53011220056

244 views

Published on

..

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

53011220056

 1. 1. โปรแกรม Endnote คืออะไร <ul><li>โปรแกรม ที่ใช้จัดการรายการอ้างอิง รายการเชิงอรรถ หรือสร้างบรรณานุกรมต่าง ๆ โดยสามารถ import รายการอ้างอิง จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้ และ ใช้งานร่วมกับ แฟ้มข้อมูลเอกสาร เช่น แฟ้มข้อมูลของ microsoft Word </li></ul>
 2. 2. การสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ <ul><li>1. คลิกที่ File ->New แล้วตั้งชื่อ Library </li></ul>
 3. 3. การเพิ่มบรรณานุกรม : พิมพ์ข้อมูลทีละรายการ <ul><li>คลิกที่เครื่องหมาย แล้วเลือก reference type </li></ul>
 4. 4. การแก้ไขข้อมูล Edit
 5. 5. การสร้าง Group <ul><li>คลิกที่เมนู Group เลือก Create group </li></ul>ตั้งชื่อ group ตามต้องการ
 6. 6. การเพิ่มบรรณานุกรม : direct export จากฐานข้อมูลต่าง ๆ <ul><li>Web of science </li></ul>1 2 3 <ul><li>เลือกเรื่องที่ต้องการ </li></ul><ul><li>คลิกที่ save to Endnote </li></ul><ul><li>เลือกไลบราลี่ที่ต้องการ </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม open </li></ul>
 7. 7. ฐานข้อมูลของ Ebsco 1 คลิกที่ ไอคอน Export
 8. 8. 2 3 4 2. คลิกที่ direct export to endnote 3. คลิกที่ปุ่ม save 4. เลือกไลบราลี่ที่ต้องการ 5. คลิกที่ปุ่ม open
 9. 9. ScienceDirect 1 2 3 <ul><li>เลือกเรื่องที่ต้องการ </li></ul><ul><li>คลิกที่ Export citation </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม export </li></ul>
 10. 10. การเพิ่มบรรณานุกรม : การ import โดยใช้ filter <ul><li>* สืบค้นจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ </li></ul><ul><li>เช่น ฐานข้อมูล CD-ROM, ฐานข้อมูล SciFinder Scholar </li></ul><ul><li>* save ข้อมูลด้วยคำสั่ง save /download </li></ul><ul><li>* เปิดไลบราลี่ที่ต้องการ </li></ul><ul><li>* ใช้คำสั่ง Import </li></ul>
 11. 11. ฐานข้อมูล SciFinder 1 2 3 <ul><li>เลือกเรื่องที่ต้องการ </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม save as </li></ul><ul><li>เลือก save as type “ Tagged Format ” </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม save </li></ul>
 12. 12. 4 5 6 7 4. คลิกที่คำสั่ง 5. เลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ 6. เลือก import option 7. คลิกที่ปุ่ม import
 13. 13. ต้องการ filter อื่น ๆ นอกเหนือจากในโปรแกรม ไปที่ www.endnote.com
 14. 14. การสืบค้นและการจัดการบรรณานุกรม พิมพ์คำค้นลงในช่องใส่คำค้นแล้ว enter
 15. 15. การแก้ไข Preference <ul><li>ไปที่ Edit -> Preferences </li></ul><ul><li>แก้ไข Preferences ที่ต้องการแล้วคลิก Ok </li></ul>1 2
 16. 16. การ Export ข้อมูล สู่โปรแกรม MS Word <ul><li>* export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา </li></ul><ul><li>* export รายการทางบรรณานุกรม </li></ul>
 17. 17. Export รายการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 1 2 <ul><li>เลือกบรรณานุกรมที่ต้องการ แล้วใช้คำสั่ง copy </li></ul><ul><li>ไปที่โปรแกรม Word แล้วใช้คำสั่ง paste </li></ul>
 18. 18. export รายการทางบรรณานุกรม <ul><li>คลิกที่คำสั่ง </li></ul><ul><li>เลือก save as type “ Rich Text Format ” </li></ul><ul><li>เลือก Output style ที่ต้องการ </li></ul><ul><li>คลิกที่ปุ่ม save </li></ul>1 2 3 4
 19. 19. Format bibliography <ul><li>คลิกที่คำสั่ง Format bibliography </li></ul><ul><li>เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการแล้วคลิก OK </li></ul>1 2 3
 20. 20. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook
 21. 21. การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Outlook Microsoft Outlook Express เป็นที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการติดต่อเพื่อให้โปรแกรมต่างๆ หาข้อมูลได้ง่าย , ค้นหาบุคคล และธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการเก็บข้อมูลการติดต่อ เพื่อที่เวลาจะส่งจดหมายให้ผู้อื่นนั้น ไม่ต้องพิมพ์ E-mail Address ของบุคคลนั้นๆ ใหม่ทุกครั้ง เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Outlook Express แล้วให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ไปที่เมนู Tools ให้คลิก 1. ไปที่เมนู Tools ให้คลิก Address Book 
 22. 22. หรือที่ Toolbar ให้คลิก  
 23. 23. 2. ที่ Toolbar คลิก New เลือก New Contact
 24. 25. 3. ให้กรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการดังเช่นรูปด้านล่าง
 25. 26. 4. คลิก    แล้วจะปรากฏรูปตามด้านล่าง
 26. 27. 5. คลิก   เมื่อต้องการใช้รายละเอียดใน Address Book หรือเมื่อเข้า มาใน Outlook Express แล้ว 1. คลิกขวาที่ชื่อของผู้ที่ส่ง mail มาให้ แล้วเลือก Add Sender to Address Book
 27. 28. 2. คลิก   แล้วจะปรากฏหน้าจอ
 28. 29. 3. คลิกขวาที่ชื่อของผู้ที่เราต้องการส่ง mail เลือก Action แล้วคลิก Send Mail
 29. 30. 4. จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้เราส่ง mail

×