Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Alaric Compliance
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Misekonyv

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Misekonyv

 1. 1. Örmény katolikus liturgia Szerkeszette: Dr. Puskás Attila, Magyari S. Zsolt
 2. 2. B EVEZETO S Z ERTARTÁS B ADRASDUTIÚNA bevonulás alatt kórus énekli:K. Ó mély, megfoghatatlan, kezdet nélkül való Khorhúrt khorín, anhás, ahërghíspën, vortitok. Te ékesítetted föl mennyei dicsoségedet a zartaretsér ëzverín bedutiúnët, i harakásdënmegközelíthetetlenség nászházává, anmadúits lussúin, kerabándz parók, ëztássënösszehasonlíthatatlan gyönyöruséggel ruháztad föl hërerináts. Andjarahrásh zorutiámp ësderdzéraz angyalok karait. Kimondhatatlanul csodás zAtám badghér diraghán, iév nazelí parókerovel teremtetted meg Ádámot, az Úr képmását, ëzkesdavoretsér i trárdën Atení, deriés pompázatos nagyszeruséggel díszítetted föl az pergranáts. Takavór iergnavór, zEgheretsí koÉden kertjében, a boldogság helyén. Ó, mennyei anshárj bahiá, iév zerghërbakús anvánët kumKirály, orizd erosen Egyházadat és orizd meg bahiá i khararutián.békében neved tiszteloit. LÉPCSOIMA A R VÓDS S ËRPÓ S ERANÚINA pap az oltárhoz vonul, megáll az oltárral szemben, háttal a népnek, a lépcso alatt. Mellettefelsorakoznak a diakónus és a ministránsok.A misét keresztvetéssel kezdi, ami innen azért hiányzik, mert a misét a zsolozsma elozte meg.P. A Szent Istenszüloért Urunk, fogadd Vássën Serpuhvó Asdvadzadznín,el esedezéseinket és üdvözíts minket. Der, ëngál zaratchánës mer iév ghetsó ëzméz.D. A Szent Istenszülot és az összes szenteket Súrp Zasdvadzadzínën iév zamenáinkérjük, legyenek szószólóink a mennyei súrpës parekhós arastsúk ar Háir iAtyánál, hogy kegyeskedjék irgalmazni és herghínës, zi gametsiál vorormestsí, iévjóságával üdvözíteni teremtményeit. këtatsiál ghetsustsé zararádzës iúr.Mindenható Urunk, Istenünk, üdvözíts minket Amenagál Der Asdvádz mer ghetsó iévés irgalmazz. vorormiá.P. Fogadd el Urunk könyörgésünket a Ëngál Der zaratchánës merSzent Istenszülonek, egyszülött Fiad parekhosutiámp súrpszeplotelen szülojének közbenjárására, Asdvadzadznín anarád zënoríés az összes szentekének, valamint a miadzní vortvó ko; iév aratchanókmai ünnep alkalmából; hallgass meg amenáin sërpóts kótz, lur mez DerUrunk és irgalmazz. Bocsáss meg, iév vorormiá; neriá, kaviá, iév tórengesztelodj meg és engedd el ëzmérës mer. Arjanavoriábuneinket. Tégy méltóvá bennünket, kohutiámp paravorél ëzkéz ënthogy hálaadással dicsoíthessünk Téged Vortvó iev ënt Súrp Hokvúit; áijëma Fiúval és a Szentlélekkel egyetemben, iév mishd iév havidiánës havideníts;most és mindenkor és örökkön örökké. amén.Ámen.Meghajolva az oltárszolgák, majd a hívek felé fordulva elmondja a bunbánati imádságot: 2
 3. 3. Megvallom Isten elott és a Szent Khosdovaním aratchí Asdudzó iévIstenszülo és az összes szentek elott, sërpuhvo Asdvadzadznín, iévvalamint elottetek atyák és testvérek aratchí amenáin sërpótz, iév aratchíminden bunömet, amit elkövettem. tzér hárk iév ierpárk, zamenáinMert vétkeztem gondolattal, szóval, mérës zor kordziál iém. Kanzí merácselekedettel és minden bunnel, amit az khorhertóv, panív iév kordzóv, iévemberek elkövetnek: vétkeztem, amenáin merók, zor korzén martíg;vétkeztem. Kérlek benneteket, kérjetek merá, merá. Aratchém ëztséz,számomra Istentol bocsánatot. khëntretsék vássën im hAsduzó ëstorutiún.A jelenlévo legfobb egyházi személy, vagy a diakónus mondja:D. Irgalmazzon neked a mindenható Isten, és Vorormestsí kez Asdvádz hëzórën iévadja meg minden bunöd bocsánatát, torutiún shënorhestsé amenáin hantsanátsmúltbeliekét és mostaniakét is, orizzen meg a kóts, antselúin iév aijmús, iévjövobeliektol, és erosítsen meg minden haratchagaién përghestsé ëzkéz, iévjócselekedetben és vezessen el az örök életre. hasdadestsé hamenáin kórdzës parís, iév hankustsé ëzkéz i hantertziál ghiánsën.Mindannyian keresztet vetnek.P. Ámen. Szabadítson meg benneteket † Amén. Azadestsé † iév ëztsézaz emberszereto Isten, és engedje el martassérën Asdváz, iév tortséminden hibátokat. Adjon idot a zamenáin hantsánës tzér. Datsébunbánatra és a jó cselekvésre, jamanág abashkhareló iév kordzelóigazgassa a továbbiakban is életeteket ëzparís. Urrestsé iév zaratchigáa Szentlélek kegyelmével. O, aki ghiánës tzér shënorhók súrphatalmas és irgalmas, és dicsoség neki Hokvúin, hëzórën iév vorormádzën,mindörökké. Ámen. iév nëmá párk havidiánës. Amén.D. Emlékezzél meg rólunk is az Isten Hishestchír iév ëzméz aratchí anmáhhallhatatlan Báránya elott. karínën Asduzó.P. Történjen rólatok megemlékezés az Hishiál litchík aratchí anmáhIsten hallhatatlan Báránya elott. karínën Asdudzó.A pap és az oltárszolgák visszafordulnak, majd a diakónussal felváltva imádkozza a 43 Zsoltárt:Isten oltárához járulok, Istenhez, aki Mëdíts aratchí seranó Asdudzó, armegörvendezteti ifjúságomat. Asdvádz vor urákh arné ëzmangutiún ím.D. Ítélj meg engem Isten, és szolgáltass Tad ará íntz Asdzvádz, iév iráv ará íntz inekem igazságot ítéletemben. tadasdaní imúm. 3
 4. 4. P. A nem-szent nemzetségtol, a gonosz Hazké vor vótch é súrp, i martóés álnok embertol ments meg engem. meravoré nenkavoré përghiá zis.D. Te vagy Isten, én erosségem, miért feledtél Tu Asdvádz hëzorítch im iés, ëntérel engem? Miért járok szomorúan, amikor moratsár zis, ëntér dërdúm kënám iés iszorongat az ellenségem? nerél tëshnamvó imó?P. Küld el Uram, világosságodat és Arakiá Der ëzlúis ko iévigazságodat, hogy vezessenek és ësdjëshmardutiún ko; zivigyenek fel engem a szent hegyre és a aratchnortestsén íntz iév hantsénte hajlékodba. zis i liárën súrp iév i hárghës ko.D. Isten oltárához járulok, Istenhez, aki Mëdits aratchí seranó Asdudzó, armegörvendezteti ifjúságomat. Asdvádz vor urákh arné ëzmangutiún im.P. Áldva megvallak téged Isten, én Khosdován ieréts kez orhnutiámpIstenem. Asdvádz, Asdvádz im.D. Miért vagy tehát én lelkem szomorú? Art ënter dërdúm iés ántzën im, gam ëntérBízzál az Istenben, valld meg ot: Isten az én khërovés zis? Hussá ar Asdvádz,orcám megszabadítója. khosdovaniá nëmá, përghítch ieressáts imóts Asdvádz é.Mindannyian keresztet vetnek.P. Dicsoség az Atyának † a és a Fiúnak Park Hor † iév Vortvó iév Hokvúinés a Szentléleknek. Sërpó.D. Most és mindenkor és örökkön örökké: Áijëm iév míshd iév havidiánësámen. havideníts; amén.És újból békességért könyörögjünk az Úrhoz. Iév iévës khararutián ëzDer aratchestsúk.Áldjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyját, aki Orhnestsúk ëzHáir Diárën meró Hissussíméltóvá tett minket arra, hogy a dicsosítés Krisdossí, vor arjaní arár ëzmez gal ihelyén álljunk és lelki éneket zengjünk. dervótch parapanutián, iév ierkél zérkësMindenható Urunk és Istenünk, üdvözíts hokevórës. Amenagál Der Asdvádz mer,minket és irgalmazz. ghetsó iév vorormiá.A pap felvonul az oltárhoz, hangosan mondja vagy énekli:P. A szentség hajlékába és a dicsoítés I harghí sërputián iév i dervótchhelyén, az angyalok lakában és az parapanutián, hëreshdagátsemberek megtisztulásának helyén, az pënagaranís iév martgán kavaranís,Isten által elfogadott és megdicsoült aratchí asdvadzëngál súrpszent jel és e szent oltár elott nëshanátsës iév súrp seranúis;meghajolva, félelemmel eltelve khornarhiál ierghiurív ierghírleborulunk, a te szent, csodálatos és bakanémk, ëzsúrp, ëzhërashalí iévgyozedelmes feltámadásodat (vagy az ëzhartór orhnémk iév paravorémk.ünnepnek megfelelo eseményt) 4
 5. 5. És neked mondunk áldást és dicséretet Iév kez ma-dutsanémk zorhnutiúnaz Atyával és a Szentlélekkel iév ëzpárës ënt Hor iév ënt Hokvúitegyetemben, most és mindenkor és Sërpó; áijëm iév míshd iévörökkön örökké. Ámen. havidiánës havidenísts. Amén. A DOMÁNYOK ELOKÉSZÍTÉSE A RACIATRUTIUNA kórus egy felajánlási éneket énekel.Eközben a pap csendben végzi az adományok elokészítését.A paténát felemelve halkan mondja:P. A mi Urunk, Jézus Krisztus emléke. Hishadág Diárën meró Hissussí Krisdossí.A bort a kehelybe öntve halkan mondja:P. A mi Urunk és Üdvözítonk, Jézus Harákës hishadaghíKrisztus üdvöt hozó megtestesülésének përgakórdzdënorenutián Diárënemlékezetére. meró iév përgtchín Hissussí Krisdossí.Befedi a kehelyre helyezett paténát, keresztet vet rá, felemeli, halkan mondja Aranyszájú Szent JánosimájátP. Isten, mi Istenünk, aki a mennyei Asdvádz, Asdvádz mér, vorkenyeret, a mi Urunk, Jézus Krisztust, zergnavór hatsët, ëzDér mer Hissúsaz egész világ eledelét elküldted, mint Krisdós, ëzgheragúrët amenáinüdvözítot, megváltót és jótevot, hogy ashkharhi araketsér përghítch iévmegáldjon és megszenteljen bennünket: ghetsutsitch iév parerár, orhnél iévmagad, Urunk, álld meg most is ezeket sërpél ëzméz. Inknín tu Der orhniáaz elédbe helyezett adományokat. iév áijëm zaratchatrutiúnës zais.Fogadd ezeket mennyei asztalodra. Ëngal ëzsá hergnayín ko seránët.Emlékezzél meg mint jóságos és Hishiá vorbés parerár iév martasséremberszereto, a felajánlókról és ëzmadutsórës iév vássën vorótsazokról, akikért felajánljuk. És orizz madutsaní. Iév ëzméz antadabardmeg minket elítéltetés nélkül isteni bahiá i kahanaiakordzutiúntitkaid papi szolgálatában. Mert szent asdvadzayín khorhërtóts kots. Ziés dicsoség a te dicsoséged mindennél surp iév paravór é amenabadívtiszteletreméltóbb fönsége, Atya, Fiú és medzvaieltchutiún parátsët Hor iévSzentlélek, most és mindenkor és Vortvó, iév Hokvúit sërpó, áijëm iévörökkön örökké. Ámen. mishd iév havidiánës havideníts. Amén. 5
 6. 6. TÖMJÉNEZÉS K HËNGARGUTIUNÜnnepi misén a pap megtömjénezi az oltárt, az adományokat, a segédjeit, akik keresztet vetnek.(Nagyböjtben nincs tömjénezés). A kórus itt egy ünnepnek megfelelo éneket énekel. A Z I GE LITURGIÁJA I ERAKHAITS B ADARAK B EVEZETO ÉNEK J AMAMUD Megkezdodött a Szent Áldozat. Mindannyian keresztet vetnek. A pap hangosan mondja vagy énekli:P. Áldott az Atya † és a Fiú és a Orhniál takavorutiúnën Hor † iévSzentlélek országa, most és mindenkor Vortvó iév Hokvúin Sërpó; áijëm iévés örökkön örökké. Ámen. míshd iév havidiánës havideníts; amén. A diakónus az oltár felé fordulva elénekli a bevezeto éneket (Antifona).D. Egyszülött, halhatatlan isteni Ige, aki a mi Miadzín Vortí iév Pánët Asdvádz, iévüdvösségünkért megtestesültél a mindenkoron anmáh eutiún; vor hántsën arérszeplotelen Szuz Máriától, de istenségedben marmnanál i sërpuhvó Asdvadzadznén iévnem szenvedtél kárt. Emberré lettél és i mishd gussén; anpopokhelít márt ieriálkeresztre feszítettek. Krisztusunk, haláloddal khatchetsár krisdós Asdvádz, mahvámplegyozted a halált. Te aki egy személy vagy az ëzmáh go-khetsér; mínët i sërpóisteni háromságban, akit dicsoítünk az Ierrortutenén paravoraghíts ënt Hor iévAtyával és a Szentlélekkel együtt, ments meg ënt sërpó Hokvúin, ghetsó ëzméz.minket.És újra békességért könyörögjünk az Úrhoz, Iév iévës khararutián ëzDér aratchestsúk;fogadj el, ment meg és irgalmazz nekünk. ëngál, ghetsó iév vorormiá. K ÖNYÖRGÉS A ROTK A pap keresztet vet.P. Áldás és dicsoség az Atyának † és a Orhnutiún iév park Hor † iév VortvóFiúnak és a Szentléleknek, most és iév Hokvúin Sërpó áijëm iév míshdmindörökkön örökké. Ámen. iév havidiánës havideníts; amén. A hívek felé fordulva áldást ad. Mindannyian keresztet vetnek.P. Békesség † mindnyájatokkal. Khararutiún † amenetsún.K. És a te lelkeddel. Iév ënt hokvúit kum.D. Boruljunk le Isten elott. Asdudzó ierghërbakestsúk. 6
 7. 7. K. Elotted Urunk. Aratchí ko der. A pap kitárt karral hangosan mondja:P. Urunk, Istenünk, akinek hatalma Der Asdvádz mer, voró garorutiúnëtkifürkészhetetlen és dicsosége ankënín é iév párkët anhassanelí,felfoghatatlan, akinek irgalma voró vorormutiúnët antcháp é iévmérhetetlen és jósága kimeríthetetlen: këtutiúnët anpáv. Tu ësdtekints határtalan emberszereteteddel martassirutián kum naiá inépedre és erre a szent templomra. jorovúrtës ko iév i dadjárës háisÁraszd ki boségesen irgalmadat és súrp. Iév ará ënt mez iév ëntjóságodat reánk és mindazokra, akik arotaghítsës mer aradabésvelünk együtt könyörögnek. Mert téged zorormutiún ko iév ëzkëtutiún. Ziillet a dicsoség, hatalom és tisztelet, kez vaielé párk, ishkhanutiún iévmost és mindenkor és örökkön örökké. badív, áijëm iév míshd iévÁmen. havidiánës havideníts; amén. HIMNUSZ DJASSU S HARAGAN A kórus a magnificatot vagy egy más Mária-éneket énekel. A pap ezalatt kitárt karral halkan imádkozza:P. Aki mindannyiunkat erre a közös és Vór hassaragáts záis iév miatzáinegybehangzó imádáságra tanítottál és mez amenetsún ussutsér arotél, iévmegígérted, hogy ha ketten vagy zërgúts iév zeríts miatzainelótshárman egyetértenek a te nevedben, hanún ko ëzkhëntërvádzës barkevélmegadod, amit körnek; teljesítsd most khosdatsár. Tu iév áijëm ëzdzaraítsis – javunkra – szolgáid kéréseit. kots ëzkhëntërvádzës ar i hokúdënAjándékozd nekik mostantól kezdve a gadariá, shënorhelóv háissëmte örök igazságod ismeretét és a havidenís ëzkidutiún kúmëttúlvilágon add meg nekik az örök életet. djëshmardutián, iév i hantertziálsënMert jóságos és emberszereto Isten ëzghiánsën havidenagánësvagy, és téged illet a dicsoség, hatalom barkevelóv. Zi parerár iév martassérés tisztelet, most és mindenkor és iés Asdvádz, iév kez vaielé park,örökkön örökké. Ámen. ishkhanutiún iév badív, áijëm iév mishd iév havidiánës havideníts; amén.Urunk, Istenünk, aki a mennyben az Dér Asdvádz mér, vor garketsérangyalok és foangyalok karait és herghínës ëztássës iévseregeit a te szolgálatodra rendelted, ëzzinvorutiúnës hëreshdagáts iévadd, hogy a szent angyalok is kísérjék hëreshdagabedáts i sbassavorutiúnbevonulásunkat és velük együtt paráts kots. Ará áijëm ënt múdësszolgáljunk neked, és a te jóságodat mer mëdanél iév sërpótsvelük együtt dicsoítsük. hëreshdagáts, iév linél bashdonaghíts mez iév 7
 8. 8. parapanaghíts kúmët parerarutián. I EREKSËRPIAN I EV TRISAGHION - HÁROMSZORSZENT TAPÓR S URP A VEDARANÁV Megkezdodött a kis bemenet az Evangéliumos könyvvel, amit néhány jelenlévo csókkal illet. A pap áldást az Evangéliummal, majd hangosan mondja vagy énekli:P. Mert tiéd a hatalom, az ero és a Zi ko é garorutiún iév zorutiún iévdicsoség, mindörökké. Ámen. park havidiánës; amén.D. Figyeljetek! Broskhumé. Vasárnapokon a kórus énekli:K. Szent Isten, szent és eros, szent és Surp Asdvádz, surp iév hëzór, súrp iévhallhatatlan, aki feltámadtál halottaidból, irgalmazz anmáh, vor hariár i merelóts, vorormiá mez.nekünk. Szent Isten, szent és eros, szent és Surp Asdvádz, surp iév hëzór, súrp iévhallhatatlan, aki feltámadtál halottaidból, irgalmazz anmáh, vor hariár i merelóts, vorormiá mez.nekünk. Szent Isten, szent és eros, szent és Surp Asdvádz, surp iév hëzór, súrp iévhallhatatlan, aki feltámadtál halottaidból, irgalmazz anmáh, vor hariár i merelóts, vorormiá mez.nekünk. ELSO EGYETEMES K ÖNYÖRGÉS K AROZ HAMASHKHARHAGAN Az ünnepi liturgiában a diakónus a közösséggel felváltva mondja:D. És újból békességért könyörögjünk az Iév iévës khararutián ëzDér aratchestsúk.Úrhoz.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. Az egész világ békéjéért és a szent egyház Vássën khararutián amenáin ashkharhífennmaradásáért könyörögjünk az Úrhoz iév hasdadutián sërpó iegheretsvó ëzDér aratchestsúk.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. Az összes igazhitu püspökért könyörögjünk Vássën amenáin surp iév urapáraz Úrhoz. iebisgobossáts ëzDér aratchestsúk.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. Szentatyánkért, N.N. pápa életéért és lelki Vássën sërpazán Babín meró Diárënüdvéért könyörögjünk az Úrhoz. Hovhannú Borosí ghenáts iév përgutián hokvó norín ëzDér aratchestsúk.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá. 8
 9. 9. D. Pátriárkánk N.N. fopásztorunk/ érsekünk/ Vássën Amenabadív Badriarkín merófoapátunk életéért és lelki üdvéért Diárën Nersessi Bedrossí Gatorigossíkönyörögjünk az Úrhoz. ghenáts iév përgutián hokvó norín ëzDér aratchestsúk.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. A papokért, szerzetesekért, diakónusokért, Vássën vardabedáts, kahanayíts,kántorokért és az egész egyházi rendért sargavakáts, tëbráts iév amenáin ukhdíkönyörögjünk az Úrhoz. mangánts Iegheretsvó, ëzDér aratchestsúk.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. Az elhunyt lelkekért, akik az igaz hitben és Vásën hokvótsën hankutselóts vorkjóakaratban hunytak el Krisztusban djëshmaríd iev urír havadóv i Krisdóskönyörögjünk az Úrhoz. nëntchetsín, ëzDér aratchestsúk.K. Emlékezz meg Uram és irgalmazz! Hishiá, Der, iév vorormiá.D. A mi igaz és szent hitünk egységéért Iév iévës miapán vássën djëshmaríd iévkönyörögjünk az Úrhoz. surp havadúis meró, ëzDér aratchestsúk.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. Ajánljuk fel magunkat és egymást az Zantzínës mer iév ëzmimiánës DiárënÚrnak, mindenható Istenünknek. Asdudzó amenagalín hántzën arastsúk.K. Neked, Uram! Kez Diárnët hántzën ieritsúk.D. Irgalmazz nekünk Urunk és Istenünk a te Vorormiáts mez, Der Asdvádz mer, ësdnagy irgalmasságod szerint. Mondjuk medzí vorormutián kum. Assastsúkmindannyian: amenekián miapanutiám.K. Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Uram Der vorormiá. Der vorormiá. Der vorormiá.irgalmazz! A pap kitárt karokkal csendben mondja:P. Szent Isten, te a szentekben Asdvádz súrp, vor i súrpësnyugszol és háromszor-szent énekkel hankutsiál iés iév ireksërpiándicsérnek téged a szeráfok és tzainív serovpék kovén ëzkéz iévmagasztalnak a kerubok, és imádnak kerovpék parapanén, iév amenáinaz összes mennyei erok. Te képedre és iergnayín zorutiúnkën kez ierghírhasonlatosságodra alkottad az embert bakanén; vor i tchëkoié i ko adzérés felékesítetted minden zamenáin ararádzës; vor araréradományoddal; és arra tanítottad, hogy ëzmártën ësd bagherí kum iévbölcsességet és értelmet kérjen toled. nëmanutián, iév amenáin shënorhívÉs nem fordítottad el tekintetedet a kóv ëzná zartaretsér, iév ussutsérbunösrol, hanem üdvös bunbánatot khëntrél zimasdutiún iév 9
 10. 10. róttál rá. Te méltóvá tettél bennünket, zëzkonutiún, iév vótch andés araréralacsony sorba süllyedt és méltatlan ëzmerutsiálën, áil ietír i verá norászolgáidat, hogy ebben az órában abashkharutiún përgutián, vormegállhassunk szent oltárod dicsosége arjaní ararér ëzméz ëznëvasdatsiálelott és hozzád méltó imádást és iév zanarján dzaráikës ko i jamúsdicsoítést mutathassunk be neked. haismíg gal aratchí parátsFogadd el Urunk, bunös ajkunkról ezt a sërputián seranó kó, iév zorinavórháromszor-szent dicsoítést, és orizz meg ierghërbakutiún iév ëzparapanutiúnminket jóságoddal. Bocsásd meg madutsanél kez; tu, Der, ëngál iminden, szándékosan vagy akaratlanul peranó meravorátsës zereksërpiánelkövetett vétkünket. Tisztítsd meg orhnutiúnës, iév bahiá ëzméz koyínlelkünket, elménket, és testünket. Add, kartsrutiámpët. Tór mez zamenáinhogy szentségben szolgáljunk neked hantsánës mer ëzgamá iév zagamá.életünk minden napján a Szent Sërpiá ëzhokí, ëzmídës iévIstenszülo és az összes szentek ëzmarmínës mer, iév shënorhiá iközbenjárására, akik elotted kezdettol sërputián bashdél ëzkéz zamenáinfogva kedvesek voltak. Mert szent vagy avúrës ghenáts meróts,Urunk, Istenünk, és téged illet a parekhossutiámp sërpuhvódicsoség, a hatalom és a tisztelet, most Asdvadzadznín iév amenáin sërpótsés mindenkor és örökkön örökké. Ámen. vork havideníts kez parehadjoiatsán. Zi surp iés, Der Asdvádz mer, iév kez vaielé park, ishkhanutiún iév badív, áijëm iév mishd iév havidiánës havideníts; amén.Urunk, Istenünk, te elfogadtad kitárt Der Asdvádz mer, ëzpazgadarádzkarral hozzád esdeklo szolgáid zaratchánës dzarayíts kotskönyörgését, és irgalmazol a te nagy vërëngaltsís, iév vorormestsís ësdirgalmasságod szerint. Áraszd medzí vorormutián kum.jóságodat reánk és az egész népre, mely Ëzkëtutiún ko arakiá i verá mer iéva te boséges irgalmadat várja. amenáin jorovërtiánës, vork ághën unín ar i ken arád vorormutiánët. A pap összetett kézzel hangosan mondja vagy énekli:P. Mert irgalmas és emberszereto Isten Zi vorormádz iév martassér iésvagy, téged illet a dicsoség, a hatalom Asdvádz kolóv; iév kez vaielé parkés a tisztelet, most és mindenkor és ishkhanutiún iév badív; áijëm iévörökkön örökké. Ámen. míshd iév havidiánës havideníts; amén. O LVASMÁNY ENTËRTSVADZA felolvasó állványtól felolvassák az újszövetségi olvasmányt. Ezután a könyvet felviszik az oltárra.Az olvasmány végén a kórus alleluját énekel. 10
 11. 11. EVANGÉLIUM A VEDARANA pap felvonul az oltárhoz. Mellette felsorakozik egy-egy ministráns égo gyertyákkal a kezükben. A pap elveszi az odahelyezett evangéliumos könyvet. megáldja a híveket az Evangéliumos könyvvel ésezt mondja:P. Békesség † mindnyájatoknak. Khararutiún † amenetsún.K: És a te lelkeddel! Iév ënt hokvúit kum.D. Hallgassátok istenfélelemmel! Ierghiuradzutiámp lëvarúk.A pap/diakónus keresztet vet és hangosan olvassa vagy énekli:P. Szent Evangélium Szent N. Sërpó Avedaranís vor ësd ...könyvébol.K. Dicsoség neked Urunk, Istenünk! Párk kez Der Asdvádz mer.Az evangélium végén a pap megcsókolja az Evangéliumos könyvet. SZ ENTBESZÉD K AROZ HITVALLÁS HANKANAG HAVADOA pap felmegy az oltárra ,felemeli az Evangéliumos könyvet és mondja:P. Hiszünk az egy Istenben Havadámk i mi Asdvádz.A hívek folytatják:K. A mindenható Atyában, az ég és a föld, a I Háirën amenagál, hararítchën iergní iévláthatók és a láthatatlanok teremtojében. iergrí, iereveliáts iév anerevutíts.És az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten fiában, Iév i mi Der Hissús Krisdós, Hortín Asdudzó,aki az Atyaisten egyszülöttjeként született, o maga dzëniálën Hasdudzó Horé miadzín, aissínkën,az Atya lényegébol. Isten az Istentol, világosság a heutené Hor. Asdvádz Hasdudzó, lúis i lussó,világosságtól, valóságos Isten a valóságos Asdvádz djëshmaríd, Hasdudzó djëshmardéIstentol; született de nem teremtmény. O maga az dzënúnt iév vótch ararádz. Núin ínkën iAtyával egylényegu, aki által minden lett az égben pënutené Hor, voróv amenáin íntch ierévés a földön, láthatók és láthatatlanok. herghínës i verá iergrí ierevelík iév anerevúitk.Értünk, emberekért, és a mi üdvösségünkért Vor harákës mer martgán iév vássën meróalászállt az égbol, megtestesült, emberré lett, përgutián, itchiál i hergníts, marmnatsáv,tökéletes módon született a Szent Szuz Máriától a martatsáv, dzënáv gadarelabés i MariamáSzentlélek által. Általa teste, lelket és értelmet sërpó gussén, Hokvóvën Sërpóv. Voróv eáröltött, és mindent, ami az emberben van, valóban, marmín, hokí iév mídës, iév zamenáin vorés nem látszat szerint; ugyanazzal a testtel felment íntch é i mart, djëshmardabés iév vótcha mennybe az Atya jobbjára ült. Eljön ugyanazzal gardziók. Tchartchariál, khatchiál, tariál, herrórt avúr harutsiál, ieliál i herghínës novín 11
 12. 12. a testtel és az Atya dicsoségével ítélni éloket és marmnóvën iév parók Hor, i tadél ëzghentanísholtakat. Ezáltal országának nem lesz vége. iév ëzmeriálës. Voró takavorutiánën vótch ko vakhdján.Hiszünk a Szentlélekben is; a nem teremtettben és Havadámk iév i Surp Hokín hanérën iév itökéletesben, aki szólott a Törvényben és a gadariálën. Vor khossetsáv horénës iév iPrófétákban és az Evangéliumokban, leszállt a markarés iév havedaránës. Vor étchn iJordánra, az apostolok által tanított és a Hortanán, karoziáts harakiálsën iévszentekben lakozott pënaghetsáv i súrpsën. Hiszünk az egy, egyedül egyetemes és apostoli Havadámk iév i mi miáin ënthanragán iévszent Egyházban is. Az egy keresztségben, harakelagán iegheretsí. I mi mëghërdutiúnbunbánatban, a bunök kiengesztelésében és a habashkharutiún, i kavutiún iév i torutiúnbocsánatban, a halottak feltámadásában, a lelkek meráts. I harutiún merelóts. I tadasdánsënés testek örök ítéletében, a mennyek országában, havideníts, hokvóts iév marmnóts.és az örök életben. Harkaiutiúnën iergníts; iév i ghiánsën havidenagánës.A pap megcsókolva az Evangéliumos könyvet hangosan mondja vagy énekli a Világosító SzentGergelynek tulajdonított imát:P. Mi azonban dicsoítjük azt, aki az Isg mek paravorestsúk, vor harátchörökkévalóság elott van, leborulva az kan ëzhavidiánës, ierghír bakanelóvAtya, a Fiú † és a Szentlélek sërpó Ierrortutiánën iév miSzentháromsága és egy Istensége elott, Asdvadzutiánën Hor † iév Vortvó iévmost és mindenkor, és örökkön örökké. Hokvúin sërpó, áijëm iév míshd iévÁmen. havidiánës havideníts; amén. M ÁSODIK EGYETEMES K ÖNYÖRGÉS K AROZD. És ismét békességért könyörögjük az Iév iévës khararutián ëzDér aratchestsúk.Úrhoz.K. Uram, irgalmazz! Der vorormiá.D. Eros hittel könyörögjünk és esedezzünk Iév iévës havadóv aratchestsúk, iévIstenhez, Urunkhoz és Üdvözítonkhöz, Jézus khëntrestsúk i Diarné Asdudzó iév iKrisztushoz az istentiszteletnek és Përgtchén mermé Hisussé Krisdossé iimádságnak ebben az órájában, hogy jamús bashdamán iév arotíts. Zi arjaníkegyeskedjék kéréseinket meghallgatni és ëntunelutian arastsé, lëvitse´ tzainíkönyörgo szavunkra figyelni, hogy szívünk aratchanáts meróts. Ëngaltsíkéréseit elfogadja, buneinket megbocsássa és ëzkhëntërvadzes sërdits merots. Tortsékönyörüljön rajtunk. Hogy imádságunk és ëzhantsanës mer. Vorormestsi i vera mer.kérésünk eljusson az O nagy fölségéhez, és Arotk mer iev khëntërvadzk hamenain jammegadja nekünk a kegyelmet a jó cselekedetek mëdtsen aratchi medzi dérutian nora. Ievcselekvésére, a hitben és az igazságban való na datsé mez miapan miov havadov,buzgólkodásra. Hogy reánk árassza a artarutiamp vasdaghel i kordzës paris. Zikönyörületesség kegyelmét O, a mindenható zorormutian ëzshnorhsën iur arastsé i 12
 13. 13. Úr, orizzen meg bennünket és irgalmazzon. vera mer. Dern amenagal ghetsustsé iev vorormestsi.K. Ments meg minket! Ghetsó, Der.D. Eros hittel kérjük a magunk számára az Ëzjámës surp badarakís iév zaratchigáÚrtól azt a kegyelmet, hogy az Szent Áldozat órës khararutiámp antsutsanél havadóv ióráját és az elottünk álló napot békében Diarné khëntrestsúk.tölthessük el.K. Add meg Uram! Shënorhiá, Der.D. A béke angyalát védelmünkre, kérjük az Ëzhreshdág khararutián bahabánÚrtól. antsánts meróts i Diarné khëntrestsúk.K. Add meg Uram! Shënorhiá, Der.D. Buneink kiengesztelését és bocsánatát, Ëzkavutiún iév ëztorutiún hantsanátskérjük az Úrtól. meróts i Diarné khëntrestsúk.K. Add meg Uram! Shënorhiá, Der.D. A Szent Kereszt hatalmas védo erejét Ëzsërpó khatchín medz iév garórkérjük az Úrtól. zorutiúnën hoknutiún antzánts meróts i Diarné Khëntrestsúk.K. Add meg Uram! Shënorhiá, Der.D. Hitünk egységét kérjük az Úrtól. Iév iévës miapán vássën djëshmaríd iév surp havadúis meró, ëzDer aratchestsúk.K. Add meg Uram! Shënorhiá, Der.D. Önmagunkat és egymást ajánljuk fel az Zantzínës mer iév ëzmimiánës DiárënÚrnak, a mi mindenható Istenünknek. Asdudzó amenagalít hántsën arastsúk.K. Neked Uram! Kez Diárnët hántzën ieritsúk.D. Irgalmazz nekünk Urunk a te nagy Vorormiáts mez, Der Asdvádz mer ësdirgalmasságos szerint. Mondjuk mindnyájan medzí vorormutián kum. Assastsúkegy szívvel: amenekián miapanutiámp.K. Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram Der, vorormiá. Der, vorormiá. Der, vorormiá.irgalmazz!A pap ezalatt kitárt karral halkan imádkozza:P. Urunk és Megváltónk, Jézus Der mer iév përghítch HissúsKrisztus, aki nagy vagy Krisdós, vor médzët iésirgalmasságodban és bokezu a vorormutiámp, iév arád barkevókjótéteményeidben, aki saját akaratodból parerarutián ko. Vor tu koyín 13
 14. 14. elviselted ebben az órában a gamáv i jamús haismíg hamperetsérszenvedést, keresztet és halált a mi tchartcharanáts, khatchí iév mahúbuneinkért, és bokezuen ajándékoztad harákës meráts meróts. IévSzentlelked ajándékait a boldog barkevetsér aradabés Hokvúit sërpóapostoloknak: Urunk, könyörgünk ieranelí arakelótsën; harórtës aráhozzád, tégy minket is részeseivé isteni iév ëzméz Der, aratchémk ëzkézajándékaidnak, buneinek bocsánatának asdvadzayín barkevátsët, torutiánés Szentlelked elnyerésének. meráts iév ëntunelutián Hokvúit sërpó. K ÖNYÖRGÉS A ROTKA pap hangosan folytatva, vagy énekelve keresztet vet a hívekre:P. Hogy méltók lehessünk hálaad ással Vorbés zí arjanavórk ieritsúkdicsoíteni téged az Atyával és a kohutiámp paravorél ëzkéz ënt HorSzentlélekkel együtt, most és iév ënt sërpó Hokvúit, áijëm iévmindenkor és örökkön örökké. Ámen. míshd iév havidiánës havideníts; amén.Békesség † mindnyájatoknak. Khararutiún † amenetsún.K. És a te lelkeddel. Iév ënt hokvúit kum.D. Boruljunk le Isten elott. Asdudzó ierghërbakestsúk.K. Elotted Urunk. Aratchí ko Der.P. A te békéd által, Krisztus, Khararutiámp kov KrisdósMegváltónk, amely fölülmúl minden përghítch mer, vor i ver é kanértelmet és szót, erosíts meg minket és zamenáin mídës iév ëzpánës,orizz meg félelem nélkül minden amratsó ëzméz, iév anerghiúr bahiárossztól. Tégy azonossá bennünket az hamenáin tcharé. Havassariá ëzmézigaz imádóiddal, akik lélekben és ënt djëshmaríd ierghërbakús ko,igazságban imádnak téged. Mert a te vork hokvóv iév djëshmardutiámpmindennél szentebb Háromságodat kez ierghír bakanén. Vássën ziilleti a dicsoség, a hatalom és a amenassúrp Ierrortutiánët vaielétisztelet, most és mindenkor és örökkön park, ishkhanutiún iév badív, áijëmörökké. Ámen. iév míshd iév havidiánës havideníts; amén.Áldott a mi Urunk † Jézus Krisztus. Orhniál † Der mér Hissús Krisdós.D. Ámen. Amén.P. Az Úr Isten † áldjon meg Der Asdvádz orhnestsé † zame-benneteket. nessiánët.K. Ámen. Amén. 14
 15. 15. A pap leteszi a kezébe vett keresztet, kibontja a kelyhet. A diakónus felkéri a katekumeneket ésvezekloket a templom elhagyására:D. A keresztelendok, a hitetlenek, a bunbánok Mi vok herakhayíts, mi vok i terahavadíts,és a tisztátalanok közül senkinek sem szabad iév mi vok habashkharoráts iévaz isteni titokhoz közeledni. hanmakríts mertzestsí hasdvadzayín khorhúrtës. A HÍVEK M ISÉJE HAVADATSELÓTS B ADARÁK FELAJÁNLÁS ËNDZAIAPERÚM Elokészületi I mádságok A rótk B adrasdutiánA kórus egy felajánlási éneket énekel.A pap csendben imádkozza:P. Senki sem méltó azok közül, akik Vótch vok arjaní é hëmpërnelótsëstesti gyengeség és szenvedés terhel, marmnavór akhdiúk iévhogy oltárodhoz közeledjék vagy tsangutiámp, madtchél i serán ko,szolgáljon a te királyi dicsoségednek, gam ësbassavorél arkunagán parátsmert neked szolgálni nagy és félelmetes kots; kanzí bashdél ëzkéz, médz iévdolog a te mennyei erosségeid számára ahavór iergnavór zorutiántsët isg é.is. Mégis, határtalan jóságodból te, az Sagáin vássën antchápAtya körülírhatatlan igéje emberré parerarutiánët ko, anbarakrelílettél és fopapunk gyanánt jelentél meg. pánët Hor ierér mart, iévÉs mint mindennek az Ura, reánk kahanaiabéd mer ierevetsár, iévhagytad ennek a szolgálatnak és ípër Der amenetsún, áissëmvérontás nélküli áldozatnak a papságát. ësbassavorutián iév anariúnMert te vagy a mi Urunk, Istenünk, aki zenmán ëzkahanaiutiún avantetsérégieken és földieken uralkodsz, aki mez. Vássën zi tu iés Der Asdv ádzkerubtrónon ülsz; a szeráfok Ura és mer, vor dirés iergnavoráts iévIzrael királya, aki egyedül vagy szent iergravoráts, vor i verá kerovpeagánés a szentekben nyugszol. Könyörgök atoró pazmís, serovpeíts Der iévhozzád, egyetlen jótevo, tekints reám, takavór Israielí. Vor miáin surp iésbunös és haszontalan szolgádra és iév i súrpës hankutsiál, aratchémtisztítsd meg lelkemet és elmémet ëzkéz, miáin parerar iév heshdalúr,minden gonosz tisztátalanságtól. És naiá his i merutsiál iév hanbidántégy alkalmassá Szentlelked ereje által dzaráis ko, iév sërpiá ëzhokí iévengem, aki magamra öltöttem a papság ëzmídës im hamenáin bërdzutenékegyelmét, hogy megállhassak szent tcharín. Iév pavaganatsó zisasztalod elott és papi ténykedésemmel zorutiámp surp Hokvúit, vorátváltoztathassam szeplotelen testedet ëzketsiál iém ëzkahanaiagánësés drága véredet. shënórh, gal aratchí sërpó seranúis,Elotted meghajtva fejemet esedezem, iév kahanaiakordzél zkó anarád 15
 16. 16. ne fordítsd el tolem arcodat és ne marmínët iév ëzbadvagán aríunët.taszíts ki szolgáid közül, Kez khonarhetsutsiál ëzbaranótsësHanem tégy méltóvá, hogy én bunös és im martém, mi tartzutsanérméltatlan szolgád bemutathassam zeréssës ko hinén, iév mi merjér zisneked ezeket az adományokat. Mert te i dzarayíts kots.vagy a felajánló és felajánlott áldozat, Áil arjaní ará madutsanél kezaki elfogadod és aki adod, Krisztus, zëndzáis záis hinén i merutsiál iévIstenünk. És téged dicsoítünk kezdet hanarján dzaraiés kummé. Vássënnélküli Atyáddal és legszentebb jótevo zi tu iés vor madutsanés iévLelkeddel együtt, most és mindenkor, madtchís iév ëntunís iév dás,és örökkön örökké. Ámen. Krisdós Asdvádz mer; iév kez párës madutsanémk, hantértz anësguízpën Hárpët iév amenassúrp iév parerár Hokvóvët áijëm iév mishd iév havidiánës havideníts; amén. KézmosásA diakónus a közösséggel felváltva imádkozza:D. És újból békességért könyörögjünk az Iév iévës khararutián ëzDér aratchestsúk.Úrhoz.K. Uram irgalmazz! Der vorormiá.D. Újra meg újra imádkozzunk hittel és Iév iévës havadóv iév sërputiámp gatstsúkszentséggel Istennek ennél a szent asztalánál, harótës aratchí sërpó seranúis Asdudzó,istenfélelemben. Nem rossz lelkiismerettel és ahív; mí khërdjív iév kaitagrutiamp, mibotránkoztató példával, nem csalással és nenkutiámp, khoramangutiámp, miámítással, nem kételyekkel és kishituen, badranók iév khapeutiámp, mihanem igaz úton járva, nyílt értelemmel, iergmëdutiámp iév mi terahavadutiámp.egyszeru szívvel, tökéletes hittel, teljes Áil urír varúk, bárz mëdók, miamídszeretettel, és minden jó cselekedettel sërdív, gadariál havadóv, lëtsiál siróv, ligazdagon. Így imádkozzunk Istennek eme iév araveliál amenáin kordzóvk parutián.szent oltára elott, és amikor az irgalmasság Gatstsúk harótës aratchí sërpó seranúiskegyelmére találunk majd a mi Urunk és Asdudzó, iév këdtsúk zorormutiánMegváltó Jézus Krisztusunk megjelenése és ëzshënórhës, havúr haidnutián iév ivisszajövetele napján. Orizzen meg minket és miussankám kalësdián Diárën meró iévirgalmazzon nekünk! përghtchín Hissussí Krisdossí, ghetsustsé iév vorormestsí.K. Oltalmazz Urunk és irgalmazz! Ghetsó, Der, iév vorormiá.A pap megmossa a kezét, és csendben mondja:P. Tisztára mosom kezemet és Lëvatsáits sërputiámp ëztsérës im,körüljárom asztalodat. iév shúrtch ieréts ëzseranóv ko Der. 16
 17. 17. Felajánlás ËndzaiaperúmFelmutatja és csendben mondva felajánlja az adományokat:P. Erosségek Ura és Istene, és Der Asdvádz zorutiánts iév ararítchminden lét teremtoje, aki mindent amenáin linelutiánts, vor haneutenéa nemlétbol hoztál létre és tettél ëzpënávës i tsutsagutiún adziálláthatóvá, aki a mi földbol alkotott koiatsutsér, vor iév ëzmér ëzhoreréntermészetünket ilyen félelmetes és pënutiúnës badviál martassirabés,kimondhatatlan titok szolgálatára aisbissí ahavór iév anbadúmrendeltél: Urunk, akinek khorhërtó garketsér ësbassavórës,bemutatjuk ezt az áldozatot, fogadd tu, Der, vorúm badarakémkel tolünk ezt a felajánlott ëzbadarakíssës, ëngál ar i méntchadományt. Változtasd át zaratchatrutiúnës záis, iév avardiálegyszülötted testének és vérének ëzsá i khorhërtaganutiún marmnótitkává. Ajándékozd a bunbocsánat iév arián Miadzní kó, ter torutiángyógyírjaként azoknak, aki e s z n e k meráts barkeviá djashagorátsës,ebbol a kenyérbol és isznak ebbol a ëzhátsës záis iév ëzpajághës.kehelybol. Békecsók Vortchúinés hangosan folytatja:P. A mi Urunk, Jézus Krisztus Shënorhók iév martassirutiámpkegyelme és emberszeretete által, Diárën meró iév përgtchín Hissussíakivel együtt illet téged, Atya, és Krisdossí, ënt vorúm kez Hor,ugyanakkor a Szentlelket is a dicsoség, miankamáin iév Hokvúit sërpó,hatalom és a tisztelet, most és vaielé park, ishkhanutiún iév badív,mindenkor és örökkön örökké. Ámen áijëm iév míshd iév havidiánës havideníts; amén.Megcsókolja az oltárt, áldást ad a hívekre, és hangosan mondja vagy énekli:Békesség † mindnyájatoknak. Khararutiún † amenetsún.K. És a te lelkeddel. Iév ënt hokvúit kum.D. Boruljatok le Isten elott. Asdudzó ierghërbakestsúk.K. Elotted Urunk! Aratchí ko Der.D. Köszöntsétek egymást szent csókkal, és Vortchúin duk mimiánts i hampúirmindannyian, akik nem vagytok rá méltók, sërputián; iév vórk vótch ék garórkhogy részesei legyetek ennek a szent titoknak, harortél asdvadzayín khorkërtúis, iév arakik az ajtónál álltok, imádkozzatok! trúnës ék, arotetsék. 17
 18. 18. Az egyik oltárszolga az oltártól kiindulva a béke jelével köszönti az egybegyulteket. Ez alatt a közösségénekli:K. Krisztus megjelent közöttünk, o, aki Isten, itt Krisdós i métch mer haidnetsáv. Vor énëntrónol. A békesség hangja megszólalt, a szent Asdvádz ásd pazmetsáv. Khararutián tzáinköszöntés parancsa elhangzott. Ez a templom egy hëntchetsáv, Surp vortchunís hëramán dëváv.lélek lett, ez a csók a beteljesülés kezdetéül Iegheretsis mi antzën ierav, hampuirës hotadatott. Az ellenségeskedés megszunt, a szeretet lërman dëvav. Tëshnamutiúnën heratsáv,mindenütt elterjedt. Nos, hívek, hangos szóval és sérën ënt hanúrës sëpretsáv. Art, bashdoniáik,egy szájjal mondjatok áldást az Istenségnek, akit a partsiál ëztzáin duk orhnutiún i mi perán,szeráfok dicsoítenek. miasnagán Asdvadzutiánën vorúm sërovpékën ién sërpapán. EUKARISZTIKUS I MA G ANÓN B ADARAKÍ Gyozedelmi Ének (P refatio) NakherkánkA pap csendben imádkozza:P. Valóban méltó és igazságos, hogy Arján é ësdukabés iév irávtéged, mindenható Atya mindig amenahortór putóv míshd ierghirállhatatos buzgósággal, hódolattal bakanelóv paravorél ëzkéz, Háirleborulva dicsoítsünk. Te fölfoghatatlan amenagál. Vor koyín anzënnelí iévés együtt-teremto Igéddel elhárítottad arartchaghíts Panívët zanidzítsënaz átok akadályát. O népét egyházzá partzér ëzghërdjímën.Vor jorovúrtalakította és a benned hívoket inkián ariál Zegheretsítulajdonoddá tette. És úgy tetszett sebhaganiáts ëzhavadatsiálës i kez.neki, hogy a Szent Szuztol – rendelésed iév zënnelí pënutiámp ësd i Gussénszerint – látható természetet véve dëndessutián hadjetsáv pënaghél imagára, közöttünk lakozzék. És isteni mez. Iév norakórdz asdvadzabésmódon új muvet építve a földet éggé giardarabediál zerghírës ierghíntette. Mert o, aki elott az angyali arár. Vássën zi vorúm vótchënseregek, az istenség ragyogó és hanturjeín aratchí gal zëvartnótsënmegközelíthetetlen fényességétol tchóghëk, zarhuriálk i pailagnatsáidmegrettenve nem tudták elviselni, hogy iév hanmadúits lussómegálljanak, a mi üdvösségünkért asdvadzutiánët, ieriál aitbissít martemberré lett és megengedte nekünk, harákës meró përgutián,hogy a mennyei karokkal együtt lelki shënorhiáts mez ënt iergnayínsënéneket zengjünk. barél ëzhokerén bárës. Szent, S zent S urp, S urpK. Szent, szent, szent az erosség Ura, telve van Surp, surp, surp, Der zorutiánts, li ién ierghínkaz ég és a föld a te dicsoségeddel: áldás a iév ierghír parók ko, orhnutiún i partzúnës.magasságban! Áldott vagy, aki az Úr nevében Orhniál vor ieghír, iév kalóts iés anvámp 18
 19. 19. jössz, hozsanna a magasságban. Diárën; ovsanná i partzúnës.Mialatt a közösség énekel, a keresztet vet az adományokra és kitárt karral csendben elmondja amisekánont:P. Szent, szent, szent vagy valóban é s Surp, surp, surp iés djëshmardabésmindennél szentebb, és ki iév amenassúrp. Iév ov vókmerészkedhetik szavakba foglalni bandzastsí povantaghél panív ëzkó iirántunk való mérhetetlen jóságod mez zanpáv parekorovutiánëtkiáradását? Te már kezdettol fogva zermúnës. Vor iév antén isg itörodtél a bunbeesett emberrel, és nakhnúmën zanghialën ënt merók,számos módon vigasztalást nyújtottál zanazán ieranagók khënamiálneki: a próféták, a törvényhozás, a ëspopetsér, markareiúk, orinátsënpapság és a jelképes tulok-áldozatok dëvtchutiamp, kahanaiutiamp, ieváltal. Ezekben a végso napokban pedig, sdveragherb ierëntchótsënadósságaink ítéletét megszüntetve madutsmámp. Isg i vardjánegyszülött Fiadat adtad nekünk, mint avúrtsës aissotsíg ëzpovantág isgadóst és az adósságunk kiegyenlítését, ëzbardiáts meróts khëziálmint áldozatot és fölkentet, mint ëztadagník, iedúr mez Zortít kobárányt és mennyei kenyeret, mint Miadzín, bardabán iév bárdës,fopapot és áldozatot. Mert o maga az zenúmën iév odziál, kárën iévajándékozó és az, akit kiosztanak iergnavór háts, kahanaiabéd iévközöttünk, mindig, elfogyhatatlanul. badarák. Vássën zi ínknët éMert valóban, és nem látszat szerint pashkhór iév núin ínknët pashkhi iemberré lett, és összekeverés nélküli mitchí merúm míshd andzakhabés.egységben testet öltött az Istenszülo és Vássën zi ieriál havasdiáv iévSzent Szuz Máriától. Keresztülment az aránts tsënoríts mart, iév anshëpótemberi természet minden szenvedésén miutiámp marmnatsiálbuntol mentesen és a mi Hasdvadzadzín iév i súrp Gussénüdvösségünkért önként vállalta a Mariamá, djanabarhortiáts ëntkeresztet. amenáin guírës martgayín ghentsarúis aránts meráts, iév hashkharhaghetsúits iév harítën përgutián meró ieghiál gamáv i khátchën. A z Utolsó Vacsora Emlékezete Hasdadutiún K horhërtóA pap kezébe veszi az ostyát, keresztet vet rá, föltekint a keresztre és mondja:P. A kenyeret szent, isteni, hallhatatlan Ariál ëzhátsën i surp, hasdvadzayín,és teremtve-alkotó kezébe véve meg † hanmáh, hanarád iéváldotta, hálát adott, megtörte, odaadta harartchakórdz tzérës iúr, orhniátskiválasztott szent és körülötte ülo † , kohatsáv, iepég, iéd iuróts ëndriáltanítványainak, mondván: surp iév pazmiál ashagherdátsën asselóv: 19
 20. 20. Az ünnepi misében itt a diakónus tömjénez. A pap meghajolva ünnepélyesen énekli vagy mondja:P. VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK. EZ AZ ARÉK GHERÉK, ÁIS É MARMÍNÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ÉS IM, VOR VÁSSËN TSÉR IÉVSOKAKÉRT ADATIK A BUNÖK PAZMÁTS PASHKHÍ, IKIENGESZTELÉSÉRE ÉS KAVUTIÚN IÉV I TOGHUTIÚNBOCSÁNATÁRA. MERATS.K. Ámen. Amen.A pap a tányérkára helyezi a szent Testet. Mélyen meghajol, fogja a kelyhet, keresztet vet rá ésmondja:P. Ugyanígy, véve a kelyhet, meg † Nuinbés iév ëzpajághën ariál,áldotta, hálát adott, ivott belole, orhniáts † , kohatsáv, eárp, iéd iurótsodaadta kiválasztott, szent és körülötte ëndriál, surp iév pazmiálülo tanítványainak, mondván: ashagherdátsën, asselóv:P. VEGYÉTEK ÉS IGYATOK EBBOL ARPÉK ISMANÉ AMENEKIÁN,MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN AIS È ARIÚN IM NORÓ UKHDÍ,VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK VOR HARAKËS TZÉR IÉVSZÖVETSÉGÉ, AMELY ÉRTETEK ÉS PAZMÁTS HERANÍ, I KAVUTIÚNSOKAKÉT KIONTATIK A BUNÖK IÉV I TORUTIÚN MERATS.KIENGESZTELÉSÉRE ÉSBOCSÁNATÁRA.K. Ámen. Amén. A Szentlélek Lehívása, Hishadág iév Nëvirúmën Megemlékezés és HálaadásKét kézzel kissé fölemeli az adományokat, keresztet ír le velükP. És íme mi, Urunk, a te rendelésed Iév art mek, Der, ësd áissëmszerint bemutatva Egyszülötted hërama-nadrutián harátch periálüdvözíto testének és vérének ezen záis khorhúrt përgagán marmnó iévtitkát, megemlékezünk az o miérettünk arián miadzní ko, hishémk ëztoráüdvösséget teremto szenvedésérol, vor vássën mer ëzpërgakórdzéletet fakasztó keresztre feszítésérol, eztchartcharánsën, ëzghentanadúháromnapos eltemettetéséért, khatchelutiúnën, zerekoriácsodálatos feltámadásáról, isteni ëztarúmën, zeranelí harutiúnën,mennybemenetelérol, jobbod felol való zasdvadzabés hampartzúmën,ülésérol, Atya, valljuk és áldjuk az o ëznësdélën ënt atchmé ko, Háir,dicsoséges második eljövetelét. zahavór iév ëzparavoriál ëzmiussankám kalúsdën khossdovanímk iév orhnémk. 20
 21. 21. Az adományokat felemelve mondjaP. És bemutatjuk neked a tiedet a Iév ëzkúis i koiótsës keztieidbol, mindenért és mindenkiért. madutsanémk, ësd amenainí iév harákës amenetsún.A kórus énekelve válaszol:K. Mindenben áldott vagy Urunk. Áldunk téged, Hamenáini orhniál iés Der, orhnémk ëzkéz,dicsoítünk téged, hálát adunk neked, könyörgünk kovémk ëzkéz, kohanámk ëzkén, aratchémkhozzád, Urunk, Istenünk. ëzkéz, Der Asdvádz mer.A pap leteszi az adományokat és mélyen meghajolva, kitárt karral csendben mondja:P. Valóban dicsoítünk téged, Urunk, Ëzkéz artarév, Der Asdvádz mer,Istenünk, és mindenkor hálát adunk kovémk iév ëzkén kohanámkneked, amiért – méltatlanságunkat hanabáz. Vor zánts ararér ëzmeróvnem tekintve – ilyen fölséges és anarjanutiámpës aisbissí ahavór iévkimondhatatlan titok szolgálójává anbadúm khorhërtó garketsértettél. Nem a mi jócselekedeteinkre ësbasavórës. Vótch harákës meróvaló tekintettel, amibol semmink sincs intch parekordzutián horóts hújés aminek mindenkor híjával vagyunk, tapúr iémk iév míshd unáinhanem a te túláradó irgalmadban bízva këdanímk hanabáz. Áil i kobátorkodunk közeledni a te pazmazér nerorutiúnët tsángEgyszülötted, a mi Urunk, Jézus abaviniál hamartsaghímkKrisztus testének és vérének mertzenál i sbasavorutiún marmnószolgálatához, akit dicsoség, hatalom és iév arián Miadzní ko Diárnët merótisztelet illet, most és mindenkor és iév përgtchít Hissussí Krisdossí.örökkön örökké, ámen. Vorúm vaielé párk, ishkhanutiún iév badív, áijëm iév mishd iév havidiánës havideníts; amén.Ünnepi misén a diakónus az oltárhoz vonul és megtömjénezi az adományokat.A pap három helyen megcsókolja az oltárasztalt és halkan mondja:P. Leborulunk és esedezünk és kérünk Ierghír bakanémk iév aratchémk iévtéged, jóságos Istenünk, küldd el reánk khëntrémk i ken, parerár Asdvádz,és ezekre az elédbe helyezett arakiá i mez iév haratchí ietiáladományokra veled együtt örökkévaló hëndzáis háis,és azonos lényegu Szentlelkedet, ëzmëshdëntchenavoraghíts ko iév zeaghíts surp Hokít.Keresztet vet a Szent Ostyára:P. Aki által a kenyeret meg † áldva, Voróv ëzhátës orhniál † , marmínvalóban a mi Urunk és Megváltónk, djëshmardabés arastsés DiárënJézus Krisztus testévé teszed, meró iév përgtchín Hissussí Krisdossí. 21
 22. 22. D. Ámen. Amén.Keresztet vet a Szent Vérre és mondja:P. És a kelyhet meg † áldva, valóban a mi Urunk Iév ëzpajághës orhniál † , ariún ësdukabésés Megváltónk, Jézus Krisztus vérévé teszed. djëshmardabés arastsés Diárën meró iév përgtchín Hissussí Krisdossí.D. Ámen. Amén.A paténát a kehelyre helyezi, keresztet vet az ajándékokra és mondja:P. Aki által a kenyeret és a bort meg † Voróv ëzhátsës iév ëzkinís orhniál † ,áldva, valóban a mi Urunk és marmín iév ariún djëshmardabésMegváltónk, Jézus Krisztus testévé és arastsés Diárën meró iév përgtchínvérévé teszed, átváltoztatván a te Szent Hissussí Krisdossí, pokharghelóvLelkeddel: Hokvóvët kov sërpóv.D. Ámen. Amén.Az ajándékokat magasba emelve mondja vagy énekli:P. Hogy legyen ez mindannyiunknak, Vorbészi ieritsí sa amenetsún mezakik részesülünk belole, az ítélettol mertzetselótsës, hantadabardutiún,való megmenekülésre, buneink i kavutiún iév i torutiún meráts.kiengesztelésére és bocsánatára.Miközben a közösség énekli,K. Isten Lelke, aki a mennybol leszállván, kezünk Hokí Asdudzó, vor ëzparagtsí ko ëzkhorhúrtáltal beteljesíted a veled együtt dicsoítendonek a itchiál i hergníts gadarés i tsérës mer;titkát, az o vérének kiontása által könyörgünk hermámp arián sora, aratchémk ëzkéz, hankóhozzád: adj nyugalmat elhunytjaink lelkének. ëzhokís mer nëntchetselótsën.a pap halkan imádkozza:P. Ez által ajándékozd a szeretetet, az Sováv shënorhiá ëzsér,állhatatosságot és az óhajtott békét az ëzhasdadutiún iév zërtzalíegész világnak, a szent Egyháznak, ëzkhararutiún amenáin ashkharhí,valamennyi igazhitu püspöknek, sërpó iegheretsvó iév amenáinpapnak, szerpapnak, a világ urapár iebisgobossáts, kahanaíts,királyainak, az uralkodóknak, a sargavakáts, takavoráts ashkharhí,népeknek, az utazóknak és hajózóknak, ishkhanáts, jorovërtóts,a foglyoknak, a veszélyben forgóknak, a janabarhortelóts, navelóts, gabelóts,dolgozóknak, azoknak, akik a vëdankelóts, ashkhadelóts iév vork ihitetlenekkel harcban állnak. baderazmúnës parparossáts.Ez által add meg a kedvezo idojárást is, Sováv iév otóts shënorhiáa mezék termékenységét és a különbözo ëzparekhar-nutiún iév antótsbetegségekben szenvedoknek a mielobbi ëzbëdraperutiún, iév akhdatselóts i 22
 23. 23. gyógyulást. besbés tsávës, putabés zarortchutiún.Ez által nyugtasd meg mind a Sováv hankó zamenesiánKrisztusban ezelott elhunytakat: haratchakúin i Krisdósosatyákat, pátriárkákat, prófétákat, ëznëntchetsiálsën, ëznakhahárës,apostolokat, hitvallókat, püspököket, ëzhairabédës, ëzmarkarés,papokat, szerpapokat, mindazokat, zarakiálës, ëzvëgaiálës,akik fogadalommal tartoznak szent zebisgobossúnës, zeristúnës,Egyházadhoz, és mindazokat a ëzsargavakúnës iév ëzpnav úkhdvilágiakat, férfiakat és noket, akik a iegheretsvó kum sërpó, iévhitben hunytak el. zamenessián vork hashkharhagán garké zárës iév ëzganáis havadóv vakhdjaniálës.A pap énekelve vagy mondva folytatja:P. Ez által jöjj el hozzánk, is jóságos Ënt vórës iév mez áits arastsés,Istenünk, könyörgünk! parerár Asdvádz, aratchémk.K. Emlékezzél meg Uram és irgalmazz! Hishiá Der iév vorormiá.P. Az Istenszülo Szentséges Szuz Advzadzadznín sërpó GussínMáriáról, Keresztelo Szent Jánosról, Mariamú iév HovhannúSzent István elso vértanúról, Világosító Mëghërdtchín, ËsdepanossíSzent Gergely atyánkról és az összes nakhavëgayín, iév amenáin sërpóts,szentekrol történjék megemlékezés ieritsí hishadág i surp badarákësebben a szent áldozatban. aratchémk.K. Emlékezzél meg Uram és irgalmazz! Hishiá Der iév vorormiá.Ünnepi liturgiában:D. A szent apostolokról, prófétákról, Arakelóts sërpóts, markareíts,vértanúkról, tanítókról, az összes szent vartabedáts, mardirossáts iev amenáinpüspökrol, pátriárkáról, papokról, igazhitu haira-bedáts sërpóts, arakelakórdzdiakónusokról és minden szentekrol történjék iebisgobossáts, ieritsánts, urrapármegemlékezés ebben a szent áldozatban, sargavakáts, iév amenáin sërpóts, ieritsíkönyörgünk. hishadág i súrp badarákës aratchémk.K. Emlékezzél meg Uram és irgalmazz! Hishiá, Der, iév vorormiá.D. Krisztus áldott, dicsoített és magasztalt, Orhniál, koviál iév paravoriál, hërashalícsodálatos isteni feltámadását (vagy az iév asdvadzazárt ierguír bakanémk.ünnepelt eseményt) leborulva imádjuk.K. Dicsoség Uram a te feltámadásodnak Park Harutián ko, Der.uralmadnak (vagy az ünnepelt eseménynek).D. Az összes hívekrol, férfiakról és Ënt hanúr amenáin havadatselóts, aránts 23
 24. 24. asszonyokról, öregekrol és fiatalokról, és iév ganánts, dzeróts iév dëraióts, iévvalamennyiünkrol, akik bármely korban amenáin tchapú hasaghí havadóv iévszentségben hunytak el Krisztusban, történjék sërputiámp i Krisdós nëntchetselóts ieritsímegemlékezés ebben a szent áldozatban, hishadág i súrp badarákës aratchémk.könyörögjünk.K. Emlékezzél meg Uram és irgalmazz! Hishiá, Der, iév vorormiá.Eközben a pap csendben imádkozza:P. Emlékezzél meg Uram, és irgalmazz, Hishiá Der iév vorormiá iév orhniáés álld meg a te szent, katolikus és ëzsúrp gaturighé iév arakelagánapostoli egyházadat, amelyet iegheretsí ko, zor përghetsérmegváltottál Egyszülötted drága badvagán ariámp Miadzní ko, iévvérével, és megmentetted a szent azadetsér khatchívën sërpóv,kereszttel: ajándékozd neki shënorhiá sëma zanshárjrendíthetetlen békességedet . ëzkhararutiún.Emlékezzél meg Uram és irgalmazz, és Hishiá Der iév vorormiá iév orhniáálld meg az összes igazhitu püspököt, zamenáin urrapár iebisgobossúnës,akik igaz tanításukkal foglalják össze vórk urír vartabedutiámpközöttünk az igazság Igéjét. hamarodén i mez ëzpánën. djëshmardutián.P. És még inkább tartsd meg nekünk Iévës aravél ëzsërpazánszentséges atyánkat, N.N. pápát, és kahanaiabédën mer ëzDér áis anún,boldog N.N. pátriárkánkat, N.N. iév Badriárkën mer ëzDér áis anún,érsekünket, N.N. püspökünket hosszú shënorhestsés mez ënt iergaínideig és igaz tanításban. avúrës urír vartabedutiám.Mialatt a diakónus énekli vagy mondja:D. Hálát és dicséretet mondunk neked Urunk, Kohutiún iév parapanutiún madutsanémkIstenünk e szent és hallhatatlan áldozatért, kez Der Asdvádz mer, vássën surp iévmely ezen a szent oltáron van, amiért te azt anmáh badarakís vor i verá sërpóéletünk megszentelésére ajándékoztad. Ez seranúis. Zi ëzsá mez i sërputiúnáltal nyújts szeretetet, állhatatosságot és ghentanutián barkevestsés.óhajtott békét az egész világnak, a szent Sováv shënorhiá ëzsér, ëzhasdadutiún, iévEgyháznak és minden igazhitu püspöknek. zërtzalí ëzkhararutiún amenáin ashkharhíMindenekelott oszentsége N.N. pápánknak, sërpó iegheretsvó, iév amenáin urrapárN.N. pátriárkánknak, N.N. érsekünknek / iebisgobossáts. Iévës aravél sërpazánpüspökünknek/ foapátunknak és ennek a Babín meró Diárën Diárën (áis anún)papnak, aki ezt az áldozatot bemutatja. kahanaiabéd, iév kerertchaníg BadriarkínUgyanígy imádkozunk a keresztény királyok meró Diárën Diárën (áis anún)és jámbor fejedelmek hatalmáért és Gatorighosi, iév kahanaiýs vorgyozelméért. Imádkozzunk és könyörögjünk az ëzbadarákës madutsané. Iév vássënelhunytak lelkeiért is, elsosorban meghalt zorutián iév hartutián takavorátsfopapjainkért, a szent Egyház építoiért, és krisdoneíts, iév ishkhanátsënazokért, akik védelme alatt pihennek. Kérjünk parebashdíts. Aratchestsúk iév 24
 25. 25. szabadulást a fogságban lévo testvéreinknek, khëntrestsúk iév vássën hokvótsënés kegyelmet a jelenlevo népnek, hogy hankutselóts. Iévës aravél vássëntörténjék róluk is megemlékezés ebben a szent hankutsiál rapunabedátsën meróts, iéváldozatban. shinoráts surp iegheretsvúis, iév vórk ënt hovaniáv sorín ién hankutsiál. Azadutiún ierpárts meróts kerelóts, iév shënor aratchigá jorovërtiáns. Hankísd havadóv iév sërpu-iámp i Krisdós gadarelótsën. Ieritsí hishadág i surp badarákës aratchémk.a pap csendben imádkozza:P. Emlékezzél meg Uram és irgalmazz, Hishiá Der iév vorormiá, iév orhniáés álld meg az elotted lévo híveket és ëzkó aratchí gatsiál jorovúrtës, iévazt, aki ezt az áldozatot bemutatja. ëzbad arakís madutsórës, iév barkeviá sotsá ëzbidúissën iév zokdagárssën.Emlékezzél meg Uram és irgalmazz, és Hishiá Der iév vorormiá, iév orhniáálld meg azokat, akik fogadalmat tettek zukhdavórës iév ëzbëdraperítchësés akik szent Egyházadért iegh-eretsvó ko sërpó, iév vorkeredményesen munkálkodnak, hishén zarkádës vorormadzutiámp,valamint azokat, akik irgalmas iév hadó notsá ëzbárdës notsá ësdcselekedettel megemlékeznek a ëntapúis aradutián ko, hariura-szegényekrol, és engedd el – beloled badíg asd iév i hantertzelúmët.fakadó bokezuséggel – tartozásukatszázszorosan itt, és azörökkévalóságban.Emlékezzél meg Uram és irgalmazz, és Hishiá Der iév vorormiá, iév këtá ilégy kegyes az elhunytak lelke iránt. hokís hankutselótsën, hankóAdj nekik nyugalmat és világosságot, és ëznossín, iév lussavoriá iévsorold be oket szentjeid közé mennyei tassavoriá ënt súrpës koországodba, és tedd oket méltóvá harkaiutiánët iergníts, iév arjaníirgalmasságodra. ará vorormutián kum.Emlékezzél meg Uram azokról is, akik Hishiá Der iév zainossíg vórkimáinkba ajánlották magukat, élokrol hantznetsín mez hishadaghélés megholtakról, irányítsd akaratuk harótës, ëzghentanís iévkéréseit és a mieinket is az igaz és ëzhankutsiálës; garavariá ëzgámësüdvösségtejes úton. És add meg haits-mánts notsá iév ëzmérës ëntmindannyiunknak a te el nem múló, urrórtën iév vor lin é përgutiámp.boldogító jóságodat. És gondolatainkat Iév vartzadriá poloretsúnts zanántsmegtisztítva alakíts bennünket iév zeraneli parutiunsët; iev zëdialtemplomokká a te Egyszülötted, a mi ëzkhorhurtës mer, dadjararatsóUrunk Jézus Krisztus testének és hëntuna-gutiún marmnó iév ariánvérének befogadására. Vele együtt illet Miadzní ko diárën meró iév 25
 26. 26. téged, mindenható Atya, életet adó és përgtchín Hissussí Krisdossí. Ëntszabadító Szentlelkeddel együtt a vorúm kez Hor amenagalí, hantértzdicsoség, hatalom és tisztelet, most és ghentanarár iév azadítch surpmindenkor és örökkön örökké. Ámen. Hokvóvët vaielé park, ishkhanutiún iév badív; áijëm iév mishd iév havidiánës havideníts; amén.K. Mindenben, mindenkiért. Ësd amenainí iév harákës amenestsún. SZ ENTÁLDOZÁS HARORTUTIÚN M iatyánk A rotk DerunagánA pap hangosan mondja vagy énekli:P. És add meg nekünk, hogy bátran Iév dur mez hamartzagatzáinnyissuk szólásra ajkunkat és mennyei parparóv panál ëzperánës mer,Atyának szólítsunk téged, zengedezve gartál ëzkéz, iergnavórët Háir,és mondva: ierkél iév assél.K. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Háir mer vor herghínës iés, surp ieritsí anúnszenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ko; ieghestsé arkaiutiún ko; ieritsín gámk ko,országod, legyen meg a te akaratod, amint a vorbés herghínës iév hergrí.mennyben, úgy a földön is.Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és Ëzháts mer hanabazórt dur mez aissór; iév torbocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is mez ëzbardís mer, vorbés iév mek torúmkmegbocsátunk az ellenünk vétkezoknek, és ne meróts bardabanáts; iév mi danír ëzméz ivígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a portzutiún; áil përghiá ëzméz i tcharé.gonosztól.Ezalatt a pap halkan imádkozza:P. Uraknak Ura, Isteneknek Istene, Der deránts, Asdvádz asdudzóts,örök király, minden teremtmény takavór havidenagán, ararítchteremtoje, a mi Urunk, Jézus Krisztus amenáin araradzóts, Háir DiárënAtyja: ne vígy minket a kísértésbe, de meró Hissussí Krisdossí, mi darszabadíts meg a gonosztól és védj meg a ëzméz i portzutiún áil përghiá ikísértéstol. tcharé iév abretsó i portzutené.A pap hangosan mondja vagy énekliP. Mert tiéd az ország, a hatalom és a Zi ko é arkaiutiún iév zorutiún iévdicsoség, mindörökké. Ámen. park havidiánës, amén.Békesség † mindnyájatoknak. Khararutiún † amenetsún. 26
 27. 27. K. És a te lelkeddel. Iév ënt hokvúit kum.D. Boruljunk le Isten elott. Asdudzó ierghërbakestsúk.K. Elotted Urunk. Aratchí ko Der.P. Szentlélek, aki az élet forrása és az Vor arpíurët iés ghenáts iévirgalom eredete vagy, irgalmazz ennek përkhúmën vorormutián, Hokíta népnek, amely alázattal leborul surp, vorormiá jorovërtiánës, vorkistenséged elott. Orizd meg épségben, khonarhiál ierghír bakanénvésd be lelkébe azt, amit testével Asdvadzutiánët ko. Bahiá ëzsossákifejez, hogy örökségül nyerje el örök ampórtchës. Dëbavoriá hokvótchjavaidat. sotsá ëztsév marmnó tsutsaghí ar i jarankutiún iév i vidjág hantertzelótsët pariáts. Úrfelmutatás VeratsúmënP. Krisztus Jézus, a mi Urunk által, Krisdossív Hissussív Derámpakivel együtt illet téged Szentlélek, és a meróv, ënt vorúm kez Hokvúit sërpómindenható Atyát a dicsoség, a hatalom iév Hor amenagalí, vaielé park,és a tisztelet, most és mindenkor, és ishkhanutiún iév badív, áijëm iévörökkön örökké. Ámen. míshd iév havidiánës havideníts; amén.D. Figyeljetek! Broskhumé.A pap a Szentostyát magasba emelve hangosan mondja vagy énekli:P. Szentség a szenteknek. I sërputiúm sërpóts.K. Jézus Krisztus az egyetlen szent, az egyetlen Miáin surp, miáin Der, Hissús Krisdós, i párësÚr, az Atyaisten dicsoségében. Ámen. Asdudzó Hor; amén.P. Áldott az Atya, szent és igaz Isten. Orhniál Háir surp Asdvádz djëshmaríd.K. Ámen. Amén.P. Áldott a Fiú, szent és igaz Isten. Orhniál Vortít surp Asdvádz djëshmaríd.K. Ámen. AménP. Áldott a Lélek, szent és igaz Isten. Orhniál Hokít surp Asdvádz djëshmaríd.K. Ámen. Amén. 27
 28. 28. A pap a paténára helyezi a szent Testet. Magasba emeli a szent Vért és hangosan mondja vagy énekli:P. Áldás és dicsoség az Atyának é s a Orhnutiún iév park Hor iév VortvóFiúnak és a Szentléleknek, most és iév Hokvúin Sërpó; áijëm iév míshdmindenkor és örökkön örökké. Ámen. iév havidiánës havideníts; amén.Mialatt a közösség énekel,K. Valóban szent az Atya, szent a Fiú, szent a Amén. Háir surp, Vortít surp, Hokít sur.Lélek. Áldás és dicsoség az Atyának és a Fiúnak Orhnutiún iév párk Hor iév Vortvó iév sërpóés a Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön Hokvuín, áijëm iév míshd iév havidiánësörökké. Ámen. havideníts; amén.a pap csendben imádkozik:P. Tekints le Urunk, Jézus Krisztus a P. Naiáts Der mer Hissús Krisdós,mennybol, szentségedbol és királyi hergníts i sërputené kummé iévdicsoség trónusáról. Jöjj el: szentelj meg hatoró paráts takavorutián ko. Iég iés üdvözíts minket, te, aki az Atyával sërpél iév ghetsutsanél ëzméz, voregyütt trónolsz és itt áldozatul adod ënt Hor nësdís iév asd badarakís.magad. Tégy méltóvá arra, hogy adj Arjaní ará dal mez hanarádnekünk szeplotelen testedbol és drága marmnó kummé iév i badvagánvéredbol, és kezünk által az egész harené, iév i tsérës mer amenáinnépnek. jorovërtiánës.Belemártva a szent Ostyát a szent Vérbe, csendesen imádkozik:Urunk, Istenünk, aki egyszülött Fiad Der Asdvádz mer, vor gotchetsérnevérol keresztényeknek neveztettél ëzméz, hanún miadzní Vortvó kominket, és méltóvá tettél a lelki hatású krisdoniáis, iév shënorhetsér mezkútban buneink bocsánatára való mëghërdutiún hokevór avazanávën imegkeresztelkedésre, és méltóvá tettél torutiún meráts, iév arjaní ararérarra, hogy magunkhoz vegyük ëzmez harortél surp marmnó iévEgyszülötted szent testét és vérét: most arián Miadzní ko. Iév áijëmis esedezünk hozzád, Urunk. Tégy aratchémk ëzkéz, Der, ará ëzmézméltóvá, hogy újra magunkhoz vegyük arjaní ëntunél ëzsurp khorhúrtësezt a szent titkot buneink bocsánatára, záis mez i meráts torutiún. Iévés hálaadással dicsoítsünk téged a kohutiámp paravorél ëzkéz ëntFiúval és a Szentlélekkel együtt, most Vortvó iév ënt surp Hokvúit; áijëmés mindenkor, és örökkön örökké. iév mishd iév havidiánës havideníts;Ámen. amén. S zentáldozásra Hëravér HarortutiánA pap a szent színekkel a hívek felé fordulva áldást ad és hangosan mondja vagy énekli:P. A mi Urunk és Megváltónk, Jézus I surp, i surp badvagán marmnó iévKrisztus szent, szent, drága testét és harené Diárën meró iév përgtchín 28
 29. 29. vérét tiszta szívvel vegyük magunkhoz, Hissussí Krisdossí djashaghestsúkaki leszállt a mennybol és közöttünk sërputiámp, vor itchiál i hergníts,szétosztja magát. Ez az élet, a remény, pashkhi i mitchí merúm. Sa éa feltámadás, a bunök kiengesztelése és ghiánk, húis, harutiún, kavutiún iévbocsánata. Zsoltárt zengjetek a mi torutiún meráts. Sarmós assatsékUrunknak, Istenünknek, zsoltárt Diárën Asdudzó meró; sarmószengjetek a mi hallhatatlan mennyei assatsék iergnavór takavorís merókirályunknak, aki a kerubok székére ül. anmahí, vor nësdí i gárës kerovpeagánës.D. Énekeljetek zsoltárokat az Úrnak, a mi Sarmós assatsék Diárën Asdudzó meró,Istenünknek, ti kántorok és klerikusok, és tëbírk, tzainív kartsrutiámp zérkëskellemes hangon zengedezzetek lelki dalokat. hokevórës. Zi sëmá vaielén sarmósk iévMert ot megilletik a zsoltárok és a orhnutiúnk, alelúk iév iérk hokevórk.magasztalás, a lelki dalok és az alleluja. Bashdoniáik hantértz ierkóv sarmósHívek, énekeljetek zsoltárokat, dalokkal assatsék, iév ëzDér herghínës orhnetsék.magasztaljátok az Urat a mennyben.Mialatt a közösség énekli,K. Áldott legyen az Isten. A föláldozott Krisztust Orhniál é Asdvádz. Krisdós badarakiálkiosztják közöttünk, alleluja. Testét eledelül adja pashkhí i mitchí merúm; aleluiá. Ëzmarmín iúrnekünk, szent Vérével meghint bennünket, alleluja. dá mez gheragúr; iév surp zariún iúr tsoré iÍzleljétek és lássátok, mily édes az Úr, alleluja. mez; aleluiá. Madík ar Der iév arék ëzlúis;Magasztaljátok az Urat a magasságban, alleluja. aleluiá. Djashaghetsék iév dessék zi kártsër éMagasztaljátok az Urat a mennyországban, Der; aleluiá. Orhnetsék ëzDér herghínës;alleluja. Magasztaljátok minden angyalai, alleluja. aleluiá; orhnetsék ëzná i partsúns; aleluiá.Magasztaljátok ot, hatalmasságai, alleluja. Orhnetsék ëzná amenáin hëreshdághëk norá; aleluiá; orhnetsék ëzná amenáin zorutiúnk norá; aleluiá.A pap megtörve a szent Ostyát letör belole egy kis darabot, miközben mondja:P. Milyen áldást vagy milyen hálát Zór orhnutiún gam zor kohutiún imondjunk ezért a kenyérért és ezért a verá hatsís iév pajaghís assastsúk;királyságért? Jézus, csak téged áldunk, áil, Hissús, ëzkéz miáin orhnémkAtyáddal és a te Szent Lelkeddel hantértz Hárpët iév amenassúrpegyütt, most és mindenkor és örökkön Hokvovët; áijëm iév mishd iévörökké. Ámen. havidiánës havideníts; amén.Vallom és hiszem, hogy te vagy Khosdovaním iév havadám zi tu iésKrisztus, az Isten Fia, aki elvetted a Krisdós Vortí Asdudzó, vor partsérvilág buneit. ëzmérës ashkharhí.A kereszt jelét rajzolva a kis darabbal azt a kehelybe ejti, és mondja:A Szentlélek † teljessége. Lërúmën Hokvúin † sërpó.Ez után csendben az áldozás elotti imát mondja: 29

Views

Total views

915

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×