Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komisja sejmowa ds. kopalni Krupiński

177 views

Published on

Zespół ds. oceny projektu Polityki Surowcowej Państwa i jej skutków dla gospodarki oraz nieuzasadnionego wstrzymania prac geologicznych dokumentujących złoża kopalin użytecznych

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komisja sejmowa ds. kopalni Krupiński

 1. 1. Zespół nr 5 ds. oceny projektu Polityki Surowcowej Państwa i jej skutków dla gospodarki oraz nieuzasadnionego wstrzymania prac geologicznych dokumentujących złoża kopalin użytecznych dr Tomasz Nałęcz
 2. 2. fundamentem polityki surowcowej jest stwierdzenie, że surowce powinny zostać uznane za zasób wspólny, który może oczywiście być przekazany do prywatnego użytkowania, ale tylko pod określonymi warunkami Co do zasady surowce przynależą do społeczeństwa i gospodarowanie nimi musi to respektować
 3. 3. Surowce powinny efektywnie pracować dla społeczeństwa budując bogactwo Polaków Uwzględniać przede wszystkim Interes społeczny i zasady ochrony środowiska Polityka surowcowa powinna kreować jednolity rynek dla wszystkich przedsiębiorców
 4. 4. Raport Najwyższa Izba Kontroli Gospodarka strategicznymi surowcami kopalnymi Lata 2015–2017 (I półrocze) Dlaczego?
 5. 5. Surowce kopalne podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki
 6. 6. Surowce w gospodarce o obiegu zamkniętym
 7. 7. Dlaczego polski rolnik nie będzie teksańskim farmerem?
 8. 8. Kopaliny Ilość Kat. C2, C1, B, A Techn. wydobycia Wzbogacanie Cena Wartość kopaliny Wartość/per capita 1.Węgiel 500 mld C2 (+, - 30%) TTW – 4 mld t Zakład Przeróbczy 400 zł/t 1,6 bln zł 27 345 zł/p c 1. Węgiel 500 mld C2 (+, - 30%) PZW - 400 mld t Oczyszczanie gazu 2 zł/m3 355,2 bln zł 6 069 823 zł/p c (> 223 razy) 2. Gaz x? 3. Ropa x? 4. Geotermia 5. Tytan 97.7 mln t C2 i C1 Tradycyjna (TMB) Rafinacja 81 400 zł/t 7.95 bln żł 137 068 zł/p c 6. Cyna 7. Miedź 8. Żelazo 9. Wanad 10. Cynk 11. Ołów 12. Siarka 13. Złoto 14. Srebro, 15. Palladium 16. Niob Razem ?? ??? ??? zł ???? zł/per capita Zawsze warto policzyć
 9. 9. Co będzie polską specjalizacją w dostarczaniu kluczowych surowców? Pozyskiwanie surowców z dna oceanu Podziemne Zgazowanie Węgla (PZW)
 10. 10. Polityka surowcowa stanowi zbiór nadrzędnych zasad i działań dla zmniejszenia ryzyk w podaży surowców mających na celu zabezpieczenie wieloletnich potrzeb gospodarczych i społecznych państwa, wynikających z przyjętych priorytetów rozwoju gospodarczego Polityka surowcowa to długofalowa polityka publiczna prowadzona na poziomie krajowym, która ma zapewnić dostęp przedsiębiorstw wytwórczych do niezbędnych dla ich działalności surowców po cenie umożliwiającej im bycie konkurencyjnymi, przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska przyrodniczego i społecznego na każdym etapie cyklu surowcowego oraz bieżące i długookresowe bezpieczeństwo gospodarcze kraju 2015 2017 Czym jest Polityka Surowcowa Państwa ?
 11. 11. POLITYKA SUROWCOWA BEZPIECZEŃSTWO SUROWCOWE BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE (ENERGETYCZNE) BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE (w tym środowiskowe) PEP2040 STRATEGIAODPOWIEDZIALNEGOROZWOJU Problematyka surowcowa w strategicznych dokumentach państwa ma charakter marginalny ”
 12. 12. STRATEGIA / POLITYKA SUROWCOWA AS-IS TO-BE MISJA WIZJA Poziom operacyjny Interesariusze Doktryna Cele i reguły Działania / Przedsięwzięcia
 13. 13. „Potrzeba nam poważnej polityki surowcowej państwa, bo jesteśmy najbogatszym geologicznie i w surowce krajem Unii Europejskiej" jakie mają być cele polityki surowcowej? jakie powinny być jej podstawowe zasady? jaki instytucjonalny model jest potrzebny do jej prowadzenia? jakimi narzędziami należy prowadzić politykę̨ surowcową? MOJ
 14. 14. 1. Rozszerzenie rozpoznania budowy geologicznej i udokumentowania nowych złóż oraz ochrona udokumentowanych a niezagospodarowanych złóż lub też złóż perspektywicznych. 2. Umożliwianie inwestorom efektywnej eksploatacji surowców mineralnych, w zgodzie z koncepcją Przestrzennego zagospodarowania kraju i w sposób zapewniający równowagę środowiskową i społeczną. 3. Wspieranie bazy wytwórczej gospodarki krajowej poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom dostępu do surowców, w tym surowców krytycznych, na warunkach umożliwiających im utrzymanie konkurencyjności. 4. Promowanie badań i edukacji zorientowanej na wykorzystanie i wdrażanie technologii zrównoważonego ekonomicznie, społecznie i środowiskowo zagospodarowania i odzysku surowców mineralnych. 5. Inicjowanie takich form współpracy międzynarodowej, szczególnie w ramach Unii Europejskiej, które będą przyczyniać się do bezpieczeństwa gospodarczego i rozwoju polskiej gospodarki. Nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa jest zapewnienie dostępu do niezbędnych surowców i to zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej, uwzględniającej potrzeby przyszłych pokoleń Celem polityki surowcowej realizowanej przez państwo polskie będzie racjonalne gospodarowanie zasobami surowców i wyznaczanie kierunków inwestycji w tej dziedzinie, zgodne z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju, równocześnie przyczyniające się do wzmacniania pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej Kolejnym celem nowo kształtowanej polityki surowcowej będzie zmniejszenie zależności Polski i UE od dostaw surowców z określonych kierunków. Cele PSP ad. 2017Cele PSP ad. 2015
 15. 15. FILAR 1. Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne FILAR 2. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi (4) FILAR 3. Pozyskiwanie surowców z odpadów, ich zamienniki oraz rekultywacja i remediacja (6) FILAR 4. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa (5) FILAR 5. Uwarunkowania prawne Polityki Surowcowej Państwa (8) FILAR 6. Upowszechnienie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych (7) FILAR 7. Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa (9) FILAR 8. Ryzyko i planowanie inwestycji (10) FILAR 9. Usprawnienie systemu podatków i danin (10) Porównanie zakresu PSP 2015 / PSP 2017
 16. 16. FILAR 4. Pozyskiwanie deficytowych surowców mineralnych drogą importu i współpraca międzynarodowa 1. określenie istniejących i innych potencjalnych źródeł importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa i obronności Państwa; 2. rozwój bilateralnej lub multilateralnej współpracy w zakresie pozyskiwania surowców; 3. identyfikacja potrzeb i obszarów wsparcia dla polskich firm geologicznych i górniczych prowadzących lub zamierzających rozpocząć działalność na rynkach międzynarodowych; 4. rozwój polskich firm geologicznych i górniczych na rynkach międzynarodowych; 5. zwiększenie zaangażowania Polski w pracach poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu pozyskiwania rud metali i hydratów gazowych z dna oceanów. Przyjęcie uchwałą Rady Ministrów programu rozpoznania den oceanicznych PRoGeO oraz uzyskanie kontraktu na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż den oceanicznych (na środkowej części Atlantyku) 6. identyfikacja potrzeb i obszarów wsparcia dla polskiego przemysłu obronnego w pozyskiwaniu surowców deficytowych, umożliwiających zwiększenie eksportu oraz pozyskanie i wprowadzenie zaawansowanych technologii
 17. 17. Budżet PIG w 2017 r., w tym zadania Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej Budżet Państwowej Agencji Geologicznej na 2019 r. (tylko zadania PSG) Różnica Afera KNF 135 mln zł 411 mln zł 276 mln zł 40 mln zł Ramy instytucjonalne wypracowania i wdrażania Polityki Surowcowej Państwa
 18. 18. Cele zespołu nr. 5 1. Ocena projektu Polityki Surowcowej Państwa i jej skutków dla gospodarki 2. Ocena nieuzasadnionego wstrzymania prac geologicznych dokumentujących złoża kopalin użytecznych
 19. 19. 1. Zebranie uwag do projektu PSP i przeprowadzenie rzeczywistej konsultacji społecznej tego dokumentu 2. Ocena skutków wdrożenia PSP jako dokumentu strategicznego 3. Ocena zaniechań w zakresie ochrony i gospodarowania złożami kopalin 4. Analiza procesu koncesyjnego, czasu trwania postępowań koncesyjnych zgodnie z KPA w latach 2010-2018 5. Ocena zapotrzebowania na surowce kopalne w kontekście rozwoju trendów gospodarczych na świecie 6. Analiza stanu początkowego (AS-IS) w zakresie potencjału surowcowego Polski z podziałem na poszczególne kopaliny i z przypisaniem konkretnych złóż 7. Określenie konkretnych mierzalnych celów PSP 8. Opracowanie założeń polityki koncesyjnej i systemu zachęt dla inwestowania w przemysł surowcowy 9. Wyznaczenie złóż strategicznych i ich ochrona 10.Wstępna wycena wartości kluczowych złóż kopalin 11.Lista przykładów nieuzasadnionego wstrzymania prac geologicznych dokumentujących złoża kopalin użytecznych Zadania zespołu nr. 5
 20. 20. Analizy procesu koncesyjnego, czasu trwania postępowań koncesyjnych w latach 2013-2018 powinny zawierać mapę wszystkich wydanych koncesji na poszukiwanie złóż oraz drugą mapę koncesji na wydobycie złóż ze wskazaniami trybu prawnego wydania koncesji, kwoty – za którą została wydana koncesja, struktury właścicielskiej podmiotu który ją otrzymał oraz wartości złoża. Ponadto wyszczególnić przypadki odsprzedaży koncesji przez podmioty nie polskie spółką Skarbu państwa lub spółką kontrolowanym przez skarb państwa lub spółką w których skarb państwa ma udziały. Należy także opracować listę koncesji wydanych z naruszeniem prawa i unieważnionych werdyktem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zgromadzić dostępne informacje: które z podmiotów gospodarczych wytoczyły rządowi polskiemu procesy po utracie koncesję wyniku powyższego werdyktu przed Międzynarodowymi Sądami Arbitrażowymi i ma bieżąco monitorować te procesy sądowe, a zwłaszcza odnotować werdykty i ewentualne odszkodowania ze strony państwa polskiego.
 21. 21. analiza ekonomicznej opłacalność wydobycia poszczególnych złóż w kontekście posiadanych przez państwo polskie, spółki Skarbu państwa oraz spółki kontrolowane przez skarb państwa, technologii wydobycia i przetwarzania poszczególnych surowców. zaprezentować podstawowe możliwości prawne, jakie bariery prawne w zakresie wydobycia i przetwarzania surowców. Raport Najwyższa Izba Kontroli Gospodarka strategicznymi surowcami kopalnymi Lata 2015–2017 (I półrocze)
 22. 22. Zespół nr 5 ds. oceny projektu Polityki Surowcowej Państwa i jej skutków dla gospodarki oraz nieuzasadnionego wstrzymania prac geologicznych dokumentujących złoża kopalin użytecznych mail: Tomasz@Nalecz.pl Twitter: @tomasznalecz Dziękuję za uwagę

×