Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upphandling enligt nl09

Upphandling enligt nl09

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Upphandling enligt nl09

  1. 1. VARIMs upphandlingsstöd 2014-­‐09-­‐15 En produkt kan definieras som en utrustning med en på förhand given funktion. För dessa fall finns några olika leveransavtal att tillämpa. Ingår omfattande montagearbete ska upphandling göras enligt NLM 10. Det innebär att krav på medverkan på byggmöten eller andra avvikelser från NL 09 riskerar att göra upphandlingen dyrare än nödvändigt. När det huvudsakligen är fråga om en produkt som ska upphandlas är det NL09/ALOS 05 som ska användas. NL09/ALOS 05 är leveransavtal som innehåller ett antal standardiserade villkor som beställare och leverantör överenskommit för affärer gällande främst produkter. Standardiserade villkor syftar till att minska arbetet och osäkerheten och därmed även kostnaderna. Vill du läsa mer om upphandlingsprocessen, läs VARIMs broschyr, ”VA-­‐projekt med funktionsansvar”. Gör så här: Anbudsutvärdering sker i två steg. I steg 1 så sker en prövning av leverantören (s.k. pre-­‐kvalificering). De som klarar kvalificeringen och därmed passerat steg 1 utvärderas sedan enligt nedan i steg 2. Steg 1 – Kvalificering av anbudsgivare Syftet med kvalificeringen är att säkerställa att anbudsgivarna inte har hamnat i ekonomiskt obestånd, följer gällande lagar och regler, har en stabil ekonomi och tillräcklig kompetens för att genomföra investeringen. Nedan följer fyra exempel på ska-­‐krav vid prövning av anbudsgivare: Beställaren har en viktig uppgift i att bestämma vilka krav som ska vara fastställda ska-­‐krav respektive utvärderingskriterier. Utvärdering innebär en värdering av prestationen jämfört med övriga anbud. Om du som beställare är osäker på om det går att sätta relevanta och riktiga ska-­‐krav bör detta undvikas. 1 Riktlinjer för utvärdering och upphandling av produkter inom VA-­‐branschen • Intyg från relevanta myndigheter • Verksamhetsbeskrivning • Relevanta referenser från liknande investeringar • Redogörelse av verksamhetens kvalitets-­‐ och miljöstyrning Steg 2 – Utvärdering av produkt Utvärderingen av produkten består av två delar. Dels fastställda ska-­‐krav på produkten, dels krav som värdesätts genom utvärderingsmodell. Under A redovisas förslag och exempel på ska-­‐krav, under B redovisas ett tänkt upplägg på utvärderingskriterier. Detta arbete är gjort av VARIMs utvärderingsgrupp med representanter från konsultledet, produktleverantörer och entreprenörer. VARIM är branschorganisationen för svensk vattenreningsindustri. Läs mer på www.varim.org
  2. 2. VARIMs upphandlingsstöd 2014-­‐09-­‐15 Felaktiga ska-­‐krav kan göra att vissa leverantörer och produkter utesluts trots att den slutliga lösningen skulle kunna bli bättre. A. Ska-­‐krav produkt Det är viktigt att säkerställa att beställaren verkligen köper en produkt som motsvarar förväntningarna. Ska-­‐kraven ska vara specifika, mätbara, realistiska, uppföljningsbara och relevanta för behovet. Irrelevanta eller felaktiga ska-­‐krav riskerar att göra upphandlingen dyrare än nödvändigt. Exempel på ska-­‐krav: 2 • Produktens utförande alternativt teknisk livslängd på produkten • Produktens användarvänlighet/tillgänglighet • Produktens prestanda • Produktens miljöbelastning (ex. krav på substitutionsprincip) B. Utvärderingskriterier produkt Utvärderingen görs med nedanstående kriterier där viktning av produkten görs för de leverantörer som kvalificerat sig enligt steg ett. 1) INVESTERINGSKOSTNAD (ANBUDSPRIS) = "ANGES" X LA/AA För att säkerställa att beställaren får en så tydlig bild av investeringen som möjligt bör anbudsgivaren specificera investeringskostnaden i poster. Specifikationsomfattningen styrs av rådande behov. Exempel på uppdelning i diverse poster: • produktens pris • frakt • montage • igångkörning LA = Lägst anbud AA = Aktuellt anbud 2) DRIFTSKOSTNAD ENLIGT VARIMs LCC-­‐ VERKTYG = "ANGES" X LA/AA För att säkerställa att köparen får en så tydlig bild av driftskostnaden som möjligt bör anbudsgivaren specificera driftskostnaden för investeringen. Det är inte antalet parametrar som är det viktiga utan rimlig möjlighet till mätbarhet och uppföljning. Specifikationsomfattningen styrs av rådande behov. Exempel på uppdelning i diverse poster: Detta arbete är gjort av VARIMs utvärderingsgrupp med representanter från konsultledet, produktleverantörer och entreprenörer. VARIM är branschorganisationen för svensk vattenreningsindustri. Läs mer på www.varim.org
  3. 3. VARIMs upphandlingsstöd 2014-­‐09-­‐15 LA=Lägsta enligt LCC (Ange positioner) AA=Aktuell enligt LCC (Ange positioner) 3) SERVICEKOSTNAD Service-­‐ och eftermarknadskostnader utgör en viktig del i produktens totala kostnadscykel. Beställaren måste bilda sig en uppfattning om hur mycket produkten kommer att kosta i framtiden. Kostnaden skall vara mätbar och uppföljningsbar. Kalkylen kan baseras antingen på produktens ekonomiska eller tekniska livslängd. Specifikationsomfattningen styrs av rådande behov. Exempel på uppdelning i taktiska/strategiska poster: En nyinvestering medför egna indirekta kostnader för beställaren som lätt glöms bort. För att välja det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt bör beställaren bilda sig en uppfattning om hur investeringen kommer att påverka: 3 • Kostnad för förbrukningsartiklar • Underhållsfrekvens • Total el-­‐effekt på ingående komponenter • Produktens verkningsgrad • Kostnad för ur driftssynpunkt viktiga komponenter • Kostnad för normal underhållsservice • Kostnad för serviceberedskap, akut service etc. • Kostnad för framtida reservdelslagerhållning hos leverantören LA = Lägst AA = Aktuellt 4) FINANSIERING • Betalningsvillkor med avsteg från NL09 bör utvärderas • Aktuella villkor • Villkor enligt NL09 5) EGNA INDIREKTA KOSTNADER • Kostnader för reservdelslagerhållning • Egenkostnader för service och underhåll • Kostnader för utbildning av personal • Kostnader för administration LA = Lägst AA = Aktuellt Kompletteras med: Bilaga 1. Checklista Bilaga 2. Anbudsformulär Detta arbete är gjort av VARIMs utvärderingsgrupp med representanter från konsultledet, produktleverantörer och entreprenörer. VARIM är branschorganisationen för svensk vattenreningsindustri. Läs mer på www.varim.org

×