Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La salvacion parte_2

293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La salvacion parte_2

 1. 1. La SSaallvvaacciióónn ddeell CCrriissttiiaannoo UUnniiddaadd 22:: LLaa VVeerrddaadd yy llaa vveerrddaadd ddee llaass iinntteerrpprreettaacciioonneess
 2. 2. BBoossqquueejjoo TTeemmááttiiccoo  NNuueessttrraa FFee  UUnnaa ssoollaa SSaallvvaacciióónn – PPeennssaammiieennttooss eennccoonnttrraaddooss  SSuuppeerrnnaattuurraalliissttaass vvss.. NNaattuurraalliissttaass  PPeennssaammiieennttooss EEvvaannggéélliiccoo vvss.. SSaacceerrddoottaall  PPeennssaammiieennttooss PPaarrttiiccuullaarriissttaa vvss.. UUnniivveerrssaalliissttaa  AArrmmiinniiaanniissmmoo vvss.. CCaallvviinniissmmoo
 3. 3. NNuueessttrraa FFee 11.. VVeerraacciiddaadd ddee llaass eessccrriittuurraass 66.. EEssppíírriittuu SSaannttoo ccoommoo aaggeennttee ddee nnuueevvoo nnaacciimmiieennttoo 77.. CCaaííddaa ddeell hhoommbbrree 88.. JJeessúúss mmeeddiiaaddoorr 99.. SSaallvvaacciióónn 1100.. SSeegguurriiddaadd ddeell ccrreeyyeennttee 113.. RReessuurrrreecccciióónn yy eetteerrnniiddaadd
 4. 4. Las SSaannttaass EEssccrriittuurraass 11.. CCrreeeemmooss qquuee llooss sseesseennttaa yy sseeiiss lliibbrrooss ddeell AAnnttiigguuoo yy NNuueevvoo TTeessttaammeennttooss ssoonn vveerrbbaallmmeennttee iinnssppiirraaddooss ppoorr DDiiooss,, ssiinn eerrrroorr eenn ssuuss eessccrriittooss oorriiggiinnaalleess,, yy qquuee ssoonn llaa aauuttoorriiddaadd ssuupprreemmaa yy ffiinnaall ddee ffee yy vviiddaa.. ((22 TTiimmootteeoo 3::1166,,1177;; 22 PPeeddrroo 11::1199--2211))
 5. 5. EEll EEssppíírriittuu SSaannttoo 66.. CCrreeeemmooss qquuee eell EEssppíírriittuu SSaannttoo eess eell aaggeennttee ddeell nnuueevvoo nnaacciimmiieennttoo mmeeddiiaannttee ccoonnvviicccciióónn yy rreeggeenneerraacciióónn,, yy qquuee eenn eell mmoommeennttoo ddee llaa ccoonnvveerrssiióónn ééll sseellllaa,, vviieennee aa mmoorraarr eenn yy bbaauuttiizzaa aa ccaaddaa ccrreeyyeennttee eenn eell CCuueerrppoo ddee CCrriissttoo.. CCrreeeemmooss qquuee eell EEssppíírriittuu SSaannttoo lllleennaa,, ccoonncceeddee ppooddeerr yy ddiissttrriibbuuyyee ddoonneess ddee sseerrvviicciioo aa llooss ccrreeyyeenntteess,, ppeerroo qquuee llooss ddoonneess ddee sseeññaalleess eessttuuvviieerroonn rreessttrriinnggiiddooss aall ppeerrííooddoo aappoossttóólliiccoo.. ((JJuuaann 3::55;; EEffeessiiooss 11::113;; RRoommaannooss 88::99;; 11 CCoorriinnttiiooss 1122::113;; EEffeessiiooss 55::1188;; 44::1111,,1122;; RRoommaannooss 1122::66--88;; HHeebbrreeooss 22::3,,44;; EEffeessiiooss 22::2200;; 11 CCoorriinnttiiooss 113::88--113))
 6. 6. La CCaaííddaa ddeell HHoommbbrree 77.. CCrreeeemmooss qquuee eell hhoommbbrree ffuuee ccrreeaaddoo aa iimmaaggeenn ddee DDiiooss,, qquuee ppeeccóó yy ppoorr eelllloo iinnccuurrrriióó nnoo ssóólloo eenn llaa mmuueerrttee ffííssiiccaa ssiinnoo ttaammbbiiéénn eenn llaa mmuueerrttee eessppiirriittuuaall qquuee eess sseeppaarraacciióónn ddee DDiiooss,, yy qquuee ttooddooss llooss sseerreess hhuummaannooss nnaacceenn ccoonn uunnaa nnaattuurraalleezzaa ppeeccaammiinnoossaa yy ssoonn ppeeccaaddoorreess eenn ppeennssaammiieennttoo,, ppaallaabbrraa yy oobbrraa.. ((GGéénneessiiss 11::2266,,2277;; 3::11--66;; RRoommaannooss 55::1122,,1199;; 3::1100--113;; TTiittoo 11::1155,,1166))
 7. 7. JJeessúúss,, EEll MMeeddiiaaddoorr 88.. CCrreeeemmooss qquuee eell SSeeññoorr JJeessuuccrriissttoo mmuurriióó ccoommoo ssaaccrriiffiicciioo ssuubbssttiittuuttiivvoo [[……]] ssaallvvaannddoo eeffeeccttiivvaammeennttee aa llooss qquuee ssoonn ttrraaííddooss ppoorr eell EEssppíírriittuu SSaannttoo aall aarrrreeppeennttiimmiieennttoo yy aa llaa ffee.. EEssttaa ddeecciissiióónn ddee aarrrreeppeennttiimmiieennttoo eess hheecchhaa lliibbrreemmeennttee ppoorr eell hhoommbbrree,, aall sseerr ttrraaííddoo ppoorr eell EEssppíírriittuu SSaannttoo.. ((IIssaaííaass 5533::44--1111;; 22 CCoorriinnttiiooss 55::1144--2211;; 11 JJuuaann 22::11,,22;; 22 PPeeddrroo 22::11;; 11TTiimmootteeoo 44::1100;; JJuuaann 33::55--88;; 1166::88--1133)) ((DDeeuutteerroonnoommiioo 3300::1199--2200;; AAppooccaalliippssiiss 2222::1177))
 8. 8. LLaa SSaallvvaacciióónn 99.. CCrreeeemmooss qquuee ttooddooss llooss qquuee rreecciibbeenn ppoorr ffee aall SSeeññoorr JJeessuuccrriissttoo nnaacceenn ddee nnuueevvoo ddeell EEssppíírriittuu SSaannttoo yy ppoorr eelllloo lllleeggaann aa sseerr hhiijjooss ddee DDiiooss.. ((JJuuaann 11::1122,,1133;; 33::33--1166;; HHeecchhooss 1166::3311;; EEffeessiiooss 22::88,,99))
 9. 9. LLaa SSeegguurriiddaadd ddeell CCrreeyyeennttee 1100.. CCrreeeemmooss eenn llaa sseegguurriiddaadd eetteerrnnaa ddeell ccrreeyyeennttee,, qquuee eess iimmppoossiibbllee qquuee ssee ppiieerrddaa jjaammááss eell qquuee hhaa nnaacciiddoo eenn llaa ffaammiilliiaa ddee DDiiooss ppoorr ccuuaannttoo eess gguuaarrddaaddoo ppaarraa ssiieemmpprree ppoorr eell ppooddeerr ddee DDiiooss.. ((JJuuaann 66::3399,,4499;; 1100::2288,,2299;; RRoommaannooss 88::3355--3399;; JJuuddaass 11;; 11 PPeeddrroo 11::55))
 10. 10. La Resurrección, llaa VViiddaa EEtteerrnnaa yy llaa CCoonnddeennaacciióónn EEtteerrnnaa 1133.. CCrreeeemmooss eenn llaa rreessuurrrreecccciióónn ccoorrppoorraall ddee llooss jjuussttooss ee iinnjjuussttooss,, llaa eetteerrnnaa bbeennddiicciióónn ddee llooss ssaallvvooss,, yy eell ccaassttiiggoo eetteerrnnoo ddee llooss ppeerrddiiddooss.. ((MMaatteeoo 2255::3311--4466;; LLuuccaass 1166::1199-- 3311;; 11 TTeessaalloonniicceennsseess 44::1133--1188;; AAppooccaalliippssiiss 2211::11--88))
 11. 11. Confesión ddee ffee BBaauuttiissttaa 11668899 ((1188)) DDee llaa sseegguurriiddaadd ddee llaa ggrraacciiaa yy ddee llaa ssaallvvaacciióónn ((ppaarrááffrraassiiss)) 11.. CCrreeyyeenntteess tteemmppoorraalleess yy nnoo rreeggeenneerraaddooss vviivveenn eennggaaññáánnddoossee ((ii..ee..,, ssuu eessppeerraannzzaa ppeerreecceerráá));; qquuiieenneess ccrreeeenn vveerrddaaddeerraammeennttee eenn JJeessúúss yy llee aammaann ssiinncceerraammeennttee yy aannddaann ccoonn bbuueennaa ccoonncciieenncciiaa aannttee ddee ÉÉll,, ppuueeddeenn eessttaarr sseegguurrooss ddee hhaallllaarrssee eenn eell eessttaaddoo ddee ggrraacciiaa,, yy ppuueeddeenn rreeggoocciijjaarrssee eenn llaa eessppeerraannzzaa ddee llaa gglloorriiaa ddee DDiiooss;; yy ttaall eessppeerraannzzaa nnuunnccaa lleess aavveerrggoonnzzaarráá..
 12. 12. Confesión ddee ffee BBaauuttiissttaa 11668899  JJeerr.. 1177::99;; MMtt.. 77::2211--2233;;  LLcc.. 1188::1100--1144;; JJnn.. 88::4411;;  GGáá.. 66::33,,77--99;; EEff.. 55::66,,77;;  RRoo.. 55::22,,55;; 88::1166;; 22 PP.. 11::1100  11 JJnn.. 22::33;;  11 JJnn.. 33::1144,,1188,,1199,,2244;; 55::1133;;
 13. 13. UUnnaa ssoollaa SSaallvvaacciióónn  PPeennssaammiieennttooss eennccoonnttrraaddooss – SSuuppeerrnnaattuurraalliissttaass vvss.. NNaattuurraalliissttaass – PPeennssaammiieennttooss EEvvaannggéélliiccoo vvss.. SSaacceerrddoottaall – PPeennssaammiieennttooss PPaarrttiiccuullaarriissttaa vvss.. UUnniivveerrssaalliissttaa – AArrmmiinniiaanniissmmoo vvss.. CCaallvviinniissmmoo
 14. 14. Supernaturalistas vvss.. NNaattuurraalliissttaass  SSuuppeerrnnaattuurraalliissttaass:: – TTooddaa llaa ffuueerrzzaa iinnvveerrttiiddaa eenn llaa ssaallvvaacciióónn ddeell hhoommbbrree pprroovviieennee úúnniiccaa yy eexxcclluussiivvaammeennttee ddee DDiiooss  NNaattuurraalliissttaass ((PPeellaaggiiaanniissmm;; PPeellaagguuss):: – TTooddaa llaa ffuueerrzzaa iinnvveerrttiiddaa eenn llaa ssaallvvaacciióónn ddeell hhoommbbrree pprroovviieennee ddeell hhoommbbrree mmiissmmoo
 15. 15. SSuuppeerrnnaattuurraalliissttaass  DDiiffiieerreenn eennttrree ssíí eenn llaa ccoonncceeppcciióónn ddee llaa mmaanneerraa eenn llaa ccuuaall eell ppooddeerr ddee DDiiooss ooppeerraa eenn eell aaccttoo ddiivviinnoo ddee ssaallvvaacciióónn:: – DDiiooss,, iinntteerrvviieennee ccoonn eell hhoommbbrree iinnddiivviidduuaallmmeennttee?? – EEmmpplleeaa DDiiooss iinnssttrruummeennttooss iinntteerrmmeeddiiaarriiooss ppaarraa ssaallvvaarr??
 16. 16. SSuuppeerrnnaattuurraalliissttaass  SSaacceerrddoottaalleess:: – CCaattoolliicciissmmoo rroommaannoo ((eejjeemmpplloo ttííppiiccoo) – LLaa iigglleessiiaa eess ccoonnssiiddeerraaddaa llaa iinnssttiittuucciióónn ddee ssaallvvaacciióónn – FFuueerraa ddee llaa iigglleessiiaa yy ssuuss oorrddeennaannzzaass nnoo ppuueeddee hhaabbeerr ssaallvvaacciióónn – EEll EEssppíírriittuu eessttáá ssoolloo ddoonnddee eessttéé llaa iigglleessiiaa  EEvvaannggéélliiccooss:: – OOppoonnee aall SSaacceerrddoottaalliissmmoo – EElliimmiinnaa eell iinntteerrmmeeddiiaarriioo – EEll aallmmaa ddeeppeennddee ssoolloo ddee llaa GGrraacciiaa ddee DDiiooss ppaarraa ssuu ssaallvvaacciióónn – PPrrooccllaammaa aall EEssppíírriittuu SSaannttoo ccoommoo eennttee ooppeerraannttee eenn llaa ssaallvvaacciióónn – LLaa iigglleessiiaa eessttáá ddoonnddee eessttaa eell EEssppíírriittuu;; ffuueerraa ddeell ccuueerrppoo ddee llooss ssaannttooss nnoo hhaayy ssaallvvaacciióónn
 17. 17. Doctrina EEvvaannggéélliiccaa  UUnniivveerrssaalliissttaass – EEnn eexxttrreemmoo,, ssoossttiieenneenn qquuee llaa oobbrraa rreeddeennttoorraa ddeell SSeeññoorr eess eejjeerrcciiddaa iinnddiissccrriimmiinnaaddaammeenntt eessoobbrree ttooddaass llaass aallmmaass.. – ((ee..gg..,, LLuutteerraanniissmmoo && AArrmmiinniiaanniissmmoo)  PPaarrttiiccuullaarriissttaass – SSoossttiieenneenn qquuee DDiiooss aaccttúúaa ssoobbrree llaass aallmmaass uunnaa aa uunnaa,, eexxtteennddiieennddoo ssuu ggrraacciiaa yy lllleevvaannddoo aa llaa ssaallvvaacciióónn.. – TTooddaa llaa gglloorriiaa ddeell aaccttoo ddee ssaallvvaacciióónn ssee llee eennttrreeggaa aa DDiiooss ((SSoollii DDeeoo gglloorriiaa)
 18. 18. Universalistas vvss.. PPaarrttiiccuullaarriissttaass  PPuunnttoo ssoobbrreessaalliieennttee ddee ddiiffeerreenncciiaa:: – PPooddrrííaa eessttaarr pprreesseennttee llaa ggrraacciiaa ddee DDiiooss yy aaúúnn aassíí ppeerrddeerrssee eell aallmmaa??
 19. 19. AArrmmiinniiaanniissmmoo vvss.. CCaallvviinniissmmoo  AArrmmiinniiaanniissmmoo – LLaa SSaallvvaacciióónn –– ccoommpplleettaaddaa ppoorr mmeeddiioo ddee llooss eessffuueerrzzooss ccoommbbiinnaaddooss ddee DDiiooss ((qquuiieenn ttoommaa llaa iinniicciiaattiivvaa)) yy eell hhoommbbrree ((qquuiieenn ddeebbee rreessppoonnddeerr)) ---- ssiieennddoo llaa rreessppuueessttaa ddeell hhoommbbrree eell ffaaccttoorr ddeetteerrmmiinnaannttee.. DDiiooss hhaa pprroovviissttoo ssaallvvaacciióónn aa ttooddoo eell mmuunnddoo,, ppeerroo ssuu pprroovviissiióónn ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssoollaammeennttee ppaarraa aaqquueellllooss qquuiieenneess,, ddee ssuu pprrooppiiaa lliibbrree vvoolluunnttaadd,, ""eessccooggeenn"" ccooooppeerraarr ccoonn EEll yy aacceeppttaann llaa ooffeerrttaa ddee ssuu ggrraacciiaa.. EEnn eell ppuunnttoo ccrruucciiaall,, eell hhoommbbrree jjuueeggaa eell rrooll ddeecciissiivvoo;; eess aassíí eell hhoommbbrree,, nnoo DDiiooss,, eell qquuee ddeetteerrmmiinnaa qquuiieenneess sseerráánn llooss rreecciippiieenntteess ddeell ddoonn ddee llaa ssaallvvaacciióónn..
 20. 20. AArrmmiinniiaanniissmmoo vvss.. CCaallvviinniissmmoo  CCaallvviinniissmmoo – LLaa SSaallvvaacciióónn eess ccoommpplleettaaddaa ppoorr llaa ffuueerrzzaa ttooddooppooddeerroossaa ddeell DDiiooss ttrriiuunnoo.. EEll PPaaddrree eessccooggee llaass ppeerrssoonnaass,, eell HHiijjoo mmuueerree ppoorr eellllooss,, eell EEssppíírriittuu SSaannttoo hhaaccee eeffeeccttiivvaa llaa mmuueerrttee ddee CCrriissttoo aall ttrraaeerr aa llooss eessccooggiiddooss aa llaa ffee yy eell aarrrreeppeennttiimmiieennttoo,, ddee eessttaa mmaanneerraa hhaacciiéénnddoolleess oobbeeddeecceerr gguussttoossaammeennttee eell eevvaannggeelliioo.. EEll pprroocceessoo eenntteerroo ((eelleecccciióónn,, rreeddeenncciióónn,, rreeggeenneerraacciióónn)) eess llaa oobbrraa ddee DDiiooss yy eess ssoolloo ppoorr GGrraacciiaa.. EEss ppuueess,, DDiiooss,, nnoo eell hhoommbbrree eell qquuee ddeetteerrmmiinnaa qquuiieenneess sseerráánn llooss rreecciippiieenntteess ddee ssuu ddoonn ddee ssaallvvaacciióónn..
 21. 21. LLaa VVeerrddaadd??  JJnn.. 88..3322 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.  1144..6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.  33..2211 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.

×