Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay sa A.P. III

67,023 views

Published on

See https://www.youtube.com/watch?v=b4cEyCaldH4 for the comparison of the planet sizes

Published in: Technology, Sports

Banghay sa A.P. III

  1. 1. 1Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan III (Kasaysayan ng Daigdig)I. Mga Layunin:Maiintindihan ang mga salita sa talasaysayan na matatagpuan sa aralin.Mabibigyang-hinuha ang mga tinalakay na paliwanag sa pagkakalikha ng mundo.Matutukoy ang mahahalagang impormasyong nakapaloob sa aralin.Makapagpapakita ng pagpapahalaga sa aralin sa pamamagitan ng aktibong pakikipagtalastasan.II. Paksang AralinAralin 1: Mga Paliwanag sa Pagkakalikha ng MundoKagamitan: Mga larawan, KartolinaSanggunian: Pagtanaw at Pag-unawa: Daigdig III, Augusto V. de Viana, Dexter John V. Ramospp. 8-11III. PamaraanA. Pagganyaka. Hayaang magbigay ng opinyon ang mga mag-aaral kung paano nabuo ang ‘mundo’.b. Ipakita ang larawan ng planeta natin.c. Ipakita ang pagkakaiba ng laki ng planeta natin sa ibang planeta at bituin.d. Ipaalam na kung ang Pilipinas may kasaysayan kahit maliit na bansa mas lalo na angbuong mundo at ang kalawakan kung saan ito’y napapaloob.B. Talasalitaan:Basahin sa mga mag-aaral ang ibig sabihin ng mga salita sa talasaysayan at ipasagot angsalitang naayon dito sa pamamagitan ng ‘puzzle’ na kahalintulad ng ‘hangman’ o ‘hangaroo’.a. galaxy – kalipunan ng malaking pagkakapangkat ng mga bituin, alikabok (dust) athangin (gas)b. hypothesis – haka-haka; isang pagpapalagay sa isang isinagawang pag-aaralc. nebulae – malawak na ulap ng alikabok sa kalawakand. planetary system – pagkakapangkat at galaw ng mga planeta sa kalawakane. Torah – isang ‘scroll’ kung saan nakasulat ang unang limang aklat ng banal nakasulatan ng mga Hudyo (Jew)f. Upanishads – banal na kasulatan ng mga HinduC. PaglalahadIpaalam sa mga mag-aaral na ang aralin ngayon at tungkol sa mga paliwanag ngpagkakalikha ng mundo.
  2. 2. 2D. Pagtalakay sa paksa(Talakayin ang mga 3 pangkat ng paliwanag ng pagkakalikha ng mundo.)Maalamat na paliwanag – mga paliwanag ng mga sinaunang tao sa pagkakalikha ngmundo sa pamamagitan ng mitolohiya.Halimbawa:1. Mayan (Central America) – Tepeu and Gucumatz Myth kinikilalangtagapaglikha. Sila ang mga kaunaunahang nabuhay sa mundo noong pawangkatahimikan at kadiliman pa lamang ang namamayani. Ayon sa kwento napagpasyahannilang lumikha ng mga tao na sasamba sa kanila upang panatihin ang kanilangkagalingan. Inuna nila ang pag-utos ng pag atras ng tubig upang magkaroon ng lupamula sa lupang ito ay hinulma nila ang mga unang tao.2. Scandinavia (Norsemen) – Norse MythBatay sa kanilang oral tradition ang makapangyarihan nilang diyos na siOdin ang pumatay sa higanteng si Ymir. Ang bungo ni Ymir ay ginawang langit angkanyang katawan ay ginamit na lupa at kanyang dugo ay naging karagatan.Panrelihiyong pananaw – ito ay kilala rin sa tawag na Creationism Theory kung saannakabatay sa relihiyong pinaniniwalaan ng mga pangkat ng tao ang pinagmulan ngmundo.Halimbawa:1. Kristiyanismo – mula sa aklat ng Genesis na matatagpuan saLumang Tipan ng Bibliya.Unang Araw – Nilikha ng Diyos ang liwanagIkalawang Araw – Nilikha ang langitIkatlong Araw – Pinaghiwalay Niya ang karagatan sa lupa at pinagsibol ang lahatng uri ng halamanIka-apat na Araw – Ang araw, buwan, at bituinIkalimang araw – Ang mga hayop na lumilipad sa himpapawid at lumalangoy sakaragatan ang pinagala ng Diyos sa sanlibutanIka-anim na Araw – Mga hayop sa lupa naman at ang tao ang kanyang huling likhaIkapitong Araw – Nagpahinga ang Diyos2. Islam - si Allah ang siyang lumikha sa mundo iniangat nya anglangit ng walang anumang haligi at inutusan ang araw atbuwan na magbigay liwanag sa panahong kanyangitinakda. Iniutos din nya ang pagkakalikha ng lupain atkaburulan at doon ay nagpakalat ng lahat ng uri nghayop makalipas nito ay nilikha nya ang tao mula saputik.
  3. 3. 33. Hinduismo - paniniwalang nasasaad sa Upanishads na ang mundo aynabuo mula sa kawalan hanggang mabuo sa anyo ngisang itlog (cosmic egg) Makalipas ang isang taon ito’ynahati sa dalawang bahagi. Ang kalahati na pilak aynaging mundo at ang kabiyak nito ay naging langit.Siyentipikong Teorya – mga teoryang nabuo ayon sa pag-aaral ng mga siyentipikotungkol sa pagkakalikha ng kalawakan.Inflation Theory – (Big Bang Theory) ipinanukala ni George Gamow na sa simula angkalawakan ay binubuo lamang ng protons, neutrons at electrons sa karagatan ngradiation. Dulot ng napakainit at siksikang kalagayan, bigla itong sumabog may 10hanggang 15 bilyong taon na ang nakararaan mula ng ito’y sumabog patuloy nalumawak at lumamig ang kalawakan kasabay ng pagkakalikha ng mga galaxy atplanetary system.Encounter Hypothesis – ayon dito, may isang bituin na dumaan malapit sa araw may 5bilyong taon na ang nakararaan sa paghahatakan ng gravitational force ng bituin at ngaraw may maiinit na hangin at alikabok ang nahiwalay mula sa mga ito na syangnagbigay daan sa pagkakabuo ng mga planeta.Nebular Hypothesis – (Emmanuel Swedenborg, Immanuel Kant and Pierre-SimonLaplace) ayon dito, nabuo ang solar system mga 4.6 bilyong taon na nakararaan mula saumiikot na ulap ng alikabok. Sa paglipas ng panahon pabilis ng pabilis ang pag ikot nitona syang nagbigay daan sa pagkakabuo ng araw at ng mga planeta.Protoplanet Hypothesis – ayon dito ang milky way galaxy ay puno ng malawak na ulapng hydrogen at alikabok. Ang mga alikabok ang naging daan upang bumigay ang ulap atumikot ito. Ang masiksik na gas sa gitna na higit na mabilis umikot ay naging araw.Samantalang mas matagal na nabuo ang mga mabagal at di kasing init na outer region nnaging mga planeta.E. Paglalahat3 paliwanag ng pagkakalikha ng mundo.1. Maalamat na PaliwanagMayanScandinavian2. Panrelihiyong PananawKristiyanoIslamHinduismo
  4. 4. 43. Siyentipikong TeoryaInflation TheoryEncounter HypothesisNebular HypothesisProtoplanet HypothesisF. PaglalapatHayaang sagutin ng mga mag-aaaral ang sumusunod na tanong sa pamamagitan ngpakikipagtalastasan.1. Anu-ano ang mga pangkat ng tatlong paliwanag ng pagkakalikha ng mundo?2. Magbigay ng isang halimbawa sa bawat pangkat at ipaliwanag ito.IV. PagtatayaIpaliwanag sa iyong sariling salita ang mga sumusunod. Isulat sa isang pirasong papelang iyong mga sagot:1. Protoplanet Hypothesis. (5pts)2. Nebular Hypothesis. (5pts)3. Encounter Hypothesis. (5pts)4. Inflation Theory. (5pts)V. Takdang aralinMagsaliksik tungkol sa talambuhay ng isang siyentipiko na nagtangkang ipaliwanag angpagkakalikha ng mundo. Iulat sa klase ang kanyang talambuhay.

×