Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

junta_kpi

289 views

Published on

Zaverecny ukol KPI

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

junta_kpi

  1. 1. Řecká vojenská juntaPočátekVojenská junta v Řecku, známá také jako „Dubnová revoluce“ je historická událost, která seodehrála v noci z 20. na 21 dubna roku 1967. V čele „revolučního výboru“ stáli plukovníci aNikolaos Makarezos a brigádní generál Stylianos Pattakos.Důstojníci vojenského puče dosáhlis neuvěřitelnou lehkostí, přestoženedisponovali velkou ozbrojenousilou. K dispozici měli pouze 3000mužů a 150 tanků. Během tří hodinobsadili všechny klíčové budovyv hlavním městě, obklíčili královskýpalác, zajali významné politickéosobnosti a přerušili spojení se světem.Situaci jim také usnadnil král Konstantin II., který se jim nepostavil na odpor a doufal, že siudrží alespoň částečné slovo ve státních záležitostech. Během chvíle se více než 9 milionůobyvatel této balkánské země ocitlo v zajetí vojenské diktatury.Po nastolení diktatury došlo k rozpuštění parlamentu a k zrušení politických stran. Také došloke zrušení mnoha organizací a spolků, byly zrušeny odbory a byly zakázány stávky. Bylazavedena předběžná cenzura a došlo k založení zvláštního soudního tribunálu. Na ostrovechLeros a Jaros byly založeny internační tábory, kam byly poslány občané, které nevyhovovalitehdejšímu režimu. Jednalo o levicově smýšlející občany, zejména komunisty.OdůvodněníVojenský převrat nikdy nebyl zdůvodňován skutečnými důvody, mezi které zřejmě patřiliobavy z volebního vítězství středových liberálů a levice. Vojenští důstojníci tvrdili, že zasáhlive prospěch Řecka a řeckého lidu, aby stát zachránili před akutní hrozbou komunistickéhorežimu s také, aby Řecko vysvobodilo z chaosu tehdejší parlamentní a zkorumpovanédemokracie. Snažením režimu byla obroda národa a státu v duchu „řecko – křesťanskécivilizace“, na jejímž základě zase budou hrát vůdčí civilizační roli ve světě. Tímto způsobem
  2. 2. ovšem nebyli vůbec originální, protože do jisté míry kopírovali myšlenkové pochodypředválečného diktátora Ioannise Metaxase.Představitelé vojenské junty se charakterizovali nejen ultranacionalismem a antikomunismem,ale také radikálním populismem. Většina představitelů pocházela z nižších středních vrstev,většinou z venkova.„Ozdravování společnosti“Tak jako v každém nedemokratickém režimu tak i zde došlo k tzv. „ozdravování společnosti“.Došlo k očištění veřejných sektorů jako jsou úřady veřejné a státní správy, školy, bezpečnosti,soudnictví od nespolehlivých a škodlivých elementů. V pozadí nezůstala ani řecká ortodoxnícírkev. Na chod institucí dohlíželi komisaři, kteří byli jmenování vládou. Došlo ke školskéreformě a byla znovu zavedená uměle vytvořená katharevusa na úkor lidového jazykadimotiki. Stejně jaké v naší zemi v dobách totalitního režimu platil přísný zákaz „západníliteratury“ a vystupování umělců, kteří byli nepohodlní pro režim, tak to samé platilo v Řecku,ovšem zcela naopak. Mezi závadnou literaturu patřily díla levicově smýšlejících autorů.OdbojPřestože se vojenský režim snažil získat náklonnost veřejnosti jistou sociální vstřícností apropagandistickým působením, tak mezi obyvateli země nebyl oblíbený. Aktivní odbojnenabyl žádných větších rozměrů. Zřejmě díky velkému potlačování a velkému hlídáníspolečnosti. Přesto uvnitř země a v exilu působilo pár odbojových organizací.Nejdůležitějšími z nich byly „Demokratická obrana“ (střed), „Vlastenecká protidiktátorskáfronta“ (levice) a „Všeřecké politické hnutí“ (pravice), které bylozaloženo ve Stockholmu v roce 1968 Andreasem Papandreem.Poslední jmenovaná strana se jako jediná ze třech vyslovovala promírné nenásilné odbojové akce. Jinak měl domácí odboj převážněcharakter agitačního působení a docházelo k individuálním násilnýmakcím. Nejvážnější a nedůležitější v období junty se stala v srpnu 1968,kdy došlo k nepovedenému atentátu na plukovníka Georgiose Georgios PapadopulosPapadopula o který se pokusil bývalý důstojník Alexandros Panagulis. Osvržení junty se také pokoušel král Konstantin II., ovšem jeho pokus o svržení vojenskédiktatury skončil fiaskem a svou záchranu tak našel v útěku ze země.
  3. 3. Ohlas zahraničí a pád vojenské juntyOhlas ze zahraničí byl víceméně kritický. Světová veřejnost, mezinárodní organizace avětšina cizích vlád odsuzovali řecké diktátory za zničení parlamentního systému a za hrubéporušování lidských práv. Mezi státy, které nejvíce kritizovali a vystupovali proti režimupatřili Norsko, Švédsko, Finsko a Dánsko. I přes kritiku vojenského režimu ovšem mnohostátů nadále rozvíjela své styky s Řeckem a země nadále zůstala členem Severo atlantickéaliance.V posledních letech vlády vojenské junty se postupně zhoršovala hospodářská situace země atím také docházelo k velké nespokojenosti obyvatel Řecka. Docházelo i k „liberalizačním“změnám uvnitř vlády, které měl na svědomí Papadopulos. Nová politika vyvolávala krajněodmítavé reakce nejen u veřejnosti, ale také v samotném uskupení vojenské junty. Narůstajícíodpor proti režimu měl za následek velké studentské demonstrace (17. 11. 1973), které bylykrvavě potlačeny. Osmý den po událostech na akademické půdě se uskutečnil dlouhopřipravovaný převrat uvnitř junty pod křídly Dimitriose Ioannidise. Došlo ještě k většímupotlačení lidských práv a obyvatelstvo se dostalo to naprosté izolace. Přestože ideologickéskončení junty se stalo po studentských událostech na Polytechniu, tak k fyzickému skončenídiktatury došlo v noci z 23. na 24. července 1974, kdy prezident Faidon Gizikis oznámil, ženenáviděná vojenská junta přestala existovat.Zdroje: HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 765 s. ISBN 80-710-6192-1. VOURNAS, Tasos. Historia tēs synchronēs Helladas: apo ta prōta metemphyliopolemika chronia hōs tēn hēmera tou stratiōtikou praxikopēmatos tōn syntagmatarchōn (21 Apriliou 1967). 2-ē ekd. Athēna: Ekdoseis Patakē, 1998, 765 s. ISBN 96-060-0528-3. Greek military junta of 1967–1974. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_military_junta_of_1967%E2%80%931974
  4. 4. NAFPLIOTIS, Alexandros. Britain and Greece: 40 years ago. Dostupné z: http://www.academia.edu/242029/Britain_and_Greece_40_years_ago. London School of Economics.1. Argumentace K této práci jsem si vybral historickou událost – Vojenskou juntu v Řecku. Toto téma jsem si vybral z toho důvodu, protože studuji Mediteránní studia a tudíž mám k Řecku velmi blízko a také bych rád tuto událost více přiblížil Čechům, kteří často o této události ani nemají ponětí. Příští semestr budu psát bakalářskou práci na téma z novodobých dějin Řecka a tohle byla skvělá příležitost, která mi pomohla při vymezení tématu. Pracoval jsem s řeckou a anglickou literaturou a s pár články na internetu.2. Anotace Následující článek pojednává o vojenském převratu v Řecku v letech 1967 až 1974. Autor ve stručnosti popisuje celé období vojenské junty od začátku až do konce. První část textu je věnován začátku celé události. Proč a jak k celé situaci došlo. Jaké k tomu byly důvody a kdo to má celou situaci na svědomí. Dále je v textu popisována tehdejší společnost, která byla vojenskou juntou velmi utlačována. Ovšem článek nepojednává pouze o diktátorech, ale také informuje o politické situace a o přístupu světových mocností. Na konci textu se autor nezapomněl zmínit o důležité události novodobých řeckých dějin a to je studentská demonstrace na athénském Polytechneiu, která byla krvavě potlačena.3. Klíčová slova Junta, Řecko, Diktatura, Revoluce, Demonstrace4. Zdroje a hodnocení:HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 765 s.ISBN 80-710-6192-1.Kvalifikace autorů – odborníci, objektivita, datum vydání, spolehlivost, bezchybnostVOURNAS, Tasos. Historia tēs synchronēs Helladas: apo ta prōta metemphyliopolemikachronia hōs tēn hēmera tou stratiōtikou praxikopēmatos tōn syntagmatarchōn (21Apriliou 1967). 2-ē ekd. Athēna: Ekdoseis Patakē, 1998, 765 s. ISBN 96-060-0528-3.Šíře a hloubka dané problematiky, kvalifikace autora, doporučení, spolehlivost,objektivitaGreek military junta of 1967–1974. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. SanFrancisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-16]. Dostupné z:http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_military_junta_of_1967%E2%80%931974
  5. 5. Vydavatel, objektivita, spolehlivost, stručnost, uvedené zdrojeNAFPLIOTIS, Alexandros. Britain and Greece: 40 years ago. Dostupné z:http://www.academia.edu/242029/Britain_and_Greece_40_years_ago. London School ofEconomics.Odborník, místo vydání, doporučení, bezchybnost, datum vydání

×