิดต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางภูมอากาศ เทคโนโลยี ด้านพลังงานใหม่ ๆ ซึ่ง ิเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
 4. 4. การพัฒนาเทคโนโลยีโดยอุดมศึกษานั้น นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการแล้ว การทําวิจัยตามความต้องการของประเทศก็เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างอุดมศึกษากับหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ ซึ่งมีรอยต่อกับโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และภาคเอกชนอยู่แล้ว อาทิ ความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น
 5. 5. โลกยุคสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร การปฏิวัติสารสนเทศเริ่มขึ้นโดย ่วิวัฒนาการของวงจรรวม คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดการจ้างงานและความมังคังทางเศรษฐกิจ โลกยุค ่ ่สารสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระทําได้งาย เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจํากัด ่ด้านเวลา มีนวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม่ ๆ ทีมีมูลค่าเพิ่มและมูลค่า ่สูง บนพื้นฐานของนวัตกรรมทรัพยากรมนุษย์ และการจ้างงานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่สําคัญต่อการออกแบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน
 6. 6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จะอยูในรูปแบบของ ่- โครงการพัฒนาทางด้านสังคม (e-Society)- โครงการพัฒนาทางด้านการศึกษา (e-Education)- โครงการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม (e-Industry)- โครงการพัฒนาทางด้านพาณิชยกรรม (e-Commerce)โดยรัฐมีบทบาทนําผ่านโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
 7. 7. เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคตด้วยวิวัฒนาการหลาย ๆ ประการ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่อสารมวลชน ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม่ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมวัฒนธรรม และความคิด ทําให้เด็ก เยาวชน และนักศึกษาในวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติ การใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัวตลอดจนภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ซึงสะท้อนถึงแนวโน้มของสังคม ่ภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย (Post-industrial /Post-modern)
 8. 8. ในขณะเดียวกัน เริ่มมีสัญญาณที่ชี้ไปในทางเปลี่ยนแปลงของชีวิตการทํางานของบัณฑิตในอนาคต อาทิ การทํางานโดยเปลี่ยนงานบ่อย ๆ การทํางานไร้สังกัด (Freelance) ความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนของรายได้ การจับคู่และเปลี่ยนคู่ผู้ร่วมงานเป็นต้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch)ระหว่างการศึกษา และทักษะอาชีพที่พึงประสงค์ในอนาคต
 9. 9. นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ต้องพัฒนา - ทักษะการสื่อสาร - การทํางานเป็นหมู่คณะ - การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยง - การออกแบบและความสร้างสรรค์ - ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น - การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง - การบริหารจัดการตนเอง - คุณธรรมจริยธรรม
 10. 10. อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ (Base line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacitknowledge and ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม , การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและต่ออาจารย์ มากกว่าการสอนจากตําราอย่างเดียว
 11. 11. สถาบันอุดมศึกษาการจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม (category) คือ: กลุ่มวิทยาลัยชุมชน (Community Colleges): กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปี (4-year University) และมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ (Liberal Arts University): กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specialized University) มหาวิทยาลัย Comprehensive: กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University) และมหาวิทยาลัย บัณฑิตศึกษา (Graduate University)
 12. 12. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)ในปีการศึกษา 2559 ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตบัณฑิต โดยมีสัดส่วนการรับนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น 40 : 10 : 50 เท่ากับ 235,412 : 58,853 : 294,266 คนซึ่งสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565)
 13. 13. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที 10 มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีสาระสําคัญ คือ มีผู้เข้าเรียนอุดมศึกษาของประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 37 ของประชากรวัย 18-24 ปี เพิ่มสัดส่วนผู้เข้าศึกษาอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จากเดิม 28 : 72 เป็น 33 : 67
 14. 14. เป้าหมายการรับนักศึกษาเข้าใหม่
 15. 15. ประมาณการจํานวนผู้สําเร็จการศึกษา
 16. 16. โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในสถานศึกษา
 17. 17. การใช้ไอซีทีเป็นฐานในการเรียนรู้
 18. 18. ด้านหลักสูตรไอซีที
 19. 19. การพัฒนาบุคลากรไอซีที
 20. 20. งานวิจัยด้านไอซีที
 21. 21. ภาครัฐควรให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือ• จัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สถานศึกษามากขึ้น• สนับสนุนโปรแกรมต่าง ๆ• พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญด้านไอซีที• บรรจุอาจารย์ จนท. ด้านไอซีทีโดยตรง• สนับสนุน ส่งเสริม ทุนการวิจยด้านไอซีที ั
 22. 22. ความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ• สาขาเกษตร • สาขาการศึกษา• สาขาอุตสาหกรรมการ วัฒนธรรม สุขอนามัย และสวัสดิการ ผลิต • สาขาสิ่งแวดล้อม• สาขาการบริการและการ • สาขาพลังงาน พาณิชย์ • สาชาสื่อสารและ โทรคมนาคม ข้อมูลจาก สวทช.
 23. 23. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากําลังคน ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“ไม่มประเทศใดเลยที่สามารถพัฒนาความสามารถทาง ีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนได้ โดยที่ไม่สามารถผลิตนักวิทยาศาสตร์ที่มีคณภาพและในปริมาณที่เพียงพอ และไม่ ุสามารถผลิตบุคลากรในอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีคณภาพได้” ุ
 24. 24. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของอุดมศึกษา
 25. 25. บรรณานุกรม• กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ• แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) สํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ• นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555- 2564)• สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา สืบค้นทาง http://www.uni.net.th/• สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่• วิสัยทัศน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สถานภาพและยุทธศาสตร์ (ฉบับสมบูรณ์) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิงแวดล้อม ่

×