SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Download to read offline
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
1
VỞ BÀI TẬP BỔ TRỢ HÀNG NGÀY – TUẦN
MÔN TOÁN LỚP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU
NĂM HỌC: 2021 – 2022
Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn chương trình và tài liệu học học tập vui lòng liên hệ:
 Điện thoại – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: hoctoancotrang@gmail.com
 Website: www.toaniq.com
 Facebook: www.facebook.com/hoctoancotrang
MẪU TUẦN 1 (Bao gồm có 5 tiết học)
A – Kiến thức cần nhớ
1.1 Đọc, viết và so sánh số
Đọc và viết các số có hai chữ số
– Số 70 đọc là: “Bảy mươi”. 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.
– Số 95 đọc là; “Chín mươi lăm”. 95 gồm 9 chục và 5 đơn vị.
– Số 81 đọc là: “Tám mươi mốt”. 81 gồm 8 chục và 1 đơn vị.
– Số 84 đọc là: “Tám mươi tư”. 84 gồm 8 chục và 4 đơn vị.
So sánh các số có hai chữ số
+ Dựa vào thứ tự trên tia số.
Số nào gần 0 thì số đó bé hơn, số nào xa số 0 hơn thì số đó lớn hơn.
+ Dựa vào bảng số tự nhiên: số nào đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn
hơn số đứng trước.
Ví dụ: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
Số 4 < 8 vì số 4 đứng trước số 8
Số 9 > 7 vì số 9 đứng sau số 7
+ Số nào nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Ví dụ: 12 > 9
+ Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Ví dụ: 8 < 11
+ Đối với các số có cùng số chữ số. Ta so sánh từng cặp chữ số từ trái qua phải.
- 21 > 12 vì 2 > 1
- 19 > 18 vì 1 = 1, nhưng 9 > 8
- 12 < 15 vì 1 = 1 nhưng 2 < 5
- 15 = 15; 10 = 10 ;…
Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số bằng nhau thì hai số đó bằng nhau
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
2
2. Số chẵn, số lẻ.
Số chẵn là các số có chữ số hàng đơn vị là 0; 2; 4; 6 hoặc 8.
Ví dụ: 4; 24; 32; 62
Số lẻ là các số có chữ số hàng đơn vị là 1; 3; 5; 7 hoặc 9.
Ví dụ: 1; 11; 51; 43
3. Phép cộng, phép trừ không nhớ
43 + 25 8 + 51 64 + 35 65 + 2
78 – 24 48 – 5 94 – 22 27 – 4
Nhận xét: Khi cộng hoặc trừ các số, ta viết các chữ số thẳng cột (đơn vị thẳng cột đơn
vị, chục thẳng cột chục). Sau đó cộng hoặc trừ từ phải sang trái bắt đầu từ cột đơn vị.
Chú ý: 52 + 32 cũng gọi là tổng, 46 – 32 cũng gọi là hiệu.
4. Tia số, số liền trước, số liền sau.
Dưới đây là một tia số:
- Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị.
- Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị.
- Số 0 không có số liền trước.
Ví dụ: 6 là số liền trước của 7. 7 là số liền sau của 6.
(Muốn tìm số liền trước, ta lấy số đã cho trừ đi 1.
Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đã cho cộng thêm 1.)
- Trên tia số, số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng
trước.
- 1 chục = 10 đơn vị
Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập các số đến 100
Bài 1: Viết (theo mẫu)
– Số gồm: Chín chục và bảy đơn vị viết là 97. Đọc là: Chín mươi bảy
– Số gồm: Năm chục và ba đơn vị viết là … Đọc là: ……………………
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
3
– Số gồm: Bốn chục và một đơn vị viết là … Đọc là: ……………………
– Số gồm: Ba đơn vị và sáu chục viết là … Đọc là: ……………………
– Số gồm: Bảy chục và tám đơn vị viết là … Đọc là: ……………………
– Số gồm: Hai đơn vị và tám chục viết là … Đọc là: ……………………
Bài 2: Viết (theo mẫu)
Chục Đơn vị Viết số Đọc số
7 5 75 Bảy mươi lăm
3 8 …….. ………………………
6 0 ……. ………………………..
……. …….. …….. Tám mươi mốt
……. ………. 56 …………………………
8 8 …….. …………………………
Bài 3. Viết (theo mẫu):
Chục Đơn vị Viết số Đọc số
7 8 78 Bảy mươi tám 78 = 70 + 8
9 5 95 ……………………… 95 = ………………
6 1 ……………………… …………………………
2 4 ……………………… …………………………
Bài 4. Điền dấu (>; < ; =) vào chỗ trống:
52…56 69…96 70 + 4 …74
81…80 88…80 + 8 30 + 5 …53
Bài 5. Viết các số 42; 59; 38; 70
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………..
Bài 6. a) Viết tiếp các số vào bảng sau từ 0 đến 100.
0 3 8
10 12 14 17 19
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
4
20 24 28
31 34 37 39
42 47
50 53 56
62 65 68 69
71 73 76
82 84 88
90 94 99
100
b) Số bé nhất có hai chữ số là: … Số nhỏ nhất có một chữ số là: ….
c) Số lớn nhất có hai chữ số là: … Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: …..
d) Các số tròn chục có hai chữ số là: … Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: …….
e/ Các số trong cùng một hàng đều có …………………………………… giống nhau.
g/ Các số trong cùng một cột đều có ……………………………………… giống
nhau.
Bài 7: Viết các số có hai chữ số, biết tổng của hai chữ số đó bằng 6.
Bài giải
Ta có: ………………………………………………………………………….
Vây các số cần tìm là: …………………………………………………………
Bài 8. Nối số thích hợp với chỗ trống:
a) …….. < 25 b) ……. > 65
Bài 10: Dùng hai chữ số 4 và 6 viết các số có hai chữ số. Xếp các số đó theo thứ tự từ
bé đến lớn.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 11: Cho 3 chữ số 0; 2; 5. Số lớn nhất có hai chữ số viết được là ………………..
Số bé nhất có 2 chữ số viết được là: ………………………………………………….
Để xem tiếp các bài tập bổ trợ Toán lớp 2 sách Cánh Diều Tập 1 và Tập 2 vui
lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
5
Tuần 1 - Tiết 5: Tia số. Số liền trước – Số liền sau
Bài 1. Số?
a) Số liền trước của 90 là: …
b) Số liền sau của 79 là: …
c) Số liền trước của 10 là: …
d/ Số ……. là số liền trước của 63.
e/ Số ………….là số liền sau của 29.
Bài 2: Số?
a) Số liền sau của số 66 là số …………..
b) Số liền sau số 55 là số …………..
c) Tìm một số biết số liền sau của số đó là 18.
Trả lời: Số đó là: ……….
d) Tìm một số biết 83 là số liền sau của số đó.
Trả lời: Số đó là: ……….
e) Số liền trước số 41 là số …………..
g) Số liền trước số 67 là số …………..
h) Tìm một số biết số liền trước của số đó là 23.
Trả lời: Số đó là: ……….
i) Tìm một số biết số 75 là số liền trước của số đó.
Trả lời: Số đó là: ……….
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Số liền trước Số đã cho Số liền sau
49
71
26
50
28
78
Bài 4: Hoàn thành tia số sau:
a/
b/
c/
d/
e/
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
6
g/
Bài 5: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:
78 ……. 80 45 ……. 54 15 + 21 ….. 44
66 ….. 11 + 55 10 + 20 …. 50 – 20 89 ….. 90
Bài 6: Sắp xếp các số sau: 51; 15; 24; 78; 90
a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………………
b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………
Bài 7: Sắp xếp các số sau: 60; 75; 8; 88; 92
a/ Theo thứ tự tăng dần: ……………………………………………….
b/ Theo thứ tự giảm dần: ………………………………………………
Bài 8: Các hình dưới đây được xếp theo một quy luật. Hãy xem xét kỹ và cho biết hai
hình còn thiếu.
✿→ ?→❁→❃→✿→❀→? →❃ ……
A - ❀ and ✿ B - ✿ and ❁ C - ❀ and ❃
D - ❃ and ❁ E - ❀ and ❁
Bài 9: Bốn bạn Bình, Minh, Thảo và Mai đạt được các số điểm 140, 150, 170 và 190
trong một bài kiểm tra nhưng không biết bạn nào đạt được số điểm nào.
 Số điểm của Bình không phải là 170 điểm.
 Thảo là người có số điểm thấp nhất.
 Số điểm của Minh cao hơn tất cả các bạn còn lại.
Hỏi Mai đã đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Để xem tiếp các bài tập bổ trợ Toán lớp 2 sách Cánh Diều vui lòng liên hệ trực
tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
7
VỞ BÀI TẬP BỔ TRỢ HÀNG NGÀY – TUẦN
MÔN TOÁN LỚP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU
NĂM HỌC: 2021 – 2022
Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn chương trình và tài liệu học học tập vui lòng liên hệ:
 Điện thoại – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
 Email: hoctoancotrang@gmail.com
 Website: www.toaniq.com
 Facebook: www.facebook.com/hoctoancotrang
PHỤ LỤC
Tuần Tiết Tên chủ đề/bài Trang
HỌC KÌ I
CĐ 1: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 1
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2T
Tuần 1
1 Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)
2 Ôn tập các số đến 100 (tiết 2)
3 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết
1)
4 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết
2)
5 Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1
Tuần 2
1 Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 2)
2 Đề-xi-mét (tiết 1)
3 Đề-xi-mét (tiết 2)
4 Số hạng – Tổng
5 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2
1 Luyện tập chung
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
8
Tuần 3
2 Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20
3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
4 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
5 Luyện tập
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3
Tuần 4
1 Luyện tập
2 Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1)
3 Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2)
4 Luyện tập (tiết 1)
5 Luyện tập (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4
Tuần 5
1 Luyện tập chung
2 Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20
3 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20
4 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)
5 Luyện tập
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5
Tuần 6
1 Luyện tập
2 Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1)
3 Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2)
4 Luyện tập (tiết 1)
5 Luyện tập (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6
Tuần 7
1 Luyện tập chung (tiết 1)
2 Luyện tập chung (tiết 2)
3 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 1)
4 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 2)
5 Luyện tập
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7
Tuần 8
1 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 1)
2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 2)
3 Luyện tập
4 Luyện tập chung (tiết 1)
5 Luyện tập chung (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8
Tuần 9
1 Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
2 Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
3 Em vui học toán (tiết 1)
4 Em vui học toán (tiết 2)
5 Ôn tập, kiểm tra đánh giá
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
9
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9
Tuần 10
1 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)
2 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)
3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)
4 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)
5 Luyện tập (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10
Tuần 11
1 Luyện tập (tiết 2)
2 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1)
3 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2)
4 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)
5 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11
Tuần 12
1 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)
2 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)
3 Luyện tập (tiết 1)
4 Luyện tập (tiết 2)
5 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 12
Tuần 13
1 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2)
2 Luyện tập chung (tiết 1)
3 Luyện tập chung (tiết 2)
4 Ki-lô-gam (tiết 1)
5 Ki-lô-gam (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 13
Tuần 14
1 Lít (tiết 1)
2 Lít (tiết 2)
3 Luyện tập chung (tiết 1)
4 Luyện tập chung (tiết 2)
5 Hình tứ giác
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 14
Tuần 15
1 Điểm – Đoạn thẳng
2 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (tiết 1)
3 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (TIẾT 2)
4 Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 1)
5 Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15
1 Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 1)
2 Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 2)
3 Luyện tập chung (tiết 1)
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
10
Tuần 16 4 Luyện tập chung (tiết 2)
5 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16
Tuần 17
1 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 2)
2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 1)
3 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 2)
4 Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1)
5 Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17
Tuần 18
1 Ôn tập (tiết 1)
2 Ôn tập (tiết 2)
3 Em vui học toán (tiết 1)
4 Em vui học toán (tiết 2)
5 Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18 136
Chủ Đề 3: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
Tuần 19
1 Làm quen với phép nhân – Dấu nhân 1
2 Phép nhân (tiết 1)
3 Phép nhân (tiết 2)
4 Thừa số – Tích
5 Bảng nhân 2 (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 19
B
Bài tập bổ trợ: Bảng nhân 3
Bài tập bổ trợ: Bảng nhân 4
Tuần 20
1 Bảng nhân 2 (tiết 2)
2 Bảng nhân 5 (tiết 1)
3 Bảng nhân 5 (tiết 2)
4 Làm quen với phép chia – Dấu chia
5 Phép chia
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 20
Tuần 21
1 Phép chia (tiếp theo) (tiết 1)
2 Phép chia (tiếp theo) (tiết 2)
3 Bảng chia 2 (tiết 1)
4 Bảng chia 2 (tiết 2)
5 Bảng chia 5 (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21
Tuần 22
1 Bảng chia 5 (tiết 2)
2 Số bị chia – Số chia – Thương
3 Luyện tập
4 Luyện tập chung (tiết 1)
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
11
5 Luyện tập chung (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 22
Tuần 23
1 Khối trụ – Khối cầu
2 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1)
3 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 2)
4 Ngày – Giờ (tiết 1)
5 Ngày – Giờ (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23
Tuần 24
1 Giờ – Phút (tiết 1)
2 Giờ – Phút (tiết 2)
3 Ngày – Tháng (tiết 1)
4 Ngày – Tháng (Tiết 2)
5 Luyện tập chung (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 24
Tuần 25
1 Luyện tập chung (tiết 2)
2 Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
3 Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
4 Em vui học toán (tiết 1)
5 Em vui học toán (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25
CĐ 4: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000.
PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
Tuần 26
1 Các số trong phạm vi 1000 (tiết 1)
2 Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 2)
3 Các số trong phạm vi 1000 (tiết 3)
4 Các số có ba chữ số
5 Các số có ba chữ số (tiếp theo)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 26
Tuần 27
1 So sánh các số có ba chữ số (tiết 1)
2 So sánh các số có ba chữ số (tiết 2)
3 Luyện tập (Tiết 1)
4 Luyện tập (tiết 2)
5 Luyện tập chung (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27
Tuần 28
1 Luyện tập chung (tiết 2)
2 Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII
3 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)
4 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)
5 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
12
Tuần 29
1 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)
2 Luyện tập (Tiết 1)
3 Luyện tập (tiết 2)
4 Mét (tiết 1)
5 Mét (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29
Tuần 30
1 Ki-lô-mét (tiết 1)
2 Ki-lô-mét (tiết 2)
3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)
4 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)
5 Luyện tập
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30
Tuần 31
1 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
2 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000
3 Luyện tập
4 Luyện tập chung (tiết 1)
5 Luyện tập chung (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 31
Tuần 32
1 Luyện tập chung (tiết 3)
2 Thu thập – Kiểm đếm (tiết 1)
3 Thu thập – Kiểm đếm (tiết 2)
4 Biểu đồ tranh (tiết 1)
5 Biểu đồ tranh (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 32
Tuần 33
1 Chắc chắn – Có thể – Không thể
2 Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
3 Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)
4 Em vui học toán (tiết 1)
5 Em vui học toán (tiết 2)
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 33
Tuần 34
1 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiết 1)
2 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiết 2)
3 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 1)
4 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 2)
5 Ôn tập về hình học và đo lường
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 34
Tuần 35
1 Ôn tập về hình học và đo lường
2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
3 Ôn tập chung (tiết 1)
4 Ôn tập chung (tiết 2)
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo)
Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới
13
5 Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 35 136

More Related Content

What's hot

ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Toan-lop-2-theo-chuong-trinh-moi
Toan-lop-2-theo-chuong-trinh-moiToan-lop-2-theo-chuong-trinh-moi
Toan-lop-2-theo-chuong-trinh-moitoantieuhociq
 
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀBỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀBồi dưỡng Toán lớp 6
 
Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật
Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhậtPhương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật
Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhậtBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Toan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamToan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamtoantieuhociq
 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng ViệtBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng ViệtBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảoTuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảoBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)
Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)
Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)Bồi dưỡng Toán tiểu học
 

What's hot (20)

ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22
ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22
ĐỀ THI HK2 MÔN TOÁN LỚP 1 THEO TT22
 
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
 
7 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2
7 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 27 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2
7 ĐỀ THI HSG TOÁN LỚP 2
 
Toan-lop-2-theo-chuong-trinh-moi
Toan-lop-2-theo-chuong-trinh-moiToan-lop-2-theo-chuong-trinh-moi
Toan-lop-2-theo-chuong-trinh-moi
 
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀBỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
 
Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật
Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhậtPhương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật
Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật
 
4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO
4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO
4 ĐỀ HSG LỚP 1 THAM KHẢO
 
Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 - Toán lớp 3
Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 - Toán lớp 3Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 - Toán lớp 3
Bộ đề ôn tập cuối học kì 1 - Toán lớp 3
 
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
 
Toan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamToan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giam
 
BỒI DƯỠNG HSG LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT
BỒI DƯỠNG HSG LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆTBỒI DƯỠNG HSG LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT
BỒI DƯỠNG HSG LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT
 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng ViệtBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 2 Môn Toán và Tiếng Việt
 
CHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯ
CHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯCHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯ
CHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯ
 
TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO - CHUYÊN ĐỀ VỀ DÃY SỐ
TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO - CHUYÊN ĐỀ VỀ DÃY SỐTOÁN LỚP 5 NÂNG CAO - CHUYÊN ĐỀ VỀ DÃY SỐ
TOÁN LỚP 5 NÂNG CAO - CHUYÊN ĐỀ VỀ DÃY SỐ
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁNBÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - HK2 - MÔN TOÁN
 
101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
101 bài toán tự luyện nâng cao lớp 3
 
400 bài toán luyện violympic toán lớp 3 phần 3
400 bài toán luyện violympic toán lớp 3 phần 3400 bài toán luyện violympic toán lớp 3 phần 3
400 bài toán luyện violympic toán lớp 3 phần 3
 
39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2
39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 239 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2
39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2
 
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảoTuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
 
Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)
Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)
Tổng hợp đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 5 (tham khảo)
 

Similar to Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021Bồi dưỡng Toán lớp 6
 
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬNBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-18-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1toantieuhociq
 
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1Bồi dưỡng Toán tiểu học
 
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô Trang
Tuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô TrangTuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô Trang
Tuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô TrangBồi dưỡng Toán lớp 6
 

Similar to Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học) (20)

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
 
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
 
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021
 
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
 
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN	 TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI GIỮA KỲ 2 TOÁN 4 THEO TT22 CÓ MA TRẬN
 
30 ĐỀ ÔN THI CUỐI KÌ 1 - TOÁN 1
30 ĐỀ ÔN THI CUỐI KÌ 1 - TOÁN 130 ĐỀ ÔN THI CUỐI KÌ 1 - TOÁN 1
30 ĐỀ ÔN THI CUỐI KÌ 1 - TOÁN 1
 
Chuyen de-toan-1
Chuyen de-toan-1Chuyen de-toan-1
Chuyen de-toan-1
 
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-18-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
 
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
CÁCH ĐIỀN SỐ VÀO HÌNH VUÔNG KÌ DIỆU (3x3; 4x4; 5x5; 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10...
 
BÀI TẬP ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN CÓ ĐÁP ÁN
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2
 
15 ĐỀ ÔN GIỮA KÌ II - LỚP 1 - MÔN TOÁN
15 ĐỀ ÔN GIỮA KÌ II - LỚP 1 - MÔN TOÁN15 ĐỀ ÔN GIỮA KÌ II - LỚP 1 - MÔN TOÁN
15 ĐỀ ÔN GIỮA KÌ II - LỚP 1 - MÔN TOÁN
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 - MÔN TOÁN LỚP 2
 
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
Tuyển tập đề thi học kì 2 môn Toán - Tiếng việt lớp 1
 
TUYỂN TẬP 18 ĐỀ ÔN TẬP HK1 - TOÁN 1
TUYỂN TẬP 18 ĐỀ ÔN TẬP HK1 - TOÁN 1TUYỂN TẬP 18 ĐỀ ÔN TẬP HK1 - TOÁN 1
TUYỂN TẬP 18 ĐỀ ÔN TẬP HK1 - TOÁN 1
 
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN + TV - LỚP 2
 
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
 
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2023 - 2024
 
Chuyên đề TBC lớp 4
Chuyên đề TBC lớp 4Chuyên đề TBC lớp 4
Chuyên đề TBC lớp 4
 
Tuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô Trang
Tuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô TrangTuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô Trang
Tuyển tập 150 bài toán lớp 4 nâng cao - Toán Cô Trang
 

Recently uploaded

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Tiếng Nhật Đơn giản
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfhotmail305
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhNguynHuTh6
 

Recently uploaded (20)

TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TIN HỌC 8 CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT) NĂM H...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
Giáo trình Minano Nihongo 1 - Luyện Hán tự Kanji Renshuuchou (Bản mới)
 
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (cấp Thành phố)
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
 
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
GIÁO ÁN DẠY THÊM (KẾ HOẠCH BÀI BUỔI 2) - TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (2 CỘT) N...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2 CỘT)...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - BẢN ĐẸP - CÓ FILE NGH...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 11 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM T...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY SINH HỌC 11 CÁNH DIỀU - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 (2...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊA LÍ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
 
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdfKế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
Kế hoạch tuyển sinh vào 10 năm học 2023-2024.pdf
 
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minhtrò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
trò chơi về môn học tư tưởng hồ chí minh
 

Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)

 • 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 1 VỞ BÀI TẬP BỔ TRỢ HÀNG NGÀY – TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC: 2021 – 2022 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn chương trình và tài liệu học học tập vui lòng liên hệ:  Điện thoại – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: hoctoancotrang@gmail.com  Website: www.toaniq.com  Facebook: www.facebook.com/hoctoancotrang MẪU TUẦN 1 (Bao gồm có 5 tiết học) A – Kiến thức cần nhớ 1.1 Đọc, viết và so sánh số Đọc và viết các số có hai chữ số – Số 70 đọc là: “Bảy mươi”. 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị. – Số 95 đọc là; “Chín mươi lăm”. 95 gồm 9 chục và 5 đơn vị. – Số 81 đọc là: “Tám mươi mốt”. 81 gồm 8 chục và 1 đơn vị. – Số 84 đọc là: “Tám mươi tư”. 84 gồm 8 chục và 4 đơn vị. So sánh các số có hai chữ số + Dựa vào thứ tự trên tia số. Số nào gần 0 thì số đó bé hơn, số nào xa số 0 hơn thì số đó lớn hơn. + Dựa vào bảng số tự nhiên: số nào đứng trước bé hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước. Ví dụ: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Số 4 < 8 vì số 4 đứng trước số 8 Số 9 > 7 vì số 9 đứng sau số 7 + Số nào nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Ví dụ: 12 > 9 + Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn. Ví dụ: 8 < 11 + Đối với các số có cùng số chữ số. Ta so sánh từng cặp chữ số từ trái qua phải. - 21 > 12 vì 2 > 1 - 19 > 18 vì 1 = 1, nhưng 9 > 8 - 12 < 15 vì 1 = 1 nhưng 2 < 5 - 15 = 15; 10 = 10 ;… Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số bằng nhau thì hai số đó bằng nhau
 • 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 2 2. Số chẵn, số lẻ. Số chẵn là các số có chữ số hàng đơn vị là 0; 2; 4; 6 hoặc 8. Ví dụ: 4; 24; 32; 62 Số lẻ là các số có chữ số hàng đơn vị là 1; 3; 5; 7 hoặc 9. Ví dụ: 1; 11; 51; 43 3. Phép cộng, phép trừ không nhớ 43 + 25 8 + 51 64 + 35 65 + 2 78 – 24 48 – 5 94 – 22 27 – 4 Nhận xét: Khi cộng hoặc trừ các số, ta viết các chữ số thẳng cột (đơn vị thẳng cột đơn vị, chục thẳng cột chục). Sau đó cộng hoặc trừ từ phải sang trái bắt đầu từ cột đơn vị. Chú ý: 52 + 32 cũng gọi là tổng, 46 – 32 cũng gọi là hiệu. 4. Tia số, số liền trước, số liền sau. Dưới đây là một tia số: - Số liền trước của một số kém số đó 1 đơn vị. - Số liền sau của một số hơn số đó 1 đơn vị. - Số 0 không có số liền trước. Ví dụ: 6 là số liền trước của 7. 7 là số liền sau của 6. (Muốn tìm số liền trước, ta lấy số đã cho trừ đi 1. Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đã cho cộng thêm 1.) - Trên tia số, số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau, số đứng sau lớn hơn số đứng trước. - 1 chục = 10 đơn vị Tuần 1 - Tiết 1: Ôn tập các số đến 100 Bài 1: Viết (theo mẫu) – Số gồm: Chín chục và bảy đơn vị viết là 97. Đọc là: Chín mươi bảy – Số gồm: Năm chục và ba đơn vị viết là … Đọc là: ……………………
 • 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 3 – Số gồm: Bốn chục và một đơn vị viết là … Đọc là: …………………… – Số gồm: Ba đơn vị và sáu chục viết là … Đọc là: …………………… – Số gồm: Bảy chục và tám đơn vị viết là … Đọc là: …………………… – Số gồm: Hai đơn vị và tám chục viết là … Đọc là: …………………… Bài 2: Viết (theo mẫu) Chục Đơn vị Viết số Đọc số 7 5 75 Bảy mươi lăm 3 8 …….. ……………………… 6 0 ……. ……………………….. ……. …….. …….. Tám mươi mốt ……. ………. 56 ………………………… 8 8 …….. ………………………… Bài 3. Viết (theo mẫu): Chục Đơn vị Viết số Đọc số 7 8 78 Bảy mươi tám 78 = 70 + 8 9 5 95 ……………………… 95 = ……………… 6 1 ……………………… ………………………… 2 4 ……………………… ………………………… Bài 4. Điền dấu (>; < ; =) vào chỗ trống: 52…56 69…96 70 + 4 …74 81…80 88…80 + 8 30 + 5 …53 Bài 5. Viết các số 42; 59; 38; 70 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………….. b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………….. Bài 6. a) Viết tiếp các số vào bảng sau từ 0 đến 100. 0 3 8 10 12 14 17 19
 • 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 4 20 24 28 31 34 37 39 42 47 50 53 56 62 65 68 69 71 73 76 82 84 88 90 94 99 100 b) Số bé nhất có hai chữ số là: … Số nhỏ nhất có một chữ số là: …. c) Số lớn nhất có hai chữ số là: … Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: ….. d) Các số tròn chục có hai chữ số là: … Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: ……. e/ Các số trong cùng một hàng đều có …………………………………… giống nhau. g/ Các số trong cùng một cột đều có ……………………………………… giống nhau. Bài 7: Viết các số có hai chữ số, biết tổng của hai chữ số đó bằng 6. Bài giải Ta có: …………………………………………………………………………. Vây các số cần tìm là: ………………………………………………………… Bài 8. Nối số thích hợp với chỗ trống: a) …….. < 25 b) ……. > 65 Bài 10: Dùng hai chữ số 4 và 6 viết các số có hai chữ số. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 11: Cho 3 chữ số 0; 2; 5. Số lớn nhất có hai chữ số viết được là ……………….. Số bé nhất có 2 chữ số viết được là: …………………………………………………. Để xem tiếp các bài tập bổ trợ Toán lớp 2 sách Cánh Diều Tập 1 và Tập 2 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).
 • 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 5 Tuần 1 - Tiết 5: Tia số. Số liền trước – Số liền sau Bài 1. Số? a) Số liền trước của 90 là: … b) Số liền sau của 79 là: … c) Số liền trước của 10 là: … d/ Số ……. là số liền trước của 63. e/ Số ………….là số liền sau của 29. Bài 2: Số? a) Số liền sau của số 66 là số ………….. b) Số liền sau số 55 là số ………….. c) Tìm một số biết số liền sau của số đó là 18. Trả lời: Số đó là: ………. d) Tìm một số biết 83 là số liền sau của số đó. Trả lời: Số đó là: ………. e) Số liền trước số 41 là số ………….. g) Số liền trước số 67 là số ………….. h) Tìm một số biết số liền trước của số đó là 23. Trả lời: Số đó là: ………. i) Tìm một số biết số 75 là số liền trước của số đó. Trả lời: Số đó là: ………. Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống: Số liền trước Số đã cho Số liền sau 49 71 26 50 28 78 Bài 4: Hoàn thành tia số sau: a/ b/ c/ d/ e/
 • 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 6 g/ Bài 5: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm: 78 ……. 80 45 ……. 54 15 + 21 ….. 44 66 ….. 11 + 55 10 + 20 …. 50 – 20 89 ….. 90 Bài 6: Sắp xếp các số sau: 51; 15; 24; 78; 90 a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………… b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………… Bài 7: Sắp xếp các số sau: 60; 75; 8; 88; 92 a/ Theo thứ tự tăng dần: ………………………………………………. b/ Theo thứ tự giảm dần: ……………………………………………… Bài 8: Các hình dưới đây được xếp theo một quy luật. Hãy xem xét kỹ và cho biết hai hình còn thiếu. ✿→ ?→❁→❃→✿→❀→? →❃ …… A - ❀ and ✿ B - ✿ and ❁ C - ❀ and ❃ D - ❃ and ❁ E - ❀ and ❁ Bài 9: Bốn bạn Bình, Minh, Thảo và Mai đạt được các số điểm 140, 150, 170 và 190 trong một bài kiểm tra nhưng không biết bạn nào đạt được số điểm nào.  Số điểm của Bình không phải là 170 điểm.  Thảo là người có số điểm thấp nhất.  Số điểm của Minh cao hơn tất cả các bạn còn lại. Hỏi Mai đã đạt được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Để xem tiếp các bài tập bổ trợ Toán lớp 2 sách Cánh Diều vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).
 • 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 7 VỞ BÀI TẬP BỔ TRỢ HÀNG NGÀY – TUẦN MÔN TOÁN LỚP 2 - SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC: 2021 – 2022 Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn chương trình và tài liệu học học tập vui lòng liên hệ:  Điện thoại – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)  Email: hoctoancotrang@gmail.com  Website: www.toaniq.com  Facebook: www.facebook.com/hoctoancotrang PHỤ LỤC Tuần Tiết Tên chủ đề/bài Trang HỌC KÌ I CĐ 1: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 1 BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2T Tuần 1 1 Ôn tập các số đến 100 (tiết 1) 2 Ôn tập các số đến 100 (tiết 2) 3 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1) 4 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2) 5 Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 Tuần 2 1 Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 2) 2 Đề-xi-mét (tiết 1) 3 Đề-xi-mét (tiết 2) 4 Số hạng – Tổng 5 Số bị trừ – Số trừ – Hiệu BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2 1 Luyện tập chung
 • 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 8 Tuần 3 2 Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20 3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 4 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) 5 Luyện tập BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3 Tuần 4 1 Luyện tập 2 Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1) 3 Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2) 4 Luyện tập (tiết 1) 5 Luyện tập (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4 Tuần 5 1 Luyện tập chung 2 Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 3 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 4 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo) 5 Luyện tập BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5 Tuần 6 1 Luyện tập 2 Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1) 3 Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2) 4 Luyện tập (tiết 1) 5 Luyện tập (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6 Tuần 7 1 Luyện tập chung (tiết 1) 2 Luyện tập chung (tiết 2) 3 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 1) 4 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 2) 5 Luyện tập BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7 Tuần 8 1 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 1) 2 Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 2) 3 Luyện tập 4 Luyện tập chung (tiết 1) 5 Luyện tập chung (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8 Tuần 9 1 Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 2 Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 3 Em vui học toán (tiết 1) 4 Em vui học toán (tiết 2) 5 Ôn tập, kiểm tra đánh giá
 • 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 9 BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9 Tuần 10 1 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1) 2 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2) 3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1) 4 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2) 5 Luyện tập (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10 Tuần 11 1 Luyện tập (tiết 2) 2 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1) 3 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2) 4 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1) 5 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11 Tuần 12 1 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1) 2 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2) 3 Luyện tập (tiết 1) 4 Luyện tập (tiết 2) 5 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 12 Tuần 13 1 Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2) 2 Luyện tập chung (tiết 1) 3 Luyện tập chung (tiết 2) 4 Ki-lô-gam (tiết 1) 5 Ki-lô-gam (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 13 Tuần 14 1 Lít (tiết 1) 2 Lít (tiết 2) 3 Luyện tập chung (tiết 1) 4 Luyện tập chung (tiết 2) 5 Hình tứ giác BÀI TẬP CUỐI TUẦN 14 Tuần 15 1 Điểm – Đoạn thẳng 2 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (tiết 1) 3 Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (TIẾT 2) 4 Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 1) 5 Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15 1 Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 1) 2 Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 2) 3 Luyện tập chung (tiết 1)
 • 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 10 Tuần 16 4 Luyện tập chung (tiết 2) 5 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16 Tuần 17 1 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 2) 2 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 1) 3 Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 2) 4 Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1) 5 Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17 Tuần 18 1 Ôn tập (tiết 1) 2 Ôn tập (tiết 2) 3 Em vui học toán (tiết 1) 4 Em vui học toán (tiết 2) 5 Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18 136 Chủ Đề 3: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA Tuần 19 1 Làm quen với phép nhân – Dấu nhân 1 2 Phép nhân (tiết 1) 3 Phép nhân (tiết 2) 4 Thừa số – Tích 5 Bảng nhân 2 (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 19 B Bài tập bổ trợ: Bảng nhân 3 Bài tập bổ trợ: Bảng nhân 4 Tuần 20 1 Bảng nhân 2 (tiết 2) 2 Bảng nhân 5 (tiết 1) 3 Bảng nhân 5 (tiết 2) 4 Làm quen với phép chia – Dấu chia 5 Phép chia BÀI TẬP CUỐI TUẦN 20 Tuần 21 1 Phép chia (tiếp theo) (tiết 1) 2 Phép chia (tiếp theo) (tiết 2) 3 Bảng chia 2 (tiết 1) 4 Bảng chia 2 (tiết 2) 5 Bảng chia 5 (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21 Tuần 22 1 Bảng chia 5 (tiết 2) 2 Số bị chia – Số chia – Thương 3 Luyện tập 4 Luyện tập chung (tiết 1)
 • 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 11 5 Luyện tập chung (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 22 Tuần 23 1 Khối trụ – Khối cầu 2 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1) 3 Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 2) 4 Ngày – Giờ (tiết 1) 5 Ngày – Giờ (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23 Tuần 24 1 Giờ – Phút (tiết 1) 2 Giờ – Phút (tiết 2) 3 Ngày – Tháng (tiết 1) 4 Ngày – Tháng (Tiết 2) 5 Luyện tập chung (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 24 Tuần 25 1 Luyện tập chung (tiết 2) 2 Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 3 Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 4 Em vui học toán (tiết 1) 5 Em vui học toán (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25 CĐ 4: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000 Tuần 26 1 Các số trong phạm vi 1000 (tiết 1) 2 Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 2) 3 Các số trong phạm vi 1000 (tiết 3) 4 Các số có ba chữ số 5 Các số có ba chữ số (tiếp theo) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 26 Tuần 27 1 So sánh các số có ba chữ số (tiết 1) 2 So sánh các số có ba chữ số (tiết 2) 3 Luyện tập (Tiết 1) 4 Luyện tập (tiết 2) 5 Luyện tập chung (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 Tuần 28 1 Luyện tập chung (tiết 2) 2 Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII 3 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1) 4 Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) 5 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28
 • 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 12 Tuần 29 1 Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) 2 Luyện tập (Tiết 1) 3 Luyện tập (tiết 2) 4 Mét (tiết 1) 5 Mét (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29 Tuần 30 1 Ki-lô-mét (tiết 1) 2 Ki-lô-mét (tiết 2) 3 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1) 4 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2) 5 Luyện tập BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30 Tuần 31 1 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 2 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 3 Luyện tập 4 Luyện tập chung (tiết 1) 5 Luyện tập chung (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 31 Tuần 32 1 Luyện tập chung (tiết 3) 2 Thu thập – Kiểm đếm (tiết 1) 3 Thu thập – Kiểm đếm (tiết 2) 4 Biểu đồ tranh (tiết 1) 5 Biểu đồ tranh (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 32 Tuần 33 1 Chắc chắn – Có thể – Không thể 2 Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) 3 Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) 4 Em vui học toán (tiết 1) 5 Em vui học toán (tiết 2) BÀI TẬP CUỐI TUẦN 33 Tuần 34 1 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiết 1) 2 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiết 2) 3 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 1) 4 Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 2) 5 Ôn tập về hình học và đo lường BÀI TẬP CUỐI TUẦN 34 Tuần 35 1 Ôn tập về hình học và đo lường 2 Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất 3 Ôn tập chung (tiết 1) 4 Ôn tập chung (tiết 2)
 • 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Vở bài tập bổ trợ môn Toán 2 sách Cánh Diều theo ngày và tuần học | Cô Trang – 0948.228.325 (Zalo) Tuyển tập 11 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao theo SGK mới 13 5 Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII BÀI TẬP CUỐI TUẦN 35 136