Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Akcie a její převod dle 
aktuální právní úpravy 
AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář 
www.aktp.cz 
Tel.: (+420) 777 64 2...
Listina jako cenný papír 
Akcie je listina, která je cenným papírem. 
i obyčejný papír, který splňuje náležitostí stanov...
Forma akcie 
Rozlišovat emise x vydání - Emitovaná akcie musí být následně vydána určité osobě, tedy 
akcionáři, kdy se n...
Převod akcie na řad (na jméno) rubopisem 
1. Smlouva o převodu akcie 
2. Rubopis (indosament) napsaným výlučně na zadní st...
Převod akcie na řad (na jméno) rubopisem 
Rubopis musí být bezpodmínečný a úplný. Jakákoli podmínka, na níž byl učiněn záv...
Převod akcie na doručitele (na majitele) 
Akcie na majitele je neomezitelně převoditelná. (§ 274 odst. 1 ZOK) 
Ale § 274 o...
Převod akcie na doručitele (na majitele) 
Akcie se tedy převádí změnou v příslušné evidenci emise akcií. 
Aby byl převod v...
Děkuji za 
pozornost. 
AKTP Tomáš Pavelec advokátní 
kancelář 
www.aktp.cz 
Tel.: (+420) 777 64 24 78 
E-mail: tomas.pavel...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

AKTP Pavelec Akcie a její převod dle aktuální právní úpravy

Jakým způsobem se převádí akcie dle nové úpravy v občanském zákoníku a zákoně o obchodních korporacích? Kdo může práva spojená s akcií vykonávat?

  • Login to see the comments

AKTP Pavelec Akcie a její převod dle aktuální právní úpravy

  1. 1. Akcie a její převod dle aktuální právní úpravy AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář www.aktp.cz Tel.: (+420) 777 64 24 78, E-mail: tomas.pavelec@aktp.cz
  2. 2. Listina jako cenný papír Akcie je listina, která je cenným papírem. i obyčejný papír, který splňuje náležitostí stanovené právními předpisy: zejména se jedná o označení emitenta a označení práv spojených s akcií (lze i odkazem na emisní podmínky) musí být ovšem patrné i to, že je cenným papírem. Není však třeba, aby listina výslovně obsahovala označení, že se jde o cenný papír. Proto je možné na listině uvést i jiná označení, jako např. warrant, bond, certifikát apod.
  3. 3. Forma akcie Rozlišovat emise x vydání - Emitovaná akcie musí být následně vydána určité osobě, tedy akcionáři, kdy se následně stává majetkemakcionáře. Po vydání CP nelze bez této listiny právo uplatnit ani převést. na doručitele nebo na řad. Akcie ve formě na doručitele se označuje také jako akcie na majitele (§ 263 odst. 2 ZOK) a akcie řád se označuje také jako akcie na jméno (§ 263 odst. 3 ZOK). Vyvratitelné domněnky: Je-li uvedeno jméno držitele akcie jako oprávněné osoby, použije se, že se jedná o akcii na řad. V případě, že jméno oprávněné osoby chybí, pak platí, že se jedná o akcii na doručitele. Akcie na doručitele mohou být dle ustanovení § 263 odst. 2 a § 274 odst. 2 ZOK vydány pouze jako immobilizovaný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír.
  4. 4. Převod akcie na řad (na jméno) rubopisem 1. Smlouva o převodu akcie 2. Rubopis (indosament) napsaným výlučně na zadní straně 3. Předání akcie nabyvateli 4. Oznámením společnosti. Společnost zapíše akcii na jméno do seznamu akcionářů. Někdy se vyžaduje souhlas orgánu společnosti, zpravidla valné hromady. Proto je vždy nutné zkoumat, zda stanovy neobsahují takové ustanovení. V tom případě, je třeba, aby tento orgán udělil souhlas, jinak je smlouva o převodu nebude účinná.
  5. 5. Převod akcie na řad (na jméno) rubopisem Rubopis musí být bezpodmínečný a úplný. Jakákoli podmínka, na níž byl učiněn závislým, platí za nepsanou. zpravidla je ve znění za mne na řád, případně za mne na pana/paní… Rubopis musí být podepsán převodcem akcie. Práva z akcie je oprávněn uplatňovat ten, na koho byla akcie rubopisem převedena. Je-li převod uskutečněn vícekrát, pak ten, komu svědčí nepřetržitá řada rubopisů na zadní straně akcie, popřípadě na jejím přívěsku s ní pevně spojeném. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva (právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určena stanovami) se po sepsání smlouvy o postoupení pohledávky vyznačí na akcii.
  6. 6. Převod akcie na doručitele (na majitele) Akcie na majitele je neomezitelně převoditelná. (§ 274 odst. 1 ZOK) Ale § 274 odst. 2 a § 275 odst. 1 ZOK: Stanovy mohou obdobně jako u akcií na jméno převoditelnost omezit. Dříve, když nebylo nutné, aby tyto akcie nebyly zaknihované platilo, že akcie se převádí fyzickým předáním. Za vlastníka se pak považovala osoba, která listinu předložila. Vzhledem k tomu, že Česká republika nepřijala možnost převodu tzv. anonymních akcií, musí být akcie na majitele vydány jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír.
  7. 7. Převod akcie na doručitele (na majitele) Akcie se tedy převádí změnou v příslušné evidenci emise akcií. Aby byl převod vůči společnosti účinný a nabyvatel akcie mohl vykonávat práva spojená s akciemi, je nutno, aby byla tato změna prokázána společnosti. Prokázání se činí zpravidla oznámením změny v evidenci emise akcií společnosti výpisem z této evidence (§ 99 z. o podnikání na kapitálovém trhu). Rubopis se tedy v tomto případě logicky neprovádí. Převod samostatně převoditelného práva se vyznačí v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě smlouvy o postoupení pohledávky.
  8. 8. Děkuji za pozornost. AKTP Tomáš Pavelec advokátní kancelář www.aktp.cz Tel.: (+420) 777 64 24 78 E-mail: tomas.pavelec@aktp.cz

×