Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure Opleiding Logistiek Medewerker Niveau 2

524 views

Published on

Brochure Opleiding Logistiek Medewerker voor de Zorg - niveau 2

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Opleiding Logistiek Medewerker Niveau 2

 1. 1. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUBROCHURE voorMANAGERS FACILITAIR / GOEDERENLOGISTIEKMANAGERS PERSONEEL & ORGANISATIE / OPLEIDINGENKonings Logistiek
 2. 2. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUKARAKTERISTIEKEN VAN DEZE OPLEIDINGMBO-2 niveau middels Beroeps Begeleid Leren (BBL) – praktijk + theorieCREBO-nummer 90250 ‘medewerker logistiek’doelgroep: uitvoerende medewerkers goederenlogistiek- diverse vormen van Gezondheidszorg - werkervaring –niveau 2 - FWG 20-25 – niet vakgeschooldopleidingsduur bijv. 12 maandenin-house uitvoering - programmering volgens eisen vanopdrachtgeveropleiding is niet algemeen – voor 100% gericht op hetwerkveld ‘goederenlogistiek gezondheidszorg’klantspecifieke onderwerpen en thema’s zijn aanwettelijk voorgeschreven inhoud toegevoegdaanvullen van vakinhoudelijke kennis en beroepservaring – ook training in taal,rekenen en burgerschapskundedeze scholing is voor de werkgever kostenneutraal - alle opleidingskosten wordenverrekend via Wet vermindering Afdracht (WVA)Konings Logistiek
 3. 3. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUINHOUD VAN DEZE BROCHURE werken. Ook helpt scholing om het team sterker te maken en de betrokkenheid te1. Doel van deze opleiding vergroten. Verbetering van de attitude is2. Interessant voor werkgevers én een haalbare zaak. Daarnaast is het werknemers in de zorg mogelijk om vak-onderwerpen opnieuw3. Karakteristieken van de opleiding: onder de aandacht te brengen of deze te inhoud, werkwijze, erkenning laten hertrainen.4. Kwaliteitsborging5. Waarom MBO-2 niveau?6. Goederenlogistiek in de INTERESSANT VOOR WERKGEVERS ÉN gezondheidszorg staat centraal WERKNEMERS7. Klantspecifieke aanpak en programmering Voor werkgevers in cure én care is het8. Opdrachtgever en uitvoerder werken interessant om de deze opleiding aan te projectmatig samen bieden omdat het een korte weg is naar9. Bekostiging betere resultaten. Tevens laat de werkgever10. Is uw interesse gewekt? zien door het zorgvuldig geven van gerichte11. Contactgegevens aandacht dat het human capital inderdaad de meest belangrijke asset in de onderneming is. Ook wordt duidelijk dat leren niet een voorrecht of een verplichtingBETERE RESULTATEN DOOR SCHOLING is slechts geldend voor collega’s uit de midden- en bovenlaag van de organisatie.Het hoofddoel van de opleiding is kort en Doordat WVA wordt toegepast, zijn er geenkrachtig: komen tot aantoonbaar betere kosten die drukken op de budgetten voorresultaten. Afnemers van logistieke logistiek en/of opleidingen.diensten eisen méér voor hetzelfde geld endaarom moet de afdeling logistiek een Werknemers vinden het geweldig dat ze insteeds groter wordende inspanning leveren de gelegenheid gesteld worden om écht bij– niet alleen kwantitatief maar vooral ook te leren.in kwalitatieve zin. Het verzorgen vangerichte en hoogwaardige opleiding is eenbelangrijk middel om aan de eisen tekunnen blijven voldoen. Andersom gezegd:het ontbreken van scholingsmogelijkhedenhelpt je niet als je aan verbeteringen wilKonings Logistiek
 4. 4. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUBijleren, dat is er bij veel van hen nooit écht INHOUD VAN DE OPLEIDINGvan gekomen of het is iets van al héél lang In deze opleiding wordt gewerkt aangeleden. Voor uw medewerkers is het verhoging van kennis en verbetering vanallesbehalve vanzelfsprekend om te leren vaardigheden die samenhangen met de 3als onderdeel van het dagelijks werk en kerntaken van de logistiek medewerker:deze opleiding ontwikkelt een lerendehouding. De ervaren logistiek medewerker - ontvangst en opslag van goederenrealiseert zich dat er een zwaarder beroep - verzamelen en voorraadbeheerop hem wordt gedaan: meer output met - gereed maken voor verzendingdezelfde middelen. Meer verschillend werkook, en vooral ook meer aandacht voor De leerstof kan tot op grote hoogtekwaliteit. Harder werken is niet altijd de klantspecifiek worden samengesteldbeste oplossing – slimmer werken biedt waardoor ook het theoretisch gedeelte eenbetere resultaten. sterk praktijkkarakter krijgt.Uw medewerker beseft tevens dat de Kenmerkend voor deze opleiding is debestaande mix van kennis en vaardigheden aandacht voor taakgebieden die uitsluitendniet toereikend zal zijn om aan de voorkomen in de logistiek in de zorg:toekomstige verwachtingen te voldoen en - opnemen van voorraad op de afdelingdat er weinig mogelijkheden zijn om - handling van linnenvakkennis uit te breiden en - beddencentraleberoepsvaardigheden te verbeteren. Ook is - hulpmiddelenmagazijnhet voor de medewerker de moeite waard - werkzaamheden post & reproom zijn positie te bepalen en mee te doen - intern en extern transportin een snel veranderende logistieke wereld. - omgaan met steriele goederenDeze opleiding biedt het denkkader en - flexibele inzetbaarheidgeeft gelegenheid om te reflecteren op het Voor deze specifieke taakgebieden zijneigen handelen. Dit leerproces komt dus cases ontwikkeld. Deze kunnen naar wensten goede aan het arbeidsresultaat en daar van de opdrachtgevende instelling wordenis ’t uiteindelijk allemaal om begonnen. Als opgenomen in het programma. Inextraatje: er komt voor de medewerker een aanvulling op deze thema’s zijn deuitgelezen kans om een leerinspanning logistieke basisbegrippen en ‘veilig enbekroond te zien met een MBO-2 diploma. professioneel werken’ herkenbaar in het lesprogramma. Veel aandacht is er voor kwaliteitzorg, met name de praktische toepasbaarheid van kwaliteitsdenken.Konings Logistiek
 5. 5. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUOmdat het hier een officieel erkend MBO- middels praktijktoetsen vastgesteld: tweetraject betreft, wordt er gewerkt aan het tussentijds kwalificerende beoordelingenverkrijgen van referentieniveau 2 voor de en een afsluitende audit.vakken Nederlandse taal, rekenen en De bijeenkomsten worden in-houseburgerschapskunde. Dat gebeurt op een gegeven. De deelnemers ontvangen ieder een studiewijzer en hun eigen kopie van het theorie- en praktijkboek. Alle relevante gegevens worden vastgelegd in een digitaal dossier. ERKENDE OPLEIDINGspeelse, competitieve en niet-schoolse ‘Logistiek medewerker MBO-2’ is een doorwijze passend bij de doelgroep van het Ministerie van Onderwijs erkendevolwassen professionals. Het werkveld is opleiding. De opleider dient derhalve tenadrukkelijk aanwezig in bijvoorbeeld de beschikken over de bij wet vereistesimulaties, de werkwijze (teamwork) en het erkenning en wordt dan ook door delesmateriaal (ontleend aan de dagelijkse Onderwijsinspectie getoetst. Examinering,praktijk) en dit zorgt voor herkenning bij de leerstof-inhoud, kwalificatie vandeelnemers. begeleiders zijn onderhevig aan deze toetsing. Dit wettelijk kader maakt hetWERKWIJZE mogelijk om de deelnemers te laten studeren voor een officieel diploma MBO-2.Didactisch uitgangspunt is het coöperatief De opleiding is identiek aan Crebo-nummerleren waarin de GIPS-principes centraal 90250 ‘logistiek medewerker’ zoalsstaan: ontwikkeld door Kenniscentrum Handel Gelijke deelname (KCH). Individuele aansprakelijkheid Positieve wederzijdse afhankelijkheid Simultane actie KWALITEITSBORGINGDe opleiding is een vorm van Bedrijfs Dat deze opleiding méér dan voldoendeBegeleid Leren (BBL) en dus speelt de kwaliteit biedt wordt niet slechtsteamleider een rol in dit praktijkgedeelte. veroorzaakt doordat de OnderwijsinspectieDe prestaties van de deelnemers wordenKonings Logistiek
 6. 6. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUzich intensief bemoeit met de opzet en gevolg zullen afleggen. Zij kunnen deuitvoering. Eerder wordt het niveau opleiding afsluiten met een certificaat. Uwgeborgd door het feit dat er sprake is van medewerkers die in het bezit zijn van eenprojectmanagement: een nauwgezette gelijkwaardig diploma voor een anderafstemming tussen vraagstelling (de vakgebied kunnen zonder enig probleemopdrachtgever) en antwoord (de opleider) instromen in deze opleiding.voorafgaand en ook tijdens het De eisen die aan een logistiek medewerkeropleidingstraject. Hierdoor wordt het voor MBO-2 worden gesteld, zijn door dede werkgever mogelijk om nauwgezet te overheid vastgelegd voor 4 domeinen:controleren hoe het met de kwaliteit is vakinhoud logistiek, taal, rekenen engesteld. De opleiders brengen hun burgerschapskunde. De praktijk is ookuitgebreide en actuele zorg-logistieke hierbij belangrijker dan de theoretischekennis in en zijn zonder uitzondering dimensie.gekwalificeerd, geoefend en vooral ookenthousiast en betrokken bij de doelgroep.Het digitale dossier vormt een belangrijkhulpmiddel bij het bewaken van kwaliteit. GOEDERENLOGISTIEK IN DE ZORG Medewerkers logistiek zijn bij uitstek praktisch ingestelde mensen. EenMBO-2 NIVEAU benadering vanuit theorie en abstractie zal dan ook bij minder geschikt. Met het doelBestaande opleidingen richten zich niet ofin slechts zeer beperkte mate op dezedoelgroep. Dit is opmerkelijk omdat, innumeriek opzicht, deze MBO’ers debelangrijkste groep vormen. Opleidingenvoor teamleiders, supervisors, hoofden enmanagers logistiek zijn er te over. Omdatook aan MBO-collega’s van bijvoorbeeldFWG 20-25 steeds hogere eisen wordengesteld én omdat hun werkomgevingdrastisch verandert, is er meer danvoldoende reden om een specifiekopleidingsproduct te ontwikkelen. In de ‘aantoonbaar betere resultaten’ voor ogen,opleiding is overigens gewoon plaats voor is het derhalve van essentieel belang omde medewerkers van wie te verwachten is praktisch te werk te gaan.dat ze het MBO-2 examen niet met goedKonings Logistiek
 7. 7. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUAlgemene ontwikkelingen in de algemene wordt steeds meer als één keten gezienlogistiek komen worden gepresenteerd aan met een sterke samenhang en onderlingebod tegen de achtergrond van de afhankelijkheid. De medewerker dient ditgezondheidszorg, met name als het gaat om (beter) te leren begrijpen om taken zijnde gevolgen voor de medewerker en zijn beroep goed te kunnen uitoefenen.team.Het werkveld van goederenlogistiek in de KLANTSPECIFIEKE AANPAKzorg is niet slechts breed maar ookbehoorlijk diep. Het takenpakket is divers Ondanks het feit dat deze opleiding moeten hetzelfde geldt voor de soorten voldoen aan een aantal externe algemeneartikelen, goederenstromen en klant- richtlijnen, is het dé uitdaging omleveranciersrelaties. maatwerk te leveren. De manier waarop instellingen hun logistiek hebben geregeld is zeker niet uniform te noemen en ook het takenpakket is per organisatie verschillend. Daarom alleen al is het nodig om al die typische karakteristieken mee te nemen in deze opleiding. Ook is er in zo’n klantspecifieke aanpak ruimte voor de issues waarvan een opdrachtgever het nodig vindt dat deze extra aandacht zouden moeten krijgen: voorraadbetrouwbaarheid bijvoorbeeld, of beter benutten van het ERP-systeem. Klantgericht werken is trouwens ook zo’nEr worden veel verschillende hulpmiddelen thema, net zoals ‘kwaliteit in de logistiekeingezet (materialen, systemen). praktijk’. Hertraining kan als zodanig ook opOok is het werk dynamisch te noemen: de agenda worden geplaatst. Als defrequente veranderingen in plaats, tijd, en opleiding klantspecifiek is, herkennenhet soort werkzaamheden. Dit stelt eisen deelnemers hun eigen werkpraktijk enaan de flexibiliteit van de medewerkers. raken daardoor meer betrokken. In hetHierbij komt dat de rol van logistiek binnen lesmateriaal komen de uit de praktijkde organisatie verandert: van uitvoerend vertrouwde beelden en situaties terug.tot klantgericht. Een pro-actieve houdingwordt verlangd. De goederenlogistiekKonings Logistiek
 8. 8. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUPROGRAMMERING PROJECTMATIG SAMENWERKENDe opdrachtgever bepaalt hoe de opleiding Bij het ontwikkelen en uitvoeren van deer uit komt te zien: volwaardig MBO-2 of opleiding komt veel kijken en is een goedeeen traject met deelcertificaten. Het samenwerking tussen de opdrachtgever enprogrammeren van de opleiding gebeurt de uitvoerder essentieel. Om de kwaliteitaltijd in samenspraak met de van resultaat te borgen en ook het procesopdrachtgever. Ideale groepsgrootte is 20 te bewaken is het nodig om een eendeelnemers. De verplichte 60 uren projectmatige aanpak te hanteren. Hierin(opleiding in één jaar) kunnen flexibel zijn deze fasen te herkennen:worden ingepland, bijvoorbeeld door - initiatief: opwekken van belangstellingblokken van 3 uur te verspreiden over 10 - definitiefase: omlijnen van de vorm enmaanden. De opleidingsbijeenkomsten zijn van de invullingin-house en kunnen naar wens van de - ontwerp: detail-uitwerken van hetopdrachtgever, geheel of gedeeltelijk onder opleidingsprogramma inc. klantspecifiekwerktijd worden geprogrammeerd. Vier makenvormen van leren zijn in het programma - voorbereiding: o.a. trainen van deherkenbaar: teamleider en intake-procedure- opleidingsbijeenkomsten – theorie en - uitvoering: het eigenlijke opleiden uitwerken in groepen. Locatie: - nazorg: evalueren en vastleggen trainingsruimte van de instelling De opleider organiseert in de rol van- praktijkleren – interactie van student en projectmanager de communicatie met alle praktijkbegeleider. Plaats: de werkvloer betrokkenen (diensthoofd, P&O-collega’s)- huiswerk – verwerkingsopdrachten. aan de zijde van de opdrachtgever.- praktijkexcursie: meemaken hoe het er aan toegaat in andere logistieke omgevingen - 2x gedurende opleiding BEKOSTIGING: MET GESLOTEN BEURSDe begin- en afsluitingsbijeenkomstenkrijgen extra nadruk. De kosten voor deze opleiding komen niet ten laste van de instelling maar worden via Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting (WVA) door de overheid betaald. Per jaar is daarvoor € 2.738 per deelnemer beschikbaar. Over de opleidingskosten is géén BTW verschuldigd. De prijs van de opleiding is ‘all in’ en de opdrachtgeverKonings Logistiek
 9. 9. MEDEWERKER LOGISTIEK IN DE GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG OPLEIDING OP MBO-2 NIVEAUontvangt dus volledige service. Er zijn géénonaangename verrassingen tijdens of aanhet eind van het traject. Overigens: deopleider verzorgt de administratie die dezefinancieringsvorm met zich meebrengt. Eenbijzonder interessante vorm van bekostigendus.IS UW BELANGSTELLING GEWEKT?Is uw interesse gewekt en wilt u meerweten, dan hoeft u alleen maar even naarKonings Logistiek te bellen of te mailen. Eenafspraak is dan snel gemaakt en zo’nkennismakingsgesprek dient dan vooral omvast te stellen wat ú kunt bereiken doordeze opleiding aan uw medewerkers aan tebieden. Als u het vertrouwen heeftontwikkeld dat uw verwachtingen wordengerealiseerd, dan kunt u besluiten om eenopdracht te verlenen.CONTACTGEGEVENSKonings LogistiekToon Konings, CIRMKlompven 45062 AH OisterwijkT 013 521 7050M 06 42 53 8937E info@koningslogistiek.nlKonings Logistiek

×