Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ลาดับที่     รางวัลที่   โครงการ      ผู้พัฒนา  อาจารย์ที่ปรึกษา ถาบันการศึกษา
              ...
โปรแกรม
    ปรับแต่ง
                      นายมนตรี     รร.เบ็ญจะมะ
11 1  windows     น...
บทเรียน
    คอมพิวเตอร์                     สถาบัน
    ช่วยสอน      นายจักรวัฒน์   นายกฤช...
การพัฒนา
    เครืองมือ การ
      ่
    นําเสนอผลงาน
           นายรักธรรม
    ทาง        ...
นายเดชมนตรี    นายกอบกุล เต   จุฬาลงกรณ์
40 1  บลู วิซ่าด
           พิทักษ์ธรรม    ชะวนิจ      ...
สถาบันอยู่จังหวัดระดับนักศึกษา ่อโปรแกรมต่างๆหมายเหตุ
              รายชื              รูปภาพ

...
โปรแกรมเพื่อ
อุบลราชธานี  1          1
         ประยุกต์ใช้งาน                  1...
โปรแกรมเพื่อ
กทม.    2  ส่งเสริมการ  1
        เรียนรู้


        โปรแกรมเพื่อ
กทม.    2  ส่งเ...
โปรแกรมเพื่อ
        งานการพัฒนา
กทม.    2          1
        วิทยาศาสตร์
        แล...
โปรแกรมเพื่อ
กทม.     2  ส่งเสริมการ   1
         เรียนรู้

         โปรแกรมเพื่อ
กทม.     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โปรแกรมการเรียน

660 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โปรแกรมการเรียน

 1. 1. ลาดับที่ รางวัลที่ โครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ถาบันการศึกษา ส นายเจษฎา สุวรรณภูมิ อาจารย์สวพร ิ หงส์สี่ นายวร รร.จุฬาภรณ์ 11 ปฐมบสงคราม พงษ์นลละ ิ มันต์ คําผัน ราชวิทยาลัย รวมแผ่นดิน อาภรณ์ นายศุภจน์ ขันธะ เกมส์ต่อคํา เด็กชายณัฎฐ์ นางสาวนฤมล รร.สารสิทธิ์ 22 อักษร ปิยะปราโมทย์ ปานล้ําเลิศ พิทยาลัย นายอภิวัฒน์ ยมนา นายอธิ พงศ์ บุญภู อาจารย์วิไล สุข รร.จุฬาภรณ 33 เรืองวุ่นวัยเรียน ่ พันธ์ตันติ เกื้อ ราชวิทยาลัย นายกนธร จินดารักษ์ เกมภารกิจ 44 พิชิตจารชน รร.สาธิต ศึกสุดท้ายมหา นายพริษฐ์ เสรี นายชยการ คีรี จุฬาลงกรณ์ 54 สงครามอวกาศ เริงฤทธิ์ รัตน์ มหาวิทยาลัย วันดับโลก ฝ่ายประถม นายปรัชญา นายคมณัษฐ์ 61 เรขาคณิตรอบรู้ รร.อัสสัมชัญ ไพศาลวิภัชพงศ์ แซ่เฮ้ง จําลองการ เคลื่อนที่ ของ นางสาวคณิตา นายวัชระ การ รร.พะเยา 72 รถไฟเหาะ ดวงแจ่มกาญจน์ สมพจน์ พิทยาคม ด้วยหลักการ ทางฟิสกส์ ิ คลื่น เรืองง่าย ่ นายพรศักดิ์ นายเจริญ พร รร.จักรคํา 83 ง่าย ดิ๊บยะกาศ นวม คณาทร โปรแกรมเพื่อ ส่งเสริมการ นางสาวขวัญตา นายวัชระ การ รร.พะเยา 94 เรียนรูเรือง ้ ่ เสมอเชื้อ สมพจน์ พิทยาคม มหัศจรรย์พลัง เสียง รร.รร.สาธิต สนุกกับแสง เด็กชายณัฐวุฒิ นายสมมาฒย์ จุฬาลงกรณ์ 10 4 และการมองเห็น แซ่เล่า อังศุภมงคล มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 2. 2. โปรแกรม ปรับแต่ง นายมนตรี รร.เบ็ญจะมะ 11 1 windows นายคีติพันธุเพ็ง ์ โคตรคันทา มหาราช สําหรับผู้ใช้ ทั่วไป โปรแกรมจัด นายกิตติพงษ์ นายชนารัตน์ รร.ระยอง 12 ตารางสอน2002 หิริโอตัปปะ คําอ่อน วิทยาคม นางสาวปราณี 13 3 กินได้กนดี ิ นายอธิป น้อมคีรี รร.ดาราวิทยาลัย บัวซอย โปรแกรม นายคํารณ อรุณ นายวีระพงศ์ รร.ชลราษฎร 14 4 หน้าต่าง เรือ ่ ปัญญวัฒนกิจ บํารุง มหัศจรรย์ ครุภัณฑ์ นายสุบรรณ นายวัชระ การ รร.พะเยา 15 4 ออนไลน์ มณีมล ู สมพจน์ พิทยาคม นายทศวรรษ นายประดนเดช มหาวิทยาลัยเก 16 1 ตุ๊ก ตุ๊ก ออนไลน์ ทองสุข นีละคุปต์ ษตรศาสตร์ นายบัณฑิตย์ นายนัฐพล ทวี เทคโนโลยีกรุง 17 จิวซ่าจอมซน ๋ หัตธสร ทรัพย์ ธนบุรีเชียงราย สถาบัน สถานการณ์ นายนิธิวัฒน์ นายมุณย์ชนะ เทคโนโลยีเจ้า 18 2 จําลองป้อมปืน เสนาะน้อย ภู่ระหงษ์ คุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัย จอมขมังเวทย์ นางสาววิราณี นายไพบูลย์ เทคโนดลยี 19 4 ตะลุยแดนปีศาจ ทองนุช เกียรติโกมล พระจอมเกล้า ธนบุรี เกมส์ มหาวิทยาลัย สถานการณ์ นางสาววิลาณี นายไพบูรณ์ 20 4 เทคโนโลยีพระ จําลองขี่ ทองนุช เกียตริโกมล จอมเกล้าธนบุรี จักรยาน ระบบจําลอง สภาพการ นายรังสฤษฎ์ ดร.พีรวัฒน์ วัฒ มหาวิทยาลัยเก 21 2 เคลื่อนที่ของ นําอกลาภ นพงศ์ ษตรศาสตร์ วัตถุแข็งเกร็ง ห้องเรียน นายนวรัตน์ ดร.เอกจิตต์ จึง มหาวิทยาลัยเก 22 3 ทางไกลเรือง ่ อรรถานุกล ู เจริญ ษตรศาสตร์ จําลองการขนส่ง
 3. 3. บทเรียน คอมพิวเตอร์ สถาบัน ช่วยสอน นายจักรวัฒน์ นายกฤช สิน เทคโนโลยีพระ 23 4 ประกอบลูกคิด วรรณกลัด ธนกุล จอมเกล้าพระ เรืองการใช้ ่ นครเหนือ ลูกคิดญี่ปุ่น นายนิรุทธ์ นายนพรัตน์ ตั้ง มหาวิทยาลับ 24 4 นักคํานวณรุนจิว ่ ๋ ถักขีพินศกุล ิ เส้ง สยาม หนังสือ มหาวิทยาลัย อิเล็กทรอนิกส์ นายธนาคม ดร.บัณฑิต 25 1 เทคโนโลยีพระ สําหรับผู้พิการ ตาฬวัฒน์ ทิพากร จอมเกล้าธนบุรี ทางสายตา ริมฝีปากสื่อ นายอัตนัย วุฒิ นายรุจชัย อึ้ง มหาวิทยาลัยขอ 26 2 ภาษาเพื่อคน เศรษฐไพบูลย์ อารุณยะวี นแก่น พิการทางหู การควบคุมตัว นายจิรวัฒน์ ดร.สุกรี สินธุ มหาวิทยาลัยธร 27 3 ชี้ตําแหน่งด้วย กิตติสรพันธุ์ ิ ิ ภิญโญ รมศาสตร์ สายตา การทํานาย รูปแบบการ นายนิรัช วัชรส ดร.สุภรี สินธุ มหาวิทยาลัยธร 28 4 เคลื่อนไหว ถาพรพงศ์ ภิญโญ รมศาสตร์ ของขาเทียม การจดจํา ท่าทางมือ มหาวิทยาลัย สําหรับ นายวุฒชัย ิ ดร.สยาม เจริญ 29 4 เทคโนโลยีพระ หุ่นยนต์ช่วย วิศาลคุณา เสียง จอมเกล้าธนบุรี รักษาความ ปลอดภัย การจําลองผล สามมิติ ด้าน นายศุภศักดิ์ นายธนากรณ์ มหาวิทยาลัยธร 30 1 วิธีการทํางาน กุลวงศ์อนันชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล รมศาสตร์ แบบขนานบน ระบบเครือข่าย นายนพพร ดร.ศรัณย์ โปษ มหาวิทยาลัย 31 2 หอดูดาวจําลอง ด่านชัยนาม ยะจินดา แม่ฟ้าหลวง
 4. 4. การพัฒนา เครืองมือ การ ่ นําเสนอผลงาน นายรักธรรม ทาง นางอารยา เช้า 32 3 สัลลลกะชาด มหาลัยรังสิต สถาปัตยกรรม กระจ่าง เทศรําพรรณ โดยใช้กลไก การทํางานของ เกม3มิติ การตรวจวัดการ เจริญเติบโต นายอิทธิชัย ลี ดร.ศันสนีย์ มหาวิทยาลัยเก 33 4 ของหนอนไหม เลิศยานนท์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล ษตรศาสตร์ และพื้นที่ใบไม้ โดยอัตโนมัติ นายสมหมาย ดร.ศันสนีย์ มหาวิทยาลัยเชี 34 4 อะตอมมีกา ้ พรมชาติ นาย เอื้อพันธ์วิริยะกุล ยงใหม่ ทอดไท ฉันทะ ไวร์เลสแอค เซสพอยท์ บน นายรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเก 35 1 ระบบปฎิบัติ ดร.อนัน ผลเพิ่ม โกศาดาร ษตรศาสตร์ สนุกว์ที่ สนับสนุนqos นายวรพันธ์ ซีดีระบบปฎิบัติ เรืองไร นายอานนท์ รุง ่ มหาวิทยาลัยเก 36 2 การลีนกซ์ทะเล รัตนโรจน์ นาย ุ สว่าง ษตรศาสตร์ แบบไร้ฮาร์ดิสก์ ต่อศักดิ์ ชัยวัฒ นพงศ์ กดเวย์ชนิดไร้ นายนภดล ผศ.สุรศักดิ์ มหาวิทยาลัยเก 37 3 การติดตั้งด้าน พันธุปัญญาเลิศ ์ สงวนพงษ์ ษตรศาสตร์ ไคลเอ็นต์ โปรแกรมช่วย นายจักรพงศ์ มหาวิทยาลัยเชี 38 4 download file นายภวิน อยู่สข ุ นาทวิชัย ยงใหม่ แบบมีศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเก ระบบากรจัดการ นายบัญชา ปรี นายสมโชค ษตรศาสตร์ 39 4 ทรัพยากร จิต นายวีระพันธ์ เรืองอิทธินนท์ ั วิทยาเขตศรี เครืองพิมพ์ ่ ปิยะวาทินทร์ ราชา
 5. 5. นายเดชมนตรี นายกอบกุล เต จุฬาลงกรณ์ 40 1 บลู วิซ่าด พิทักษ์ธรรม ชะวนิจ มหาวิทยาลัย นายพิเชฐ วงษ์ นายวิรัตน์ จารี มหาวิทยาลัยธร 41 2 เวปสวีปเปอร์ วิบูลย์สน นาย ิ วงศ์ไพบูรณ์ รมศาสตร์ ไกรลาภ โตทัย นายปราโมท์ สุวรรณเพชร มหาวิทยาลัย 42 3 เจเมน - นายจาวี จิ รามคําแหง รวัฒนพิทักษ์ นายปราโมทย์ นายเกรียงศักดิ์ มหาวิทยลัย 43 4 ทวิสเตอร์ ด้วงมัน เตมีย์ นเรศวร นายสรวุฒิ นางสาวนิศา มหาวิทยาลัยขอ 44 4 พันธุใหม่ ์ สมญษติ นาย เครือไวศยวรรณ นแก่น วิโรจน์ ลุนจักร
 6. 6. สถาบันอยู่จังหวัดระดับนักศึกษา ่อโปรแกรมต่างๆหมายเหตุ รายชื รูปภาพ โปรแกรมเพื่อ ราชบุรี 1 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ ราชบุรี 1 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ ตรัง 1 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ กทม. 1 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ เชียงราย 1 1 ความบันเทิง กทม. 1 1 โปรแกรมเพื่อ พะเยา 1 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ ลําพูน 1 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ พะเยา 1 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ กทม. 1 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้
 7. 7. โปรแกรมเพื่อ อุบลราชธานี 1 1 ประยุกต์ใช้งาน 1 โปรแกรมเพื่อ เชียงใหม่ 1 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ ชลบุรี 1 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ พะเยา 1 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ เชียงราย 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้
 8. 8. โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อ ราชบุรี 2 1 ช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ช่วยคนพิการ โปรแกรมเพื่อ งานการพัฒนา กทม. 2 1 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อ งานการพัฒนา เชียงใหม่ 2 1 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 9. 9. โปรแกรมเพื่อ งานการพัฒนา กทม. 2 1 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อ งานการพัฒนา กทม. 2 1 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อ งานการพัฒนา เชียงใหม่ 2 1 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ เชียงใหม่ 2 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ ชลบุรี 2 1 ประยุกต์ใช้งาน
 10. 10. โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 1 ความบันเทิง โปรแกรมเพื่อ กทม. 2 ส่งเสริมการ 1 เรียนรู้ โปรแกรมเพื่อ ลําพูน 2 1 ประยุกต์ใช้งาน โปรแกรมเพื่อ อุบลราชธานี 2 1 ประยุกต์ใช้งาน

×