Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18

565 views

Published on

Predstavitev poklicev - lesarstvo SSI

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik ssi 2017_18

 1. 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
 2. 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 3. 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA
 4. 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROKOVNI PREDMETI TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA LES IN LASTNOSTI LESA TEHNOLOGIJA OBDELAVE Z VARSTVOM PRI DELU MEHANSKA OBDELAVA LESA KONSTRUIRANJE LESNIH SKLOPOV LESNOOBDELOVALNI STROJI MATERIALI V LESARSTVU KONSTRUIRANJE POHIŠTVA
 5. 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROKOVNI PREDMETI TEHNOLOŠKI PROCESI V LESARSTVU PODJETJE IN PRIPRAVA DELA PROIZVODNA TEHNIKA PROJEKTIRANJE EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV OPREMLJANJE INTERIERIJEV PRIMARNA OBDELAVA IN SUŠENJE
 6. 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA ODPRTI KURIKUL MATEMATIKA V LESARSTVU FIZIKA V LESARSTVU GIBANJE IN ZDRAVJE VODENJE PROIZVODNIH PROCESOV PRIMARNA OBDELAVA LESA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE CNC TEHNOLOGIJA V LESARSTVU Oblikuje in pripravi šola v sodelovanju z lokalnim okoljem
 7. 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA LES IN LASTNOSTI LESA  pozna gozd,  pozna makroskopsko in mikroskopsko zgradbo lesa,  pozna napake in poškodbe v lesu,  pozna lastnosti in uporabo lesa domačih drevesnih vrst
 8. 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA TEHNIČNO KOMUNICIRANJE IN UPORABA RAČUNALNIKA  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (MS office, e-pošta, internet…)  pozna pravila tehničnega risanja v lesarstvu  upodablja prostorske predmete z risanjem v ravnini  nariše izdelek s pomočjo računalniških programov  pozna konstrukcijsko dokumentacijo za izdelek
 9. 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA Uporaba licenčnega računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler
 10. 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Mastercam 2018 za obdelavo masivnega lesa
 11. 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Xilog Plus in Xilog Maestro za obdelavo masivnega lesa
 12. 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA Uporaba računalniškega programa Staircon za konstruiranje stopnic
 13. 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev
 14. 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini
 15. 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR: 504 ure/izob. • 1. letnik: 4 ure/teden • 2. letnik: 4 ure/teden • 3. letnik: 4 ure/teden • 4. letnik: 4 ure/teden MIZAR
 16. 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU CILJI: • Spoznavanje delovnih procesov • Spoznavanje organiziranosti podjetij • Pridobivanje pravilnega odnosa do dela • Timsko delo ŠTEVILO UR: • 2. letnik 76 ur / 10 dni • 3. letnik 76 ur / 10 dni
 17. 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA • pozitivno zaključen zadnji letnik je pogoj za opravljanje poklicne mature POKLICNA MATURA OBVEZNI DEL • pisni in ustni izpit iz slovenščine • pisni in ustni izpit iz lesarstva IZBIRNI DEL • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (po izbiri dijaka) • izdelek in zagovor POGOJI ZA DOKONČANJE
 18. 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiring
 19. 19. LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE – LESARSKO INŽENIRSTVO (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA
 20. 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na UNIVERZITETNE študijske programe, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli maturitetni predmet gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi).
 21. 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 22. 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 23. 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov
 24. 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA
 25. 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA STROKOVNE EKSKURZIJE – SLOVENSKA PODJETJA
 26. 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM
 27. 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 28. 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA LETNE RAZSTAVE IZDELKOV
 29. 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA … IZDELKI DIJAKOV…
 30. 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?

×