Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18

280 views

Published on

Predstavitev poklicev - lesarstvo PTI

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Predstavitev informativni dan lesarski tehnik pti 2017_18

 1. 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/LESARSKA TEHNICA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
 2. 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju dejanskih problemov v stroki, • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja lesarstva, • poznajo zgradbo, delovanje in načine uporabe strojev, naprav in orodij za predelavo in obdelavo lesa in tvoriv, • obvladajo izdelavo konstrukcijske in tehnološke dokumentacije za predvidene izdelke, CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 3. 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • obvladajo in uporabljajo sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva pri delu, varstva okolja in požarne varnosti, • so naravnani v vseživljenjsko učenje in se zavedajo pomena osebnostnega razvoja za uspešno sodelovanje v družbi, • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu in pisno ter ustno komunicirati s sodelavci. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 4. 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA PSIHOLOGIJA (IZBIRNO) TUJI JEZIK SOCIOLOGIJA (IZBIRNO) MATEMATIKA FIZIKA UMETNOST KEMIJA ZGODOVINA ŠPORTNA VZGOJA GEOGRAFIJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 5. 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNI PREDMETI TVORIVA PODJETJE IN PRIPRAVA DELA TEHNOLOGIJA OBDELAVE LESA PROJEKTIRANJE KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV EKONOMIKA PROIZVODNIH PROCESOV STROJI ZA OBDELAVO LESA OPREMLJANJE INTERJERJEV PROIZVODNA TEHNIKALESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 6. 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto TVORIVA  pozna in razume makroskopsko in mikroskopsko zgradbo iglavcev in listavcev (gozd, drevo, zgradba, delovanje in lastnosti lesa)  osvoji znanja o fizikalnih in mehanskih lastnostih lesa ter njihov vpliv na določeno konstrukcijo (furnir, lesne plošče, slojnat les) LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 7. 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto KONSTRUIRANJE LESNIH IZDELKOV  uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo (MS office, e-pošta, internet…)  upodablja prostorske predmete z risanjem v ravnini  nariše izdelek s pomočjo računalnika  konstruira stopnice  pozna konstrukcijsko dokumentacijoLESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 8. 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa MegaCAD in dodatne aplikacije za konstruiranje pohištva MegaTischler LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 9. 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Uporaba računalniškega programa Mastercam 2018 za oblikovanje masivnega lesa LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 10. 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROJI ZA OBDELAVO LESA  pozna trdnost, izbere ustrezne materiale in dimenzionira konstrukcijske elemente  pozna lastnosti, tehnične podatke in uporabnost strojev in naprav  pozna zahteve in osnovna znanja vzdrževanja strojev in naprav  preračunava tehnološke parametre lesnoobdelovalnih strojev LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 11. 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PODJETJE IN PRIPRAVA DELA  prepozna obliko in vlogo gospodarskih družb in trga  izdeluje enostavne poslovne načrte  zna oblikovati elemente delovnega mesta, standarde in normative proizvodnega procesa in logistiko  načrtuje porabo časov in materialov  z uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije izdela projektno nalogo, konstrukcijsko in tehnološko dokumentacijo v povezavi z izdelkom  usposobi se za delo v projektni skupini LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 12. 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL REZBARJENJE LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 13. 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ODPRTI KURIKUL OBNOVA STILNEGA POHIŠTVA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 14. 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH ŠTEVILO UR PRAKSE V ŠOLI: • 1. letnik: 163 ur • 2. letnik: 153 ur LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 15. 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU -PUD CILJI: • spoznavanje delovnih procesov, • spoznavanje organiziranosti podjetij, • pridobivanje pravilnega odnosa do dela, • timsko delo. ŠTEVILO UR: • 1. letnik 76 ur / 10 dni LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 16. 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MOŽNOSTI ŠTUDIJA NA ŠOLSKEM CENTRU Redni višješolski študijski programi: • Varstvo okolja in komunala • Lesarstvo 2 leti, pridobljen naziv: inž. les. • Strojništvo • Informatika • Elektronika • Logistično inženirstvo • Kozmetika Izredni študijski program • FINI – fakulteta za industrijski inženiring LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 17. 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE (Ljubljana) 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (VS) S poklicno maturo in z izbranim dodatnim maturitetnim predmetom je možen vpis na: • UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE LESARSTVO (Ljubljana) ali druge UNIV. programe, 3 leta, strokovni naslov: dipl. inž. les. (UN) MOŽNOSTI NADALJNJEGA ŠTUDIJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 18. 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto IZPIT IZ DODATNEGA MATURITETNEGA PREDMETA • skupaj z opravljeno poklicno maturo omogoča vpis na večino UNIVERZITETNIH študijskih programov, • istočasno in pod istimi pogoji kot vsi izpiti splošne mature, •katerikoli izmed maturitetnih predmetov gimnazijskih programov (vendar NE predmet, ki ga dijak opravlja na poklicni maturi). LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 19. 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Lesarski tehnik POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 20. 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto POKLICNA MATURA IZDELEK IN ZAGOVOR- izdelki maturantov LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 21. 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 22. 22. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE - TUJINA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 23. 23. ŠOLSKI CENTER Novo mesto STROKOVNE EKSKURZIJE – SLOVENSKA PODJETJA LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 24. 24. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PREPOZNAVANJE DREVESNIH VRST V NARAVI LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 25. 25. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZASTOPANJE ŠOLE NA RAZNIH DOGODKIH LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 26. 26. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM IN ZI
 27. 27. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV POM LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 28. 28. ŠOLSKI CENTER Novo mesto LESARSKI TEHNIK LESARSKA TEHNICA … IZDELKI DIJAKOV…
 29. 29. ŠOLSKI CENTER Novo mesto … IZDELKI DIJAKOV… LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA
 30. 30. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … LESARSKI TEHNIK/ LESARSKA TEHNICA

×