Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kotel

Jerusalem, Western Wall

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kotel

 1. 1. AA SSiirraattóóffaallnnááll FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
 2. 2. Siratófal - alagút Siratófal Szikla - mecset Feljáró muszlimok részére Zsidó negyed Arab negyed 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 2
 3. 3. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 3
 4. 4. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 4
 5. 5. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 5
 6. 6. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 6
 7. 7. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 7
 8. 8. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 8
 9. 9. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 9
 10. 10. Belépés az „alagútba”, amely 2000 évvel ezelőtt a Salamoni Templom egy oldalhajója volt. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 10
 11. 11. BBeetteekkiinnttőő aabbllaakk 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 11
 12. 12. Betekintve aa bbeetteekkiinnttőő aabbllaakkbbaa,, lláátthhaattóó,, hhooggyy aa ffaall 1155 mm mmééllyyrrőőll iinndduull,, eennnnyyii aa ffeellttööllttééss 22000000 éévv aallaatttt 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 12
 13. 13. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 13
 14. 14. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 14
 15. 15. A „Könyvtár”, helyi olvasásra kikölcsönözhető könyvek 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 15
 16. 16. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 16 A tóraszekrény A könyvvtár, a könyvek aa ddrraappéérriiaa mmööggöötttt vvaannnnaakk
 17. 17. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 17
 18. 18. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 18
 19. 19. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 19
 20. 20. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 20
 21. 21. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 21
 22. 22. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 22
 23. 23. 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) 23
 24. 24. VVééggee TToovváábbbbii ddiiaassoorroozzaattaaiimm:: hhttttpp::////wwwwww..qqssll..nneett//hhgg55aaccxx//kkeeppttaarr..hhttmm 2012.03.24. A Siratófal (Kotel, Western Wall...) ÍÍrrjj nneekkeemm!! 24

×