Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Efectele asupra mediului

364 views

Published on

 • Be the first to comment

Efectele asupra mediului

 1. 1. ENERGIAENERGIA
 2. 2. FORME DE ENERGIEFORME DE ENERGIE CLASIFICARE:CLASIFICARE: ► Energie neregenerabilăEnergie neregenerabilă:este o sursă de energie care nu se poate:este o sursă de energie care nu se poate reface atât de rapid spre a satisface necesită ile mondiale actuale,țreface atât de rapid spre a satisface necesită ile mondiale actuale,ț fiind deci epuizabilă pe un termen mai lung sau mai scurt.fiind deci epuizabilă pe un termen mai lung sau mai scurt. ► Energie regenerabilăEnergie regenerabilă: sunt considerate în practică, energiile care: sunt considerate în practică, energiile care provin din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fieprovin din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile.sunt surse practic inepuizabile.
 3. 3. Energia neregenarabilăEnergia neregenarabilă CLASIFICARECLASIFICARE ► Energie fosilăEnergie fosilă În această familie seÎn această familie se încadreazăîncadrează hidrocarburile:hidrocarburile: petrolulpetrolul,, gazele naturalegazele naturale,, cărbuniicărbunii.. ► Energie nuclearăEnergie nucleară ..
 4. 4. COMBUSTIBILI FOSILICOMBUSTIBILI FOSILI ►„„Combustibil fosil”Combustibil fosil” este termenul folositeste termenul folosit pentru depozite geologice subterane depentru depozite geologice subterane de materii organice formate din plante ișmaterii organice formate din plante iș animale putrezite care s-au transformat înanimale putrezite care s-au transformat în i ei(petrol)ț ți ei(petrol)ț ț ,, cărbunecărbune, sau, sau gaze naturalegaze naturale,, sub ac iunea căldurii i a presiunii dinț șsub ac iunea căldurii i a presiunii dinț ș scoar a terestră, de-a lungul sutelor dețscoar a terestră, de-a lungul sutelor deț milioane de ani.milioane de ani.
 5. 5. REZERVEREZERVE ► PetrolulPetrolul,, cărbunelecărbunele, iș, iș gazulgazul au stat la baza aau stat la baza a 79,6% din energia produsă în cursul anului 2002.79,6% din energia produsă în cursul anului 2002. ► Numărul de ani pentru care se consideră că maiNumărul de ani pentru care se consideră că mai există posibilită i de exploatare (în cele maițexistă posibilită i de exploatare (în cele maiț optimiste estimări) :optimiste estimări) : ► PetrolPetrol:: 32 de ani32 de ani ► GazGaz:: 72 de ani72 de ani ► CărbuneCărbune:: 252 de ani252 de ani..
 6. 6. Efecte asupra mediuluiEfecte asupra mediului ► Arderea combustibililor fosili de către omenire esteArderea combustibililor fosili de către omenire este cea mai importantă sursă a emisiilor decea mai importantă sursă a emisiilor de dioxid de carbondioxid de carbon, care este unul din gazele, care este unul din gazele cauzatoare alecauzatoare ale efectului de serăefectului de seră, care împiedică, care împiedică dispersarea radia iilor i contribuie laț șdispersarea radia iilor i contribuie laț ș încălzirea globalăîncălzirea globală. Concentra ia de CO2 dinț. Concentra ia de CO2 dinț atmosferăatmosferă este în cre tere, producând îngrijorareșeste în cre tere, producând îngrijorareș cu privire la gradul de re inere a radia iei solare,ț țcu privire la gradul de re inere a radia iei solare,ț ț care va avea ca rezultat cre terea temperaturiișcare va avea ca rezultat cre terea temperaturiiș medii a suprafe ei terestre.țmedii a suprafe ei terestre.ț
 7. 7. CIRCUITUL CARBONULUICIRCUITUL CARBONULUI
 8. 8. AlteAlte efecte asupra mediuluiefecte asupra mediului ► Prin ardere se produc i al i poluan i, caș ț țPrin ardere se produc i al i poluan i, caș ț ț oxizi de azotoxizi de azot,, dioxid de sulfdioxid de sulf, componente organice volatile i metaleș, componente organice volatile i metaleș grele.grele. ► Arderea combustibililor fosili genereazăArderea combustibililor fosili generează acid sulfuric ișacid sulfuric iș azoticazotic, care cade pe, care cade pe PământPământ caca ploaie acidăploaie acidă, având un, având un impact atât asupra mediului natural cât i asupra mediuluișimpact atât asupra mediului natural cât i asupra mediuluiș artificial.artificial. ► Arderea cărbunelor generează i imense cantită i de zgurăș țArderea cărbunelor generează i imense cantită i de zgurăș ț i funingine.și funingine.ș ► Exploatarea, procesarea i distribu ia de combustibili fosiliș țExploatarea, procesarea i distribu ia de combustibili fosiliș ț poate crea i alte probleme mediului.șpoate crea i alte probleme mediului.ș
 9. 9. Efectul de serăEfectul de seră ► Efectul de serăEfectul de seră esteeste procesul de încălzire aprocesul de încălzire a unei planete din cauzaunei planete din cauza radia iei reflectate dețradia iei reflectate deț aceasta, care, în condi iilețaceasta, care, în condi iileț prezen ei unor gaze cuțprezen ei unor gaze cuț efect de seră în atmosferă,efect de seră în atmosferă, o parte semnificativă ao parte semnificativă a radia iei va fi reflectatățradia iei va fi reflectatăț înapoi spre suprafa ă.țînapoi spre suprafa ă.ț
 10. 10. Efectul de serăEfectul de seră
 11. 11. Efectul de serăEfectul de seră ►Gaze cu efect de serăGaze cu efect de seră Principalul element responsabil de producerea efectului dePrincipalul element responsabil de producerea efectului de seră suntseră sunt vaporii de apăvaporii de apă (70%). Următoarea pondere o are(70%). Următoarea pondere o are dioxidul de carbondioxidul de carbon (9%), urmat de(9%), urmat de metanmetan (9%) si(9%) si ozonozon (7%).(7%). Proprietă ile acestor substan e sunt în a a fel că ele prin sineț ț șProprietă ile acestor substan e sunt în a a fel că ele prin sineț ț ș dau posibilitatedau posibilitate razelor ultravioleterazelor ultraviolete să treacă foarte u orșsă treacă foarte u orș ajungând la suprafa a solului aceste raze se transformă înțajungând la suprafa a solului aceste raze se transformă înț energie termică, iar energia termică de la suprafa a soluluițenergie termică, iar energia termică de la suprafa a soluluiț prin acest strat trece mult mai greuprin acest strat trece mult mai greu
 12. 12. Efectul de seră-fenomen pozitiv sauEfectul de seră-fenomen pozitiv sau negativ?negativ? EFECTE POZITIVEEFECTE POZITIVE ► Efectul de seră are i proprietă i pozitive, în absen a acestorș ț țEfectul de seră are i proprietă i pozitive, în absen a acestorș ț ț substan e ce provoacă efectul temperatura medie pe globulțsubstan e ce provoacă efectul temperatura medie pe globulț pământesc va fi -15 °C.pământesc va fi -15 °C. ► În cazul atmosferei Pământului, efectul de seră a fost responsabil deÎn cazul atmosferei Pământului, efectul de seră a fost responsabil de încălzirea suficientă a acesteia pentru a permite dezvoltarea plantelorîncălzirea suficientă a acesteia pentru a permite dezvoltarea plantelor a a cum le cunoa tem noi azi.ș șa a cum le cunoa tem noi azi.ș ș EFECTE NEGATIVEEFECTE NEGATIVE ► Actualmente cantitateaActualmente cantitatea dioxidului de carbondioxidului de carbon este egal cueste egal cu 0,03 %.0,03 %. DacăDacă se presupune că această cantitate va fi dublată, în această situa iețse presupune că această cantitate va fi dublată, în această situa ieț temperatura globului pământesc poate să se schimbe cutemperatura globului pământesc poate să se schimbe cu 1,3 °C – 3 °C1,3 °C – 3 °C ceea ce determină a a-numitul fenomen deșceea ce determină a a-numitul fenomen deș încălzire globalăîncălzire globală..
 13. 13. Încălzirea globalăÎncălzirea globală ► Încălzirea globalăÎncălzirea globală este fenomenul deeste fenomenul de cre tere continuă a temperaturilor mediișcre tere continuă a temperaturilor mediiș înregistrate ale atmosferei în imediataînregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum i a apeișapropiere a solului, precum i a apeiș oceanelor, constatată în ultimele două secole,oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii.dar mai ales în ultimele decenii. ► Temperatura medie a aerului în apropiereaTemperatura medie a aerului în apropierea suprafe ei Pământului a crescut în ultimulțsuprafe ei Pământului a crescut în ultimulț secol cu 0,74 ±0,18 °C.secol cu 0,74 ±0,18 °C. Efectele încălzirii globale:Efectele încălzirii globale: ► determină ridicarea nivelului măriidetermină ridicarea nivelului mării ► determină topirea gheţarilordetermină topirea gheţarilor ► apariţia unor fenomene climaticeapariţia unor fenomene climatice extremeextreme ► determină extinc ia a numeroase speciițdetermină extinc ia a numeroase speciiț
 14. 14. SeminarSeminar

×