SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
1
BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2 THEO
11 CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƢƠNG TRÌNH SGK MỚI
(Theo nội dung chương trình SGK mới)
Nội dung mỗi chuyên đề bao gồm có:
 Kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 2 theo chương trình SGK mới (Cánh
Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống).
 Lý thuyết + Các dạng bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và Hướng dẫn giải
chi tiết.
 Tích hợp kiến thức thi giải toán Violympic trên mạng.
Tài liệu tham khảo phù hợp với phụ huynh tự hướng dẫn cho con và giáo viên
bồi dưỡng cho các em HS.
Mọi thông tin cần hỗ trợ tƣ học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:
 Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
2
BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2 THEO
11 CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƢƠNG TRÌNH SGK MỚI
PHỤ LỤC
CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ TỰ NHIÊN, SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN
I – SỐ TỰ NHIÊN
A – Kiến thức cần nhớ
B – Bài tập tự luyện
II - SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN
A – Kiến thức cần nhớ
B – Bài tập tự luyện
CHUYÊN ĐỀ 2:
CÁC BÀI TOÁN VỀ CỘNG TRỪ NHÂN CHIA
A – Kiến thức cần nhớ
Cách tính nhẩm nhanh
B – Bài tập
CHUYÊN ĐỀ 3 - TÌM X
A – Kiến thức cần nhớ
B – Các dạng toán thƣờng gặp ở lớp 2
1.Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số
với 1 chữ, còn vế phải là 1 số.
2.Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một
sốvới 1 chữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số.
3.Dạng 3: Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có
dấu ngoặc đơn, vế phải là một số .
4.Dạng 4: Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
3
khôngcó dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của
hai số
C – Bài tập
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
4
CHUYÊN ĐỀ 4 - CẤU TẠO SỐ
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ
B – CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP
1. Phân tích số
2. Lập số
Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước.
Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng (hoặc
hiệu) của các chữ số.
Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.
Dạng 2: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ số.
Dạng 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số của số
đó. Dạng 4: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số.
Loại 3: Tìm một số có hai chữ số khi biết tích (thương) và tổng (hiệu) hai
chữ số đó.
Loại 4: Tìm các số khi biết tổng hoặc hiệu hoặc tích hoặc thương các chữ số
C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
CHUYÊN ĐỀ 5. DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ
Dạng 1: Đếm số tự nhiên
Nâng cao:
a) Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tiếp
b) Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp
c) Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tiếp
d) Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều
Dạng 2: Dãy số theo quy luật
Dạng bài thường gặp:
B – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
5
CHUYÊN ĐỀ 6 - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ
B - CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN
1. Các bài toán về ý nghĩa của phép tính
2. Loại “Bài toán về nhiều hơn”
3. Loại "Bài toán về ít hơn"
4. Loại “Tìm số hạng chưa biết”
5. Loại “Tìm số trừ chưa biết”
6. Loại “Tìm thừa số chưa biết”
7. Loại “Tìm số bị chia”
C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
CHUYÊN ĐỀ 7. ĐẠI LƢỢNG
A – LÝ THUYẾT
1. Đơn vị đo độ dài
2. Đơn vị đo khối lƣợng
3. Đơn vị đo thời gian
4. PhƢơng pháp
4.1. Dạng toán chuyển đổi đơn vị:
4.2. Dạng toán so sánh hai số đo:
4.3. Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng:
B – BÀI TẬP
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
6
CHUYÊN ĐỀ 8. HÌNH HỌC
A – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG
1. Giới thiệu về đoạn thẳng, đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng, đường gấp
khúc.
2. Nhận biết hình tam giác, hình tứ giác
3. Tính chu vi
B – BÀI TẬP
CHUYÊN ĐỀ 9 - MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN
I – Phƣơng pháp tính ngƢợc từ cuối
A – Kiến thức cần nhớ
B – Bài tập
II – PhƢơng pháp suy luận logic đơn giản
III – Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu
A – Lý thuyết B
- Bài tập
CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA, PHÉP CHIA CÓ DƢ
A – CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP
Dạng 1: Chia hết
Dạng 2: Chia cho dư
Dạng 3: Dạng kết hợp
B – BÀI TẬP
CHUYÊN ĐỀ 11: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN
A – LÝ THUYẾT
Dạng 1: Tìm tổng mới
Dạng 2: Tìm hiệu mới
Dạng 3: Tìm thừa số
Dạng 4: Tìm tích tăng
Dạng 5: Tìm tích giảm
Dạng 6: Tìm tích ban đầu
Dạng 7: Tìm tích mới
B – BÀI TẬP
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
7
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƢỠNG TOÁN LỚP 2
TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
(Theo nội dung chương trình SGK mới)
Mọi thông tin cần hỗ trợ tƣ học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:
 Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
 Email: nguyentrangmath@gmail.com
 Website: www.ToanIQ.com
MỘT VÀI TRANG CHUYÊN ĐỀ MẪU
CHUYÊN ĐỀ 4 – CẤU TẠO SỐ
Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng
(hoặc hiệu) của các chữ số.
Ví dụ:
- Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 10 là
số………….
- Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 2 là
số……….
- Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 13 là
số………….. Thông thường để giải bài toán này chúng ta phải thực hiện
qua hai bước:
+ Bước 1: Viết tất cả các số có hai chữ số thỏa mãn yêu cầu của đề bài.
+ Bước 2: So sánh các số tìm được và tìm ra số bé nhất hoặc lớn
nhất. Nhận xét: Nếu giải như vậy thì mất rất nhiều thời gian.
Phương pháp: Các cách giải nhanh tham khảo:
Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.
TH1: Tổng của các chữ số của số đó lớn hơn hoặc bằng 10.
Ví dụ:
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
8
Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số là 12 là số………..
- Cách làm: Chọn hàng chục là 9 (vì đây là số lớn
nhất). Suy ra chữ số hàng đơn vị là: 12 – 9 = 3. Số cần
tìm là 93. Tổng quát:
Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là ̅̅̅ ( 0 ≤ x ≤ 9).
Bước 1: Chọn chữ số hàng chục là 9.
Bước 2: Chữ số hàng đơn vị là: (̅̅̅ )
Bước 3: Kết luận.
TH2: Khi tổng các chữ số của số đó bé hơn 10.
Ví dụ:
Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 8 là số…………
- Cách làm: Chọn hàng đơn vị là 0. Vậy chữ số hàng chục là: 8 – 0 = 8, Số
cần tìm là 80.
Tổng quát:
Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là x ( 0 ≤ x
≤ 9). Bước 1: Chọn chữ số hàng đơn vị là: 0.
Bước 2: Chữ số hàng chục là: (x –0).
Bước 3: Kết luận.
Dạng 2: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ
số.
TH1: Khi tổng các chữ số lớn hơn hoặc bằng 10.
Ví dụ:
Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 16 là số……….
- Cách làm : Chọn chữ số hàng đơn vị là 9, chữ số hàng chục là:16 – 9 = 7.
Vậy số cần tìm là: 79.
Tổng quát:
Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là: ̅̅̅ ( 0 ≤ x ≤ 9
)
Bước 1: Chọn chữ số hàng đơn vị là 9.
Bước 2: Chữ số hàng chục là: (̅̅̅ – 9).
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
9
Bước 3: Kết luận.
C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1: Phân tích số:
1. Số gồm 5 chục và 6 đơn vị là: ...................
2. Số 9 trong số 98 có giá trị bằng bao nhiêu đơn vị
3. Số gồm 5 trăm, 5 đơn vị được viết là:
a. 5005 b. 500 c. 505 d. 550
Dạng 2: Lập số
1. Cho các chữ số 0; 3; 4; 9. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 4
chữ số đã cho?
2. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là:
..................
3. Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng
6 là:
..............
4. Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 5 là: ...............
5. Cho các chữ số 1; 3; 7; 6;0. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lập
được từ 5 chữ số đã cho?
6. Cho 5 chữ số 2; 1; 6; 9; 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác
nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau được lập lập được từ 5
chữ số đã cho là:
...............
7. Từ 5 chữ số: 0; 2; 4; 7; 8 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai
chữ số khác nhau.
HƢỚNG DẪN – GỢI Ý
Dạng 2: Lập số
1. Cho các chữ số 0; 3; 4; 9. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 4
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
10
chữ số đã cho?
Hướng dẫn:
Cách 1: Liệt kê
Các số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho lập được là: 30; 34;
39; 40; 43; 49; 90; 93; 94
Vậy có tất cả 9 số có 2 chữ số khác nhau lập được từ số
đã cho Cách 2: Lựa chọn
- Chữ số hàng chục có 3 cách chọn (vì chữ số hàng chục không bằng 0)
- Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn (vì số lập được có các chữ số khác
nhau)
- Vậy số số có 2 chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã cho là: 3 x 3
= 9 (số)
Đáp số: 9 số
2. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng
6 là: Hướng dẫn:
Chọn chữ số hàng chục là 1
Chọn chữ số hàng đơn vị là: 1 + 6 =
7 Số cần tìm là: 17
3. Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng
6 là: Hướng dẫn:
Chọn chữ số hàng chục là 9
Chọn chữ số hàng đơn vị là: 9 – 6 = 3
Số cần tìm là: 93
4. Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng
5 là: Hướng dẫn:
Chọn chữ số hàng chục là 9
Chọn chữ số hàng đơn vị là: 9 – 5 =
4 Số cần tìm là: 94
…..
5. Cho các chữ số 3; 6; 7; 1. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau được
lập từ 4 chữ số đã cho?
Hướng dẫn
Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam
Cô Trang – 0948.228.325
-------------***----------------
Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới |
Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3
Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo)
11
Chữ số hàng chục có 4 cách chọn
Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn (vì phải khác chữ số hàng chục đã
chọn) Số số viết được thỏa mãn đề bài là: 4 x 3 = 12 (số)
Điền 12
6. Từ 5 chữ số: 1; 2; 4; 7; 8 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai
chữ số khác nhau?
Hướng dẫn
Chữ số hàng chục có 5 cách chọn
Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn (vì phải khác chữ số hàng chục đã
chọn) Số số viết được thỏa mãn đề bài là: 5 x 4 = 20 (số)
Điền 20
7. Từ 5 chữ số: 1; 3; 0; 8; 9 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai
chữ số khác nhau?
Hướng dẫn
Chữ số hàng chục có 4 cách chọn (vì phải khác 0)
Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn (vì phải khác chữ số hàng chục đã
chọn) Số số viết được thỏa mãn đề bài là: 4 x 4 = 16 (số)
Điền 16
8. Cho ̅
̅̅
̅ ̅̅̅ ̅
̅̅
̅ . Dấu cần điền vào chỗchấm
là…
9. Hướng dẫn
Vì ̅̅̅ < 54 nên ̅
̅̅
̅ ̅̅̅ ̅
̅̅
̅
Điền <

More Related Content

What's hot

BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...Bồi dưỡng Toán tiểu học
 
TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOTUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2 30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2 giasulop6
 
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họcChuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họchaic2hv.net
 
Toan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamToan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamtoantieuhociq
 
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanh
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanhMột số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanh
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanhBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyênCác Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyênBồi dưỡng Toán tiểu học
 
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơnChuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơnBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

What's hot (20)

BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...
BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5 QUA 15 CHUYÊN ĐỀ VÀ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI TUYỂN SINH V...
 
TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAOTUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
 
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANGMỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ - SỐ TRANG
 
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2 30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
30 ĐỀ TOÁN RÈN LUYỆN LỚP 2
 
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TLÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
ÔN TẬP CÁC DẠNG TOÁN LỚP 2 QUA 180 BÀI TOÁN + 5 ĐỀ TL
 
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họcChuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
 
50 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 2
50 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 250 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 2
50 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HKII LỚP 2
 
Toan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giamToan 2-dang-tang-giam
Toan 2-dang-tang-giam
 
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
 
CHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯ
CHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯCHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯ
CHUYÊN ĐỀ - PHÉP CHIA - SỐ DƯ
 
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanh
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanhMột số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanh
Một số biện pháp giúp học sinh Tiểu học giải các bài toán tính nhanh
 
Những bài toán hay và khó lớp 3
Những bài toán hay và khó lớp 3Những bài toán hay và khó lớp 3
Những bài toán hay và khó lớp 3
 
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyênCác Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
Các Chuyên đề Bồi dưỡng ôn thi vào lớp 6 môn Toán các trường chuyên
 
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơnChuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
Chuyên đề 9 - Dạng Tăng, Giảm, Ít hơn, Nhiều hơn
 
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
TUYỂN TẬP 18 CHỦ ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ (SASMO, IMAS, KANGAROO,...)
 
39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2
39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 239 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2
39 BÀI TOÁN NÂNG CAO LỚP 2
 
Đề thi tuyển HSG môn Toán lớp 4 có đáp án
Đề thi tuyển HSG môn Toán lớp 4 có đáp ánĐề thi tuyển HSG môn Toán lớp 4 có đáp án
Đề thi tuyển HSG môn Toán lớp 4 có đáp án
 
TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2
TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2
TỔNG HỢP KIẾN THỨC TOÁN LỚP 2
 
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
 
20 bài toán rút về đơn vị có đáp án
20 bài toán rút về đơn vị có đáp án20 bài toán rút về đơn vị có đáp án
20 bài toán rút về đơn vị có đáp án
 

Similar to Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của SGK mới

Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)
Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)
Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)Toán lớp 2 nâng cao SGK mới
 
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)Bồi dưỡng Toán tiểu học
 
TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀBỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀBồi dưỡng Toán lớp 6
 
TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ
TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ
TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁNBồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-18-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1toantieuhociq
 
Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016
Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016
Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016Nhim Nguyen
 
Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016
Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016
Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016Bồi dưỡng Toán tiểu học
 
Kiến thức hình học lớp 4
Kiến thức hình học lớp 4Kiến thức hình học lớp 4
Kiến thức hình học lớp 4Nguyễn Khoa
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 

Similar to Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của SGK mới (20)

Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)
Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)
Vở bài tập Toán lớp 2 Tuần 1 sách Cánh Diều (Có 5 tiết học)
 
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
BỘ ĐỀ ÔN THI HSG TOÁN LỚP 4
 
KIẾN THỨC CÁC DẠNG CƠ BẢN TOÁN 3
KIẾN THỨC CÁC DẠNG CƠ BẢN TOÁN 3KIẾN THỨC CÁC DẠNG CƠ BẢN TOÁN 3
KIẾN THỨC CÁC DẠNG CƠ BẢN TOÁN 3
 
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)
Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 theo TT 22 (có đáp án)
 
TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
TUYỂN TẬP 34 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2
 
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀBỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ LỚP 2, 3 QUA 14 CHUYÊN ĐỀ
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2
 
TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ
TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ
TUYỂN TẬP HƠN 900 BÀI TOÁN HỎI VÀ ĐÁP LỚP 5 QUA 21 CHUYÊN ĐỀ
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁNBÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁN
BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - 35 TUẦN - CÓ ĐÁP ÁN
 
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-18-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
8-chuyen-de-boi-duong-toan-lop-1
 
Chuyên đề TBC lớp 4
Chuyên đề TBC lớp 4Chuyên đề TBC lớp 4
Chuyên đề TBC lớp 4
 
32 ĐỀ ÔN THI HK1 - TIẾNG VIỆT 2
32 ĐỀ ÔN THI HK1 - TIẾNG VIỆT 232 ĐỀ ÔN THI HK1 - TIẾNG VIỆT 2
32 ĐỀ ÔN THI HK1 - TIẾNG VIỆT 2
 
Bài tập toán – tiếng việt ôn hè 2 lên 3
Bài tập toán – tiếng việt ôn hè 2 lên 3Bài tập toán – tiếng việt ôn hè 2 lên 3
Bài tập toán – tiếng việt ôn hè 2 lên 3
 
Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016
Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016
Bai tap on he he thong kien thuc mon toan lop 4 20152016
 
Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016
Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016
Bài tập ôn tập hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 hè năm 2016
 
Kiến thức hình học lớp 4
Kiến thức hình học lớp 4Kiến thức hình học lớp 4
Kiến thức hình học lớp 4
 
28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO
28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO
28 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN CÓ HDG THAM KHẢO
 
BÀI TẬP CƠ BẢN TOÁN LỚP 4
BÀI TẬP CƠ BẢN TOÁN LỚP 4BÀI TẬP CƠ BẢN TOÁN LỚP 4
BÀI TẬP CƠ BẢN TOÁN LỚP 4
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 TOÁN LỚP 4 CÓ MA TRẬN THEO TT22
 
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2
BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 HK2
 

Recently uploaded

NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx7E26NguynThThyLinh
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaKhiNguynCngtyTNHH
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfSuperJudy1
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfHngNguyn271079
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayLcTh15
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxhoangvubaongoc112011
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTrangL188166
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (17)

NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docxNỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
NỘI DUNG HỌC THI ôn thi môn LỊCH SỬ ĐẢNG.docx
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách KhoaTài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
Tài liệu kỹ thuật điều hòa Panasonic - Điện lạnh Bách Khoa
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 3, 4 NĂM HỌC 2023-...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdfCH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
CH glucid university of Pham Ngoc Thach- v7.pdf
 
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdfGIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
GIẢI-ĐỀ-CƯƠNG-NHẬP-MÔN-KHOA-HỌC-XÃ-HỘI-VÀ-NHÂN-VĂN-KHIÊM-BK69.pdf
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hayGiáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
Giáo trình xã hội học Thể dục Thể thao hay
 
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptxBáo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
Báo cáo thực hành Quản lý kinh tế dược.pptx
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docxTổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
Tổng hợp Ngữ pháp Tiếng Anh 11 cho học sinh.docx
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 

Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của SGK mới

 • 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 1 BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2 THEO 11 CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƢƠNG TRÌNH SGK MỚI (Theo nội dung chương trình SGK mới) Nội dung mỗi chuyên đề bao gồm có:  Kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 2 theo chương trình SGK mới (Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống).  Lý thuyết + Các dạng bài tập vận dụng + Bài tập tự luyện và Hướng dẫn giải chi tiết.  Tích hợp kiến thức thi giải toán Violympic trên mạng. Tài liệu tham khảo phù hợp với phụ huynh tự hướng dẫn cho con và giáo viên bồi dưỡng cho các em HS. Mọi thông tin cần hỗ trợ tƣ học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com
 • 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 2 BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 2 THEO 11 CHUYÊN ĐỀ CỦA CHƢƠNG TRÌNH SGK MỚI PHỤ LỤC CHUYÊN ĐỀ 1: SỐ TỰ NHIÊN, SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN I – SỐ TỰ NHIÊN A – Kiến thức cần nhớ B – Bài tập tự luyện II - SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN A – Kiến thức cần nhớ B – Bài tập tự luyện CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ CỘNG TRỪ NHÂN CHIA A – Kiến thức cần nhớ Cách tính nhẩm nhanh B – Bài tập CHUYÊN ĐỀ 3 - TÌM X A – Kiến thức cần nhớ B – Các dạng toán thƣờng gặp ở lớp 2 1.Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một số với 1 chữ, còn vế phải là 1 số. 2.Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của một sốvới 1 chữ , vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số. 3.Dạng 3: Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số . 4.Dạng 4: Các bài tìm X mà vế trái là biểu thức có chứa 2 phép tính
 • 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 3 khôngcó dấu ngoặc đơn, còn vế phải là một tổng, hiệu, tích, thương của hai số C – Bài tập
 • 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 4 CHUYÊN ĐỀ 4 - CẤU TẠO SỐ A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ B – CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP 1. Phân tích số 2. Lập số Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước. Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng (hoặc hiệu) của các chữ số. Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số. Dạng 2: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ số. Dạng 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số của số đó. Dạng 4: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số. Loại 3: Tìm một số có hai chữ số khi biết tích (thương) và tổng (hiệu) hai chữ số đó. Loại 4: Tìm các số khi biết tổng hoặc hiệu hoặc tích hoặc thương các chữ số C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHUYÊN ĐỀ 5. DÃY SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ Dạng 1: Đếm số tự nhiên Nâng cao: a) Trường hợp 1: Dãy số tự nhiên liên tiếp b) Trường hợp 2: Dãy số tự nhiên lẻ liên tiếp c) Trường hợp 3: Dãy số tự nhiên chẵn liên tiếp d) Trường hợp 4: Dãy số tự nhiên cách đều Dạng 2: Dãy số theo quy luật Dạng bài thường gặp: B – BÀI TẬP TỰ LUYỆN
 • 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 5 CHUYÊN ĐỀ 6 - GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN A – KIẾN THỨC CẦN NHỚ B - CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN 1. Các bài toán về ý nghĩa của phép tính 2. Loại “Bài toán về nhiều hơn” 3. Loại "Bài toán về ít hơn" 4. Loại “Tìm số hạng chưa biết” 5. Loại “Tìm số trừ chưa biết” 6. Loại “Tìm thừa số chưa biết” 7. Loại “Tìm số bị chia” C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN CHUYÊN ĐỀ 7. ĐẠI LƢỢNG A – LÝ THUYẾT 1. Đơn vị đo độ dài 2. Đơn vị đo khối lƣợng 3. Đơn vị đo thời gian 4. PhƢơng pháp 4.1. Dạng toán chuyển đổi đơn vị: 4.2. Dạng toán so sánh hai số đo: 4.3. Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng: B – BÀI TẬP
 • 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 6 CHUYÊN ĐỀ 8. HÌNH HỌC A – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG 1. Giới thiệu về đoạn thẳng, đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng, đường gấp khúc. 2. Nhận biết hình tam giác, hình tứ giác 3. Tính chu vi B – BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 9 - MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP GIẢI TOÁN I – Phƣơng pháp tính ngƢợc từ cuối A – Kiến thức cần nhớ B – Bài tập II – PhƢơng pháp suy luận logic đơn giản III – Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu A – Lý thuyết B - Bài tập CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA, PHÉP CHIA CÓ DƢ A – CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP Dạng 1: Chia hết Dạng 2: Chia cho dư Dạng 3: Dạng kết hợp B – BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 11: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN A – LÝ THUYẾT Dạng 1: Tìm tổng mới Dạng 2: Tìm hiệu mới Dạng 3: Tìm thừa số Dạng 4: Tìm tích tăng Dạng 5: Tìm tích giảm Dạng 6: Tìm tích ban đầu Dạng 7: Tìm tích mới B – BÀI TẬP
 • 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 7 TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƢỠNG TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO (Theo nội dung chương trình SGK mới) Mọi thông tin cần hỗ trợ tƣ học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:  Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)  Email: nguyentrangmath@gmail.com  Website: www.ToanIQ.com MỘT VÀI TRANG CHUYÊN ĐỀ MẪU CHUYÊN ĐỀ 4 – CẤU TẠO SỐ Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng (hoặc hiệu) của các chữ số. Ví dụ: - Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 10 là số…………. - Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 2 là số………. - Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 13 là số………….. Thông thường để giải bài toán này chúng ta phải thực hiện qua hai bước: + Bước 1: Viết tất cả các số có hai chữ số thỏa mãn yêu cầu của đề bài. + Bước 2: So sánh các số tìm được và tìm ra số bé nhất hoặc lớn nhất. Nhận xét: Nếu giải như vậy thì mất rất nhiều thời gian. Phương pháp: Các cách giải nhanh tham khảo: Dạng 1: Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số. TH1: Tổng của các chữ số của số đó lớn hơn hoặc bằng 10. Ví dụ:
 • 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 8 Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số là 12 là số……….. - Cách làm: Chọn hàng chục là 9 (vì đây là số lớn nhất). Suy ra chữ số hàng đơn vị là: 12 – 9 = 3. Số cần tìm là 93. Tổng quát: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là ̅̅̅ ( 0 ≤ x ≤ 9). Bước 1: Chọn chữ số hàng chục là 9. Bước 2: Chữ số hàng đơn vị là: (̅̅̅ ) Bước 3: Kết luận. TH2: Khi tổng các chữ số của số đó bé hơn 10. Ví dụ: Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 8 là số………… - Cách làm: Chọn hàng đơn vị là 0. Vậy chữ số hàng chục là: 8 – 0 = 8, Số cần tìm là 80. Tổng quát: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là x ( 0 ≤ x ≤ 9). Bước 1: Chọn chữ số hàng đơn vị là: 0. Bước 2: Chữ số hàng chục là: (x –0). Bước 3: Kết luận. Dạng 2: Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ số. TH1: Khi tổng các chữ số lớn hơn hoặc bằng 10. Ví dụ: Số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 16 là số………. - Cách làm : Chọn chữ số hàng đơn vị là 9, chữ số hàng chục là:16 – 9 = 7. Vậy số cần tìm là: 79. Tổng quát: Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là: ̅̅̅ ( 0 ≤ x ≤ 9 ) Bước 1: Chọn chữ số hàng đơn vị là 9. Bước 2: Chữ số hàng chục là: (̅̅̅ – 9).
 • 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 9 Bước 3: Kết luận. C – BÀI TẬP TỰ LUYỆN Dạng 1: Phân tích số: 1. Số gồm 5 chục và 6 đơn vị là: ................... 2. Số 9 trong số 98 có giá trị bằng bao nhiêu đơn vị 3. Số gồm 5 trăm, 5 đơn vị được viết là: a. 5005 b. 500 c. 505 d. 550 Dạng 2: Lập số 1. Cho các chữ số 0; 3; 4; 9. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho? 2. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là: .................. 3. Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 6 là: .............. 4. Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 5 là: ............... 5. Cho các chữ số 1; 3; 7; 6;0. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau lập được từ 5 chữ số đã cho? 6. Cho 5 chữ số 2; 1; 6; 9; 4. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số khác nhau được lập lập được từ 5 chữ số đã cho là: ............... 7. Từ 5 chữ số: 0; 2; 4; 7; 8 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau. HƢỚNG DẪN – GỢI Ý Dạng 2: Lập số 1. Cho các chữ số 0; 3; 4; 9. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 4
 • 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 10 chữ số đã cho? Hướng dẫn: Cách 1: Liệt kê Các số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho lập được là: 30; 34; 39; 40; 43; 49; 90; 93; 94 Vậy có tất cả 9 số có 2 chữ số khác nhau lập được từ số đã cho Cách 2: Lựa chọn - Chữ số hàng chục có 3 cách chọn (vì chữ số hàng chục không bằng 0) - Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn (vì số lập được có các chữ số khác nhau) - Vậy số số có 2 chữ số khác nhau lập được từ 4 chữ số đã cho là: 3 x 3 = 9 (số) Đáp số: 9 số 2. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là: Hướng dẫn: Chọn chữ số hàng chục là 1 Chọn chữ số hàng đơn vị là: 1 + 6 = 7 Số cần tìm là: 17 3. Số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 6 là: Hướng dẫn: Chọn chữ số hàng chục là 9 Chọn chữ số hàng đơn vị là: 9 – 6 = 3 Số cần tìm là: 93 4. Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu 2 chữ số của nó bằng 5 là: Hướng dẫn: Chọn chữ số hàng chục là 9 Chọn chữ số hàng đơn vị là: 9 – 5 = 4 Số cần tìm là: 94 ….. 5. Cho các chữ số 3; 6; 7; 1. Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho? Hướng dẫn
 • 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam Cô Trang – 0948.228.325 -------------***---------------- Tài liệu bồi dƣỡng HSG môn Toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của chƣơng trình SGK mới | Tuyển tập 14 chuyên đề ôn thi Toán quốc tế Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo khối 2 + 3 Liên hệ tƣ vấn và mua tài liệu – Tel: 0948.228.325 (Zalo) 11 Chữ số hàng chục có 4 cách chọn Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn (vì phải khác chữ số hàng chục đã chọn) Số số viết được thỏa mãn đề bài là: 4 x 3 = 12 (số) Điền 12 6. Từ 5 chữ số: 1; 2; 4; 7; 8 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Hướng dẫn Chữ số hàng chục có 5 cách chọn Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn (vì phải khác chữ số hàng chục đã chọn) Số số viết được thỏa mãn đề bài là: 5 x 4 = 20 (số) Điền 20 7. Từ 5 chữ số: 1; 3; 0; 8; 9 ta có thể viết được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau? Hướng dẫn Chữ số hàng chục có 4 cách chọn (vì phải khác 0) Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn (vì phải khác chữ số hàng chục đã chọn) Số số viết được thỏa mãn đề bài là: 4 x 4 = 16 (số) Điền 16 8. Cho ̅ ̅̅ ̅ ̅̅̅ ̅ ̅̅ ̅ . Dấu cần điền vào chỗchấm là… 9. Hướng dẫn Vì ̅̅̅ < 54 nên ̅ ̅̅ ̅ ̅̅̅ ̅ ̅̅ ̅ Điền <