Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jerusalem downtown

Jerusalem, Old City

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jerusalem downtown

 1. 1. SSééttaa aa JJeerruuzzssáálleemmii ÓÓvváárrooss ffaalláánn FFéénnyykkééppeezzttee:: SSzzeeddőő IIvváánn
 2. 2. Kilátás a város ffaallrróóll nnyyuuggaatt ffeelléé ((aa MMoonntteeffiioorrii ppaarrkk iirráánnyyáábbaann)),, eellőőttéérrbbeenn aa 22550000 éévveess vvíízzttáárroollóó mmeeddeennccee mmaarraaddvváánnyyaaii.. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 2
 3. 3. AAzz öörrmméénnyy tteemmeettőő 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 3
 4. 4. DDáávviidd kkiirráállyy ssíírrjjaa CCiióónn hheeggyy EEllsszzeennddeerrüüllééss tteemmpplloommaa ((iitttt vvoolltt aazz „„UUttoollssóó vvaaccssoorraa””)) 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 4
 5. 5. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 5
 6. 6. Szikla mecset Mormon központ Olajfák hegye 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 6
 7. 7. AArraabb vváárroossrréésszz OOllaajjffáákk hheeggyyee,, zzssiiddóó tteemmeettőő 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán KKiillááttááss aa ddééll ffeelléé 7
 8. 8. Kilátás az arab városrészekre, ddééll ffeelléé 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 8
 9. 9. Kilátás dél felé, arabok lakta terület, a távoli pára jórészt sivatagi por. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 9
 10. 10. SSccooppuuss hheeggyy HHéébbeerr EEggyyeetteemm Kilátás aa SSccooppuuss –– hheeggyy ffeelléé 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 10
 11. 11. AA vvoolltt jjoorrddáánn IInntteerrccoonnttiinneennttááll sszzáállllóó.. RRéésszzbbeenn,, aazz aallaannttii zzssiiddóó tteemmeettőő kköövveeiibbőőll ééppüülltt AAzz OOllaajjffáákk –– hheeggyyii zzssiiddóó tteemmeettőő 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 11
 12. 12. Harang torony Olajfák hegye „Intercontinental” AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee Scopus hegy 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 12
 13. 13. 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán AAzz OOllaajjffáákk -- hheeggyyee 13
 14. 14. OOllaajjffáákk -- hheeggyyee GGeecceemmáánnii kkeerrtt SSzztt.. MMaarrggiitt,, oorroosszz oottooddooxx tteemmpplloomm AAll--AAqqssaa mmeeccsseett 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 14
 15. 15. ÓÓ--vváárrooss ffaallaa OOllaajjffáákk hheeggyyee ÍÍrrjj EE--mmaaiill ––tt!! hhttttpp::////wwwwww..qqssll..nneett//hhgg55aaccxx//ppppss11..hhttmm 2012.03.22. Séta a Jeruzsálemi óváros falán 15

×