Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego reference letter

122 views

Published on

reference letter

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego reference letter

  1. 1. Lublin, 31 .07 .2012 r. REFERENCJ E Pon Tomosz Kurdziołek wspołprocował z Fundocjq Centrum Rozwoju Lokolnego od do 31 lipco 2012r. no zosodoch wolontoriotu. Do obowiqzkow Pono Tomoszo nolezoło m.in. : - pomoc W obsłudze biuro Fun,cocji (kontokt z klientomi Fundocji, obsługo Urzqdzen biurowych, bindowonie dokumentocji), - WysZUkiwonie informocji oraz donych stotystycznych niezbędnych do spozqdzonio wnioskow oplikocyjnych i dokumentow, tokich jok Plony odnowy Miejscowości oroz przedstowionie ich w syntetycznej formie, - twozenie boz donych, - pomoc prZY wykonywoniu innych dziołori zwiqzanych z dziołolnościq stotutowq Fundocji. Pon Tomqsz Kurdziołek wykonywoł swoje zodonio systemotycznie i obowiqzkowo. Jest osobq punktuolnq, systemotycznq,odpowiedzioinq i procowitq. Sprowdził się zor wno W sytuocjoch wymogojqcych indywiduolnego wysiłku, jok i w procy zespołowej. Pon Tomosz prezentuje wysoki poziom kultury osobistej. Jestem przekonony, Że Pon Tomosz Kurdziołek jest osobq, ktoro sprosto wielu ombitnym zodoniom i spełni oczekiwonio nojbordziej wymogojqcego procodowcy. Z powozoniem, śa-t a r-u ąrf l': kiewice 20-12 Lubtin, ut. Unicka 4, tok. 20 , tet. /fax 81 442 OO 15,81 442 00 1 ; e-mait: fundacja@rozwojtokalny. pl NlP 94 -251-55-71 REG0N 0 0223390 KRs 0000275175 nr konta bankowego: lNG Bank Stąski nr 84 1050 t953 1000 0023 1503 4 09 wydrukowano na papierze ekotogicznym

×